ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53-ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΤΑΤΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΔΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ἦτο ἄριστος φυσικὸς ἐπιστήμων καὶ σπουδαιότατος πολιτικός.
Ἐγεννήθη τὸ 1706 ὑπὸ πτωχῶν γονέων καὶ ἦτο τὸ 15ον τέκνον ἀπὸ τὰ 17 τέκνα τοῦ Γιοσάϊα Φρανγκλίνου κηροποιοῦ καὶ σαπωνοποιοῦ. Ἀπὸ ἔφηβος ἐμελέτα ἐπιστημονικὰ συγγράμματα καὶ συνέγραφεν σατιρικὰ δοκίμια καὶ ποιήματα, παρὰ τὴν ἀποτροπὴν καὶ ἀντίθεσιν τοῦ πατρός του, λέγοντος ὅτι «οἱ ποιηταὶ εἶναι πάντα ἐπαῖται». Οἱ γονεῖς του ἐπεθύμουν ὁ μικρὸς Βενιαμὶν νὰ γίνῃ κληρικός. Εἰς τὴν ἡλικίαν τῶν 12 ἐτῶν ἔγινε βοηθὸς εἰς τὸ τυπογραφεῖον τοῦ ἀδελφοῦ του Τζέϊμς, ὁ ὁποῖος ἵδρυσε καὶ τὴν πρώτην ἀνεξάρτητην ἐφημερίδα τῶν ἀποικιῶν «Νew Εngland Courant» εἰς τὴν ὁποίαν ἀρθρογραφοῦσε ὁ Βενιαμὶν μὲ τὸ ψευδώνυμον «Μr. Silence Dogood» διότι δὲν τοῦ ἐπέτρεπαν νὰ ἀρθρογραφῇ. Τὸ 1723 ἐγκατέλειψεν τὴν Βοστώνην καὶ μετέβη εἰς τὴν Φιλαδέλφειαν τῆς Πενσυλβανίας, ἐργαζόμενος εἰς διάφορα τυπογραφεῖα. Μετὰ ἀπὸ ἕν ἔτος μετέβη εἰς τὸ Λονδίνον ἐργαζόμενος ἐπὶ πενταετίαν εἰς διάφορα τυπογραφεῖα. Κατόπιν ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Φιλαδέλφειαν. Τὸ 1730 ἵδρυσε τὴν ἐφημερίδα τῆς Πενσυλβανίας, («Pennsylvania Gazette»).
Ἀπὸ τοῦ 1732 μέχρι τὸ 1757 ἐξέδιδε ἕν ἡμερολόγιον μὲ ἐπιστημονικὰς γνώσεις καὶ συμβουλὰς διὰ τὴν προσωπικὴν ἐπιτυχίαν τοῦ καθενὸς μὲ γνώμονα τὰ χρηστὰ ἤθη.
Ἐπέτυχεν πολλὰς νέας ἐπινοήσεις.
Ἐφηῦρεν τὸ ἀλεξικέραυνον διαγνώσας τὴν ἠλεκτρικὴν φύσιν τοῦ κεραυνοῦ. Ἀνεκάλυψε τὸ πρῶτον θερμαινόμενον σῶμα μὲ λειτουργίαν ζεστοῦ ἀέρος. Ἐπίσης ἐφεῦρε τοὺς διεστιακοὺς φακούς. Ἐπειραματίσθη εἰς τὸν ἠλεκτρισμὸν καὶ προέτεινεν τὴν ἰδέαν τοῦ ἀρνητικοῦ καὶ θετικοῦ ἠλεκτρικοῦ φορτίου. Ἐπίσης ἐπειραματίσθη εἰς τὴν μετεωρολογίαν καὶ ἐπεξήγησεν τὴν δημιουργίαν τῶν καταιγίδων.
Δὲν κατωχύρωσε καμία ἐφεύρεσίν του, διότι ἐπίστευεν ὅτι αἱ ἐφευρέσεις του ἀνήκουν εἰς τὸν λαόν.
Δι᾿ ὅλας αὐτὰς τὰς μελέτας-ἀνακαλύψεις του καὶ λοιπὰς ἐπιστημονικὰς ἐπιδόσεις του δὲν συνέγραψεν βιβλία, ἀλλὰ πληθώραν ἐπιστολῶν, αἱ ὁποῖαι ἐξεδόθησαν τὸ 1886-1887 εἰς δέκα τόμους.
Ἔλαβε μέρος εἰς τὸ Κονγκρέσσο τῶν ἀγγλοαμερικανικῶν ἀποικιῶν, ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Πενσυλβανίας.
Τὸ 1757 ἐπέστρεψεν πάλιν εἰς τὴν πολιτικὴν καὶ τοῦ ἀνετέθη νὰ διαπραγματευθῇ μὲ τὴν Ἀγγλίαν ὑποθέσεις διὰ φορολογικὰς ἐλαφρύνσεις τῶν ἀποικιῶν. Τὸ 1764 μετέβη πάλιν εἰς τὴν Ἀγγλίαν, διὰ νὰ ἐπιτύχῃ τὴν κατάργησιν τοῦ δικαιώματος τοῦ στέμματος νὰ ἐπιβάλλῃ φόρους εἰς τὰς ἀποικίας διαπραγματευόμενος μέχρι τὸ ἔτος 1775, ὁπότε ἤρχισαν καὶ αἱ πρῶται ταραχαὶ εἰς τὴν Ἀμερικὴν διὰ ἀνεξαρτησίαν τῶν ἀποικιῶν.Τότε ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Ἀμερικὴν καὶ συμμετεῖχεν ἐνεργῶς εἰς τὰ γεγονότα τῆς 4ης Ἰουλίου 1776 καὶ ἀποσταλεὶς εἰς τὴν Γαλλίαν διὰ βοήθειαν ἐξησφάλισεν ὅπλα καὶ πολεμοφόδια διὰ τὸν πόλεμον ἐναντίον τῆς Ἀγγλίας.
Ὑπέγραψεν τὴν συνθήκην Ἀνεξαρτησίας τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἀπὸ τὴν Ἀγγλίαν. Διωρίσθη Πρέσβυς τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν εἰς Παρισίους, ὅπου καὶ ἔμεινεν μέχρι τὸ 1785. Ἐπιστρέψας εἰς τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας ἐξελέγη Πρόεδρος τῆς Πενσυλβανίας παμψηφεὶ διὰ τρίτην φοράν.
Ὑπῆρξεν ἱδρυτὴς τῆς Φιλοσοφικῆς Ἑταιρείας τῆς Φιλαδελφείας καὶ μέλος ὅλων τῶν ἐπιστημονικῶν ἑταιρειῶν τῆς Εὐρώπης. Ἐκτὸς τῶν 10 τόμων μὲ ἐπιστολάς του ἐπιστημονικοῦ περιεχομένου, ἀξιόλογος εἶναι ὡσαύτως καὶ ἡ «αὐτοβιογραφία» του ἐκδοθεῖσα τὸ 1868 καὶ μεταφρασθεῖσα εἰς πλείστας γλώσσας καθὼς καὶ εἰς τὴν Ἑλληνικήν.
Παρ᾿ ὅλην τὴν στενότητα τοῦ χώρου ἀνεφέρθημεν διεξοδικῶς διὰ τὸν μεγάλον ἐπιστήμονα καὶ πολιτικὸν Βενιαμὶν Φραγκλῖνον, διὰ νὰ ἀποφεύγεται ἡ σύγχυσις μὲ τὸν τέως Πρόεδρον τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Φράνκλιν Ροῦσβελτ, ὁ ὁποῖος καὶ αὐτὸς ὑπῆρξεν μεγάλος, ἀλλὰ ἔκλινεν γόνυ εἰς τὴν ψυχὴν τῶν Illuminati καὶ ὠπισθοχώρησεν ἀπὸ τὴν πρότασίν του νὰ τυπώνεται τὸ ἐθνικὸν ἀμερικανικὸν νόμισμα ἀπὸ τὸ κράτος καὶ ὄχι ἀπὸ τὸν Ρότσιλδ, ὁ ὁποῖος τυπώνει ἀκαταπαύστως δισεκατομμύρια δολλάρια χωρὶς κάλυψιν ἔναντι ποσοστῶν.

Ἀλλὰ τώρα ἄς ἴδωμεν τὰ ἀνεκτίμητα ἠθικὰ διδάγματα τοῦ μεγάλου φυσικοῦ ἐπιστήμονος καὶ πολιτικοῦ ἀνδρὸς Βενιαμὶν Φραγκλίνου, ὅπως ἀκριβῶς τὰς καταγράφει μαθητὴς τοῦ Γυμνασίου τὴν δεκαετίαν τοῦ 1950 εἰς ἔκθεσίν του ὑπὸ τὸν τίτλον ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ:
Ὁ μέγας Ἀμερικανὸς Φραγκλῖνος, ὁ ὁποῖος διὰ τὰς μεγάλας του ἀνακαλύψεις ἐδοξάσθη καὶ ἐτιμήθη ἀπὸ τοὺς συγχρόνους του καὶ τοὺς μεταγενεστέρους, φανερώνει ὁ ἴδιος τὸν τρόπον, τὸν ὁποῖον μετεχειρίσθη διὰ νὰ προοδεύσῃ εἰς τὴν ἀρετήν.
«Εἰς τὴν νεότητά μου, λέγει, συνέλαβα τὸ δύσκολον καὶ τολμηρὸν σχέδιον νὰ φθάσω εἰς τὴν ἠθικὴν τελειότητα. Ἐπιθυμοῦσα νὰ προφυλαχθῶ ἀπὸ ὅλα τὰ ἐλαττώματα, εἰς τὰ ὁποῖα μία φυσικὴ κλίσις, ἡ ἕξις καὶ τὸ κοινωνικὸν περιβάλλον μὲ ἔσυραν. Δι᾿ αὐτὸ ἠκολούθησα τὴν ἑξῆς μέθοδον. Συνήνωσα εἰς δώδεκα ὀνόματα ἀρετῶν ὅ,τι μοῦ παρίστατο ὡς ἀναγκαῖον καὶ ἐπιθυμητόν. Παραπλεύρως ἀπὸ κάθε ὄνομα ἔγραψα μίαν συμβουλὴν σύντομον καὶ περιεκτικήν.
Ἰδοὺ τὰ ὀνόματα τῶν ἀρετῶν μετὰ τῶν σχετικῶν συμβουλῶν.
1. Ἐγκράτεια. — Μὴ τρώγῃς ποτὲ τόσον, ὥστε νὰ ἐπιβαρυνθῇς. Μὴ πίνῃς ποτὲ τόσον, ὤστε νὰ ἀνησυχῇς.
2. Σιωπή.—Μὴ λέγῃς τίποτε ἄλλο, παρὰ μόνον ὅ,τι ἠμπορεῖ νὰ ὠφελήσῃ τοὺς ἄλλους ἢ τὸν ἑαυτόν σου. Ἀπόφευγε τὴν ἀργολογίαν.
3. Τάξις.— Κάθε πρᾶγμα πλησίον σου νὰ ἔχῃ τὴν θέσιν του, καὶ κάθε ὑπόθεσις τὸν καιρόν της.
4. Ἀπόφασις.— Λάμβανε τὴν ἀπόφασιν νὰ κάμνῃς ὅ,τι ὀφείλεις. Καὶ κάμνε ἀπαραιτήτως ὅ,τι ἀποφασίζεις.
5. Οἰκονομία.—Mὴ ἐξοδεύῃς παρὰ μόνον διὰ τὸ καλὸν τῶν ἄλλων ἢ καὶ διὰ τὸ καλὸν τοῦ ἐαυτοῦ σου. Δηλαδὴ μὴ σπαταλᾷς.
6. Ἐργασία.— Μὴ χάνῃς τὸν καιρόν σου. Κάμνε πάντοτε κάτι ὠφέλιμον. Ἀπόφευγε κάθε πρᾶξιν, ἡ ὁποία δὲν εἶναι ἀναγκαία.
7. Εἰλικρίνεια. — Μὴ μεταχειρίζεσαι καμμίαν κακὴν ὑπεκφυγήν. Νὰ σκέπτεσαι μὲ ἀθωότητα καὶ δικαιοσύνην καὶ νὰ ὁμιλῇς ὅπως σκέπτεσαι.
8. Δικαιοσύνη.—Μή βλάπτῃς κανένα. Βλάπτεις δὲ ὄχι μόνον ὅταν ἐνεργῇς τὸ κακόν, ἀλλὰ καὶ ὅταν ἀμελῇς νὰ πράξῃς τὸ ἀγαθόν, εἰς τὸ ὁποῖον εἶσαι ὑποχρεωμένος ἐκ καθήκοντος.
9. Μετριότης. — Ἀπόφευγε τὰς ὑπερβολάς. Προσπάθησε νὰ μὴ αἰσθάνεσαι τὰ ἀδικήματα τόσον ζωηρῶς, ὅσον σοῦ φαίνεται ὅτι ἀξίζουν.
10. Καθαριότης. — Μὴ ἀνέχεσαι καμὶαν ρυπαρότητα οὔτε εἰς τὸ σῶμα σου οὔτε εἰς τὰ ἐνδύματά σου οὔτε εἰς τὴν κατοικίαν σου.
11. Ἠσυχία. — Μὴ ἀφίνῃς τὸν ἐαυτόν σου νὰ ἀνησυχῇ διὰ μικροπράγματα οὔτε διὰ συνήθη ἢ ἀναπόφευκτα περιστατικά.
12. Ταπείνωσις — Μιμήσου τὸν Ἰησοῦν Χριστόν.
Τὸ σχέδιόν μου ἦτο νὰ ἀποκτήσω ὅλας αὐτὰς τὰς ἀρετὰς καὶ διὰ τοῦτο ἀπεφάσισα νὰ καταγίνωμαι λεπτομερέστερον εἰς μίαν ἀπὸ τὰς ἀρετὰς αὐτὰς, κατὰ τὸ διάστημα κάθε ἑβδομάδος, χωρίς, ἐννοεῖται,νὰ παραλείπω καὶ τὰς λοιπάς».

Εἰς τὸν τάφον τοῦ μεγάλου Ἀμερικανοῦ Βενιαμὶν Φραγκλίνου, ὁ ὁποῖος τόσα προσέφερεν ὡς ἐπιστήμων καὶ ὡς πολιτικὸς εἰς τὴν πατρίδα του καὶ τὴν ἀνθρωπότητα, ἐτέθη μεταξὺ ἄλλων καὶ ἡ ἐπιγραφή:
«Ὁ Βενιαμὶν Φραγκλῖνος ἀφήρεσεν ἀπὸ τὰ σύννεφα τὸν κεραυνὸν καὶ ἀπὸ τοὺς τυράννους τὸ σκῆπτρον».

Σημειωτέον, ὅτι ὁ Φραγκλῖνος ὡς φυσικὸς ἐπιστήμων εἶχεν ἀνακαλύψει τὸ ἀλεξικέραυνον. Ὡς πολιτικὸς δὲ ἠγωνίσθη ὁ Φραγκλῖνος νὰ βελτιώσῃ τοὺς νόμους καὶ νὰ τοὺς κάμῃ ἀνθρωπιστικωτέρους, ἠγωνίσθη νὰ καταργήσῃ τὰ τυραννικὰ καθεστῶτα, ἠγωνίσθη διὰ τὴν ἀνεξαρτησίαν τῆς Ἀμερικῆς. Ἀπέσπασε λοιπὸν τὸ σκῆπτρον ἀπὸ τοὺς τυράννους, τὸ σύμβολον τῆς βίας κατὰ τῶν λαῶν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *