ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (18.5.2013)

1. Ἐὰν δὲν εἶναι συμπαιγνία ἡ συμπεριφορὰ δεξιῶν καὶ ἀριστερῶν κομμάτων τῆς συμπολιτεύσεως καὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ στρατηγικὴ τῶν ἐντολέων των καὶ μὲ τὸ «κόλπο» ὅτι δῆθεν διαφωνοῦν, διὰ νὰ ἀφιονίζουν τὸν λαὸν καὶ μετὰ ὦ τοῦ θαύματος νὰ πετύχουν διὰ τῆς ἀνεντίμου διπλωματίας καὶ πολιτικῆς τὴν σύμπραξιν, νὰ φιμώσουν ὅλους τοὺς ὑγιῶς ἐθνικῶς καὶ θρησκευτικῶς σκεπτομένους Ἕλληνας μὲ τὸν δῆθεν ἀντιρατσιστικὸν καὶ κατ᾿ εὐφημισμόν Νόμον διὰ προστασίαν τῶν μειονοτήτων, ποὺ θὰ εἶναι πλῆρες «ράψιμο» τοῦ στόματος καὶ «δέσιμο» τῶν χειρῶν τῶν ἰδεολόγων ἀνιδιοτελῶν ἀγωνιστῶν διὰ τὴν ἰσότητα καὶ τὴν δημοκρατίαδ (ἰδίως τῶν ἱστοσελίδων καὶ μικρῶν ἰδεολογικῶν ἐντύπων, τὰ ὁποῖα «ξεσκεπάζουντὰς παρανομίας καὶ ἀνηθικότητας τῶν ἰθυνόντων), τότε τί εἶναι; ;

Διότι τὰ συγκροτήματα τῶν ἐκδοτῶν καὶ τῶν μεγαλοκαναλαρχῶν, ἤδη τὰ ἔχουν ἀμέσως ἢ ἐμμέσως εἰς χεῖρας των καὶ προσφέρουν ἀφθόνως «λιβανωτό» εἰς τοὺς ἐξουσιαστάς.

2. Ἕως ὅτου, λοιπόν, πετύχουν τὸν σκοπόν των οἱ ἀνέντιμοι ἐξουσιασταὶ καὶ θέσουν «λαιμητόμον» καὶ πλῆρες φίμωτρον καὶ εἰς τὰς ἱστοσελίδας καὶ τὰ μικρὰ Μ.Μ.Ε, θὰ συνεχίσωμε νὰ ὁμιλοῦμε.

3. Εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr ἀνηρτήσαμε τὴν μαγνητοσκόπησιν
(https://www.youtube.com/watch?v=T6z0roz15nA),
τὴν ὁποίαν μᾶς παρέδωσεν ὁ ἀνιδιοτελῶς προσφερόμενος, σοβαρὸς καὶ ἔγκυρος τηλεοπτ. σταθμὸς Ἀχελῶος T.V. μὲ τὴν ὅλην ἑορτήν, εἰς τὸν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ.κ. Ἀμβρόσιος (1.51.40 λεπτόν) συμπληρωματικῶς εἰς τὴν ὁμιλίαν τοῦ Προέδρου (1.12.00 λεπτόν) ἀναφέρεται λίαν εὐστόχως εἰς τὸ τερατούργημα τοῦ νόμου-φίμωτρον, ποὺ προσπαθοῦν τεχνηέντως νὰ ψηφίσουν οἱ «λεγόμενοι» πολιτικοί μας.
Ἐπίσης εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας συμπεριλαμβάνεται καὶ ἡ ἄρτια ζωντανὴ μετάδοσις, ποὺ ἐγένετο ἀπὸ τὸν Ραδιοφ. Σταθμὸν τῆς Ἐκκλησίας Πειραιῶς, μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ.
Ὅλα τὰ κείμενα θὰ τὰ συμπεριλάβωμεν αὐτούσια εἰς τὴν πανηγυρικὴν ἔκδοσιν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», λόγῳ ἐλλείψεως χώρου ἐπὶ τοῦ παρόντος.

4. Ἐὰν ἡ Ἑλλάς ἦτο εἰς τὰς πρώτας θέσεις τῆς Διεθνοῦς Διαφάνειας, θὰ εἴχαμε μίαν ἐλπίδα διορθώσεως τῶν πραγμάτων. Ἀντὶ ὅμως νὰ κερδίζῃ ἔδαφος, ὀλισθαίνει συνεχῶς ἐπικινδύνως.

5. Ὁ ἀγών μας εἶναι ἱερὸς διὰ τὴν Πατρίδα μας – τὴν Ἑλλάδα μας.

6. Καὶ ἐφέτος ἡ πανήγυρις, ἡ ὁποία ἔχει ἐξελιχθῆ πλέον εἰς ἕν πανελλήνιον ἕως καὶ παγκόσμιον θρησκευτικὸν γεγονός, εἶχεν τὴν πρέπουσαν θρησκευτικὴν λαμπρότητα.
Πλῆθος εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐτίμησαν τὴν μνήμην τοῦ Νεομάρτυρος μὲ τὴν παρουσίαν των. Ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Λαύρας, παν/τος Ἀρχ. π. Εὐσέβιος Σπανός, δεκάδες ἱερεῖς, τὸ Ὀρφανοτροφεῖον «Ἡ Ἁγία Τριάς» ὑπὸ τὸν πολιόν, ταπεινὸν καὶ εὐλαβῆ ἐργάτην τοῦ Εὐαγγελίου π. Διονύσιον Καλάργυρον, ὁ τέως Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν κ. Νικόλαος Κονομὴς μετὰ τῆς συζύγου του, Ἀρεοπαγῖται, Δικαστικοί, Στρατηγοί, τὸ Προεδρεῖον τῆς Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως, ἡ Φιλανθρωπικὴ Ἑταρεία Ἐπάλξεις ὑπὸ τὸν λαμπρὸν ἐπιστήμονα, θεολόγον, φιλόλογον, κοινωνιολόγον κ. Βασίλειον Τσούπραν, ὁ φίλος τοῦ Τάματος κ. Κων/νος Δρίτσας. ἀπὸ Ἀδάμες Ἀργολίδος, ἐκπρόσωποι τῆς τοπικῆς αὐτοδιοικήσεως, φορέων καὶ συλλόγων καὶ λοιποί.

7. Τόσον οἱ παρόντες, ὅσον καὶ οἱ μὴ δυνάμενοι νὰ προοσέλθουν, μέσῳ τῶν ἐαρζινῶν κυμάτων, τηλεοράσεως καὶ διαδικτύου, εὐφράνθησαν μὲ τὴν γνησίαν βυζαντινὴν ψαλμωδίαν τῆς Χορωδίας «Καλαβρυτινοὶ Ὑμνωδοί Ὁ Κοσμᾶς ὁ Μελωδός» ὑπὸ τῶν ἀνιδιοτελῶν χοραρχῶν κ. Βασιλείου Καλογεροπούλου καὶ κ. Βασιλείου Ζήσιμου.

8. Μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν ἀπὸ τὴν μικρὰν λιτανείαν τῶν ἁγίων λειψάνων καὶ τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Παύλου ἕως τὸ γενέθλιον αὐτοῦ οἴκημα, παρεκάθησαν κλῆρος καὶ λαός, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι εἰς τὸ καθιερωμένον «σπαρτιάτικο» γεῦμα.
Κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ γεύματος ὁ ἄριστος καὶ ἀνιδιοτελὴς σπουδαῖος καλλιτέχνης κ. Γεώργιος Δαλιάνης μὲ τἰς φλογέρες του μαζὶ μὲ τὴν χορωδίαν ἐμάγευσαν τοὺς συνδαιτυμόνας.

9. Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν προσκυνητῶν ἐγένετο μέσῳ τῶν προσκυνημάτων τῆς περιοχῆς, Ἱ. Μ. Μεγ. Σπηλαίου, Μνημεῖον Θυσίας Καλαβρυτικῶν καὶ Ἱ. Μ. Ἁγίας Λαύρας.

10. Εἰς τὴν παλαίφατον, ἱστορικὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίας Λαύρας, παρόντων τοῦ ἡγουμένου παν/του Ἀρχ. π. Εὐσεβίου Σπανοῦ καὶ τοῦ Γεν. Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Καλαβρύτων π. Γεωργίου Μπίρμπα ἐγένετο μία μικρὰ τελετή.

11.Εἰς τὴν αἴθουσαν κειμηλίων τῆς Ἱ. Μονῆς ἐτοποθετήθη κάτω ἀπὸ τὸ ἱστορικὸν λάβαρον τοῦ 1821 μαρμαρίνη ἀναμνηστικὴ ἐπιγραφή, ὡς φόρος τιμῆς διὰ τοὺς ἥρωας τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενεσίας μὲ τὸ κατωτέρω κείμενον:

Ἀθάνατοι μάρτυρες, ἥρωες τοῦ ’21.

Τὸ τάμα σας εἶναι καὶ δικό μας:

«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν
καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν».

ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

«ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ»

ΕΝ ΑΓΙᾼ ΛΑΥΡᾼ Τῌ 18ῌ ΜΑΪΟΥ 2013
ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑΝ ΛΑΥΡΑΝ

1. Σήμερον ἐπαναλαμβάνουμεν, διὰ νὰ φθάσῃ παντοῦ, τὴν στρατηγικὴν τοῦ Θεόδωρου Κολοκοτρώνη
«Γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν
καὶ τῆς Πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν».

Τὸ τάμα ἐκείνου εἶναι καὶ ἰδικόν μας.

2. Ἐδῶ ηὐλογήθησαν τὰ ἱερὰ ὅπλα διὰ τὴν Πατρίδα καὶ τὴν Ἐλευθερίαν. Δίπλα μας ἐνικήθη ὁ Ἰμπραὴμ χάρις εἰς τὸν ἀγῶνα, τὴν πίστιν καὶ τὴν στρατηγικήν, ὅσων ὑπερήσπιζον τὸ Μέγα Σπήλαιον.

3. Μερικὰ χιλιόμετρα μακρύτερον, ἀναπαύονται οἱ ἑκατοντάδες νεκροὶ Καλαβρυτινοὶ ἀπὸ τὰς ὁμαδικὰς ἐκτελέσεις τῶν ΝΑΖΙ.
Ἐδῶ εἶναι ὄρος ἡρώων, ὡραίων τόπων καὶ ἰσχυρῶν συμβολισμῶν.

4. Ἀρχίζομεν ἀπὸ ἐδῶ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ. Ἡ Νέα Ἐθνικὴ Παλιγγενεσία ἀρχίζει μὲ τὸν θεμέλιον λίθον καὶ τὴν ἔναρξιν τῶν ἔργων διὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

Ποῖος θὰ εἶναι ὁ Νέος Ἐθνεγέρτης-Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εἰς κάθε τόπον, διὰ νὰ περικυκλώσωμε εἰρηνικῶς κάθε ἐξουσίαν, νὰ δώσουν χῶρον διὰ ἕνα μέγιστον περίβλεπτον Ναὸν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ τοῦ Ἐλευθερωτοῦ ;

5. Ἀρχίζομεν ἀπὸ ἐδῶ τὴν ὑπεράσπισιν τῶν ὀρεινῶν καὶ ἄλλων λησμονημένων περιοχῶν τῆς χώρας. Ἄν θέλετε νὰ βοηθήσετε, εἶσθε ὅλοι λίαν εὐπρόσδεκτοι. Οἱ ἀγῶνες εἶναι ἱεροί.

6. Εὐχαριστοῦμεν ἐκ μέσης καρδίας τὸν Σεβασμιώτατόν μας, ὁ ὁποῖος κατενόησε τὰς ἀπόψεις μας διὰ τὰς ὀρεινὰς περιοχὰς καὶ μᾶς ἔδωσεν ἀνάλογον ἐπιστολὴν ἐπιβεβαιώσεως, διὰ νὰ ἀρχίσωμεν.

7. Εἰσαγάγαμεν τὴν καλλιέργειαν τοῦ φυτοῦ Ἀρώνια ἐδῶ. Εὐδοκιμεῖ παντοῦ.
Θὰ μεταφυτεύσωμεν, μὲ τὴν ἄδειαν τῶν ἁρμοδίων, καταβολάδες ἀπὸ τὸ Κλίμα τοῦ Παυσανία ἀπὸ τὸ Παγκράτιον Καλαβρύτων, εἰς τὸν περιβάλλοντα χῶρον τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ἐν Ἀθήναις, διότι ἔχει ἱστορίαν 3.000 ἐτῶν. Αὐτὸ θεωροῦμε ὡς μέγιστον συμβολισμὸν συναντήσεως τῆς ἀληθινῆς ἀμπέλου τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μὲ τὴν ἀρχαιοτἐραν ἑλληνικὴν ἄμπελον, ποὺ διαθέτομεν, ἀπὸ τὴν Γῆν τῶν Μαρτύρων καὶ τῶν ἡρώων ὅλης τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καὶ τοῦ ΄21.

8. Ἐλᾶτε, βοηθῆστε, ἠμποροῦμεν νὰ ἐπιτύχωμεν πολλά, ἄν ἀπαντῶμεν ἐνεργῶς εἰς ἐρωτήματα ὀρθὰ (μὴ ἀναμένοντες ἁρμοδίους) μὲ ἀγάπην, διάλογον, ἀποφασιστικότητα. Ἔχομεν ὄνειρα.

9. Ἐσεῖς, νέοι καὶ νέαι, πρέπει νὰ ἔχετε περισσότερα. Ἀγαπήσατε τὴν Ἑλλάδα. Συνεργασθῆτε καὶ πραγματοποιήσατε τὰ ὀράματά σας, μὲ σχέδιον-σύνεσιν-ἐργατικότητα-φαντασίαν-πρωτοβουλίας. Ἄν θεωρῆτε ὅτι αἱ συμβουλαί μας σᾶς χρειάζονται, στείλατέ μας σκέψεις καὶ σοφὰ ἐρωτήματα. Ἡ ὀρεινὴ περιοχὴ Καλαβρύτων ἠμπορεῖ νὰ γίνῃ ἡ πρώτη περιοχὴ Εὐρώπης καὶ Μεσογείου εἰς ὀλίγα ἔτη, χωρὶς ἀνέργους καὶ ἀστέγους, ἀρκεῖ νὰ πιστεύωμεν ὅλοι εἰς τὴν συνεργασίαν ἀνθρώπων καὶ γενεῶν. Σεῖς ἠμπορεῖτε νὰ εἶσθε πρωταθληταὶ καὶ «Φῶς Χριστοῦ φαίνει πᾶσι».
Χαρά μας ἡ πρόοδος ὅλων.

10. Γρηγορῆτε. Τὰ Καλάβρυτα ἠμποροῦν νὰ γίνουν καὶ «Μελίβρυτα» (καλαβρυτινὸν ἠδύποτον ἀπὸ βότανα καὶ μέλι Καλαβρύτων). Ἠμποροῦμεν μὲ τὸν Δῆμον καὶ τὴν Μητρόπολιν νὰ τὸ καθιερώσουμεν εἰς ἐνιαῖον φορέα μετὰ ἀπὸ διάλογον..
Τοῦτον, ὡς πρῶτον βῆμα.

11. Μάθατε καὶ διδάξατε, ὡς ἄξιοι Καλαβρυτινοὶ καὶ φίλοι τῶν Καλαβρύτων, τὴν στρατηγικὴν τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου.

Ἀρκεῖ «Αἰὲν Ἀριστεύειν» καὶ «Λακωνίζειν ἐστὶ φιλοσοφεῖν».

12. Ὅσοι συμφωνεῖτε, προσέλθετε. Σήμερα τὸ ἀναγγέλομεν.

Ἐλᾶτε μὲ ἀγάπην διὰ τὸν τόπον καὶ τὸν συνάνθρωπον.

Εἰς τὴν ἀντιφώνησίν του ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς πατὴρ Εὐσέβιος Σπανὸς ἀνέφερεν μεταξὺ τῶν ἄλλων ὅτι:

«… Τὰ ἱστορικὰ γεγονότα εἶναι ἀναμφισβήτητα. Ἡ ἱστορία ἔχει μιλήσει. Θὰ σᾶς παρακαλοῦσα, ὅλοι ἐσεῖς, ποὺ εἶσθε ἐδῶ σήμερα, στὴν Μονήν μας, νὰ τὰ μεταφέρετε ὅσα ἀκούσατε καὶ σὲ ἄλλους, τὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια σας.
Ἡ παράδοσις πρέπει νὰ συνεχισθῇ. Καὶ ἔτσι νομίζω θὰ διατηρηθῇ ἡ ἱστορία μας…».

Εἰς σύντομον παρέμβασίν του ὁ Γεν. Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Καλαβρύτων π. Γεωργίου Μπίρμπας εἶπεν:
«… Καὶ οἱ Τοῦρκοι τὸ παραδέχονται ὅτι τὰ Καλαβρυτοχώρια πρωτοστάτησαν… Ἔχω καθηγητή μου ἀπὸ τὸ 1942, ποὺ ζεῖ καὶ σήμερα, 104 ἐτῶν, ὁ ὁποῖος ἦλθε ἐδῶ νὰ διαβάσῃ, νὰ πλουτίσῃ τὶς γνώσεις του ἀπὸ τὴν Βιβλιοθήκην τῆς Μονῆς.
Τὸ 1931 εὑρῆκε εἰς τὸ βιβλίον ἐπισκεπτῶν:
‘’εὐλαβὴς προσκυνητὴς πρὸς τὴν Ἱερὰν Μονὴν τῆς Ἁγίας Λαύρας, ἀπ᾿ ὅπου ἐξεκίνησε ὁ ἀγὼν τῆς ἐλευθερίας…
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ‘’ …»

Ἡ σεμνὴ τελετὴ ἐπερατώθη μὲ τρισάγιον εἰς τὸ ἄγαλμα τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *