ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53-ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ

«Ἔχομεν χρέος νὰ διαφυλάξωμεν, ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, τὴν Ἑλληνικὴν Γλῶσσαν καὶ νὰ ἀντισταθῶμεν
εἰς τὴν κακοποίησίν της»

 

Ἐπανειλημμένως εἰς τὴν «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» ἔχομεν ἀναφερθῆ εἰς τὴν σπουδαιότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης.
Κατωτέρω σταχυολογοῦμε μερικὰ σχετικὰ νέα ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα.
Εἰς τὴν Ἀγγλικὴν Γλῶσσαν, βάσει τοῦ σοβαροῦ ἀμερικανικοῦ λεξικοῦ Merrian Webster, εἰς σύνολον 166.724 λέξεων ἡ συμμετοχὴ εἰς ἀμιγεῖς ἑλληνικὰς λέξεις εἶναι 42.914, ἀριθμὸς ποὺ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸ 25,73%. Ἡ μία εἰς τὰς τέσσαρας λέξεις της εἶναι ἀμιγῶς ἑλληνική!
Εἰς τὴν Γερμανικὴν Γλῶσσαν τὸ 1534 ὁ Μαρτίνος Λούθηρος (θρησκευτικὸς καὶ γλωσσικὸς μεταρρυθμιστής), ἐπειδὴ εἰς τὴν Γερμανίαν ἐχρησιμοποίουν διαφόρους διαλέκτους, ἠναγκάσθη νὰ θέσῃ νέους κανόνας Γραμματικῆς καὶ Συντακτικοῦ, καὶ προτιμᾶ νὰ υἱοθετήσῃ κανόνας τῆς Γραμματικῆς καὶ τοῦ Συντακτικοῦ τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς, ποὺ ἰσχύουν μέχρι σήμερον εἰς τὴν γερμανικὴν γλῶσσαν.
Εἰς τὴν ἰατρικὴν ὁρολογίαν, μὲ βάσιν τὸ ἔγκυρον λεξικὸν Dorland, εἰς σύνολον 46.251 λέξεων, οἱ ἀμιγεῖς ἑλληνικαὶ λέξεις εἶναι 24.862, ἀριθμὸς ποὺ ἀντιστοιχεῖ εἰς τὸ 53,75% ! Ἂν προσθέσωμεν καὶ τὰς λέξεις, αἱ ὁποῖαι κατὰ τὸ ἥμισυ εἶναι ἑλληνικαί, ὡς πρὸς τὸ πρῶτον ἢ τὸ δεύτερον συνθετικόν των, τότε τὸ ποσοστὸν αὐτὸ ἀνέρχεται εἰς τὸ 68% !
Εἰς τὴν Ζωολογίαν: Βάσει τοῦ Nomenclator Zoologicus, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τὴν ἐπίσημον διεθνῆ ἐπιστημονικὴν ὀνοματολογίαν τῶν γενῶν τῶν ζώων ὅλων τῶν εἰδῶν (ἑρπετῶν, θηλαστικῶν, πτηνῶν, ἐντόμων, κ.λπ.) τὰ ὁποῖα ἔχουν ἀνακαλυφθῆ μέχρι τὸ 1994, δηλαδὴ 337.789 γένη ζώων, ἡ ἑλληνικὴ συμμετοχὴ ἀνέρχεται εἰς 195.779 λέξεις, ἀριθμὸς ποὺ ἀντιστοιχεῖ εἰς 57,96%. Ἄν κι ἐδῶ προσθέσωμεν τὰς κατὰ τὸ ἥμισυ ἑλληνικὰς λέξεις, τότε τὸ ποσοστὸν ἀνέρχεται εἰς τὸ 73% !

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *