ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52 – Η ΛΑΙΛΑΨ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΪΩΝ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΥΡΠΟΛΗΤΩΝ ΜΙΜΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΝ ΝΕΡΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΑΥΤΩΝ: ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΙΣ. ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΩΡΑΙΟΤΕΡΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΣ «ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΝ» ΚΑΙ «ΣΑΚΧΑΡΑ»

 

1. Περὶ τῶν πυρκαϊῶν τῶν συγχρόνων πυρπολητῶν μιμουμένων τὸν Νέρωνα ἔχομεν γράψει ἐπανειλημμένως, ὡς π.χ. εἰς τὰ τεύχη 6-σελ. 25-31, 20-σελ. 53-54, 28-σελ. 22, 32-σελ. 10-23, 33-σελ. 87, 37-σελ. 153 καὶ 48-σελ. 55-57 τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ ἔχομεν ἀναρτήσει καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας.

2. Δυστυχῶς οἱ ἰθύνοντες ὄχι μόνον δὲν συνειδητοποιοῦν ἤ δὲν θέλουν νὰ συνειδητοποιήσουν, ὅτι «ἕν γραμμάριον προλήψεως μᾶς σώζει ἀπὸ ἀπεγνωσμένας προσπαθείας χιλιάδων τόννων θεραπείας», ἀλλ᾿ ἀπεναντίας, χάριν τῶν κομματικῶν των συμφερόντων, καταργοῦν ὅ,τι καλόν, σωστόν, εὐνοϊκὸν καὶ ἀποδοτικὸν ἔργον ὑπάρχει, ὡς π.χ. :

α. Τὴν ΜΟΜΑ (Μεικτὲς Ὁμάδες Μηχανικῆς Ἀνασυγκροτήσεως), ποὺ κατεσκεύαζεν ἄριστα ἔργα μακρᾶς ἀντοχῆς εἰς λίαν χαμηλὸν κόστος. Καὶ τοῦτο διὰ λόγους συμφέροντος, διὰ νὰ «ξεκοκκαλιάζουν»ὁλόκληρον τὴν Ἑλλάδα οἱ «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς»καὶ οἱ «ἀετονύχηδες» τῶν ἑκάστοτε ἰθυνόντων πολιτικῶν, υἱοθετοῦντες τιμὰς Τ.Ε.Ε., ποὺ εἶναι συνήθως διπλάσιαι τοῦ πραγματικοῦ κόστους, ὥστε νὰ πηγαίνῃ ἡ «μερίδα τοῦ λέοντος» τῶν διεθνῶν «στημένων» διαγωνισμῶν ἢ τῶν ἀπ᾿εὐθείας ἀναθέσεων πρὸς τοὺς «ἡμετέρους», εἰς τὰ θυλάκια τῶν ἰθυνόντων, εἴτε Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εἴτε Δημοσίων Ἔργων, εἴτε τῆς Αὐτοδικοικήσεως καὶ λοιπῶν φορέων.

β. Τὴν ἀγροφυλακήν, ἡ ὁποία ὄχι μόνον ἐπροστάτευεν τὰς περιουσίας τῶν βιοπαλαιστῶν, ἀλλὰ καὶ ἐπαγρυπνοῦσεν καὶ διὰ ληστάς, πυρκαϊὰς κ.λπ.

3. Δὲν κάμνουν ἀντιπλημμυρικὰ ἔργα, ἀντιπυρικὰς ζώνας καὶ δὲν κατασκευάζουν τεχνητὰς λίμνας, διὰ μὲν τὸ Φθινόπωρον καὶ τὴν Ἄνοιξιν διὰ τὸ πότισμα καλλιεργειῶν ἢ καὶ δενδροφυτεύσεων ὑπὸ ἐθελοντῶν, μαθητῶν, στρατιωτῶν καὶ κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Θέρους, κυρίως τὰς ἐποχὰς τῶν δυνατῶν μελτεμιῶν, νὰ εἶναι αἱ τεχνηταὶ λίμναι πλήρεις, διὰ νὰ σβήνουν τὴν δίψαν των πτηνὰ καὶ ζῶα, καὶ νὰ ἔχουν κρουνοὺς-πυροσβεστικὰς φωλαιάς, αἱ ὁποῖαι νὰ ἐλέγχωνται καὶ νὰ συντηροῦνται, διὰ νὰ λειτουργοῦν εἰς περίπτωσιν ἐκτάκτων ἀναγκῶν. Ἀντιθέτως νοσφίζονται οἱ ἑκάστοτε κυβερνῶντες, ἰθύνοντες μὲ τὸν ἑσμὸν τῶν «ἡμετέρων» κλαδικῶν ὄχι μόνον τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ τὰ θαλασσοδάνεια, ἐκτελοῦντες εὐτελῆ ἔργα, ὅπου οἱ «μίζες» καὶ τά «λαδώματα» φθάνουν μέχρι τὸ 50% τῶν δαπανῶν…

4. Χάριν τοῦ κομματικοῦ συμφέροντος ἀντὶ νὰ ἐνισχύουν τοὺς φορεῖς πυροσβέσεως, μεταθέτουν τοὺς δασικοὺς πυροσβέστας καὶ τοὺς ἐντάσσουν εἰς τὸ πυροσβεστικὸν σῶμα τῶν πόλεων, μὲ ἀποτέλεσμα οἱ πεπειραμένοι πυροσβέσται τῶν δασικῶν ὑπηρεσιῶν νὰ ἀποθαρρύνωνται καὶ νὰ ἀδρανοποιοῦνται καὶ οἱ πυροσβέσται τῶν πόλεων νὰ ἀγωνίζωνται, ἀλλὰ νὰ μὴ ἔχουν τὴν πεῖραν.

5. Ἀντὶ νὰ ἀγοράσουν ἱκανὸν στόλον ἐναερίων μέσων πυροσβέσεως παντὸς καιροῦ καὶ νὰ κάνουν ἔργα ὑποδομῆς, νὰ συντηροῦνται τὰ πάντα καὶ νὰ εἶναι ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν εἰς εὔκολον καὶ ἔγκαιρον χρῆσιν, ἀσχολοῦνται οἱ ἑκάστοτε ἰθύνοντες μὲ εὐτελῆ ἔργα, π.χ. Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων κατασπαταλοῦντες ἀμύθητα ποσά, νὰ κτίζουν γήπεδα καὶ διευκολύνουν τὰς διαφόρους ὁμάδας τῆς ποδοσφαίρας νὰ ἀλληλοσπαράσσωνται. Χαρίζουν εἰς αὐτὰς φόρους, ἀσφάλιστρα καὶ γενικῶς τὰς συντρέχουν, οὕτως ὥστε νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὴν πλειοψηφίαν τοῦ ἐκμαυλισμένου λαοῦ νὰ μὴ ἀπαιτῇ τὸ κρήμνισμα τῶν ἰθυνόντων, ἀλλὰ νὰ ναρκώνωνται μὲ τὴν ποδοσφαίραν καὶ μὲ ἄπειρα αἰσχρὰ θεάματα . . .
Μάλιστα δὲ τὰ περισσότερα Μ.Μ.Ε. τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο, χάριν τοῦ χαμηλοῦ κόστους, προβάλουν τουρκικὰς ταινίας, διὰ νὰ προπαρασκευάζουν τὸ ἔδαφος εἰς τὴν ἄκρως ἐπικίνδυνον τουρκικὴν διεισδυτικὴν πολιτικήν.
Μὲ τὴν ἀπόφασιν ὑπ᾿ ἀριθμ. 61539/Γ2 (ΦΕΚ β 867/10.7.2006) καθορίζεται τὸ ἀναλυτικὸν πρόγραμμα σπουδῶν διὰ τὴν διδασκαλίαν τῆς τουρκικῆς γλώσσης εἰς τὴν Α΄, Β΄καὶ Γ΄τάξιν τοῦ Γυμνασίου, ὑπογραφεῖσαν ἀπὸ τὸν τότε Ὑπουργὸν Παιδείας Γεώργιον Καλόν, ποὺ ἀπεδείχθη, ὅτι εἶναι κακὸς Ἕλλην.

6. Ἐκμεταλλευόμενοι οἱ κακοὶ γείτονές μας τὴν διάλυσιν τῆς Ἑλλάδος, λόγῳ τῆς μεγίστης οἰκονομικῆς κρίσεως, ποὺ διερχόμεθα, ἡ ὁποία εἶναι, ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν τονίσει, ἀπόροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως (τὴν ὁποίαν ἔχουν καλλιεργήσει τυφλὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, οἱ ξενοκίνητοι καὶ «γενίτσαροι τοῦ πνεύματος»), μᾶς ἀποστέλλουν κατὰ τὰς κρισίμους ὥρας τῶν ἰσχυρῶν μελτεμιῶν πράκτορας – δολιοφθορεῖς, διὰ νὰ δυνηθοῦν διὰ τῆς δολιοφθορᾶς νὰ ἐπιφέρουν συμφορὰν μεγαλυτέραν τῶν πολλῶν δεκάδων στρατιῶν . . .

7. Οἱ ἰθύνοντες τῆς Διοικητικῆς καὶ Ἐκτελεστικῆς Ἐξουσίας, ἀνίκανοι ὄντες νὰ ἐντοπίσουν τοὺς ἄριστα ἐκπαιδευμένους πράκτορας – δολιοφθορεῖς, σπεύδουν νὰ λέγουν ὅτι αἱ πυρκαϊαὶ ἐξέσπασαν ἀπὸ ἀναμμένα τσιγάρα ἀσυνειδήτων νικοτινομανῶν ἢ ὅτι θέλουν νὰ ἀποκτήσουν οἱ βοσκοὶ βοσκοτόπια ἢ ἄλλας ἀνοήτους προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις. . .

8. Μάλιστα δὲ τοῦτο τὸ ἰσχυρίζονται ἰταμὰ ἀνθρωπάκια, ὄχι μόνον ἀπὸ τὴν κεντρικὴν Διοίκησιν, ἀλλὰ καὶ τὴν Τοπικὴν Αὐτοδιοίκησιν. Προσφάτως ἡ νῆσος Χίος ἐδοκιμάσθη ἀφαντάστως καὶ τὸ 75% τῶν στρατιωτικῶν μας ἐγκαταστάσεων ἔχουν ἀποψιλωθῆ καὶ δύνανται νὰ ἐξουθενωθοῦν πάραυτα ἀπὸ ἕνα αἰφνιδιασμὸν τῶν «φίλων μας»Τούρκων, διὰ νὰ εἶναι εὐκολώτατες οἱ ἀποβιβάσεις τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ εἰς τὰ νησιά μας.

9. Ὅλα αὐτὰ τὰ ὑφιστάμεθα, διότι οἱ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί μας δὲν ἀξιοποίησαν τὴν ὁμολογίαν τοῦ Τούρκου πρώην Πρωθυπουργοῦ Μ. Γιλμάζ, ὅτι εἶχε δώσει ἐντολὴν νὰ καῇ ἡ Ἑλλὰς καὶ ἑνὸς ἀπὸ τοὺς δράστας τῶν μυστικῶν τουρκικῶν ὑπηρεσιῶν, τοῦ Γιασὰρ Ὀζ, ὁ ὁποῖος ἐκαυχᾶτο διὰ τὸν ἐμπρησμὸν ἑλληνικῶν δασῶν, καὶ δὲν κατήγγειλαν τὴν Τουρκίαν εἰς ὅλους τοὺς Διεθνεῖς Ὀργανισμοὺς καὶ δὲν ἀπῄτησεν ἡ Ἑλλὰς ἀποζημιώσεις διὰ τὰς τεραστίας συμφοράς, ποὺ μᾶς ἐδημιούργησαν. Ἡ ἐφημερὶς Μιλλιὲτ εἶχε περιγράψει ἀναλυτικῶς τὰς καταστροφάς, ποὺ εἶχαν δημιουργήσει οἱ Τοῦρκοι, ποὺ δὲν εἶναι ἐπίτευγμα στρατιωτικόν, ἀλλὰ κάτι περισσότερον, ἄριστον στρατηγικόν. Ἀπεναντίας ὑπακούουν οἱ ἀνεγκέφαλοι, ἀνίκανοι καὶ ἐθνικοὶ προδόται Ἕλληνες ἡγέται, πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων εἰς τοὺς ἐντολεῖς των : «νὰ εἴμεθα καλὰ παιδιά, νὰ εἴμεθα ἤπιοι, εἰρηνικοὶ καὶ νὰ μὴ διαταράσσωμεν τὴν ἑλληνοτουρκικὴν φιλίαν». Οὕτω λοιπὸν τὰ Ὑπουργεῖα Ἐξωτερικῶν καὶ Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἔδωσαν ἐσχάτως ἐντολὴν εἰς τὸν στρατόν μας: «νὰ μὴ ἀπαντῶνται αἱ τουρκικαὶ προκλήσεις, ὅσον ἀκραῖαι καὶ ἐὰν εἶναι»…

10. Λίαν ἀξιοσημείωτον εἶναι, ὅτι ὀλίγας ἡμέρας πρὸ τῆς συμφορᾶς εἰς τὴν Χίον, τὸ ἕν ἀπὸ τὰ δύο (2) μοναδικὰ ἀξιόμαχα ἀποβατικὰ σκάφη ρωσικῆς κατασκευῆς hovercraft, τὸ «zubr» ἐτυλίχθη εἰς τὰς φλόγας εἰς τὸν Ναύσταθμον τοῦ Πολεμικοῦ μας Ναυτικοῦ. Τὸ ἐν λόγῳ ἀποβατικὸν σκάφος εἶχε βαφῆ ἐσχάτως μὲ «βραδυφλεγὲς βερνίκι», ποὺ ἐπρομηθεύθημεν ἀπὸ τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας, παρ᾿ ὅλον ὅτι ἡ κατασκευάστρια ρωσικὴ ἑταιρεία δὲν ἔδιδεν πιστοποίησιν διὰ τὸ ἐν λόγῳ «βραδυφλεγὲς βερνίκι».Τοιουτοτρόπως τὸ ἀποβατικόν μας σκάφος «zubr» ἐτυλίχθη ἀστραπιαίως εἰς τὰς φλόγας ἀπὸ Τούρκους βατραχανθρώπους. Οἱ δοτοὶ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες τὰ θεωροῦν ὅλα αὐτὰ τυχαῖα, ἐνῷ εἰς τὴν πραγματικότητα εἶναι ἐντὸς τῶν σχεδίων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων . . .

11. Ἐκμεταλλευόμενοι λοιπὸν αὐτὴν τὴν δοτὴν πολιτικὴν οἱ «φίλοι μας» δημιουργοῦν συνεχῶς «προβοκάτσια», ὡς π.χ. μὲ τὴν θαλαμηγόν, ποὺ ἀπέπλευσεν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν μὲ πλήρωμα Οὐκρανῶν καί «προσήραξεν » εἰς τὰ Πρασονήσια καὶ ἐζήτησεν τὴν ἔρευναν καὶ τὴν διάσωσιν ἀπὸ τὴν τουρκικὴν ἀκτοφυλακήν, ἡ ὁποία ἔδρασεν εἰς τὰ ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα . . .

12. Τοιουτοτρόπως Τοῦρκοι ἄριστα ἐκπαιδευμένοι πράκτορες-δολιοφθορεῖς «παίζοντας» τοὺς τουρίστας μὲ πολυτελέστατα «τζίπ», λαμβάνοντες ἐντολὴν ποῖαι εἶναι αἱ πλέον κατάλληλοι ὧραι τῶν λίαν δυνατῶν μελτεμιῶν, ἐνσπείρουν τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους καὶ πρωινὰς ὥρας τὸν ὄλεθρον καὶ τὴν συμφορὰν ἐπιτυγχάνοντες πολλαπλοὺς σκοπούς :
α) Τὴν ἀποψίλωσιν = γύμνωσιν τῶν στρατηγικῶν μας θέσεων, διὰ νὰ ἀχρηστεύωνται εὐκολώτατα εἰς μελλοντικοὺς αἰφνιδιασμούς, διὰ νὰ εἶναι ἀνεμπόδιστοι ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸν πυροβολικὸν τουρκικαὶ ἀποβάσεις εἰς τὰς νήσους μας .
β) Μὲ τὸ χρονοδιάγραμμα τῆς στρατηγικῆς τῆς ἐπεμβάσεως ἡ Τουρκία, διὰ τῶν ἐκπαιδευμένων δολιοφθορέων της, ἐπιτυγχάνει καὶ τὸν ψυχολογικὸν καὶ οἰκονομικὸν πόλεμον ἐναντίον τῶν κατοίκων τῶν παραμεθορίων καὶ ἐρημουμένων περιοχῶν, οἱ ὁποῖοι αἰσθάνονται τὴν ἐγκατάλειψιν καὶ τὴν ἀνυπαρξίαν τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους πρὸς τὰς λίαν δοκιμαζομένας περιοχὰς καὶ ἐπιτυγχάνει τὸν πανικὸν καὶ δημιουργεῖ τὴν εἰκόνα τῆς ἀποτυχημένης, ἀνυπάρκτου καὶ ἀνυπολήπτου Ἑλλάδος.
γ) Αὐταὶ αἱ ἄριστα ὠργανωμέναι δολιοφθοραὶ τῶν Τούρκων θὰ συμβάλλουν ἀφαντάστως νὰ ἐγκαταλείψουν ἀκόμη καὶ οἱ ἡλικιωμένοι τὰς πλησίον πρὸς τὴν Τουρκίαν ἑλληνικὰς νήσους, τὴν Θράκην ἀλλὰ καὶ τὰς Παραμεθορίους περιοχάς, διὰ νὰ ἐνισχυθῇ περαιτέρω τὸ τέρας τῆς ἀστυφιλίας, ὁπότε οἱ Τοῦρκοι θὰ κηρύσσουν τὴν μίαν μετὰ τὴν ἄλλην τὰς νήσους μας ὡς γκρίζα ζώνη καὶ θὰ ἐπιβάλλουν τὴν ὁλοκλήρωσιν τῆς στρατηγικῆς των, ὁπότε θὰ ἔχῃ ἐφαρμογὴν ἡ «ἀμπελοφιλοσοφία» τοῦ «μεγάλου» καλλιτέχνου Νταλάρα: «τὸ Αἰγαῖον ἀνήκει εἰς τὰ ψάρια του»…

13. Κατὰ συνέπειαν ἔχουν ἐφαρμογὴν εἰς τοιαύτας «ἀμπελοφιλοσοφίας» ἀνεγκέφαλων ἰθυνόντων τῆς πολιτικῆς, τῆς πνευματικῆς καὶ τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας οἱ τελευταῖοι στίχοι τοῦ ἀειμνήστου ποιητοῦ Γεωργίου Σουρή : «…ὢ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα»!!!

14. Εἰς τὴν Χίον ἐφρόντισαν οἱ ἄριστα ὠργανωμένοι «σαμποτέρ» νὰ μὴ λειτουργήσουν αἱ φωτογραφικαὶ μηχαναὶ εἰς αὐτὴν τὴν περιοχήν, ποὺ ἤθελαν νὰ ἀποψιλώσουν καὶ νὰ καταστρέψουν τὰς νευραλγικὰς στρατιωτικὰς μονάδας καὶ ὑποδομὰς καὶ ἐν γένει τὴν ὅλην οἰκονομίαν τῆς νήσου. Εὑρέθησαν δὲ εἰς τοὺς τόπους ἐμπρησμοῦ τῆς Χίου δοχεῖα μὲ βενζίνην καὶ πυροκροτητάς…
Εἰς τὰς Ἀφίδνας Ἀττικῆς πρὶν νὰ ἀρχίσουν αἱ πυρκαϊαὶ τὴν 4ην πρωινὴν ἠκούσθησαν 20 ἐκρήξεις εἰς διάφορα μέρη.

Καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος δὲν ἔμεινεν ἀπυρόβλητον ἀπὸ συγχρόνους Νέρωνας. Οἱ δολιοφθορεῖς ἔθεσαν τὸ σχέδιόν των εἰς ἐφαρμογὴν ἀναμένοντες τοὺς ἰσχυροὺς ἀνέμους. Κατεκάησαν ἄνω τῶν 40.000 στρεμμάτων, διότι τὰ πύρηνα μέτωπα ἦσαν πολλά, ἀλλὰ τὰ διαθέσιμα μέσα ἀντιμετωπίσεως ἐλάχιστα. Εὐτυχῶς, ποὺ οἱ Ἁγιορεῖται πατέρες ἐπροσευχήθησαν καὶ ἕνα κατάμαυρο νέφος ἀπὸ τὸ Παγγαῖον κατηυθύνθη ἀστραπιαίως πρὸς τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ μὲ τὴν ἰσχυρὰν βροχὴν κατεσβέσθησαν αἱ πύρηναι λαίλαπες. Ἦσαν ἄραγε αὐτοὶ οἱ σύγχρονοι Νέρωνες πρώην ἐργάται ἤ στρατιωτικοὶ δολιοφθορεῖς μυστικῶν ὑπηρεσιῶν «φίλων χωρῶν»;
15. Ἡ ἀρίστη στρατηγικὴ τῶν «φίλων μας» Τούρκων εἶναι οἱ δολιοφθορεῖς της νὰ δημιουργοῦν ταυτοχρόνως πυρκαϊάς, ὄχι μόνον εἰς τὰς νήσους τοῦ Αἰγαίου, ἀλλὰ καὶ τοῦ Ἰονίου Πελάγους- Ζάκυνθον, Πελοπόννησον, Στερεὰν καὶ Βόρειον Ἑλλάδα, οὕτως ὥστε νὰ διασπῶνται τὰ ἐλάχιστα μέσα πυροσβέσεως, διὰ νὰ μὴ εἶναι ἐφικτὴ ἡ σβέσις τῶν πυρκαϊῶν εἰς τὰς νήσους μας.

16. Μὲ ὀλίγα λόγια οἱ «φίλοι μας» Τοῦρκοι, ἐνισχυόμενοι καὶ ἀπὸ τοὺς ἄλλους «φίλους μας», ἔχουν ὡς στρατηγικήν των νὰ καταλάβουν τὰ ἑλληνικὰ νησιά μας μέχρι τὸ Καστελόριζον, διὰ νὰ εἶναι ἀνενόχλητοι νὰ ἐκμεταλλευθοῦν τὰ πλούσια κοιτάσματα ἀπὸ τὸ Καστελόριζον μέχρι καὶ τὴν Κύπρον μας, ἐφ᾿ ὅσον παρεμποδίζουν ἀνεπιτρέπτως τὴν Ἑλλάδα νὰ κηρύξῃ τὴν Α.Ο.Ζ. (Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη), διὰ νὰ διευκολύνουν τὴν Ἄγκυρα…

17. Ἐσχάτως ὁ Τοῦρκος Ὑπουργὸς διὰ τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην, ἐπρότεινεν νὰ χρησιμοποιῆται τὸ Ἀεροδρόμιον τοῦ Καστελόριζου διὰ σύνδεσιν μὲ τὸ Κὰς τῆς Τουρκίας.

18. Ἡ στρατηγικὴ τῆς Τουρκίας διευκολύνεται τὰ μέγιστα, διότι ἡ Τρόϊκα ἐπιβάλλει εἰς τὴν Ἑλλάδα νὰ ἐκποιήσῃ τὰ πάντα ἔναντι «πινακίου φακῆς» καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Τούρκους ἐπιχειρηματίας Κότς, τοῦ ὁμίλου Global , ποὺ ὀρέγονται λιμένας καὶ «μαρίνες» τῶν ἑλληνικῶν νήσων, κινδυνεύομεν τὰ ἐκποιούμενα-παραχωρούμενα περιουσιακὰ στοιχεῖα μας νὰ περιέλθουν εἰς ἐπενδυτὰς ὄπισθεν τῶν ὁποίων κρύβονται τουρκικὰ συμφέροντα.

19. Μήπως ὅλα αὐτὰ ἔχουν προβλεφθῆ πρὸ πολλοῦ καὶ ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη ἔλεγεν εἰς τὸν νῦν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς πρώτης ὁρκομωσίας του, ὅτι κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς θητείας του θὰ εἴχαμε καὶ συρρίκνωσιν τῶν συνόρων μας, περιορισμὸν τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας κ.λπ. καὶ ὁ κ. Παπούλιας ἐκάθετο ὡσὰν «κότα» καὶ ἤκουγε αὐτὰ τὰ φρικτὰ ἀντεθνικὰ σχέδια ; Καὶ ὁ τελευταῖος ἀγράμματος βοσκὸς ἢ χωρικὸς ἀκούων «συρρίκνωσιν τῶν ἑλληνικῶν συνόρων» καὶ «περιορισμὸν τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας», ἔχων ἴχνος πατριωτικῆς συνειδήσεως, θὰ ἔτρεχε νὰ εὕρῃ κανένα ὅπλον καὶ νὰ ἄρχιζε πρῶτα ἀπὸ τὴν κ. Ψαρούδα Μπενάκη καὶ μετὰ ἐναντίον ὅλων ἐκείνων τῶν δοτῶν καὶ ἐξωμοτῶν, ποὺ δέχονται a priori τὴν συρρίκνωσιν τῶν ἑλληνικῶν συνόρων καὶ τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καὶ μετὰ θὰ ἐβροντοφωνοῦσεν: «ὅσοι πιστοὶ Πανέλληνες προσέλθετε διὰ τὴν προάσπισιν τῶν ἑλληνικῶν συνόρων καὶ τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας».

20. Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, ὅλα αὐτὰ ἔχουν προπαρασκευασθῆ καὶ ἀπὸ τὴν Μάργκαρετ Παπανδρέου καὶ τὴν τουρκάλα Zeynep Oral, ποὺ συνέστησαν τὴν «ἑλληνοτουρκικὴν φιλίαν » καὶ τὸν Νόμον 2929/2001 (ΦΕΚ 142Α), τὸν ὁποῖον ἐδημιούργησεν ὁ «μεγάλος νεκροθάφτης» τῆς Ἑλλάδος Γεώργιος Ἀ. Παπανδρέου. Ὅπως ἔχομεν ἀναφέρει ἐπανειλημμένως καὶ εἰς τὰ τεύχη 32 σελ. 27 καὶ 47 σελ. 49, ὁ Νόμος αὐτὸς προβλέπει τὴν ἑλληνικὴν ἱστορίαν νὰ τὴν γράφουν Τοῦρκοι καὶ τὴν τουρκικὴν Ἕλληνες. Καὶ τὴν μὲν ἱστορίαν τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἔχει γραφῆ ἀπὸ Ἕλληνας ἐξωμότας, ὡς π.χ. τὴν κ. Ρεπούση καὶ ΣΙΑ μὲ χρηματοδότησιν τοῦ Οὔγγρου σιωνιστοῦ Georg Soros, τὴν ἐφαρμόζουν οἱ Ἕλληνες, διὰ νὰ ἀποβλακώνουν τοὺς ἑλληνόπαιδας. Οἱ δὲ Τοῦρκοι δὲν τὴν ἐφαρμόζουν. Καὶ ὅμως ὁ ἐν λόγῳ Νόμος 2929/2001 εἶναι ἀκόμη ἐν ἰσχύι καὶ δὲν τὸν ἔχουν καταργήσει οἱ «ἐθνοπατέρες», οἱ ὁποῖοι πασχίζουν ἀκόμη καὶ σήμερον εἰς τὴν μεγίστην κρίσιν, ποὺ διερχόμεθα νὰ διορίζουν τὰ «παιδάκια» των καὶ τὸ «συγγενολόι »των καὶ νὰ μὴ τούς «καίγεται καρφί,» ἐφαρμόζοντες τό : «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν», δηλαδὴ : «ἐνῷ κατακαίεται καὶ καταποντίζεται ἡ Ἑλλάς, ἐμεῖς συνεχίζομεν νὰ τραγουδᾶμε καὶ νὰ ἐφαρμόζωμεν «τὸ βιολί μας» : βόλευμα-βόλευμα-βόλευμα ».

21. Ἐὰν μελετήσῃ τις τὰ σχέδια τῆς τουρκικῆς στρατηγικῆς, ὡς π.χ. Suga διὰ τὴν κατάληψιν τῶν Οἰνουσσῶν καὶ ἄλλων μικρῶν νήσων τῆς Ἑλλάδος, τὸ σχέδιον «βαριοπούλα» διὰ τὴν Θράκην μας μὲ πληθώραν «προβοκάτσιες», θὰ συμπεράνῃ ὅτι καθημερινῶς ἡ Ἑλλὰς ὑφίσταται τεραστίας καταστροφὰς ἀπὸ τοὺς μυστικοὺς πράκτορας τῆς Τουρκίας.
Ἐκτενέστερον ἴδατε εἰς τὰ ἀνωτέρω ἀναφερθέντα τεύχη τοῦ περιοδικοῦ μας, καθὼς καὶ εἰς τὸ ἄρθρον «Πυρκαϊές, ὁ ἀκήρυκτος πόλεμος» Περιοδικὸν «Ἄμυνα καὶ Διπλωματία», Σεπτέμβριος 1994, ποὺ ἀναδημοσιεύεται εἰς τὸ βιβλίον τοῦ διακεκριμένου δημοσιογράφου Μ. Ἠλιάδη «Οἱ τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες καὶ ἡ Μ.Ι.Τ.».

22. Οἱ ἰδιοτελέστατοι «ἐθνοπατέρες», σοσιαλίζοντες καὶ μή, οἱ «μαζί τὰ ἐφάγαμε», ἄλλοτε μὲν ἐφήρμοζον τὸ δόγμα : «Τσοβόλα δώστα ὅλα», ἄλλοτε δὲ ἐψήφιζον νόμους περὶ εὐθύνης Ὑπουργῶν μὲ τοιαύτην ἐπιμέλειαν, οὕτως ὥστε, οὐδεὶς ὄχι μόνον νὰ ἐγκλείεται εἰς τὰς φυλακάς, ἀλλὰ οὔτε κἄν νὰ καθήσῃ εἰς τὸ «σκαμνί», ἀλλὰ ὅλοι νὰ «βγαίνουν λάδι» ἀπὸ τὰς ἐπιτροπὰς «κουκουλώματος» καὶ ἐὰν ἀργότερα ἐμφανισθοῦν τὰ σκάνδαλα, νὰ εἶναι ὅλοι ἔξω λόγῳ παραγραφῆς. Αὐτοὶ οἱ «παραγραφάκηδες» ἐτόνιζαν ὅτι «λεφτὰ ὑπάρχουν», διὰ νὰ βολεύωνται περαιτέρω οἱ κρατικοὶ καὶ οἱ «ἡμέτεροι» καὶ νὰ μὴ ὑπάρχῃ «οὔτε σάλιο» διὰ κοινωνικὴν πρόνοιαν, ἔργα σωστῆς ὑποδομῆς, ἐξοπλισμὸν διὰ τὴν ἐθνικήν μας ἄμυνα, μὲ σωστὰ ὑπερσύγχρονα ὅπλα καὶ ὄχι ἄχρηστα ὑποβρύχια κ.λπ., διὰ νὰ πηγαίνῃ ἄνω τοῦ 50% τῆς ἀξίας τῶν ἀχρήστων αὐτῶν ἐξοπλιστικῶν συστημάτων εἰς τὰ θυλάκια τοῦ κάθε «μιζαδόρου» καὶ «λαδιάρη» Ἄκη, ὁ ὁποῖος εἶναι μία κορυφὴ ἀπὸ τὰς ἀπείρους κορυφὰς τοῦ παγόβουνου…

23. Ὑπάρχουν χρήματα διὰ περαιτέρω σπατάλες, «μίζες καὶ βολέματα» τῶν «ἡμετέρων» καὶ τῶν συγγενῶν «βολευτῶν», ἀλλὰ δὲν ὑπάρχουν χρήματα – «οὔτε σάλιο» διὰ ἐθελοντὰς πυροσβέστας, ἐξοπλισμοὺς καὶ ἔργα προλήψεως πυρκαϊῶν, δηλαδὴ οὔτε διὰ τὴν λαίλαπα τῶν φυσικῶν πυρκαϊῶν, ἀλλὰ οὔτε καὶ διὰ κοινωνικὰς παροχάς, ὥστε νὰ ἀποσοβηθοῦν μεγάλαι κοινωνικαὶ ἀναταράξεις καὶ ἀναστατώσεις, αἱ ὁποῖαι εἶναι δυνατὸν νὰ φθάσουν μέχρι καὶ εἰς ἐμφύλιον σπαραγμόν, λόγῳ τῆς ἀποδομήσεως καὶ τῶν πλέον δικαίων καὶ ἐπιβεβλημένων κοινωνικῶν μεριμνῶν καὶ παροχῶν . . .

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *