ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55 -ΚΑΡΚΙΝΟΒΑΔΙΣΜΑΤΟΣ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ἀπεγνωσμέναι προσπάθειαί μας πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ἰθυνόντων, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, συνεχίζονται ἕως ὅτου νὰ ἐμπεδώσωμεν οἱ πάντες, ἰδίως οἱ ὡς ἄνω ἰθύνοντες, τὴν σπουδαιότητα τῆς ἀνευρέσεως τοῦ χώρου.
1. Εἶναι ἡ κατ᾿ἐξοχὴν ἀνηθικότης καὶ βδέλυγμα ἐρημώσεως νὰ διατείθεται ὁ ἱδρώτας τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ διὰ μωαμεθανικὸν τέμενος καὶ οἱ πάντες (Καμίνης, Σγουρὸς καὶ ΣΙΑ) νὰ κόπτωνται πρὸς ἀνέγερσιν καὶ διὰ ἄλλα 17 μωαμεθανικὰ τεμένη εἰς τὴν Ἀθήνα καὶ ἡ ἐπίσημος Ἐκκλησία ἀμέσως ἤ ἐμμέσως νὰ συνοδοιπορῇ.
Ἀλλὰ διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους νὰ ἐφευρίσκουν οἱ ἰθύνοντες χιλιάδες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις καὶ νὰ ἀδιαφοροῦν καὶ νὰ μᾶς ἐμπαίζουν, παρ᾿ ὅλον ὅτι τοὺς ἀπαλλάσσομεν νὰ δώσουν ἔστω καὶ μίαν «τρύπια» δεκάραν.
2. Λόγῳ μεγίστης ἐλλείψεως χώρου, ἀναφέρομεν ἐπιγραμματικῶς μόνον μερικὰ ἐπιχειρήματα ἀπὸ τὴν ὑπ᾿ ἀριθμ. 422/30.4.2013 ἐπιστολήν μας πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον, ἐπὶ τῆς ὁποίας δυστυχῶς οὐδεμιᾶς ἀπαντήσεως τῶν Ἁγίων Πατέρων ἐτύχαμε.
3. Πολλοὶ σπουδαῖοι συνεργάται μας φρονοῦν ὅτι αὐτὸ σημαίνει: «στοῦ κουφοῦ τὴν πόρτα, ὅσο θέλεις βρόντα».
4. Ἐμεῖς θὰ συνεχίσωμεν νὰ κάμνωμεν «ἰώβειον» ὑπομονὴν μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ὁ Θεὸς θὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατόν μας καὶ τοὺς Ἁγίους Πατέρας τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ συνειδητοποιήσουν ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἀμέσως καὶ νὰ μὴ ἐμπαίζεται τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα.
5. Βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας καὶ ἡ πλέον κοσμικὴ δημοσία ὑπηρεσία ὀφείλει ἐντὸς 60 ἡμερῶν νὰ ἀπαντήσῃ εἰς αἰτήματα πολιτῶν. Εἰς περίπτωσιν δὲ ἀρνητικήν, ἡ ἄρνησις πρέπει νὰ εἶναι ἀπολύτως καὶ λεπτομερῶς θεμελειωμένη – ἠτιολογημένη.
Οἱ Ἅγιοι Πατέρες ὅμως, δυστυχῶς δὲν καταδέχονται νὰ ἀπαντήσουν εἰς ταπεινούς, εὐλαβεῖς, ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἰδεολόγους ἀγωνιστάς «διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν Ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν» καὶ βαυκαλίζονται, ἐνῷ συνηγοροῦν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους = βιομηχανίας καμικάζι.
O tempora, o mores ….

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΚΑΙ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ
 ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 422/30.4.2013 Γ.Ι.

1. Ἀπὸ τὸ διαδίκτυον ἐπληροφορήθημεν πρὸ ἑνὸς σχεδὸν ἔτους (καὶ δὴ τὴν 8ην Ἰουνίου 2012) ὅτι ἀπεφάνθητε συνοδικῶς καὶ σαφέστατα : «Ὅτι τὴν 25ην Μαρτίου 2021 δέον νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους – Μνημείου εὐχαριστίας, δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστόν». «…»

4. Ἡ ὑποδεικνυομένη – προτιμωμένη ὡς ἄνω θέσις εἶναι ἀπρόσφορος (ἐκ τῆς περιοχῆς αὐτῆς ἐκπηγάζει ὁ Ἰλισσός) καὶ οὐδόλως εἶναι περίοπτος καὶ δεσπόζουσα, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον εἶναι καὶ δασική. Διὰ τὸν λόγον αὐτὸν ἀποδεχόμενοι τὴν σφοδροτάτην ἐπιθυμίαν τῶν ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ θρησκευτικῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων νὰ εἶναι ὁπωσδήποτε ἡ μέλλουσα θέσις λίαν περίοπτος καὶ δεσπόζουσα, ὅπως ἡ ἐνδεδειγμένη περιοχὴ τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους, ἐπεσκέφθημεν μὲ πολιτικὸν μηχανικόν, δικηγόρον, τοπογράφον, στρατηγοὺς καὶ λοιποὺς λίαν εὐφυεῖς συμπολίτας καὶ «ὠργώσαμε» τὴν περιοχὴν ὄπισθεν τοῦ Νοσοκομείου Σωτηρία διεπιστώσαντες τὰ κάτωθι :

α. Ὄπισθεν τοῦ Νοσοκομείου Σωτηρία ἀπὸ τὴν ὁδὸν Ἀναπαύσεως μέχρι καὶ τὰς πρώτας οἰκίας τοῦ Δήμου Παπάγου παντοῦ ὑπάρχουν πεῦκα μὲ κάλυψιν 70 % ἕως 90 % ,
β. Ἐκεῖ ὅπου ὑπάρχουν τινὲς ἐκτάσεις μὲ «ξέφωτα» ἔχουν κτισθῆ μικρὰ κτίρια καὶ λειτουργοῦν ἐρευνητικὰ κέντρα τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν, ὑφίστανται δὲ ὀδοὶ πλάτους τεσσάρων μέτρων περίπου, διὰ τῶν ὁποίων δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ προσπέλασις διασταυρουμένων αὐτοκινήτων. Καὶ
γ. Μόνον ὄπισθεν τοῦ 251 Νοσοκομείου τῆς Ἀεροπορίας ὑπάρχουν μερικὰ κενὰ ἐδάφους, εἰς τὰ ὁποῖα ἔχουν φυτευθῆ δενδρύλλια…

5. Μὲ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 577/26.7.12 ἔγγραφόν μας πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον, παρεκαλέσαμε νὰ μᾶς δοθοῦν συγκεκριμένα τοπογραφικὰ μὲ διαστάσεις κ.λπ., διὰ νὰ ἐξετάσωμεν τὴν ὑπόθεσιν σχολαστικώτερα. Μὴ τυχόντες δυστυχῶς ἀπαντήσεως Ὑμῶν, ἠναγκάσθημεν νὰ προβῶμεν εἰς τὰς ὑπ᾿ ἀριθμ. 763/3.9.2012, 939/20.11.2012, 950/3.12.2012 ὑπενθυμίσεις.

6. Ἐπληροφορήθημεν ὅτι τὸν παρελθόντα Ἰούλιον 2012 ἐσχηματίσθη μία Ἐπιτροπὴ καὶ τὸν Ὀκτώβριον ἐλάβαμε ἕν ἀντίγραφον ἐγγράφου ἀπευθυντέου πρὸς τὰ μέλη τῆς Ἐπιτροπῆς, δι᾿ οὗ ἐπληροφορήθημεν ὅτι εἰς τὴν ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴν ἔχει συμπεριληφθῆ καὶ ὁ Πρόεδρος μας, ὄχι ὡς Πρόεδρος τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τὸ ὁποῖον διαθέτει καὶ τὴν περιουσίαν του πρὸς πραγμάτωσιν τοῦ ὡς ἄνω ἐθνικοῦ καὶ πνευματικοῦ σκοποῦ.

7. Πρὸς τοῦτο Σᾶς ἀπεστείλαμε τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 894/24.10.2012 ἔγγραφόν μας, τονίζοντες ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀγνοῆται παντελῶς τὸ Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ ὅτι ἔπρεπε νὰ συμπληρωθῇ ἡ ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴ καὶ μὲ μέλη τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου καὶ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σωματείου μας, τὰ ὁποῖα ἄκρως ἀνιδιοτελῶς ἐνδιαφέρονται νὰ μοχθήσουν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Ὄχι μόνον ἀπαντήσεως Ὑμῶν δὲν ἐτύχαμε ἔκτοτε, ἀλλὰ δυστυχῶς οὔτε κἄν τὴν δικαιοδοσίαν τῆς Ἐπιτροπῆς, ποὺ ὡρίσατε, εἴδαμε κάπου. «…»

9. Παρ᾿ ὅλον ὅτι τὰ Μ.Μ.Ε. οὐδόλως ἐγνωστοποίησαν τὸ Συνέδριόν μας τῆς 31ης Μαρτίου 2013 εἰς τὸ Στάδιον Σπόρτινγκ, ἐν τούτοις προσῆλθον ἄνω τῶν 2.000 εὐλαβῶν Χριστιανῶν καὶ προσωπικοτήτων ἐκθύμως μὲ σκοπὸν νὰ διατρανώσουν τὴν πίστιν των.

10. Συνημμένως Σᾶς ἀποστέλλομεν τὸ πόρισμα-ψήφισμα τοῦ Συνεδρίου μας, διὰ νὰ ἐνημερωθῆτε ἐκτενέστερον. «…»

12. Χιλιάδες εὐλαβῶν Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον καθημερινῶς μᾶς ἐρωτοῦν διὰ τὴν πορείαν τῶν ἔργων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ εὑρισκόμεθα εἰς μεγίστην ἀμηχανίαν καὶ δὲν γνωρίζομεν τί νὰ εἴπωμεν εἰς τοὺς ἀπείρους αὐτοὺς εὐλαβεῖς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς σκεπτομένους φίλους, τοὺς ὁποίους ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀπογοητεύσωμεν περαιτέρω, τόσον ἐμεῖς ὅσον καὶ ἡ Μητέρα Ἐκκλησία.

13. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀναπτύξει ἐκτενέστατα, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ εἶναι τὸ μοναδικὸν Κοινωφελὲς ἔργον, ποὺ θὰ ἑνώνῃ καὶ δὲν θὰ τεμαχίζῃ ἀλλὰ θὰ συμβάλῃ ἀφαντάστως εἰς τὴν ἀνόρθωσιν καὶ ἀναζωογόνησιν τοῦ κατατρωθέντος ἠθικοῦ καὶ ἐθνικοῦ σθένους τῶν Ἑλλήνων.

14. Ἐπαναλαμβάνομεν διὰ πολλοστὴν φοράν: Ἀπαλλάσσομεν τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ δώσουν ἔστω καὶ μίαν «τρύπιαν» δεκάραν…
15. Ὅμως ἀπαιτοῦμεν: Ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ εὐλογούσα καὶ ἡ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα…

16. Ἐπιβάλλεται ὅλοι μας, ἰδιαιτέρως δὲ ἡ Μητέρα Ἐκ­κλησία νὰ ἀρθῶμεν εἰς τὸ ὕψος τῶν περιστάσεων καὶ νὰ μὴ εἴμεθα αἰτοῦντες, διότι ἀντίχριστοι, ἄθεοι καὶ ἀμοραλιστὲς μᾶς ἐκλαμβάνουν ὡς ἐπαίτας. Ἀλλὰ νὰ ἀπαιτοῦμεν ἀπὸ τὴν Πολιτείαν νὰ μὴ μᾶς ἐμποδίζουν μὲ χιλιάδες τρισάθλια σατανικὰ φληναφήματα = προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις…

17. Ὄχι μόνον δὲν πρόκειται νὰ ἐπιβαρύνωμεν τὴν Πολιτείαν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν μὲ τὴν παραμικρὰν δεκάραν, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας πολλὲς δεκάδες ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν θὰ τρώγουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον διὰ τοῦ ἱδρῶτος των καὶ δὲν θὰ παρίσταται ἀνάγκη οἱ δυνάμενοι νὰ ἐργασθοῦν νὰ ζητοῦν ταμεῖα ἀνεργίας καὶ λοιπὰ κοινωνικὰ ἐπιδόματα, οὔτε βοήθειαν καὶ συσσίτια ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Αὐτὰ δύνανται νὰ διατίθενται διὰ τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τοὺς ἀδυνατοῦντας παντελῶς νὰ ἐργασθοῦν.

18. Τὰ Ταμεῖα Ἠσφαλισμένων θὰ γεμίζουν μὲ κοινωνικὰς εἰσφορὰς καὶ ἐν γένει τὸ πνευματικὸν αὐτὸ ἔργον θὰ συμβάλῃ εἰς τὴν ἀνόρθωσιν τῆς οἰκονομίας. Εἴθε νὰ ἐπραγματοποιοῦντο δεκάδες τέτοια ἔργα, τὰ ὁποῖα δὲν θὰ ἐπιβαρύνουν προϋπολογισμοὺς Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας καὶ δὲν θὰ παρίσταται ἀνάγκη νὰ συνάπτωνται «θαλασσοδάνεια».

19. Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη. «…»

21. Διαπιστώσαντες οἱ φιλεύσπλαγχνοι καὶ φιλότιμοι Ἕλληνες τὴν ἀπόλυτον ἀνιδιοτέλειάν μας καὶ διαφάνειάν μας, μᾶς ἐστήριξαν εἰς τὰς ἀποστολὰς ἄνω τῶν 70.000 μέχρι τοῦδε τόννων ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν.
Οὐδαμοῦ ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀναγραφοῦν τὰ ὀνόματά μας, ἀλλὰ ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται νὰ ἀναλωθῶμεν διὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ.

22. Ὁ κατ᾿ ἐξοχὴν φιλεύσπλαγχνος καὶ ἀνιδιοτελὴς ἑλληνικὸς λαός, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐπανειλημμένως ἀπὸ τοὺς πάντας ἐξαπατηθῆ, διαπιστώσας περαιτέρω τὴν ἀπόλυτον διαφάνειάν μας καὶ ἀνιδιοτέλειάν μας, θὰ μᾶς συνδράμῃ σφόδρα διὰ νὰ πραγματοποιήσωμεν τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀνερχόμενον εἰς ἑκατοντάδας ἑκατομμυρίων εὐρώ.

23. Ἐπ᾿οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀπογοητεύωμεν περαιτέρω τοὺς εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς Χριστιανούς, νὰ ἀδιαφοροῦμεν ἐμπράκτως διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ τασσώμεθα ἀνεπιφυλάκτως πρὸς ἀνέγερσιν τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους καὶ μάλιστα συνοδοιποροῦντες μὲ ἀντιχριστιανικῶς συμπεριφερομένους καὶ δρώντας ἰθύνοντας καὶ νὰ συνηγοροῦμεν εἰς τὴν οἰκοδόμησιν ἄλλων 16 μωαμεθανικῶν τεμένων = βιομηχανίες καμικάζι, τὰ ὁποῖα θὰ ἀποτελέσουν βραδυφλεγεῖς ὑδρογονικὰς βόμβας εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα μας. Ὁποία ὀφθαλμοφανεστάτη ἀπάτη. Ἰσχυρίζονται οἱ ἀναίσχυντοι ἰθύνοντες ὅτι τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος θὰ κοστίσῃ δῆθεν μόνον 846.000 €, ἐνῷ παλαιότερον εἶχαν ὁρίσει τὸ ὕψος τῶν δαπανῶν ἀνεγέρσεως μόνον διὰ τὸ ἕνα εἰς 80.000.000 €! ! ! Ὅλα αὐτὰ εἶναι «στάκτη εἰς τὰ μάτια» τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διὰ νὰ μὴ ἐπαναστατήσῃ καὶ μὲ αὐτὴν τὴν ἀπάτην των. Πρέπει νὰ τὴν ἀποκαλύψωμεν εἰς τοὺς ὑγιῶς ἐθνικὰ καὶ ὀρθοδόξως σκεπτομένους Ἕλληνας καὶ νὰ τὴν καταδικάσωμεν μὲ ὅλην τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς μας.

24. Ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπανέλθωμεν καὶ νὰ τονίσωμεν εἰς τὴν Μητέρα Ἐκκλησίαν ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ πρωτοστατῇ καὶ νὰ εὐλογῇ καὶ νὰ μὴ τρέφῃ τὴν ψευδαίσθησιν ὅτι μὲ τὸ νὰ σχηματισθῇ μία Ἐπιτροπή (χωρὶς ἀποσαφήνισιν ἁρμοδιοτήτων κ.λπ.) καὶ χωρὶς νὰ συγκαλεῖται αὕτη, ἔφερε εἰς πέρας τὸ θέμα. Διότι δημιουργεῖται ἡ ἐντύπωσις εἰς τὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα ὅτι ἐφαρμόζεται ἡ ἀκόλουθος λαϊκὴ ρῆσις: «ἐὰν θέλῃ νὰ διαιωνίσῃ κανεὶς ἢ νὰ καταποντίσῃ κάποιαν ὑπόθεσιν, τὴν παραπέμπει εἰς κάποιαν ἐπιτροπὴν «καρκινοβατούσαν»…

25. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Κύριος νὰ φωτίσῃ ὅλους μας νὰ ἔχωμεν καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὰς ψυχάς μας, τοὺς πλησίον μας, τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα, οὕτως ὥστε ἀμέσως μετὰ τὸ Πάσχα νὰ ἐργασθῶμεν ὅλοι ὀρθόδοξα μιμούμενοι τὸν πρόγονόν μας Μέγαν Ἀλέξανδρον, ὁ ὁποῖος, ὅταν εἶδε ὅτι τὰ παλληκάρια του δὲν ἠδύναντο νὰ λύσουν τὸν Γόρδιον Δεσμόν, ἔδωσεν τὴν ἐνδεδειγμένην λύσιν. Δόγμα μας λοιπὸν πρέπει νὰ εἶναι : «ὅσα δὲν λύονται, κόπτονται». Διὰ νὰ δυνηθῶμεν καὶ ἡμεῖς νὰ ἐνεργήσωμεν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως, διότι «καιροὶ οὐ μενετοί»…

26. Πρέπει νὰ συνειδητοποιήσωμεν ὅλοι μας ὅτι ἡ 25η Μαρτίου 2021 πλησιάζει καὶ κάθε ἡμέρα, ποὺ παρέρχεται, θὰ εἶναι μία συμφορά.

Καὶ πάλιν ἐπὶ τῇ λαμπροφόρῳ Ἀναστάσει τοῦ Δομήτορος

θὰ τολμοῦσε νὰ μιλήσῃ γιὰ ἐθνικὰ καὶ πνευματικὰ θέματα, καὶ νὰ κάνῃ γνωστὸ τὸ χρέος μας πρὸς τὸν Κύριον σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες.

Εὐελπιστῶ ὅτι θὰ ἀνταποκριθῆτε στὴν παράκλησίν μου, ποὺ νομίζω ὅτι εἶναι καὶ παράκλησις ὅλων τῶν τηλεθεατῶν τοῦ σταθμοῦ σας.
Θὰ εἶναι τὸ καλλίτερο μνημόσυνο γιὰ τοὺς ἥρωες τῆς ἐπαναστάσεως τοῦ 21, καὶ ἡ καλλίτερη δέησις πρὸς τὸν Κύριον γιὰ νὰ βοηθήσῃ τὴν ταλαίπωρη πατρίδα μας.
Ἀπρίλιος 2013

Σᾶς εὐχαριστῶ καὶ σᾶς εὔχομαι καλὴ Ἀνάστασιν.

Σεκέρογλου Ἀναστάσιος ἀπὸ Σέρρες.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *