ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53-ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΝ, ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

(ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΠΡΟΣΕΛΘΕΤΕ,
ΔΙΟΤΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝ
ΣΑΤΑΝΙΚΑΣ ΑΝΤΙΞΟΟΤΗΤΑΣ)

Ἡ ἰδέα τῆς πραγματοποιήσεως
τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἐξαπλοῦται.

1. Ἀδυνατοῦντες νὰ ἐνημερώνωμεν τοὺς χιλιάδας εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ἀτομικῶς καὶ ἐκτενῶς, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ τοὺς διαφωτίζωμεν μὲ ἀναρτήσεις εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας, μὲ ἀποστολὰς χιλιάδων ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων, μὲ ἐπιστολὰς καὶ μέσῳ τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή».

2. Παραλλήλως δὲν λησμονοῦμε, ὅτι οἱ πρωτεργάται τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἶχον δημιουργήσει καὶ τὴν «Φιλικὴν Ἑταιρείαν», ἡ ὁποία προετοίμασεν τὴν νικηφόρον πορείαν των. Κατὰ τὴν ἰδίαν ἔννοιαν πρέπει καὶ ἐμεῖς νὰ διοργανώσωμεν ἀπὸ κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ἀνὰ περιοχὴν ὀργανωτικὰς ἐπιτροπὰς, ὅπως θὰ τὰς προσδιορίσουν οἱ ἐθελονταί, διὰ νὰ ὑποστηρίξωμεν ὅλοι καὶ προωθήσωμεν τὸ μεγάλο Πατριωτικὸν καὶ Χριστιανικὸν ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

3. Κόμματα, ἀκόμη καὶ ὅταν δὲν ὑπῆρχον διαδίκτυα καὶ ἠλεκτρονικὰ ταχυδρομεῖα, ἦσαν εἰς θέσιν νὰ ἐνημερώνουν καὶ ἐπιστρατεύουν ἑκατοντάδας χιλιάδας μέλη καὶ ὀπαδούς των ἐντὸς ὀλίγων ὡρῶν.
Οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ὀφείλουν νὰ μιμοῦνται τὸν Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον, ὁ ὁποῖος ἔλεγεν «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί» (Ρωμ. 1, 14) (Διὰ τοὺς Ἕλληνας καὶ τοὺς βαρβάρους, καὶ τοὺς εὐφυεῖς καὶ τοὺς μὴ εὐφυεῖς εἶμαι ὑπεύθυνος νὰ εἶναι πάντοτε ἐνημερωμένοι). Νυχθημερὸν ἠργάζετο ἐντατικώτατα διὰ τὴν διάδοσιν τοῦ Χριστιανισμοῦ τονίζων : «…ἡ καθ’ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. τὶς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τὶς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι ;» (Β΄Κορ. 11, 26-29) (…καθημερινῶς μὲ ἀπασχολοῦν τὰ προβλήματα ὅλων τῶν Χριστιανῶν. Ποῖος ἀσθενεῖ καὶ δὲν συμπάσχω, ποῖος σκανδαλίζεται καὶ δὲν θλίβομαι, καίομαι ;).
Φρονοῦμεν ὅτι οἱ πραγματικῶς ἐνσυνείδητοι Χριστιανοὶ ὀφείλομεν νὰ μιμούμεθα τὸν Θεάνθρωπον, τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους καὶ Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας, διὰ νὰ διακρινώμεθα τόσον διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν, ὅσον καὶ διὰ τὴν Ὀρθοπραξίαν· νὰ ἀπαλλαγῶμεν ἀπὸ τὰς ψευδαισθήσεις καὶ τὴν πλάνην τοῦ Σατανᾶ, ὅτι, μεταβαίνοντες εἰς τὴν Ἐκκλησίαν ἢ τὰ πανηγύρια καὶ ἀνάβοντες ἕνα κεράκι, εἴμεθα οἱ καλλίτεροι Χριστιανοί. Ὑπὸ αὐτὴν τὴν ἄποψιν εἴμεθα ὄχι μόνον καλοὶ ἀλλὰ ἄριστοι ὄχι ὅμως διὰ τὸν Παντεπόπτην- ἅπαντα βλέποντα Θεόν, ἀλλὰ διὰ τὸ «καλοπωλεῖο» τοῦ Σατανᾶ.

4. Ἀπὸ τὸ προηγούμενον ἔτος ἠρχίσαμεν νὰ διαδίδωμεν τὴν ἰδέαν τῆς δημιουργίας ἑνὸς Εἰδικοῦ Συμβουλίου (Γνωμοδοτικοῦ) τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

5. Εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» τὴν 5.7.2012 προσῆλθεν πληθώρα προσωπικοτήτων, ὡς π.χ. οἱ Σεβασμιώτατοι Συνοδικοὶ Θήρας, Ἀμοργοῦ καὶ Νήσων κ. Ἐπιφάνιος, Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ (ὁ ὁποῖος προσεκόμισεν τὸ μήνυμα τῆς Δ.Ι.Σ. διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους), ὁ Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας (ὁ ὁποῖος κατενθουσίασεν τοὺς πάντας, ἀναπτύξας τὴν ἀνάγκην νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τὴν λίαν περίοπτον θέσιν τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους ἢ εἰς ἄλλην δεσπόζουσαν θέσιν), ὁ Σεβασμιώτατος Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός, θερμὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, οἱ Πρόεδροι τῶν ,,Ἀπογόνων τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821,, κ. Κωνσταντίνος Πλαπούτας καὶ τῆς ,,Παγκαλαβρυτινῆς Ἑνώσεως,, κ. Γεώργιος Κοσμὰς καὶ πληθώρα ἄλλων σπουδαίων προσωπικοτήτων.

6. Ὡς ἀνέπτυξεν ὁ Σεβασμιώτατος Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, ὁ Κολοκοτρώνης ἔκανε τάματα διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, ὅπου καὶ ἐὰν διήρχετο καὶ ὅλα τὰ ἐπραγματοποίησεν ὁ ἴδιος. Παραδείγματος χάριν εἰς τὰ Κύθηρα τὸ 1803 ἔκανε ἕνα τάμα νὰ ἐπιδιορθώσῃ τὸν κατεστραμμένον Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Μόνης καὶ τὸ 1823 τὸ ἐπραγματοποίησεν.
Ὁ Κολοκοτρώνης ἔκανε καὶ ἕνα Τάμα γενικὸν διὰ ὅλην τὴν Ἑλλάδα.

7. Ἄν δὲν τὸν ἐφυλάκιζαν καὶ δὲν συνέβαιναν τόσα καὶ τόσα κακὰ εἰς τὸν Ἀρχιστράτηγον τοῦ ἀγῶνος, Θεόδωρον Κολοκοτρώνην (μὲ ἀποκορύφωμα τὴν «στημένη» δολοφονίαν τοῦ υἱοῦ του), βεβαίως ἡ τύχη τῆς Ἑλλάδος θὰ ἦτο διαφορετικὴ καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ εἶχεν ὁλοκληρωθῆ ἀπὸ ἐκεῖνον, διότι ὁ Ἀρχιστράτηγος ἐγνώριζεν τὰς ἀδυναμίας καὶ τὰ ἀρνητικὰ τῆς φυλῆς μας.
Τὰς ὑποσχέσεις των ἐτήρησαν καὶ οἱ ἄλλοι ἀγωνισταὶ Στρατηγοί μας (π.χ. ὁ Καραϊσκάκης ἐπεχρύσωσεν τὴν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Προυσιώτισσας).

8. Μεταξὺ τῶν ἄλλων ἡ Γεν. Συνέλευσις ἐνέκρινεν καὶ τοὺς ὅρους διὰ τὴν προκήρυξιν ἐθελοντῶν τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου. Αὐτὸ τὸ ἀνηρτήσαμε εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ διεδόθη ἀπὸ ἑκατοντάδας ἄλλας ἱστοσελίδας τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καθὼς καὶ ἐδημοσιεύθη εἰς ἑκατοντάδας χιλιάδας ἀντίτυπα τοῦ τεύχους 52 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς».

9. Τὴν Διακήρυξιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους προτιθέμεθα νὰ τὴν ἐπανεκδώσωμεν ἐπανειλημμένως καὶ νὰ τὴν ἀποστέλλωμεν εἰς ὅλους τοὺς εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, διὰ νὰ διαφωτίζωνται ὅλοι οἱ καλοπροαίρετοι ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν παραπληροφορηθῆ περὶ τοῦ θέματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀπὸ τοὺς διαστροφεῖς τῆς ἀληθείας, ψευδοδιανοουμένους…

10. Ἔγκριτα καὶ εὐλαβῆ ὀρθοφρονοῦντα πρόσωπα ἔδειξαν ἐνδιαφέρον. Εἰς αὐτὰς τὰς προσωπικότητας ἐπροτάθη νὰ προσέλθουν τὴν 8.11.2012 διὰ νὰ ἀναδειχθοῦν διὰ κληρωτίδος, διότι ἐμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ διορίζωμεν συγγενεῖς καὶ «κολλητούς», ἀλλὰ διὰ προσευχῆς νὰ ἀναδεικνύωνται μέσῳ κληρωτίδος μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν οἱ ἐνδεδειγμένοι.
Ἡ ἀπόλυτος διαφάνεια εἶναι καὶ θὰ παραμείνῃ δόγμα ὅλων τῶν ἐνεργειῶν μας.

11. Ἐν τῷ μεταξὺ ἐπληροφορήθημεν ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος ἐπρότεινεν εἰς τὸν Μακαριώτατον καὶ συνεστήθη μὲ ἔγγραφον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἀπὸ 27.9.12 μία 8μελὴς Ἐπιτροπή, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἐπροτάθη καὶ ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν.

12. Πλὴν ὅμως ἐκεῖνος διακηρύσσει πάντοτε «ἔχω παύσει πρὸ πολλοῦ νὰ δρῶ ἀτομικῶς καὶ αὐταρχικῶς καὶ δρῶμεν συλλογικῶς μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν». Προσεύχεται δὲ νὰ τὸν ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ ἀνέλθῃ εἰς τὴν κλίμακα τῆς τελειότητος καὶ νὰ μὴ λέγῃ οὔτε κἄν «ἐμεῖς» καὶ νὰ ἐξαιρῇ τὸν ἑαυτόν του καὶ νὰ λέγῃ «ἐσεῖς». Διότι κατὰ τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον «τὸ ἐμὸν καὶ τὸ σὸν εἶναι ἀλλότριον ρῆμα παρὰ τοῖς Χριστιανοῖς».

13. Πρὸς τοῦτο ἐπροτείναμεν εἰς τὸν Μακαριώτατον νὰ διευρυνθῇ ἡ 8μελὴς Ἐπιτροπή, ποὺ ὥρισεν, καὶ νὰ προστεθοῦν καὶ 8 μέλη ἀπὸ τὸ «Σωματεῖον οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

14. Συνεχίζοντες τὰς προσπαθείας μας διὰ ἀγαστὴν καὶ εὐρείαν συνεργασίαν μὲ τὸν Μακαριώτατον, τὴν Δ.Ι.Σ. καὶ ὅλους τοὺς Σεβασμιωτάτους ἀλλὰ καὶ ταπεινοὺς κληρικούς, αἰτούμεθα συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως συστράτευσιν διὰ τὴν ἔγκαιρον καὶ ὀρθόδοξον εὐόδωσιν τοῦ σκοποῦ, διὰ νὰ μὴ ἔχῃ ἐφαρμογὴν ἡ λαϊκὴ ρῆσις: «ὅ,τι παραπέμπεται εἰς Ἐπιτροπήν, διαιωνίζεται καὶ καταποντίζεται».
Ἀναμένομεν.

15. Ἕτερον δόγμα μας εἶναι νὰ μὴ ἐπιβαρύνωμεν τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, καὶ νὰ μὴ δώσουν οὔτε μίαν δεκάραν.
Ὅμως ἀπαιτοῦμεν:
Α. Ἡ μὲν Ἐκκλησία νὰ πρωτοστατῇ καὶ νὰ εὐλογῇ,
Β. Ἡ δὲ Πολιτεία νὰ νομοθετῇ διευκολύνουσα.

16. Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ δυνάμεθα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, τὴν 25ην Μαρτίου 2021, κατὰ τὴν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξιν τοῦ ἀπεγνωσμένου ἀγῶνος διὰ τὴν ἀποτίναξιν τοῦ λίαν δυσβαστάκτου τουρκικοῦ-μωαμεθανικοῦ ζυγοῦ, νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους…

17. Ὅπως ἔχομε τονίσει κατὰ κόρον, τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας εἰς τὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτῆρα Χριστὸν δύναται νὰ συνδυασθῇ μὲ Μητροπολιτικὸν Ναόν, ἀκόμη καὶ μὲ Συνοδικὸν Μέγαρον. Ἀκόμη καὶ εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν ἡ Ἐκκλησία νὰ μὴ δώσῃ τὴν παραμικρὰν δεκάραν. Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ μὲ τὴν ἰδικήν μας καθημερινὴν ἐντατικωτάτην προσπάθειαν καὶ προπαντὸς μὲ τὴν ἀπόλυτον διαφάνειαν, θὰ κατορθώσωμεν νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπὶ τέλους ἡ Ἱερὰ ὑπόσχεσις τῶν ἡγετῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας· μὲ δυνατὴν πίστιν καὶ ἔμπρακτον θέλησιν εἶναι τοῦτο ἐφικτόν, κατὰ τὸν ἀδιάψευστον λόγον τοῦ Θεανθρώπου καὶ «ὄρη μεθιστάνειν».

Ὅλοι μαζί, εὐλαβὴς λαός, Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία, θὰ ἠμπορέσωμεν νὰ ἀντιμετωπίσωμεν ὅλα τὰ «βουνά» τῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων.

18. Εἰς τὰ πλαίσια αὐτὰ ζητοῦμε συνεργάτας διὰ ὅλην τὴν Ἑλλάδα, καὶ εἰς ὅλους τοὺς Πανέλληνας καὶ Φιλέλληνας τῆς Ὑφηλίου.

19. Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» κρίνει πολὺ ἐπιβεβλημένον νὰ διευρυνθῇ ὁ φορεύς μας καὶ πέραν τῆς Ἀττικῆς, καὶ νὰ ὑπάρξουν «ζωντανά» στελέχη εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα, διὰ νὰ δροῦν ἐντατικῶς διὰ τὴν ἀφύπνισιν ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καὶ νὰ διαδίδουν τὰς ἰδέας καὶ ἀρχὰς τοῦ Σωματείου μας, ἕως ὅτου νὰ ἐμπεδώσουν οἱ πάντες τὴν ἱστορίαν μας, τὴν ἐπίγνωσιν τῆς καταγωγῆς μας καὶ τοῦ προορισμοῦ μας. Ἰδιαιτέρως δὲ τὸ ἄγνωστον εἰς τοὺς πολλοὺς Τάμα τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ γίνῃ τὸ σύμβολον ἑνότητος τῶν νέων ἀγώνων ὅλων, ὅσων θέλουν νὰ πραγματοποιηθῇ.

20. Ἐμεῖς μὴ φειδόμενοι κόπων καὶ ἐξόδων, παρ᾿ ὅλον ὅτι στενάζομεν κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων, ἐπανεκδώσαμεν τὴν Διακήρυξιν τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς ἄλλα 50.000 ἀντίτυπα καὶ προτιθέμεθα νὰ τὴν ἐπανεκδίδωμεν συνεχῶς, διὰ νὰ τὴν ἀποστέλλωμεν δωρεάν, ὥστε νὰ διαφωτίζωνται ὀρθῶς οἱ πάντες.

21. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐργασθοῦν ἐθελοντικῶς εἰς αὐτὸν τὸν τομέα καὶ νὰ μᾶς συναγωνισθοῦν εἰς αὐτὴν τὴν δραστηριότητα διαφωτίσεως, εὐχαρίστως νὰ τοὺς ἀποστέλλωμεν μεγάλον ἀριθμὸν ἀντιτύπων, διὰ νὰ τὰ διανέμουν εἰς ἀγαθοπροαιρέτους ἀνθρώπους μὲ πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα.

23. Ὡς γνωστόν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἐκδόσει τὴν εἰδικὴν ἀπόφασιν ὑπ᾿ ἀριθμ. Πρωτ. 3948/7.9.2005, ὅτι ἡ «Φωτεινὴ Γραμμὴ» ἠμπορεῖ νὰ διανέμεται εἰς ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας δωρεάν.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *