ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53- ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ

 

Τὰ τελευταῖα τραγικὰ γεγονότα τῆς Συρίας μεταξὺ τῶν πολλῶν, δυστυχῶς, θυμάτων συμπεριλαμβάνουν καὶ ἑλληνορθοδόξους. Ἡ παρουσία τῶν Ἑλλήνων ἐκεῖ χρονολογεῖται ἀπὸ τοὺς χρόνους τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου. Οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν κατάγονται ἀπὸ Ἕλληνας Μακεδόνας καὶ Ἕλληνας τῆς Βυζαντινῆς περιόδου. Μετὰ ἀπὸ τόσα ἔτη ἡ πλειοψηφία αὐτῶν κατέστη ἀραβόφωνος χριστιανικὴ κοινότης, ἄν καὶ μερικοὶ ὁμιλοῦν ἀκόμη ἑλληνικὰ καὶ τουρκικά.

Εἰς ἕνα ὑπὸ κατάρρευσιν πλέον καθεστώς, οἱ Ἕλληνες τῆς Συρίας γίγνονται τὰ θύματα τοῦ κατὰ τῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν Ἀλεβιτῶν μένους τῶν μουσουλμάνων, καὶ καθημερινῶς ἐξοντώνονται, εἰς μίαν συστηματικὴν καὶ ὁλοκληρωτικὴν γενοκτονίαν.

Μεταξὺ αὐτῶν, καὶ ὁ 43χρονος Ἑλληνορθόδοξος ἱερεὺς Σωτήριος Χαντάντ, ὁ ὁποῖος ἐδολοφονήθη ἀφοῦ ἐβασανίσθη φρικτῶς, ἐνῷ μετέφερεν λύτρα εἰς ἰσλαμιστὰς ἀντάρτας, διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν ἑνὸς ἀπαχθέντος Σύρου ἑλληνορθόδοξου ἰατροῦ.

Ὅλα τὰ ἄλλα θρησκεύματα ἔχουν ἀμέσως ἤ ἐμμέσως σκανδαλώδη ὑποστήριξιν ὑπὸ τῶν θρησκευτικῶν καὶ πολιτικῶν ὁμοδόξων ἡγετῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον. Δυστυχῶς, ὅμως οἱ Ἑλληνορθόδοξοι καὶ γενικῶς οἱ Ὀρθόδοξοι τῆς ὑφηλίου οὐδεμιᾶς οὐσιαστικῆς προστασίας καὶ βοηθείας τυγχάνουν καὶ εἶναι ὅλοι ἐγκαταλελειμμένοι εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ.
Ὅλοι ἡμεῖς, οἱ ὁποῖοι διατεινόμεθα ὅτι ἐμφορούμεθα ἀπὸ ὀρθοδοξους καὶ ἐθνικὰς ἰδέας καὶ ἀρχὰς ὀφείλομεν νὰ «ἀνακρούσωμεν πρύμνην» καὶ νὰ δώσωμεν εἰς τοὺς ἰθύνοντας νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ συνεχίσουν τὴν ἐγκληματικήν των ἀδιαφορίαν.

Ὁμοίως καὶ εἰς τὸν Λίβανον εὑρίσκονται πολλοὶ Ἑλληνορθόδοξοι, οἱ ὁποῖοι, εὐτυχῶς, σήμερον κινητοποιοῦνται οἱ ἴδιοι διὰ νὰ ἐπανασυνδεθοῦν μὲ τὰς ρίζας των. Ἄς εὑρεθῶμεν εἰς τὸ πλευρόν των.

Μὲ πολὺν κόπον καὶ ἐλαχίστας δυνάμεις ἐστείλαμε τρόφιμα καὶ φάρμακα εἰς τοὺς εἰς τὴν Συρίαν ἀδελφοὺς μέσῳ τοῦ ἀγωνιστοῦ, Σύρου τὴν καταγωγὴν, ἱερέως π. Ἀντωνίου Μαλούφ, ἀπὸ τὸν ὁποῖον ἐλάβαμε τὴν κατωτέρω ἐπιστολὴν καὶ τὴν δημοσιεύομεν πρὸς ψυχικὴν ἱκανοποίησιν ὅσων συνέβαλον.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *