ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 53-ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΑΛΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΣΥΔΟΣΙΑ

καὶ μὲ τὸ «Corpus Christi»
ΤΩΝ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΤΩΝ

1. Ἡ ἐλευθερία ἐπιβάλλεται νὰ σταματᾶ, ὅταν περιορίζεται ἡ ἐλευθερία τοῦ συνόλου. Ἄλλο λογοκρισία καὶ ἄλλο χυδαιόταται ὕβρεις καὶ καπηλικώταται βλασφημίαι τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ λαοῦ.

2. Εἶναι μέγιστον αἶσχος διὰ τὴν πολιτειακήν, πολιτικὴν ἡγεσίαν – κοινοβούλιον καὶ τὴν ἐκτελεστικὴν ἐξουσίαν νὰ ἀδιαφορῇ καὶ νὰ μὴ ἐφαρμόζῃ τοὺς νόμους, ὅταν καθυβρίζωνται καὶ βλασφημοῦνται καπηλικώτατα τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς φυλῆς μας καὶ τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ὀρθοδόξου λαοῦ ἀλλὰ νὰ γίνωνται αὐστηρότατοι δικασταί, ὅταν κάποιος κατηγορήσῃ κάποιαν σύζυγον, μητέρα ἢ ἀδελφὴν τῶν ἰσχυρῶν ἰθυνόντων, ποὺ ἠμπορεῖ νὰ εἶναι σωστοὶ χαρακτηρισμοὶ διὰ μερικὰ ἀναιδέστατα γύναια. Καὶ αὐτός, ποὺ μαρτυρεῖ τὴν ἀλήθειαν διὰ τοιαῦτα ἀναίσχυντα γύναια, νὰ καταδικάζεται εἰς πολυετεῖς φυλακίσεις καὶ καθείρξεις καὶ εἰς καταβολὴν ἀστρονομικῶν ποσῶν διὰ αὐτὰ τὰ ἐλεεινότατα γύναια.

3. Ὅταν δὲ σοδομῖται καθυβρίζουν παντοιοτρόπως τὸν Θεάνθρωπον Χριστὸν καὶ τὴν Ὑπεραγίαν αὐτοῦ Μητέρα, νὰ μὴ ἐπεμβαίνῃ ὄχι μόνον ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία, ἀλλὰ οὔτε κἄν καὶ αὐτὴ ἡ ἐπίσημος Ἐκκλησία. Καὶ ἐὰν καμιὰ φορὰ ἐπεμβαίνῃ, ἐπεμβαίνει τόσον χλιαρὰ καὶ τόσον ἐπιπόλαια, ποὺ σημαίνει, ἐὰν μερικοὶ εὐλαβεῖς καὶ ἐνσυνείδητοι Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ τολμήσουν νὰ διαμαρτυρηθοῦν, σπεύσατε, ἀστυνομικὰ ὄργανα, νὰ τοὺς «σπάσετε εἰς τὸ ξύλο», ὅλους αὐτοὺς ἀπὸ τοὺς ὁποίους πληρώνεσθε, καὶ προστατεύσατε σοδομῖτας καὶ βρώμικα ὑποκείμενα, διὰ νὰ συνεχίζουν νὰ καθυβρίζουν καὶ νὰ βλασφημοῦν περαιτέρω τὸν Χριστὸν καὶ τὴν Παναγίαν μας.
Ἀξίζουν ἄπειρα συγχαρητήρια οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται Καλαβρύτων κ. Ἀμβρόσιος, Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ καὶ Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας, καθὼς καὶ ὁποιοιδήποτε ἄλλοι κληρικοί, οἱ ὁποῖοι μὲ θάρρος καὶ παρρησίαν καταδικάζουν τοὺς ἐλεεινοὺς σοδομίτας καὶ ὑπερασπίζονται τοὺς διαμαρτυρομένους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

4. Εἰς τὴν Πομπηίαν δὲν ἀνακαλοῦντο ἀπὸ τὰ ὄργανα τῆς τάξεως οἱ ἀσχημονοῦντες καὶ οἱ ἀναισχύντως δημοσίως ὀργιάζοντες, ἀλλά, ὅταν τινὲς τῶν ἀνθρώπων ἐτολμοῦσαν νὰ ἀνακαλοῦν εἰς τὴν τάξιν τοὺς ἀναισχύντως ὀργιάζοντες, ἐφωρμοῦσε ἡ Ἀστυνομία καὶ «ἔσπαγε εἰς τὸ ξύλο» τοὺς διαμαρτυρομένους ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους ἀνθρώπους, διότι ὠχλοῦσαν τοὺς εὐφραινομένους σοδομίτας…

5. Μήπως λοιπὸν κατηντήσαμε καὶ ἐμεῖς εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς διεστραμμένης Πομπηίας, ἡ ὁποία κατεστράφη ἀπὸ τὰς ἐκρήξεις τοῦ Βεζούβιου ; ; ;

6. Κύριε Δένδια, Κύριε Ἀρχηγὲ τῆς Ἀστυνομίας καὶ Ἀστυνομικοὶ Διευθυνταί, δὲν νομίζετε ὅτι εἶναι ἐντροπή σας νὰ ἀποστέλλετε τὰς ἀστυνομικὰς δυνάμεις νὰ προστατεύουν τοὺς ὑβριστὰς καὶ βλασφήμους τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων μας, ἀντὶ νὰ συλλάβετε τοὺς ὑβριστὰς τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων καὶ νὰ τοὺς ὁδηγήσετε εἰς τὸ Αὐτόφωρο;

7. Διατὶ κ. Εἰσαγγελεῦ τοῦ Ἀρείου Πάγου, δὲν ἐνεργοποιεῖτε τὰ ἄρθρα τοῦ Ποινικοῦ κώδικος 198 καὶ 199 διὰ προσβολὴν θρησκεύματος, δημοσίαν ἐξύβρισιν τοῦ Θεανθρώπου, τὴν ἀσέβειαν πρὸς τὰ θεῖα, τὴν «κακόβουλον ἐξύβρισιν τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» καὶ δὲν ἀπαγορεύετε τὴν θεατρικὴν παράστασιν τῶν σοδομιτῶν, οἱ ὁποῖοι «ἐξ ἰδίων τὰ ἀλλότρια κρίνοντες» χαρακτηρίζουν τὸν Θεάνθρωπον Χριστὸν καὶ τοὺς Ἁγίους Αὐτοῦ Ἀποστόλους «ὡσὰν τὰ μοῦτρα τους», δηλαδὴ ὡς δῆθεν ὁμοφυλοφίλους καὶ τὰ τοιαῦτα αἰσχρά;
8. Διατί ἀφήνετε ἀσυδότους αὐτοὺς τοὺς ἀνωμάλους νὰ προσβάλουν τὰ «πιστεύω» τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ; ; ;

9. Ἐὰν οἱ σιωνισταὶ τολμήσουν νὰ ἀμφισβητήσουν τὴν «τρίχα τοῦ Μωάμεθ» ἢ παρουσιάσουν κάποιο εἰρωνικὸν σχεδίασμα διὰ τὸν «γυναικὰ» Μωάμεθ (κατὰ τὴν διδασκαλίαν τοῦ Μωάμεθ, ὁ κάθε Μωαμεθανὸς δύναται ἐπισήμως νὰ ἔχῃ τέσσερας (4) γυναίκας καὶ οἱ κατακτηταὶ νὰ ἀπολαμβάνουν ὅλας τὰς γυναίκας τῶν κατακτηθέντων περιοχῶν, ἡ μικρότερη δὲ γυναίκα τοῦ Μωάμεθ ἦτο μόλις 8 ἐτῶν), τότε κινδυνεύει νὰ αἱματοκυληθῇ ὅλη ἡ ἀνθρωπότης.

10. Ὅταν καθυβρίζεται ὁ Θεάνθρωπος Χριστός, «ὅς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Πέτρου 2, 22) καὶ προσβάλωνται τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, νὰ μὴ ἐπιτρέπεται οἱ εὐλαβεῖς Χριστιανοὶ νὰ διαμαρτύρωνται. Καὶ νὰ βγαίνῃ ἡ «θεατρίνα» κ. Βάσια Παναγοπούλου καὶ νὰ ὠρύεται, ὅτι οἱ λίγοι Χριστιανοί, ποὺ εἶχαν θάρρος καὶ παρρησίαν νὰ διαμαρτυρηθοῦν, ἐπειδὴ τοὺς καθυβρίζονται καὶ βλασφημοῦνται καπηλικώτατα τὰ ἱερὰ καὶ ὅσιά των, καταλύουν τὸ Κράτος, δηλαδὴ εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἐφαρμόζεται ἡ λαϊκὴ ρῆσις: «εἶπε ὁ γάϊδαρος τὸν πετεινὸν κεφάλα»…

11. Ἀντὶ νὰ τὴν συλλάβουν αὐτὴν τὴν κυρίαν καὶ νὰ τὴν ὑπάγουν εἰς τὸ Αὐτόφωρον νὰ καταδικασθῇ 2 χρόνια διὰ δημοσίαν καὶ κακόβουλον ἐξύβρισιν τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων συμφώνως μὲ τὸ ἄρθρον 198 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, τὴν προστατεύουν διὰ νὰ συνεχίζῃ νὰ καθυβρίζῃ τὰ θύματά της…

12. Ὁ σιωνιστὴς σοδομίτης Terrence Mcnally, ἀσύδοτος «καλλιτέχνης», ὁ ὁποῖος ἔχει τιμηθῆ διὰ τὸ ἔργον του ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ μὲ τὸ βραβεῖον Rockefeller, εἶναι ἐκτὸς τῶν ἄλλων καὶ δημιουργὸς τοῦ βλασφήμου ἔργου «Corpus Christi», (1997). Μετὰ ἀπὸ 15 ἔτη τὸ ἐπανέφερεν ὁ ἐξωμότης Λαέρτης Βασιλείου, ὁ ὁποῖος ἀνετράφη καὶ ἐσπούδασεν μὲ τὸ ἱερὸν χρῆμα τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πειραιῶς, ὅπου ὁ πατέρας του Ἠλίας, ὅταν ἦλθεν ἀπὸ τὴν Ἀλβανίαν, προσελήφθη ἐκεῖ ὡς νεωκόρος.

13. Τὰ «χαλασμένα» μυαλὰ τοῦ ἀνωμάλου Terrence Mcnally, παριστάνουν τὸν ἄμεμπτον Θεάνθρωπον Χριστὸν ὡς κίναιδον, καὶ ὡς δῆθεν εὐλογοῦντα τὸν γάμον δύο ὁμοφυλοφίλων Ἀποστόλων καὶ ὅτι ὁ Θεάνθρωπος Χριστὸς ἐσταυρώθη ὄχι διὰ νὰ ἐλευθερώσῃ καὶ νὰ λυτρώσῃ τὸ ἀνθρώπινον γένος, ἀλλὰ ἀπὸ ἀντιζηλίαν τοῦ Ἰούδα πρὸς τοὺς δῆθεν ὁμοφυλοφίλους Ἁγίους Ἀποστόλους.

14. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἕν μέσον διὰ τὴν ἰσοπέδωσιν τῶν πάντων καὶ τὴν νομιμοποίησιν τῆς ὁμοφυλοφιλίας, διὰ τὴν ὁποίαν κόπτονται κόμματα, δήμαρχοι, δημοσιογραφικὰ συγκροτήματα κ.λπ. Τοιουτοτρόπως τὸ «ἀδελφάτο» τῶν ὁμοφυλοφίλων καθίσταται πιὸ δραστήριον καὶ πιὸ ἐπιβλητικὸν ἀπ᾿ ὅ,τι εἶναι οἱ μαρξίζοντες καὶ οἱ μασῶνοι σιωνισταί. Εἶχε, δυστυχῶς, ἀπόλυτον δίκαιον ὁ μεγάλος μουσικός μας, ποὺ ἔλεγεν: «εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ νὰ ἀνέλθῃς καὶ προπαντὸς νὰ ἐπιβληθῇς καὶ νὰ κρατηθῇς εἰς τὴν βαθμίδα, ποὺ θὰ ἀνέλθῃς, ἢ πρέπει νὰ εἶναι κίναιδος ἢ μαρξιστὴς ἢ μασῶνος», τονίζων ταυτοχρόνως «ἐγὼ μαρξιστὴς ἢ μασῶνος δὲν εἶμαι»…

15. Βλέποντες οἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις τὴν ἀδιαφορίαν ἢ τὴν χλιαρὴν στάσιν ὄχι μόνον τῆς πολιτικῆς καὶ ἐκτελεστικῆς ἐξουσίας, ἀλλὰ καὶ τῆς πνευματικῆς καὶ ἰδίᾳ τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας, πασχίζουν νὰ ἐφευρίσκουν κάθε τόσον καὶ λιγάκι δῆθεν «κρυφά» Εὐαγγέλια, ὅπου ἀναφέρονται ἀντίθετα πράγματα, ἀπ᾿ ὅ,τι ἀναφέρονται εἰς τὴν ἀναγνωρισμένην Ἁγίαν Γραφήν. Ἄλλοτε παρουσιάζουν τὸν Θεάνθρωπον ὡς παντρεμένον μὲ τὴν Ἁγίαν Μαγδαληνήν, ἄλλοτε ὡς ὁμοφυλόφιλον, ἄλλοτε μὲ ἄλλα ὕπουλα σενάρια, ὡς π.χ. «ὁ Χριστὸς ξανασταυρώνεται» καὶ τὰ τοιαῦτα σατανικὰ καὶ φροντίζουν νὰ τὰ προβάλλουν παραμονὰς Χριστουγέννων, Πάσχα ἢ εἰς ἡμέρας κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς κρίσεως, διὰ νὰ ἔχουν μεγάλην ἀπήχησιν καὶ νὰ ἐπιτυγχάνουν τὸν σκοπόν των.

16. Ἐνῷ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ εἶναι Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι, ἐν τούτοις εἶναι τελείως ἀδιαφώτιστοι καὶ εἶναι ὡς «πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα». Τοιουτοτρόπως ἐπιβάλλονται ὅλαι αἱ διαστροφαὶ καὶ κακοήθειαι τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἔχουν ἐπιδράσει τόσον πολὺ καὶ ἰσοπεδώνουν τὰ πάντα παρουσιάζοντες ἀκόμη καὶ Ἐθνομάρτυρας, Ἱερομάρτυρας καὶ Ὁσίους, ὡς π.χ. τὸν θρυλικὸν Γέρον τοῦ Μοριᾶ ὡς κίναιδον ἀπὸ τὸν ἀνιστόρητον καὶ κακοήθη Τατσόπουλον καὶ μάλιστα ἡ «ἀντεθνικὴ» Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος νὰ ἐπιδοτῇ μὲ 1.000.000€ τὸν αἰσχρὸν αὐτὸν ἰσχυρισμὸν τοῦ κ. Τατσοπούλου….

17. Ἀνάγκη, λοιπόν, νὰ ἀφυπνισθῶμεν καὶ νὰ ἀντιπαραταχθῶμεν ἐναντίον τῆς διαστροφῆς τῆς ἀληθείας καὶ νὰ ὑπερασπιζώμεθα τὰ ἱερὰ καὶ τὰ ὅσια τῆς φυλῆς μας, διαφορετικῶς θὰ ἀναδειχθοῦν οἱ μουσουλμάνοι ὡς προστάται τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, τὸν ὁποῖον παραδέχονται ὡς προφήτην κατώτερον τοῦ Μωάμεθ.
Ντροπή μας…

Ὅλοι οἱ ἁμαρτωλοί, ἄν μετανοήσωμεν πραγματικά, ἐξομολογηθῶμεν εἰλικρινὰ καὶ πράξωμεν καρποὺς μετανοίας, κατὰ τὸ μέγα ἔλεος τοῦ Κυρίου, θὰ σωθῶμεν. Οἱ ἀναίσχυντοι ἀλαζόνες, ὅμως, καὶ οἱ βλάσφημοι ὄχι!

18. Ἐὰν ἔζῃ ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης, θὰ ἐξήγειρεν τὸν εὐλαβῆ λαὸν τοῦ λεκανοπεδίου Ἀττικῆς καὶ θὰ ἔκανεν ὅ,τι δὲν πράττει ἡ Ἱεραρχία, αἱ Ἱεραὶ Μοναὶ καὶ ἡ καθ᾿ ὅλου πνευματικὴ ἡγεσία καὶ ἡ δικαιοσύνη. Θὰ ἀφύπνιζεν τὸν λαὸν νὰ προστατεύσῃ τὸ Σύνταγμα, ἀφοῦ ὅλοι οἱ ἰθύνοντες ἀπαξιοῦν πρὸς τοῦτο. Ἀλλὰ δυστυχὼς «Αὐγουστῖνοι» ἀναδεικνύονται κάθε 100 ἔτη !!!!

Ἐὰν πραγματικὰ ἤθελεν ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία, ἀκόμη καὶ μὲ ἕνα τηλεφώνημα πρὸς τὸν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, θὰ εἶχε ἀπαγορευθῆ τὸ αἴσχιστον αὐτὸ ἔργον.

19. Εἶναι ἐντροπὴ νὰ μὴ ἀγωνιζώμεθα διὰ τὴν προάσπισιν τῶν ἡρώων καὶ τῶν ὁσίων τῆς φυλῆς μας…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *