ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53 -ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΕΞ ΑΡΟΑΝΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 19.5.2012

Ἀρχίζομεν μὲ μίαν παλαιοτέραν ἀλλὰ χαρακτηριστικὴν ἐπιστολὴν τοῦ σεβαστοῦ πατρὸς Δημητρίου Λυμπεροπούλου ἀπὸ τὴν Τρίπολιν

Ἀξιότιμοι Κύριε καὶ Κυρία Ἀναγνωστόπουλοι
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ
Τρίπολις 04-07-2011
Ἦτο ὄντως μία εὐτυχὴς συγκυρία δι’ ἐμέ, ὅταν κύριος ἀπὸ τὴν ἐνορίαν μου, μοῦ ἐνεχείρισε μίαν θαυμάσιαν φωτογραφίαν τῶν ἐγκαινίων τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ἱεροῦ Ναοῦ εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Παύλου εἰς τὸν Σοπωτὸν καὶ νῦν Ἀροανίαν Καλαβρύτων. Ὡς ἐπίσης καὶ τριμηνιαῖον περιοδικόν “ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ”.
Αὐτὰ τὰ δυὸ στοιχεῖα μοῦ ἔδωσαν τὸ ἔναυσμα, νὰ λάβω τὴν γραφίδα ἀνὰ χείρας καὶ νὰ συντάξω λίγας γραμμάς.

Κύριε Ἀναγνωστόπουλε,
Ἀφοῦ ἐμελέτησα ἐνδελεχῶς τὸ περιεχόμενον τοῦ περιοδικοῦ, συγχαίρω ἐκ μέσης καρδίας διὰ τὴν καταχώρησιν ἠθικοϊστορικῶν καὶ κοινωνικῶν κειμένων τὰ ὁποῖα ἅπτονται τῆς καθημερινότητος.
Ἅμα δέ, καὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν, τὰ ὁποῖα ἐνισχύουν τὸν ἀναγνώστη μὲ τὰ ζείδωρα νάματα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.
Οἱ εὐχαριστήριες ἐπιστολὲς ἀπὸ Παναγιώτατους Πατριάρχας μέχρι καὶ τὸν ἁπλὸν πολίτη, εἶναι ἕνας ὄγκος εὐγνωμοσύνης πρὸς ἐσᾶς κ. Ἀναγνωστόπουλε.
Ἀπὸ ὅ,τι περιέγραψα ἀνωτέρω, τολμῶ νὰ μιλήσω σὲ σᾶς οἰκεῖα καὶ πηγαῖα.

Θὰ σᾶς ἀποκαλέσω Γιάννη καὶ Αἰκατερίνη.
Ἐσεῖς ποὺ δίνετε θαλπωρὴ καὶ ζεστασιὰ στὰ μικρὰ παιδιά, ποὺ εἶναι τὸ φυτώριο τοῦ αὔριο.
Ἐσεῖς ποὺ μὲ τὴν δικήν σας φροντίδα φιλοξενεῖτε στὴν Ἑλλάδα Ἑλληνόπουλα τῆς Οὐκρανίας, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου, τοῦ ὁποίου καὶ προΐστασθε.
Οἱ ἁγνὲς ψυχὲς τῶν μικρῶν παιδιῶν, σᾶς ἔχουν πατέρα καὶ βοηθόν.
Ἐσεῖς, ποὺ δὲν παραλείπετε τὴν φροντίδα σας γιὰ τὰ ὀρφανὰ παιδιά, ποὺ ἔχουν στερηθῆ τὴν μητρικὴ ἀγκαλιά, ἀλλὰ ἔχουν τὴν δικήν σας ζεστὴ σιγουριά.
Ἡ ἠθική σας καὶ ὑλική σας βοήθεια εἶναι οἱ δυὸ πυλῶνες, ποὺ ἑδράζεται τὸ οἰκοδόμημα, ποὺ λέγεται κοινωνία. Μία κοινωνία, ποὺ διέρχεται κλυδωνισμούς. Μὲ τέτοια, ὅμως γνήσια τέκνα, οὐδέποτε καταποντίζεται.
Γιάννη καὶ Αἰκατερίνη,
Οἱ δραστηριότητες καὶ ἡ ἐπίπονος ἐργασία σας ἀποδεικνύουν περίτρανα, ὅτι ἐμφορεύεσθε ἀπὸ ἁγνὰ ἀνθρώπινα Χριστιανικὰ ἰδανικὰ μὲ ὑπερέχουσα τὴν ἀρετήν.
Οἱ παντὸς εἴδους ἀνθρώπινες πράξεις σας, εἶναι μία τρανὴ ἐνθαρρυντικὴ ἀπόδειξις γιὰ τὴν ἐποχήν μας, σὲ μία ἐποχή, ποὺ διακυβεύονται ἰδανικά, θεσμοί, ἀξίες, θρησκευτικὲς συνειδήσεις, ποὺ τείνουν νὰ ἀμβλυνθοῦν.
Εἴθε ἡ καρποφόρος συνέχισις τοῦ πανανθρωπίνου καὶ Θεαρέστου ἔργου σας, νὰ ἀντηχῇ σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ πλάτη τοῦ πλανήτη. Ἐκεῖ ποὺ διψοῦν ψυχὲς γιὰ Χριστὸν καὶ Ὀρθοδοξίαν. Ἐκεῖ ποὺ περιμένουν μικρὰ παιδιὰ νὰ ἁπλωθῆ ἕνα χέρι γιὰ νὰ τοὺς προσφέρῃ λίγη ἀγάπη καὶ μία μπουκιὰ ψωμί.

Ἐκεῖνο, ὅμως, ἀγαπητοί μου Γιάννη καὶ Αἰκατερίνη, ποὺ προκαλεῖ τὸ μεῖζον ἐνδιαφέρον εἶναι ὁ περικαλὴς Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Ὁσιομάρτυρος Παύλου.

Θεώρησα ἐπιτακτικὸν καὶ ἱερὸν καθῆκον, καὶ πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν ἐπεσκέφθην τὴν Ἀροανίαν.

Στάθηκα γιὰ λίγη ὥρα μὲ δυὸ φίλους μου ἀπὸ τὴν Τρίπολιν, στὸ παραδοσιακὸν μαγαζάκι τοῦ κ. Θεμιστοκλῆ Μούλου. Μαζὶ καὶ ὁ καλὸς φίλος Γιῶργος Κουτσαντώνης καὶ δυὸ-τρεῖς ἄλλοι σεβαστοὶ γέροντες, καὶ συνεζητήσαμε γιὰ τὰ παλαιά.
Ὄντως συνεκινήθην ἀπὸ τὰ ὅσα γιὰ ἐσᾶς καὶ τὸ ἔργον σας τὸ πολύπλευρον, μᾶς ἀνέφεραν.
Δὲν κατέστη ὅμως δυνατὸν νὰ ἐπισκεφθῶ ἀπὸ κοντὰ τὸν Ἱερὸν Ναὸν τοῦ Ὁσιομάρτυρος Παύλου, ὅσον καὶ τὸν ἐσωτερικὸν αὐτοῦ χῶρον μὲ τοὺς ξενῶνες γύρω.

Ἀγαπητοί μου Γιάννη καὶ Αἰκατερίνη,
Εὐτυχῶς ποὺ ὑπάρχουν συνεχισταὶ τοῦ Ἑλληνοορθοδόξου μεγαλείου, γιὰ τοὺς ὁποίους πρέπει νὰ καυχώμεθα, ποὺ τιμοῦν τὴν Πατρίδα μας.
Ἐπειδὴ ἀρθρογραφῶ σὲ ἐκκλησιαστικὰ περιοδικά, σᾶς ἀποστέλλω κείμενά μου, καὶ ἐπαφίεμαι εἰς τὴν ἰδικήν σας κρίσιν.
Πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι μία συνάντησίς μας θὰ ἀπέδιδε τὰ βέλτιστα. Τὸ λέγω τοῦτο μετ’ ἀπολύτου σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης.

Ἐπί τούτοις διατελῶ
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν

Αἰδεσιμολογιώτατος π. Δημήτριος Λυμπερόπουλος
Ἐφημέριος Ἱ.Ν. Προφήτου Ἠλιοῦ-Τρίπολις

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ 18 Μαΐου 2012
Βασ. Ὄλγας 198, 54110 Θεσ/νίκη Κύριον
Τηλέφωνον : 2313 319-606 Ἰ. Ἀναγνωστόπουλον
Fax : 2313 319-763 Πρόεδρον Ἱδρύματος
Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ
Πνευματικῶν Ἀξιῶν
Ἀξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Θὰ ἤθελα νὰ σᾶς εὐχαριστήσω θερμὰ γιὰ τὴν εὐγενικὴν πρόσκλησιν, ποὺ μοῦ ἀπεστείλατε, νὰ παραστῶ στὴν Πολυαρχιερατικὴν Θείαν Λειτουργίαν, ποὺ θὰ τελεσθῇ τὸ Σάββατον 19 Μαΐου εἰς τὴν Ἀροανίαν Καλαβρύτων, εἰς μνήμην τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρα Παύλου.
Οἱ προγραμματισμένες ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν Ἡμέραν Μνήμης τῆς Γενοκτονίας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου, ποὺ τιμοῦμε τὴν ἴδιαν ἡμέραν, δὲν θὰ μοῦ ἐπιτρέψουν δυστυχῶς νὰ ἀνταποκριθῶ στὸ κάλεσμά σας.
Θὰ ἤθελα, ὅμως, μὲ τὴν εὐκαιρίαν, ποὺ μοῦ δίνετε, νὰ σᾶς εὐχαριστήσω καὶ νὰ σᾶς συγχαρῶ γιὰ τὸ τιτάνιον ἔργον, ποὺ προσφέρετε τόσο μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ σας, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ἱστοσελίδα σας, γιὰ τὸ στιβαρά, πατριωτικό σας λόγο, γιὰ τὴν προσήλωσί σας στὸν κοινὸ ἀγῶνα, ὥστε νὰ στηριχθῶμε καὶ πάλι στὰ πνευματικά μας θεμέλια καὶ νὰ ποῦμε ἕνα ὑπερήφανο ΟΧΙ εἰς τὴν χρεωκοπία τῆς ἀξιοπρέπειας, τῆς ἱστορίας, τῆς ἐθνικῆς μας συνειδήσεως, εἰς τὸ ξεπούλημα τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας.
Σὲ μία περίοδο, ὅπου ἡ Πατρίδα μας κλυδωνίζεται ἀπὸ τὴν χειρότερην οἰκονομικήν, κοινωνικήν, καὶ πνευματικὴν κρίσιν τῆς νεώτερης ἱστορίας μας, καλούμεθα ὡς Ἔθνος γιὰ μία ἀκόμη φορὰ νὰ ἀντλήσωμε δύναμιν ἀπὸ τὴν Πίστιν μας, τὶς ἀρχές, τὶς ἀξίες καὶ τὶς παραδόσεις μας, τὴν Ἑλλάδα μας καὶ τὴν Ὀρθοδοξίαν μας.
Εἶμαι βέβαιος, πὼς τὸ πνευματικὸ αὐτὸ καταφύγιο, ποὺ ἔχετε συγκροτήσει, θὰ παραμείνῃ εἰς τὶς ἐπάλξεις γιὰ τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια τῆς Πατρίδος μας, γιὰ τὴν ἀντιμετώπισιν τῶν σύγχρονων προσκλήσεων, γιὰ τὴν ἀναγέννησιν τῆς Ἑλλάδος μας.

Σᾶς εὔχομαι ὁλοψύχως κάθε ἐπιτυχία.
Μὲ ἐκτίμησιν Παναγιώτης Χ. Ψωμιάδης
Ἀγαπητοὶ Ἕλληνες..

Ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος μᾶς εὐλόγησε νὰ ζήσωμε ἐπαναστάσεις, νικηφόρους ἀγῶνες, καὶ ἀθάνατα περάσματα ἡρώων πρὸς τὴν ἀθανασίαν..

Σήμερα λοιπὸν περισσότερο ἀπὸ ποτὲ ἄλλοτε καλούμαστε νὰ ἀποδείξωμε ὅτι εἴμαστε καθημερινοὶ μελετητὲς τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, ἀλλὰ κυρίως ὅτι εἴμαστε ἄξιοι συνεχιστὲς ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἀγωνιστῶν, ποὺ μὲ μία φωνὴ μέσα στὸ χωροχρόνο τῆς Ἑλλάδος, φώναζαν τὸ μολὼν λαβὲ σὲ κάθε ξένο ἐχθρό, ποὺ τὴν ἐπιβουλεύονταν ἐδαφικά..

Μὴ ξεγελιέστε λοιπόν… ἡ κρίσις δὲν εἶναι οἰκονομική, εἶναι ἐθνική..θωρακιστεῖτε μὲ τὰ πιὸ ἰσχυρὰ πνευματικὰ ὅπλα:

πίστι στὸ Θεὸ καὶ στὴν Ἑλλάδα….

Καὶ ὅταν ἀκόμη γίνεται στενὴ ἡ πύλη καὶ ἀνηφορικὴ ἡ ὁδὸς νὰ θυμᾶστε

εἰ Θεὸς μεθ᾿ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ᾿ἡμῶν…
Καλὴν Ἀνάστασιν Ἑλλάδα

Χαρὰ Νικοπούλου, 18.5.2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ι.Π.Η.Π.Α.

«…» 2. Δυστυχῶς ἐφέτος συνέπεσεν ἡ ἑορτή μας μὲ τὴν ἐπέτειον τῆς Ποντιακῆς Γενοκτονίας. Ἀδυνατοῦντες νὰ παρευρεθῶμεν εἰς τὰς ἑορτὰς τῶν φίλων Ποντίων, συμμετέχομεν νοερῶς, εὐχόμενοι νὰ μὴ ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς τὸ Ἑλληνικὸν Ἔθνος ἀλλὰ καὶ λοιπὰ ἔθνη νὰ βιώσουν πάλιν τὴν βαρβαρότητα τοῦ τουρκικοῦ καὶ ἐν γένει τοῦ μωαμεθανικοῦ ζυγοῦ.

«…» 5. Ὁ Σεβασμιώτατός μας καὶ ἐφέτος ἐφρόντισεν νὰ μεταδοθῇ ἡ Θεία Λειτουργία ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸν Σταθμὸν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὴν ΕΡΤ1, πλὴν ὅμως ἀμφότεροι, δυστυχῶς, δὲν κατεδέχθησαν, ὄχι μόνον νὰ καλύψουν τὴν ἑορτήν μας, ἀλλὰ οὐδὲν κἄν οἱ ἁρμόδιοι νὰ ἐμφανισθοῦν εἰς τὸ τηλέφωνον…
6. Εὐτυχῶς οἱ εὐλαβεῖς καὶ ἑλληνόψυχοι Ἀδελφοὶ Μπόκα ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸν τηλεοπτικὸν σταθμὸν ΑΧΕΛΩΟΣ TV προσῆλθον μετὰ τοῦ συνεργείου των καὶ μεταδίδουν τὴν ἐν λόγῳ τελετήν μας… Ἐμεῖς ἐλπίζομεν νὰ ἀναρτήσωμεν τὸ συντομώτατον ὅλην τὴν ἐκδήλωσιν εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας fotgrammi.gr καὶ θὰ τὴν προωθήσωμεν καὶ εἰς ἑκατοντάδας ἄλλας φίλας ἱστοσελίδας.
Τοιουτοτρόπως, ἀνὰ τὴν ὑφήλιον θὰ δύνανται νὰ βλέπουν καὶ νὰ εὐλαβῶνται τὸν Ἅγιον Παῦλον.
7. Ἤλθαμε νὰ τιμήσωμεν τὸν Ἅγιον Νέον Ὁσιομάρτυρα Παῦλον τὸν ἐξ Ἀροανίας Καλαβρύτων καὶ νὰ φορτίσωμεν «τὶς μπαταρίες μας», διὰ νὰ δυνηθῶμεν νὰ ἀντεπεξέλθωμεν εἰς τὴν μεγίστην περιπέτειαν, ποὺ ὡδηγήθημεν ἀπὸ ἀθλίους, ἀνεγκεφάλους καὶ ξενοκινήτους πολιτικούς μας, πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν ἐφαρμόζονται αἱ λαϊκαὶ παροιμίαι: «ὅπως στρώνομεν, κοιμώμεθα», καὶ «ὅ,τι σπέρνομεν, θερίζομεν», διότι δὲν ἐφηρμόσαμε τὰ Γραφικά: «μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία» (Ψαλμ. 145, 3) καὶ «Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος ὅστις ἐλπίζει ἐπ’ἄνθρωπον» (Ἱερεμ. 17, 5).
8. Διερωτόμεθα λοιπόν, μήπως εἴμεθα ἀνθρωπάκια πιστεύοντες «τῆδε κακεῖσαι»;.
9. Ὅπως ἀνεπτύξαμεν ἐπανειλημμένως, ἡ κρίσις ποὺ διερχόμεθα εἶναι ἠθικοκοινωνικὴ καὶ ἐκπαιδευτική.Ἡ οἰκονομικὴ ὀλιγαρχία, οἱ λήσταρχοι τραπεζίτες, οἱ τοκογλύφοι κ.λπ. κηρύσσουν βάναυσον ἐκμετάλλευσιν ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπον. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία ἄλλοτε μὲν ἐκμαυλίζει τὸν λαὸν προσφέρουσα εἰς αὐτὸν ἀφθονώτατα αἰσχρὰ θεάματα καὶ ἀρκετὸν ἄρτον καὶ τὸν μετατρέπει εἰς ὑπερκαταναλωτικὴν κοινωνίαν, διὰ νὰ εἶναι εὐάλωτος διὰ τὴν παγκοσμιοποίησιν, ἄλλοτε δὲ τὸν ἐξαχρειώνει μέχρι τοιούτου σημείου, οὕτως ὥστε, διὰ νὰ μὴ καταλήξουν οἱ ἄνθρωποι εἰς τὰ δοχεῖα ἀπορριμάτων, διὰ νὰ εὕρουν κάτι νὰ φάγουν, νὰ αὐτοκτονοῦν.
10. Ἡ πνευματικὴ ἡγεσία πασχίζει, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, νὰ ἀναρριχηθῇ εἰς τὰ ὕπατα ἀξιώματα διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας. Διὰ τὴν θρησκευτικὴν ἡγεσίαν, πλὴν ἐνίων, ἐφαρμόζεται τὸ: «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν».
11. Ἀναφορικῶς μὲ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Φανερωμένης, ἡ ὁποία εὑρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα δυτικώτερον ἀπὸ ἐδῶ, ἐπὶ 8 ἔτη ἀγωνιζόμεθα ἀνεπιτυχῶς νὰ ἀποδείξωμεν εἰς τοὺς ἰθύνοντας, ὅτι, ἐγκρίνοντες αὐτοὶ ἀκτῖνα 50 μέτρων γύρω ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Μονήν, ἡμεῖς θὰ τὴν περιφράξωμεν καὶ θὰ δημιουργήσωμεν συνθήκας ἀνθρωπίνης διαβιώσεως· τοιουτοτρόπως θὰ ἠδύνατο νὰ δημιουργηθῇ μία ὄασις, ὅπου θὰ προσέρχωνται οἱ κεκοπιῶτες καὶ πεφορτισμένοι νὰ ἀνακουφίζωνται σωματικῶς καὶ νὰ ἀναγεννῶνται πνευματικῶς.
12. Εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνας ἀπὸ τοὺς ὁραματισμοὺς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, μετὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἔργων εἰς μνήμην Ἁγ. Νέου Ὁσιομάρτυρος Παύλου, μὲ σκοπὸν τὴν διατήρησιν τῶν παραδόσεων μας, ἐπιστροφὴν εἰς τὶς ρίζες μας καὶ ἀναγέννησιν τῆς ἐρημωθείσης ἑλληνικῆς ὑπαίθρου.
13. Δυστυχῶς μὲ τὶς «τριχοτομίες» τῶν ἰθυνόντων καὶ τὴν ἀδιαφορίαν τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων χάνομεν χρόνον καὶ εὐκαιρίες. Ἄς ὄψονται ὅλοι αὐτοί, οἱ ὁποῖοι ἀκόμη καὶ παρθένα δάση τὰ ἔχουν ἀποχαρακτηρίσει, διὰ νὰ «φυτρώνουν» χιλιάδες οἰκήματα, παραδείγματος χάριν εἰς τὴν Πεντέλην καὶ τώρα λέγουν εἰς τοὺς δυστυχεῖς κατοίκους Ἀφιδνῶν, Μαραθῶνος, Καπανδριτίου, Παλλήνης, καὶ ἄλλων περιοχῶν, ὅτι τοὺς ἀγρούς των δὲν δύνανται νὰ τοὺς ἀξιοποιήσουν, ἐπειδὴ τὰ ἔχουν χαρακτηρίσει «Προστασία Πεντελικοῦ κάλλους»· ὅπως οἱ Ἰησουίτες, οἱ ὁποῖοι εἰσέβαλον εἰς τοὺς ὀρθοδόξους Ναούς, ἀποσποῦσαν 100 εἰκόνες καὶ ἐξερχόμενοι τοῦ Ναοῦ ἔδιδαν 5-10 εὐτελεῖς εἰκόνες εἰς τὸν νεωκόρον ὑπὲρ τοῦ Ναοῦ, ἐξ οὗ ἡ παροιμία «Ἰησουιτικὴ φιλανθρωπία»…
Ἀρχικὸς σκοπός μας ἦτο νὰ διαθέσωμεν ἀπὸ τὸ βαλάντιόν μας διὰ τοπογραφικά, ἀρχιτεκτονικά, στατικὰ κ.λπ. σχέδια καὶ νὰ κατατάξωμεν, ἔστω τὸ ἐν λόγῳ ἔργον, εἰς κάποιο ἀναπτυξιακὸν πρόγραμμα. Τώρα δυστυχῶς ἡ δυνατότης αὐτὴ ἐξανεμίσθη μὲ τὶς «τριχοτομίες» ἰδεοτελῶν καὶ φαύλων ἰθυνόντων καὶ θὰ πέσῃ καὶ αὐτὸ τὸ βάρος εἰς τοὺς ὤμους μας…
16. Εἰδικῶς διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, δηλαδὴ τὴν ὑπόσχεσιν τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας διὰ τὴν ἀνέγερσιν Ἱ. Ναοῦ εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ὡς εὐχαριστήριον διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸν ζυγόν, τὸ Σωματεῖον μας ἐπὶ 4 ετίαν σχεδὸν καρκινοβατεῖ. Κατὰ θείαν συγκυρίαν ὅλοι οἱ ἅγιοι Συνοδικοὶ τῆς τρεχούσης Ἱερᾶς Συνόδου εἶναι ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος. Ὅμως δὲν ἐφαρμόζεται τὸ δημοκρατικὸν συνοδικὸν σύστημα, ἀλλὰ τὸ ἀρχιεπισκοπικόν.
Λεπτομερῶς θὰ ἰδῆτε εἰς τὰ περιοδικά μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

17. Eἰς τοὺς λίαν χαλεποὺς καιροὺς ποὺ διερχόμεθα ἐπιβάλλεται ἡ τόνωσις καὶ ἀναγέννησις τοῦ κατατρωθέντος ἠθικοῦ καὶ ἐθνικοῦ σθένους τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ ἐπίκλησις τοῦ θείου ἐλέους, διὰ νὰ μὴ πολλαπλασιασθοῦν αἱ αὐτοκτονίαι καὶ νὰ μὴ καταποντισθῶμε ὡς Ἕλληνες καὶ ὡς Ἔθνος.
18. Ἄς ἀγωνισθῶμε καὶ νὰ εἴμεθα βέβαιοι ὅτι, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ τὰ καταφέρωμεν.
19. Διὰ τοὺς προσκυνητάς, ποὺ ἔρχονται διὰ πρώτην φορὰν καὶ ὅσους δύνανται καὶ ἐπιθυμοῦν, θὰ γίνῃ μία μικρὰ λιτανεία εἰς τὸ γενέθλιον οἴκημα τοῦ Ἁγίου Παύλου, ποὺ εἶναι περίπου 200 μέτρα βορειοανατολικά. Μετὰ τὴν ἐπιστροφὴν καὶ ὥραν 12.30 ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, κλῆρος καὶ λαός, εἶσθε ὅλοι προσκεκλημένοι νὰ παρακαθίσωμεν εἰς τὸ «σπαρτιάτικο γεῦμα», κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ὁποίου, ἡ χορωδία τῶν ἱεροψαλτῶν μας θὰ μᾶς σαγηνεύσῃ μὲ παραδοσιακὰ δημοτικὰ ἄσματα. Καὶ πάλιν εὐχαριστοῦμε τοὺς Σεβασμιωτάτους καὶ ὅλους σας ἐκ μέσης καρδίας. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΕΟΡΤΗ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ 18.5.2013

Ὡς γνωστὸν τὴν πανήγυριν τὴν ἑορτάζομεν τὸ πλησιέστερον Σάββατον, χάριν τῶν ἐργαζομένων καὶ τῶν κληρικῶν. Πάντοτε τὸν πρῶτον λόγον τὸν ἔχει ὁ Σεβασμιώτατός μας, πότε τὸν διευκολύνει προσωπικῶς. Παρ’ὅλον ὅτι καὶ ἐφέτος τὴν ἑπομένην εἶναι ἡ σπουδαιοτάτη ἐπέτειος τῆς γενοκτονίας τῶν Ποντίων, ἐν τούτοις, ἐπειδὴ τὸ ἐζήτησεν ὁ Σεβασμιώτατός μας, ὡριστικοποιήθη διὰ τὸ Σάββατον 18.5.2013. Μὲ πολλὴν χαρὰν ἐνημερώθημεν καὶ διὰ τὰς κατωτέρω προσκλήσεις του.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Ἀριθμ. Πρωτ. 948 Ἐν Αἰγίῳ τῇ 13ῃ Νοεμβρίου 2012

Πρὸς
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Κερκύρας, Παξῶν
καὶ Διαποντίων Νήσων
κ.κ. ΝΕΚΤΑΡΙΟΝ
καὶ
Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην
Γλυφάδας, Ἑλληνικοῦ, Βούλας, Βουλιαγμένης & Βάρης
κ.κ. ΠΑΥΛΟΝ
………………………
Διὰ τοῦ παρόντος φιλαδέλφως Σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι τὴν 18ην Μαΐου 2013 ἡμέραν Σάββατον θὰ ἑορτασθῇ ἡ ἑορτὴ τοῦ Τοπικοῦ μας Ἁγίου Νεομάρτυρος Παύλου ἐξ Ἀροανίας μετὰ πάσης θρησκευτικῆς λαμπρότητος.

Πρὸς τούτοις παρακαλοῦμεν τὴν Ὑμετέραν Σεβασμιότητα, ὅπως εὐαρεστουμένη ἀποδεχθῇ γενομένη πρόσκλησιν καὶ τιμήσῃ διὰ τῆς παραστάσεως Αὐτῆς τὴν ἑορτὴν καὶ πανήγυριν τοῦ Τοπικοῦ μας Ἁγίου, προσδώσῃ δὲ Θρησκευτικὴν λαμπρότητα εἰς τὰς τελεσθησομένας ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις…
Έπὶ τούτοις διατελοῦμεν
Ἐλάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός
+ Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *