ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52-ΤΟ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ὁ κοσμοκράτωρ τοῦ αἰῶνος τούτου, ἀντιστρατευόμενος τῆς θείας ἐντολῆς «αὐξάνεσθαι καὶ πληθύνεσθαι», πασχίζει παντοιοτρόπως νὰ μειώνεται ὁ πληθυσμὸς τῆς γῆς μὲ τελικὸν σχέδιον οἱ κάτοικοι εἰς τὸν πλανήτην νὰ μὴ ὑπερβαίνουν τὰ 500.000.000, δηλαδὴ τὸ 1/15 ἀπ᾿ ὅ,τι εἶναι σήμερον…

1. Διὰ τῆς ἀφθόνου προσφορᾶς αἰσχίστων θεαμάτων εἰς τοὺς ἀνθρώπους ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰς τὰς προηγμένας χώρας, καὶ μάλιστα τὰς χριστιανικάς, ἔχει ἐπιτευχθῆ ἡ μείωσις τῶν γεννήσεων εἰς ἕνα (1), δύο (2) ἢ κανένα παιδὶ ἀνὰ ζεῦγος.

2. Ἐνῷ ὅλα τὰ τετράποδα ζῶα, ἑρπετὰ καὶ ἰχθεῖς συνέρχονται μόνον μὲ λειτουργίαν τοῦ ἐνστίκτου τῆς ἀναπαραγωγῆς, διὰ τὸ «δίποδον ζῶον», ἄνθρωπος, ἐφαρμόζεται τὸ Γραφικόν : «καὶ ἄνθρωπος ἐν τιμῇ ὤν οὐ συνῆκε, παρασυνεβλήθη τοῖς κτήνεσι τοῖς ἀνοήτοις καὶ ὡμοιώθη αὐτοῖς.» (Ψαλμός 48, 13). Δηλαδή «ὁ ἄνθρωπος (ἄνω θρώσκων-τὸ πρὸς τὰ ἄνω ρέπον πλάσμα τοῦ Θεοῦ), ποὺ ἐπλάσθη κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ καὶ καθ᾿ ὁμοίωσιν, δὲν ἐστάθη εἰς τὸ ὕψος του, ἀλλὰ ἐξέπεσεν καὶ ὡμοίασεν μὲ τὰ ἀνόητα κτήνη ἢ μᾶλλον ἔγινεν καὶ χειρότερον».

2. Οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων δὲν πιστεύουν εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα, ἀλλὰ εἰς ἑτέραν τριάδα : τὴν γαστέρα, τὸ ὑπογάστριον καὶ ἐν γένει τὸν φιλοτομαρισμόν. Ἀντὶ νὰ διοχετεύουν τὰς δυνάμεις των καὶ νὰ εἶναι ἐποικοδομητικὰ καὶ ἀγαθοποιὰ μέλη εἰς τὴν κοινωνίαν, ἔχουν ὡς κεντρομόλον δύναμιν τὴν γαστέρα καὶ τὸ ὑπογάστριον. Ἐθίζονται νὰ τρώγουν, νὰ πίνουν, νὰ ἀποφεύγουν τὸν κάματον, διὰ νὰ ἔχουν ὁρμάς, ὄχι διὰ τὴν γενετήσιον ἀναπαραγωγήν, ἀλλὰ διὰ νὰ ἱκανοποιοῦν τὴν βουλιμίαν διὰ ἀκατάπαυστον ἡδονὴν τοῦ ὑπογαστρίου καὶ ἐν γένει ὅλου τοῦ σώματος.

3. Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν πρέπει νὰ παραδεχθῶμεν τὸ ἐπιχείρημα ἑνὸς δικηγόρου, ὁ ὁποῖος διὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὸν σεξουαλικὸν ἐγκληματίαν πελάτην του, εἶπεν τὴν αἰσχρὰν ἀλλὰ καὶ ρεαλιστικὴν φράσιν : «Κύριε Πρόεδρε, ὅταν ὁ βασιλεὺς τῶν σκελῶν ὑψοῦται, ὁ μυελὸς ἀποκρυσταλλοῦται». Ὄντως ἀποκρυσταλλοῦται ὁ μυελός, ὅταν οἱ ἄνδρες θέλουν νὰ «παίζουν τὸν κόκκορα» καὶ νὰ ἀκολουθοῦν τὸ αἰσχρὸν τραγούδι τοῦ ἐκμαυλίζοντος καλλιτέχνου: «… ἀπὸ κανάρα σὲ κανάρα θὰ πετάω»…

4. Μὲ ἀπείρους προφυλάξεις ἀποφεύγουν νὰ τεκνοποιήσουν, καὶ ἐὰν τύχῃ νὰ συλλάβουν, οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτοὺς ὁδηγοῦν τὰς ἐρωμένας των – ἀρραβωνιαστικάς των ἢ καὶ συζύγους των εἰς τοὺς «χασάπηδες» γυναικολόγους νὰ δολοφονήσουν τὰ σπλάγχνα των. Κανένα ζῶον δὲν συμπεριφέρεται ἐγκληματικῶς ἐναντίον τῶν σπλάγχνων του, μόνον τὸ μέγιστον καὶ ἐπικινδυνότατον θηρίον, ὁ ἄνθρωπος…

5. Εἰς τὴν Ἑλλάδα μας ὑπολογίζονται αἱ ἐκτρώσεις νὰ πλησιάζουν τὸ ἑκατομμύριον ἐτησίως. Δηλαδὴ μία ὁλόκληρος μεγαλούπολις ἐξολοθρεύεται ἐτησίως.

6. Ἐνῷ εἰς τὴν Εὐρώπην γεννήσεις διὰ καισαρικῆς τομῆς δὲν ὑπερβαίνουν τὸ 7-8%, εἰς τὴν Ἑλλάδα αἱ γυναῖκες ἔχουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, τόσον πολὺ ἐκμαυλισθῆ καὶ γίνει «μαλθακές», ποὺ ἐρωτοῦν τοὺς γυναικολόγους των, ἐὰν θὰ πονοῦν κατὰ τὴν γένναν. Ἀσυνείδητοι καὶ εἰδεχθέστατοι ἐγκληματίαι γυναικολόγοι, ἐκμεταλλευόμενοι τὸν ἐκμαυλισμὸν τῶν γυναικῶν, τοὺς ἀπαντοῦν : «ὄχι κούκλα μου θὰ σοῦ κάνω μέθη- μὲ νάρκωσιν (ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐπισκληρίδιον) καὶ δὲν θὰ αἰσθανθῇς τὸ παραμικρόν». Αὐτὸ ὅμως ἔχει μεγάλας παρενεργείας εἰς τὴν ὑγείαν καὶ τὴν μετέπειτα ζωήν, μέχρι κοίλην εἰς τὴν μέσην, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴ δύνανται αἱ γυναῖκες νὰ σηκώνουν τὸ ἐλάχιστον βάρος.

7. Τοιουτοτρόπως αὐτοὶ οἱ «χασάπηδες» μὲ τοὺς εἰδεχθεστάτους-σατανικοὺς ἰσχυρισμούς των, ὅτι δῆθεν αἱ πελάτισσαί των ἔχουν πρόβλημα καὶ ἐπιβάλλεται ἡ γέννα νὰ γίνῃ διὰ καισαρικῆς τομῆς, προγραμματίζουν 5-10 γέννας ἡμερησίως καὶ τὴν μία γυναῖκα μετὰ τὴν ἄλλη «τὶς σκίζουν» οἱ «σκιτζῆδες» μαιευτῆρες καὶ οἰκονομοῦν πολλαπλάσια ἀπ᾿ ὅ,τι ἕνας εὐσυνείδητος μαιευτήρ, ποὺ εἶναι εἰς ἐπιφυλακὴν ὁλόκληρα ἡμερόνυκτα μέχρι νὰ ἔλθῃ ἡ φυσιολογικὴ γέννα.

8. Τοιουτοτρόπως εἰς τὴν μητέρα τῆς Εὐρώπης καὶ τὴν κοιτίδα τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καὶ τοῦ πολιτισμοῦ γίνονται δεκαπλάσιαι γένναι μὲ καισαρικὴν τομήν, ἀπ᾿ ὅ,τι εἰς τὴν ὑπόλοιπον Εὐρώπην.

9. Ὡς γνωστὸν διὰ τῆς καισαρικῆς τομῆς ἀχρηστεύεται ἡ γυναῖκα καὶ τονίζουν οἱ «χασάπηδες» μαιευτῆρες ὅτι τὸ πολὺ δύναται νὰ τεκνοποιήσῃ ἡ γυναῖκα ἄλλο ἕν τέκνον διὰ τῆς καισαρικῆς καὶ μετὰ ἀναγκάζονται αἱ γυναῖκες νὰ κάνουν ἐκτρώσεις καὶ νὰ δολοφονοῦν τὰ σπλάγχνα των.

10. Ἐπαναλαμβάνομεν περίπτωσιν γνωστῆς μας οἰκογενείας: Ἐνῷ τὴν κ. Ἀγάθην Μπ. τὴν ἔπεισεν ὁ εἰδεχθέστατος ἐγκληματίας γυναικολόγος της – μαιευτὴρ νὰ γεννήσῃ διὰ καισαρικῆς τομῆς εἰς τὴν Ἑλλάδα. Ἀργότερον εἰς τὴν Ἰσπανίαν, ὅπου εὑρέθη αὕτη, διότι ὁ σύζυγός της ὑπηρετοῦσεν ὡς στρατιωτικὸς ἀκόλουθος ἐκεῖ, τὸ δεύτερον καὶ τὸ τρίτον τέκνον οἱ Ἰσπανοὶ γυναικολόγοι-μαιευτῆρες τὰ ἔφεραν εἰς τὸν κόσμον μὲ φυσιολογικὴν γένναν, παρ᾿ ὅλον ὅτι ὁ Ἕλλην «χασάπης – σκιτζής» γυναικολόγος-μαιευτήρ τὴν εἶχε ἤδη ἀχρηστεύση…

11. Ἐνῷ μέχρι πρότινος ὄχι μόνον αἱ πολύτεκνοι μητέρες, ἀλλὰ καὶ αἱ τρίτεκνοι ἐλάμβανον κάποιο ἐπίδομα, ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες ἐσχάτως ἔβαλαν τεκμήριον διὰ τὸ τρίτον τέκνον καὶ φορολογοῦνται περισσότερον ἄγρια οἱ εὔσπλαγχνοι γονεῖς, ποὺ δὲν «σφαγιάζουν» τὸ σπλάγχνον των, ἀλλὰ τὸ φέρνουν εἰς τὸν κόσμον. Ὁποία ἀνηθικότης αἱ ἐκτρώσεις νὰ γίνωνται δημοσίᾳ δαπάνῃ καὶ αἱ μητρομανεῖς μητέρες νὰ λαμβάνουν καὶ ἄδειαν ἀσθενείας, αἱ δὲ τρίτεκνοι καὶ πολύτεκνοι οἰκογένειαι νὰ ἀναγκάζωνται νὰ πληρώνουν φόρους. Αὐτὸ εἶναι πέρα γιὰ πέρα σατανικὸν καὶ ἀντίχριστον. Τοιουτοτρόπως παραδείγματος χάριν γονεῖς ἠναγκάσθησαν, εἰς ἔνδειξιν ἐντόνου διαμαρτυρίας, νὰ φέρουν καὶ «παραδώσουν »τὸ τρίτον τέκνον των εἰς τὴν Ἐφορίαν Κορίνθου, ὅπου ὁ Ἔφορος ἔδειξεν ἰδιαιτέραν κατανόησιν, διότι καὶ αὐτὸς ἦτο τρίτεκνος… Τὶ ἄλλο θὰ ζήσῃ ἡ πτωχή Πατρίς μας ;;;

12. Περὶ τῶν ἐκτρώσεων ἔχομεν γράψει ἐπανειλημμένως, ὡς π.χ. τεῦχος 33, σελ. 63, τεῦχος 35, σελ. 41, τεῦχος 47, σελ. 68.
Τώρα δὲ ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπανέλθωμεν, διότι ὑπάρχει ὠργανωμένον σχέδιον τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ τιμωροῦνται ὄχι αἱ μοιχαλίδες καὶ αἱ πόρναι, ποὺ κατακρεουργοῦν τὰ σπλάγχνα των, ἀλλὰ οἱ εὐσυνείδητοι γονεῖς, ποὺ τεκνοποιοῦν καὶ λύουν τὸ δημογραφικὸν πρόβλημα.

13. Ἡ «πλύσις ἐγκεφάλου» διὰ βράβευσιν τῆς ὑπογεννητικότητος δρᾶ διεθνῶς· εἰς τὴν Κίναν, Ἰνδίαν, Ἰνδονησίαν καὶ ἀλλαχοῦ εὐνουχοῦνται τὰ ἀνδρόγυνα νὰ μὴ τεκνοποιοῦν καὶ ὅσα ζευγάρια τεκνοποιοῦν ἄνω τῶν 2 τέκνων, τιμωροῦνται…

14. Ἡ Καγκελάριος τῆς Γερμανίας, κ. Angela Merkel, εὑρισκομένη εἰς τὴν Ἰνδονησίαν, ἐτόνιζεν ὅτι πρέπει νὰ μιμηθῶμεν τὴν Ἰνδονησίαν, δηλαδὴ νὰ μὴ τεκνοποιῶμεν.

15. Ὁμοίως καὶ ἡ κ. Louise Casey, ἁρμοδία εἰς τὴν Βρεττανικὴν κυβέρνησιν, ἐτόνιζε δημοσίως : «τὸ κράτος θὰ πρέπῃ νὰ ἐμπλακῇ ἐνεργῶς καὶ νὰ δηλώσῃ εἰς τὰς γυναίκας, ποὺ γεννοῦν, ὅτι εἶναι ἀνεύθυνοι (!!!) καὶ θὰ πρέπῃ νὰ ἐντρέπωνται διὰ τὴν ζημίαν, ποὺ κάνουν εἰς τὴν κοινωνίαν, ἐὰν ἔχουν πάρα πολλὰ παιδιά ». Διὰ νὰ γλυτώσῃ ἡ Βρεττανία τὰ 9 δις λίρας ἐτησίως-ἔξοδα πολυτέκνων οἰκογενειῶν, προτείνει ἡ κ. Casey τὴν ἐπιβολὴν κυρώσεων, δι᾿ ὅσους δὲν λαμβάνουν τὴν εὐθύνην διὰ τὴν ἔκρηξιν τῶν γεννήσεων εἰς τὰς οἰκογενείας των.

16. Τὸ τεράστιον δημογραφικὸν πρόβλημα, ποὺ ἔχομεν, ἔχει ὡς τραγικὸν ἀποτέλεσμα νὰ καταποντίζωνται τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα μὲ τὴν ἔλλειψιν ἐργατικῶν χειρῶν, τὴν ἀνάκαμψιν τῆς οἰκονομίας, τὴν κοινωνικὴν ἀστάθειαν, τὴν ἔλλειψιν καταθέσεων καὶ ἐν γένει τὴν συρρίκνωσιν τῆς οἰκονομίας, ποὺ ὁδηγοῦν εἰς τὴν πτώχειαν.

17. Ἀντιθέτως, εὐτυχῶς, πολλαὶ ἄλλαι χῶραι, ὅπως ἡ Γαλλία, ἡ Ρωσία, ἔχουν ἀντιληφθῆ τὸν μέγιστον κίνδυνον τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος καὶ προσφέρουν πολλὰ κίνητρα εἰς τὰς οἰκογενείας, διὰ νὰ τεκνοποιοῦν περιορίζοντες τοιουτοτρόπως τὰς ἐκτρώσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *