ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 54-ΟΙ ΔΥΣΤΥΧΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΤΡΕΓΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΜΑΣ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ. Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ «Ε.Ε.Τ.Τ.» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ… ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ ΜΑΣ www.fotgrammi.gr Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΟΛΟΜΒΙΑΣ… ΘΑ ΤΗΝ ΦΘΑΣΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΟ ΜΑΟ , ΤΑΜ ΤΑΜ;

ΕΛ.ΤΑ και Ε.Ε.Τ.Τ.
1. Τὸ θεωροῦμεν χρέος μας νὰ ἀγωνιζόμεθα νὰ ἐπαινοῦμεν τὸ καλὸν καὶ νὰ στηλιτεύωμεν τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογῶμεν, λέγοντες τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των, ἐναντίον μασωνίας, σιωνισμοῦ, οἰκουμενισμοῦ, ἀντιχρίστων, «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς.

2. Ὅλα αὐτὰ προφανῶς δὲν ἀρέσουν εἰς τοὺς ἰθύνοντας καὶ παντοιοτρόπως πασχίζουν νὰ μᾶς κάνουν «σαμποτάζ», ἄλλοτε μὲν «κτυπῶντες» τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ ἀναγράφοντες «νὰ μὴ τὴν ἀνοίξη κανείς, διότι κινδυνεύῃ νὰ καῇ», ἄλλοτε δὲ μᾶς ἐπιστρέφουν τὰ ΕΛ.ΤΑ τὰ δέματα μας μὲ τὰ περιοδικά «Φωτεινὴ Γραμμή», ποὺ ἔχομεν στείλει πρὸς Ἱερὰς Μητροπόλεις καὶ Μονάς.

3. Διὰ τὰ δέματα αὐτὰ ἐμεῖς χρησιμοποιοῦμεν τὴν ὑπηρεσίαν «προπληρωμένων καὶ ἀζυγίστων» τῶν ΕΛ.ΤΑ. τὰ λεγόμενα «easy parcel post», δεχόμενοι πάντοτε τὰς αὐξήσεις των.

4. Κατὰ τὴν ἀποστολὴν τοῦ τελευταίου μας τεῦχος 53, ἑκατὸν ἑβδομήντα δύο (172) δέματα μας τὰ ΕΛ.ΤΑ αὐταρχικῶς καὶ χωρὶς οὐδεμίαν εἰδοποίησιν τὰ «ἐβάπτισαν» ἀπὸ «ἀζύγιστα προπληρωμένα» σὲ «ζυγιζόμενα συμπληρωματικῶς ἐπιβαρυνόμενα», χωρὶς νὰ ἀλλάξῃ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τῶν ΕΛ.ΤΑ. τὴν περὶ τῶν parcel ἀπόφασίν του ὑπ’ἀριθμ. 1.4.4./84/171/9.5.2007, ἡ ὁποία μᾶς ἐπέτρεπεν μέχρι τώρα νὰ προωθοῦμε τὸ περιοδικό μας μὲ ἀζύγιστα προπληρωμένα.

5. Εἰς ὅλα τὰ χρηστὰ κράτη δικαίου «Πᾶς Νόμος καταργεῖται ἢ τροποποιεῖται δι᾿ ἑτέρου Νόμου». Ἐπίσης «Πᾶσα Ὑπουργικὴ Ἀπόφασις καταργεῖται ἢ τροποποιεῖται δι᾿ ἑτέρας Ὑπουργικῆς Ἀποφάσεως καὶ κάθε Ἀπόφασις Διοικητικοῦ Συμβουλίου καταργεῖται ἢ τροποποιεῖται δι᾿ ἑτέρας Ἀποφάσεως Διοικητικοῦ Συμβουλίου».
Οὔτε ὁ Πρόεδρος ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ καταργήσῃ ἤ τροποποιήσῃ αὐταρχικῶς προηγουμένας ἀποφάσεις. Ὁ Πρόεδρος ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ προεδρεύῃ καὶ νὰ ἐφαρμόζῃ τὰς ἀποφάσεις τοῦ Δ.Σ. ἢ νὰ εἰσηγῆται εἰς τὸ Δ.Σ. διὰ τὴν τροποποίησίν ἢ κατάργησίν των.

6. Αὐταρχικαὶ ἐπεμβάσεις ἢ τροποποιήσεις καὶ καταργήσεις μόνον εἰς αὐταρχικὰ καθεστῶτα ἢ «μπανανίες» δύνανται νὰ λαμβάνουν χώραν.

7. Εἰς μάτην διαμαρτυρόμεθα πρὸς τοὺς ἰθύνοντας ΕΛ.ΤΑ., Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), τὸν Ὑπουργὸν καὶ Γενικὸν Γραμματέα Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης, Διεύθυνσιν Ταχυδρομείων, τὸν Πρόεδρον καὶ Ἀντιπροέδρους τῆς Βουλῆς καὶ λοιπούς.
Ἁρμόδιος Διευθυντὴς τῆς Ε.Ε.Τ.Τ. διὰ τὰ ΕΛ.ΤΑ. καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρός της δυσανασχέτουν μὲ τὰ γραφόμενά μας καὶ ἐπάσχιζον νὰ εὕρουν «σολομώντειον λύσιν».

Ἀπεμόνωσαν τὸ ἀπὸ 23.1.2013 πρὸς τὰ ΕΛ.ΤΑ. ἔγγραφόν μας καὶ ἠγνόησαν παντελῶς ὄχι μόνον τὰ περιεχόμενα τῶν πολλῶν ἄλλων ἐγγράφων μας (ὑπ’ἀριθμ. 130/16.10.12, 131/17.10.12, 135/20.11.12, 140/6.12.12, 141/11.12.12, 986/11.12.12, 144/18.12.12, 145/18.12.12, 151/27.12.12, 1/2.1.13, 4/3.1.13, 7/9.1.13, 8/11.1.13, 13/16.1.13, 14/17.1.13, 16/21.1.13, 17/22.1.13, 18/23.1.13, 20/28.1.13) ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐγγράφου μας ἀπὸ 23.1.2013 ὡς π.χ. τὰ σημεῖα :

Α. Διὰ τὰ προπληρωμένα φάκελλα γράφοντες: «έχουν ενιαία τιμή ανεξαρτήτως βάρους».

Β. Τὴν θωράκισιν τῶν εὐτελεστάτης ποιότητος χάρτου φακέλλων – χειροτέρηας καὶ ἀπὸ τὸν χάρτην ἐφημερίδος. Οἱ φάκελλοι αὐτοὶ συνήθως δὲν ἔχουν σωστὴν ποιότητα καὶ ἱκανὴν ποσότητα κόλλας διὰ νὰ κολλοῦν σωστὰ καὶ ἀνθεκτικά, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐπιβάλλεται ἡ χρήσις σελοτέϊπ-κολλητικῆς ταινίας.
Οὕτω γίνεται καὶ διεθνῶς (εἰς τὴν Γερμανίαν καὶ ἄλλας χώρας τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ὅταν οἱ «κουτόφραγκοι» βλέπουν ὅτι οἱ φάκελλοι ἢ τὰ περιτυλίγματα εἶναι εὐτελοῦς ποιότητος, ὄχι μόνον δὲν ἀπαγορεύουν, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας προτρέπουν οἱ ταχυδρομικοὶ τοὺς πελάτας των νὰ τὰ θωρακίζουν μὲ κολλητικὰς ταινίες, προσφέροντες εἰς τοὺς πελάτας των σελοτέϊπ τῶν ταχυδρομείων).

Γ. Ἐὰν οἱ ὅροι πωλήσεως τῶν προπληρωμένων φακέλλων «ἀνεξαρτήτου βάρους» καταργοῦνται καὶ μετατρέπονται εἰς «ἐξαρτουμένου βάρους».

Δ. Ἐὰν ἡ Ε.Ε.Τ.Τ. εἶναι εἰς θέσιν νὰ ὑποδείξῃ εἰς τὰ ΕΛ.ΤΑ. νὰ σέβωνται τὰς ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῶν ΕΛ.ΤΑ. καὶ τὰς Διεθνεῖς Συμβάσεις Ταχυδρομείων, διὰ νὰ μὴ ἀναγκασθῶμεν καὶ καταφύγομεν εἰς τὴν Διεθνῆ Ἕνωσιν Ταχυδρομείων. Αὐτὸ τὸ ἐπράξαμεν, διὰ νὰ ἀποφεύγωνται ἀφορμαί, καὶ νὰ κατατάσσῃ ἡ Διεθνὴς Διαφάνεια τὴν Ἑλλάδα κατωτέρω καὶ ἀπὸ τὴν Κολομβίαν…, δηλαδὴ πιὸ κάτω καὶ ἀπὸ τοὺς «μάο-μάο», «τάμ-τάμ» . . .

Ε. Τὴν ἐπιστροφὴν τῶν χρημάτων μας καὶ διὰ τὰ 172 κιβώτια, ποὺ μᾶς ἐπέστρεψαν τὰ ΕΛ.ΤΑ. μετὰ ἀπὸ ἕνα (1) μῆνα καὶ δὲν εἶχε ἡ Ε.Ε.Τ.Τ. τὴν στοιχειώδη εὐσυνειδησίαν νὰ δώσῃ εἰς τὰ ΕΛ.ΤΑ. νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐμεῖς δὲν ἀγοράσαμε ἁπλῶς easy parcel post ἀλλὰ μὲ ἐνσωματωμένας ὑπηρεσίας, δηλαδὴ ὑπηρεσίας μέχρι τὴν παράδοσιν εἰς τοὺς παραλήπτας, ὅπως ἐκτενέστατα τοὺς ἀνεπτύξαμε μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ εἰς τὸ ἀπὸ 28.1.2013 ἔγγραφόν μας.

8. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματά μας ἡ Ε.Ε.Τ.Τ., ἐφαρμόζουσα τὴν τακτικὴν τῆς ἀλεποῦς «ὅσα δὲν τὰ ἔφθανε ἡ ἀλεπού, τὰ ἄφηνε κρεμαστάρια», τὰ ἠγνόησεν παντελῶς εἰς ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἔγγραφά μας. Διὰ «νὰ μὴ χαλᾶν τὴ ζαχαρένια» τους ἠγνόησαν καὶ τὰ ἀκαταμάχητα θεμελειωμένα ἐπιχειρήματα τῶν ἐγγράφων μας (τοιουτοτρόπως ἐφαρμόζεται τὸ συμπέρασμα τῶν ἀρχαίων προγόνων μας: «οὐ γὰρ ἔγνως ἅ ἀνέγνως, εἰ γὰρ ἔγνως οὐ γὰρ κατέγνως», ποὺ σημαίνει «δὲν κατάλαβες τί διάβασες, διότι ἐὰν τὸ καταλάβαινες, δὲν θὰ τὸ ἀγνοοῦσες…»).

Τοιουτοτρόπως οἱ ἁρμόδιοι τῆς ὑποτιθεμένης ἀνεξαρτήτου Ἀρχῆς Ε.Ε.Τ.Τ ἀποδέχονται αὐταρχικὰς ἀποφάσεις Τμημάτων καὶ Διευθυντῶν τῶν ΕΛ.ΤΑ. καὶ ὡσὰν διαπρύσιοι συνήγοροι τῶν ΕΛ.ΤΑ. ἀποφαίνονται : «ενόψει των παραπάνω, δεν πιθανολογείται παράβαση της κειμένης νομοθεσίας και συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης της Ε.Ε.Τ.Τ.» ! ! !

9. Μὴ εὑρίσκοντες, λοιπόν, καμίαν κατανόησιν, ἠναγκάσθημεν νὰ ἐπανέλθωμεν μὲ τὰ ἔγγραφά μας ὑπ’ἀριθμ. 27/21.2.2-13 καὶ 32/25.2.2012 πρὸς τὴν Ε.Ε.Τ.Τ., τὴν Γεν. Γραμματείαν Καταναλωτή, τὸν ἁρμόδιον Γεν. Γραμματέα Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων τοῦ Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης καὶ τὸν ἴδιον τὸν Ὑπουργὸν Ἀνάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκην.

10. Μὲ τὸ τελευταῖον ἔγγραφον μας ὑπ’ἀριθμ. 32/25.2.2012 ἠναγκάσθημεν νὰ καταφύγωμεν πλέον καὶ νὰ αἰτήσωμεν νὰ εἰσαχθῆ ἡ τρομερὰ ταλαίπωρος περίπτωσίς τοῦ περιοδικοῦ μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ εἰς τὴν διαδικασίαν τῆς ἀκροάσεως εἰς τὴν Ε.Ε.Τ.Τ.

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 32/25.2.2013
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

1. ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε.Ε.Τ.Τ.
(Ἐθνικὴ Ἐπιτροπὴ Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων)
α) Ἀξιότιμον Κύριον
Λεωνίδαν Κανέλλον
Πρόεδρον

β) Ἀξιότιμον Κύριον
Βασίλειον Κονδύλην
Νομικὸν Σύμβουλον

Λ. Κηφισίας 60, Μαρούσι, Τ.Κ. 15125
Τηλ: 210 6151125
Fax: 210 6105049

2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ὑπ᾿ ὄψιν Γεν. Γραμματέως
κ. Γεωργίου Στεργίου
Πλ. Κάνιγγος, 10181 Αθήνα)
Τηλ: 210 38 29 640, 210 33 02 708
Fax: 210 38 43 549

3. Ἀξιότιμον Κύριον
Μενέλαον Δασκαλάκην
Γενικὸν Γραμματέα Τηλεπικοινωνίων & Ταχυδρομείων
Ὑπ. Ἀναπτυξης
Ἀναστάσεως 2 & Τσιγάντε,
101 91 Παπάγου,
Τηλ: 210 650 88 92
Fax: 210 6508893

4. Ἀξιότιμον Κύριον
Κωστὴ Χατζηδάκη
Ὑπουργὸν Ἀνάπτυξης, Ἀνταγωνιστικότητας, Ὑποδομῶν,
Μεταφορῶν & Δικτύων
Νίκης 5-7
10180 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210 3332637, 210 3332548, 2106508750,
Fax 210 3332775, 2103332775

Ἀξιότιμοι Κύριοι,

Ἐν συνεχεία τῶν μέχρι τοῦδε ἐπικοινωνιῶν μας, ἰδίως τοῦ ὑπ’ἀριθμ. 27/21.2.2012 ἔγγράφου μας, καὶ μὴ τυχόντες δυστυχῶς δεούσης κατανοήσεως ἐκ μέρους σας, ἀναγκαζόμεθα νὰ ζητήσωμε διαδικασίαν ἀκροάσεως ἀπὸ ἐσᾶς, διὰ νὰ σᾶς ἀναπτύξωμε ὅτι:

1. Ἐμεῖς ἀγοράσαμε δέματα (easy post parcel) μὲ ἐνσωματωμένες ὑπηρεσίες καὶ τέλη καὶ ἔτσι ἐπιβάλλεται νὰ προωθοῦνται τὰ προπληρωμένα πακέτα μας.

2. Ἐπίσης ἀγοράζομε προπληρωμένους φακέλους Α4 καὶ Α5. Λόγῳ δὲ τῆς εὐτελοῦς ποιότητος αὐτῶν τῶν φακέλων, ἀποδείξαμε εἰς τὴν Ε.Ε.Τ.Τ. καὶ τὰ ΕΛ.ΤΑ ὅτι, βάσει τῶν ὅρων τῆς Διεθνοῦς Ἑνώσεως Ταχυδρομείων, φάκελοι ποὺ δὲν κολλοῦν ἀσφαλῶς ἐπιβάλλεται νὰ θωρακίζωνται. Οἱ ταχυδρομικοὶ τῶν διαφόρων ταχυδρομείων τῆς Εὐρώπης καὶ ἀλλοῦ, ὄχι μόνον δὲν ἀπαγορεύουν τὰ σελατέϊπ, ἀλλὰ ἀντιθέτως δίδουν τὸ σελατέϊπ τῶν ΕΛ.ΤΑ εἰς τοὺς πελάτας νὰ τὰ θωρακίσουν καὶ μετὰ τὰ προωθοῦν περαιτέρω.
3. Ἀκόμη καὶ πάρα πολλοὶ Ἕλληνες ἀποστολεῖς προπληρωμένων καὶ μὴ φακέλων θωρακίζουν τοὺς φακέλους των. Ὅμως εἰς ἐμᾶς τὰ ΕΛ.ΤΑ. συνεχίζουν νὰ τριχοτομοῦν καὶ μᾶς σαμποτάρουν τὴν ἀλληλογραφίαν-δηλαδὴ τὴν ἐλεύθερα διακίνησιν τῶν ἰδεῶν.

Πρὸς τοῦτο, τοὺς ἐνίσχυσε καὶ ἡ Ε.Ε.Τ.Τ. ἐθελοτυφλοῦσα καὶ ἀδιαφοροῦσα νὰ ἀνακαλέσῃ τοὺς δαιμονιωδῶς ἀντιδροῦντας τῶν ΕΛ.ΤΑ εἰς τὴν τάξιν ! ! !

4. Ἐφ᾿ ὅσον δὲν τηρήθηκαν οἱ ὅροι, ζητᾶμε τὰ χρήματά μας, δηλαδὴ τὴν ἄμεσον ἐπιστροφὴν τῆς ἀξίας τῶν προπληρωθέντων ἐκ περίπου 4.300€ καὶ κάθε θετικὴν καὶ ὰποθετικὴν ἀποζημίωσίν μας διὰ τὸ μέγιστον συστηματικὸν σαμποτάζ ποὺ μᾶς κάνουν ἐδῶ καὶ 3 μῆνες τὰ ΕΛ.ΤΑ.

5. Εὶς τὸν ἱσχυρισμό σας ὅτι «δὲν πιθανολογεῖται λάθος», ἔχομε νὰ σᾶς ἀναφέρωμε ὅτι ἡ πιθανότητα κατὰ τὴν ἄποψιν σας δὲν εἶναι καὶ ἂντικειμενικὴ δυνατότητα.

6. Παρακαλοῦμε τὸ παρὸν ἔγγραφόν μας νὰ εἰσαχθῆ ἀμέσως εἰς τὴν διαδικασίαν τῆς ἀκροάσεως.

Μετὰ τιμῆςΖητοῦμεν συγγνώμη διὰ τὴν ταλαιπωρίαν τῶν παραληπτῶν μας.

 

ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ ΜΑΣ www.fotgrammi.gr

Δυστυχῶς καὶ ἡ δυναμικὴ ἱστοσελίς μας ἐπανειλημμένως ἔπεσε θύμα καὶ κατεστράφη.

Εὐχαριστοῦμεν ὅλους ὅσους ἐνδιαφέρθησαν νὰ μᾶς εἰδοποιήσουν ἀνήσυχοι ὅτι ἡ ἱστοσελίς μας εἶχε πέσει θύμα ἀπὸ «χάκερς» . Ὅσοι λυποῦνται διὰ τὴν ἀγρίαν ἐπίθεσιν, τὴν ὁποίαν δεχόμεθα, ἄς διαδώσουν παντοῦ, κυρίως εἰς τοὺς νέους, τὴν ἱστοσελίδα μας, διὰ νὰ συνηθίζουν οἱ νέοι ἄνθρωποι καὶ μὲ σεμνά, εὐπρεπῆ καὶ ἀφυπνιστικὰ θέματα, διὰ τὰ ὁποῖα ἀγωνιζόμεθα ἀνιδιοτελῶς, ἀναλωνόμενοι ἀπὸ βαθέων χαραμάτων μέχρι τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας καθημερινὰς καὶ ἑορτάς.

Αὐτὸ θὰ εἶναι διὰ μᾶς ἡ μεγίστη ἠθικὴ ἱκανοποίησις καὶ θὰ ἐνθαρρύνῃ ἐθελοντάς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *