ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-Η ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ Ι. Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΥΚΗ (20.3.2013) ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΝ «ΦΡΟΥΤΟ» ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, Ο «ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΣ» ΝΟΜΟΣ

1. Εἰς τὰ πλαίσια εὐρείας ἐνημερώσεως τοῦ κοινοῦ διὰ τὴν ἡμερίδα τῆς 31.3.2013, ἐπραγματοποιήθη συνέντευξις τύπου τὴν 20.3.2013 εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Καρύκη.
Εὐχαριστοῦμεν ἰδιαιτέρως τὸν Καθηγητὴν Παν/μίου Ἀθηνῶν-Πρόεδρον τῆς Ἀνωτάτης Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, Παν/τον Ἀρχ. π. Νικ. Ἰωαννίδην, ὁ ὁποῖος μᾶς παρεχώρησεν τὸν Ναόν, τὸ Ἀχελῶος TV καὶ τοὺς ἰδιοκτήτας αὐτοῦ, εὐλαβεῖς, ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ θρησκευτικῶς σκεπτομένους ἀδελφοὺς Μπόκα, οἱ ὁποῖοι ἐκάλυψαν τὴν συνέντευξιν καὶ ὅλους ὅσους προσῆλθον.

2. Ἴσως διὰ πρώτην φορὰν νὰ ἔχῃ λάβει χώραν Συνέντευξις Τύπου εἰς Ὀρθόδοξον Ἱερὸν Ναόν ! ! !

3. Ἀρχικῶς ἐπιθυμούσαμε, ὡς ἐπεβάλετο, νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἐν λόγῳ συνέντευξις εἰς τὴν Παλαιὰν Βουλήν. Δυστυχῶς, ὅμως, ἐνῷ, κανονικῶς κοστίζει ἡ αἴθουσα 1.100 Εὐρώ, καὶ διὰ ὁλόκληρον τὴν ἡμέραν τὴν παραχωροῦν μέχρι καὶ εἰς τὸ ἥμισυ τῆς τιμῆς, ἀπὸ ἐμᾶς ἀπῄτησαν νὰ τοὺς ἐμβάσωμεν 2.000 Εὐρὼ προκαταβολικῶς, διὰ μίαν (1) ὥραν!!!, ἀντὶ νὰ μᾶς τὴν δώσουν δωρεάν, τιμῶντες τὸν θρυλικὸν Γέρον τοῦ Μοριᾶ, ὁ ἀνδριὰς τοὺ ὁποίου φιλοξενεῖται εἰς τὸν προαύλιον χῶρον τῆς Παλαιᾶς Βουλῆς.

4. Καθ’ ὕλην ὑπόχρεοι, ὡς γνωστόν, διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ἡ Ἐκκλησία καὶ ἡ Πολιτεία. Βαβαὶ τῆς κοινωνικῆς καὶ ἐθνικῆς ἀναλγησίας τῶν ἰθυνόντων.

5. Καὶ παλαιότερον, εἴχαμε πραγματοποιήσει συνέντευξιν τύπου καὶ εἰς τὸν Φιλολογικὸν Σύλλογον «Παρνασσός» ἔκθεσιν φωτογραφιῶν μὲ τὰς ἀπαισίας, ἀπανθρώπους καὶ φρικτὰς καταστροφὰς τῶν νατοϊκῶν εἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβίαν, μὲ συμμετοχήν-διευκολύνσεις δυστυχῶς καὶ τῆς Ἑλλάδος. Ἀλλὰ οὐδὲν Μ. Μ. Ε. προσῆλθεν τότε…

6. Ἄν ὅμως ἀνεφέραμεν, ὅτι θὰ ἐκθέταμεν ἡμίγυμνες Σερβοποῦλες, τότε θὰ ἔσπευδαν ὅλα τὰ κανάλια, ἐφημερίδες καὶ περιοδικὰ καὶ οἱ ἀνταποκριταί των θὰ «τσαλαπατιώνταν» ἐν τῇ προσπαθείᾳ των νὰ εἰσέλθουν καὶ νὰ ἐξέλθουν πρῶτοι, διὰ νὰ ἐνημερώσουν-ἐκμαυλίσουν πρῶτοι τὸ κοινόν των…

7. Αὐτὸν τὸν δύσμοιρον λαὸν τὸν ἔχουν ἐκμαυλίσει τόσον πολὺ μὲ ἄφθονα αἰσχρότατα θεάματα. Ὁ ἐθισμός των εἶναι τόσον μεγάλος, ὥστε νὰ ἡδονίζωνται, αὐτὰ τὰ «παθιασμένα πλάσματα» νὰ βλέπουν ἀκόμη καὶ τουρκικὰς σειράς. Καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ἐπικρατεῖ ἡ τουρκικὴ διεισδυτικὴ πολιτική…

8. Μὲ τὸ ὠργανωμένον δουλεμπόριον τῶν Τούρκων ἐπλημμυρίσαμεν ἀπὸ ἀλλοφύλους εἰσβολεῖς καὶ κατατρομοκρατούμεθα καθημερινῶς ἀπὸ εἰσβολὰς ἀλλοφύλων. Ἀλλὰ ἔρχονται ἀνιστόρητοι, ἀνώμαλοι ποιηταί, συγγραφεῖς καὶ ψευδοδιανοούμενοι μὲ φασιστικήν-μαρξιστικὴν νοοτροπίαν νὰ κόπτωνται νὰ ψηφισθῇ αὐστηρότατος Νόμος διὰ τὴν δῆθεν προστασίαν τῶν μειονοτήτων. Ἤδη τὰ ἀκραῖα αὐτὰ στοιχεῖα τῶν ἀλλοφύλων εἰσβολέων ἔχουν καταντήσει φόβος καὶ τρόμος εἰς τὴν συντριπτικὴν πλειοψηφίαν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ. Τοῦτο δὲν θέλουν νὰ τὸ συνειδητοποιήσουν οἱ ἰθύντοντες, διότι αὐτοὶ διαβιοῦν εἰς προνομιούχους περιοχάς, ὑπὸ τὴν προστασίαν πολλῶν ἀστυνομικῶν καὶ δὲν κινδυνεύουν οὔτε τὰ μέλη τῶν οἰκογενειῶν των. Δοτὰ καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων πασχίζουν διὰ ἐφαρμογὴν τῶν ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἀνθελληνικῶν σχεδίων των.

9. Τοιουτοτρόπως κινδυνεύει νὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ σχέδιον Ἐρντογάν καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλάς μας εἰς μερικὰς δεκαετίας νὰ μετατραπῇ εἰς μωαμεθανικὸν κράτος, διὰ τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν Μωαμεθανῶν καὶ τῆς ἀποφυγῆς τῶν Χριστιανῶν νὰ τεκνοποιοῦν, ἐφ’ὅσον καὶ οἱ ἀντίχριστοι ἰθύνοντες ἐθέσπισαν καὶ τὰς γεννήσεις τέκνων ὡς τεκμήριον, διὰ περαιτέρω ἀγρίαν φορολογίαν τῶν ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ θρησκευτικῶς σκεπτομένων …

Συγχαρητήρια, λοιπόν, εἰς τὸν κ. Γ. Καμίνην, τὸν Περιφερειάρχην κ. Ἰ. Σγουρὸν καὶ λοιποὺς ἰθύνοντας τῆς Νομοθετικῆς, Διοικητικῆς καὶ Ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, ποὺ κόπτονται διὰ νὰ οἰκοδομηθοῦν (ἐκτὸς τῶν ἑκατοντάδων ἀνεπισήμων ὑπαρχόντων) εἰς τὰ δέκα ἕξ (16) διαμερίσματα Ἀθηνῶν καὶ ἀπὸ ἕν (1) ἐπίσημον μωαμεθανικὸν τέμενος καὶ μάλιστα μὲ τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρέως φορολογουμένου Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, δηλαδὴ τῶν «μουζίκων» ὀρθοδόξων.
Ἄς ὄψεται καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία διὰ τὴν ἐγκληματικήν, ἄμεσον ἤ ἔμμεσον, συμφωνίαν των, ἀνοχήν των ἤ καὶ τὴν φίμωσίν των, ἀκόμη καὶ πρὶν νὰ ψηφισθῇ ὁ Νόμος – φίμωτρον.

10. Τὰ ὀστᾶ τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν, ὄχι τόσον διὰ τὴν ἀδιαφορίαν τῶν ἰθυνόντων νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ εἰσέτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ κυρίως διὰ τὴν ὑποδούλωσιν τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ἑλλήνων εἰς τὸν παπισμόν, τὸν οἰκουμενισμόν, τὴν παγκοσμιοποίησιν, τὴν νέαν ἐποχήν, τὴν νέαν τάξιν πραγμάτων τῶν φασιστῶν μὲ μαρξιστικὴν νοοτροπίαν καὶ λοιπῶν καὶ λοιπῶν τάσεων – παραφυάδων τῆς μασονίας καὶ τοῦ σιωνισμοῦ. Οὗτοι ἔχουν ἀποθρασυνθῆ τόσον πολύ, ὥστε ἀποκαλοῦν ὅλους τοὺς ὑγιῶς σκεπτομένως Ἕλληνας ὡς «φασίστες, ρατσιστές, χουντικούς, σκοταδιστές» καὶ τὰ τοιαῦτα.

Δηλαδὴ εἶπεν: «ὁ γαϊδαρὸς τὸν πετεινό κεφάλα». . .

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *