ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 55-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΡΠΑΪΡΗΣ ΕΝΑΣ ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ (2.5.1917-6.4.2013)

Ἀπερχομένων τῶν ὁλοκληρωμένων προσωπικοτήτων καὶ τῶν ἐνσυνειδήτων καὶ ἐμπράκτων Χριστιανῶν γινόμεθα καθημερινῶς πτωχότεροι.
Τὰ ὁράματα, διὰ τὴν πραγματοποίησιν, τῶν ὁποίων ἀγωνίζονται ἀδιαλείπτως τὰ συμβούλια, τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τῶν φορέων μας μὲ ζῆλον καὶ ἀφοσίωσιν, ἔχουν τὴν ἀπαρχήν των εἰς τοὺς εὐγενεῖς πόθους τῶν ἁγνῶν, ἀνιδιοτελῶν ἰδεολόγων καὶ μὲ ἱεραποστολικὰ ἰδανικὰ πρωτεργατῶν μας.
Οἱ σκαπανεῖς αὐτοὶ τῆς προασπίσεως τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν μὲ τὴν ἀγάπην των διὰ τὸν συνάνθρωπον, τὴν εὐελιξίαν, τὴν διορατικότητα, τὴν φώτισιν, τὴν γνῶσιν καὶ τὴν ἐμπειρίαν των ἔθεσαν τὰς βάσεις τῶν σκοπῶν μας.
Αἱ πέραν τῆς 20 ετίας δραστηριότητές μας εἰς φιλανθρωπικὰ καὶ κοινωνικὰ πεδία καὶ οἱ ἀγῶνες μας διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ τάματος τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγεγεσίας ἐκαλλιεργήθησαν ἀπὸ τὰ ἱδρυτικά μας μέλη, τὰ ὁποῖα ἔθεσαν ὑγιεῖς βάσεις διὰ τοὺς ἀνιδιοτελεῖς φορεῖς μας : Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ ἐ. Γεν. Δι/ντὴς τοῦ Γ. Λογιστηρίου τοῦ Κράτους, πολυγραφότατος καὶ δραστήριος Ἀναστάσιος Παρπαΐρης, ἐπὶ ἔτη Πρόεδρος τῆς Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς μας.
Μετὰ ἀπὸ μίαν ζωὴν γεμάτην φιλανθρωπικὰ ἔργα καὶ κοινωνικὰς καὶ ἐπωφελεῖς διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν, τὴν Πατρίδα, τὴν Ἐπιστήμην δραστηριότητας, ἀναπαύεται πλέον αἰωνίως εἰς τὴν ἰδιαιτέραν πατρίδα του, τὸ Ἴσαρι Ἀρκαδίας.
Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ἡ ψυχή του νὰ εἶναι εἰς τοὺς κόλπους τοῦ Ἀβραὰμ καὶ ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύῃ αὐτόν. Ἀπὸ ἐκεῖ νὰ εὔχεται καὶ νὰ προσεύχεται διὰ τὴν περαιτέρω πρόοδον τῶν φορέων μας. Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἀδελφοῦ καὶ συνεργάτου ἡμῶν γενομένου Ἀναστασίου !

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *