ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52 -ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ (6.8.2012)

 

Τὸ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου, κατόπιν τῆς ἀπὸ 5.7.2012 ἀποφάσεως τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» περὶ τοῦ θέματος τῆς ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ διὰ τὴν συγκρότησιν τῆς Εἰδικῆς Ἐπιτροπῆς (Ε.ΕΠ.) ἀποφασίζει τὰ κατωτέρω:

Α.ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Οἱ ὑποψήφιοι διὰ τὴν Ε.ΕΠ. θὰ εἶναι Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι, κληρικοὶ καὶ λαϊκοί, μὲ πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα, ὀρθόδοξον μυστηριακὴν ζωὴν καὶ προπαντὸς μὲ καλὴν ἔξωθεν μαρτυρίαν, καὶ ἐκ τῶν προσώπων ποὺ ἔχουν ἀποδείξει ἔμπρακτον ἐνδιαφέρον διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ Σωματείου, καὶ προέρχονται ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα.

2. Θὰ προτιμῶνται κατὰ κύριον λόγον πτυχιοῦχοι Ἀνωτέρων καὶ Ἀνωτάτων Σχολῶν, ἄλλως πρέπει νὰ ἔχουν τουλάχιστον πενταετῆ ἐργασιακὴν ἐμπειρίαν εἰς ἀναλόγους θέσεις εὐθύνης καὶ κυρίως οἱ διαβιοῦντες εἰς τὴν Ἀττικήν, διὰ νὰ εἶναι ἐφικτὴ ἡ τακτικὴ παρουσία των εἰς ἀναφυομένους προβληματισμοὺς διὰ τὴν λῆψιν ἀποφάσεων.

3. Τὸ Δ.Σ. δύναται νὰ καλέσῃ εἰς συνέντευξιν τοὺς ὑποψηφίους καὶ νὰ ἀπορρίψῃ ὑποψηφιότητες κατόπιν αἰτιολογίας.

 

Β. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΩΝ Ε.ΕΠ.

1.Τὰ μέλη τῆς Ε.ΕΠ. ὁρίζονται εἰς 9 ἕως 18, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 25%, ἤτοι 2 ἢ 4 ἀντιστοίχως δύνανται τὰς θέσεις αὐτῶν νὰ καταλαμβάνουν ἐκπρόσωποι φορέων, νομικῶν προσώπων καὶ συλλόγων, βάσει ὁδηγιῶν τῶν Δ.Σ. των.

2. Τὰ μέλη θὰ ἐκλέγωνται μὲ κλήρωσιν μεταξὺ διπλασίου ἀριθμοῦ ὑποψηφίων· ἐφ᾿ ὅσον καὶ οἱ φορεῖς εἶναι ἄνω τῶν 4, τότε θὰ γίνῃ καὶ μεταξὺ αὐτῶν κλήρωσις. Ἄν δὲν ὑπάρξῃ διπλάσιος ἀριθμὸς ὑποψηφιοτήτων ἀντιστοίχως, τότε ἀκολουθεῖ ἑπομένη διακήρυξις.

 

Γ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προθεσμία ὑποβολῆς ἐνδιαφέροντος διὰ τὴν Ε.ΕΠ. ὁρίζεται 20 ἡμέρες ἀπὸ σήμερον 6.8.2012. Ἄν δὲν ἐμφανισθῆ ὁ ἀπαραίτητος ἀριθμὸς ἐνδιαφερομένων, τότε παρατείνεται ἡ προθεσμία κατὰ 15 ἡμέρες.

Ἡ Διακήρυξις γίνεται εὐρέως γνωστὴ διὰ τῆς ἱστοσελίδος μας, μὲ δυνατότητα νὰ πολλαπλασιασθῇ καὶ μὲ φιλικὲς ἱστοσελίδες καὶ σὲ δύο τουλάχιστον ἐφημερίδες, μὲ τὴν παράκλησιν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι θὰ ἀποδεχθοῦν τὴν πρόσκλησιν, νὰ δηλώσουν τὴν συμμετοχήν των ἐγγράφως εἰς τὸ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου ἐντὸς 45 ἡμερῶν ἀπὸ τὴν 6.8.2012.

 

Δ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ Ε.ΕΠ.

Εἰς περίπτωσιν κατὰ τὴν ὁποίαν οἱ προσφερόμενοι νὰ συμμετάσχουν εἰς τὴν ἐν λόγῳ Ε.ΕΠ. εἶναι περισσότεροι ἀπὸ τὰ ὁρισθέντα μέλη 9 ἕως 18, θὰ γίνῃ κλήρωσις ἀπὸ τὸ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου εἰς συγκεκριμένην ἡμερομηνίαν, ἡ ὁποία θὰ γνωστοποιηθῇ εἰς τοὺς ἐνδιαφερομένους, προκειμένου νὰ παραστοῦν εἰς αὐτήν.

 

Ε. ΣΥΝΘΕΣΙΣ

1. Τὰ πρῶτα 9 ἕως 18 μέλη τῆς Ε.ΕΠ. εἶναι τὰ κύρια μέλη. Οἱ ὑπόλοιποι ἐνδιαφερόμενοι εἶναι ἐπιλαχόντες, ἤτοι ἀναπληρωματικὰ μέλη, κατὰ τὴν σειρὰν τῆς κληρώσεως.
Τὸ Δ.Σ. δύναται νὰ καλῇ εἰς συνεργασίαν τόσον τὰ κύρια, ὅσον καὶ τὰ ἀναπληρωματικὰ μέλη.

Τὰ κύρια μέλη ἔχουν δικαίωμα λόγου καὶ ψήφου, τὰ δὲ ἀναπληρωματικὰ ἔχουν μόνον δικαίωμα λόγου. Ἐν ἀπουσίᾳ τῶν κυρίων μελῶν, ἀναπληρώνονται ἐκ τῶν ἐπιλαχόντων.

2. Μέλος τῆς Ε.ΕΠ. ποὺ ἀπουσιάζει δύο συνεχόμενες φορὲς ἀδικαιολογήτως μετατάσσεται εἰς τὰ ἀναπληρωματικὰ μέλη καὶ ἀναπληρώνεται ἀπὸ τὸν πρῶτον ἐπιλαχόντα.

3. Εἰς τὶς συνεδριάσεις τῆς Ε.ΕΠ μετέχει ἐκπρόσωπος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου μὲ λόγο καὶ χωρὶς ψῆφον.

ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ Ε.ΕΠ.

Θὰ εἶναι διετής.

 

Ζ. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Ε.ΕΠ.

1. Ἡ Ε.ΕΠ. θὰ ἐπιλαμβάνεται εἰδικῶν θεμάτων, τὰ ὁποῖα ἔχουν σχέσιν μὲ τοὺς σκοποὺς τοῦ Σωματείου, καὶ διὰ τὰ ὁποῖα κρίνεται ἀπαραίτητος μία ἰδιαιτέρα ἐπεξεργασία αὐτῶν, ἤ ἡ ὕπαρξις ἀντιστοίχου εἰσηγήσεως, ἤ ἡ ἀνάγκη ἀμέσου καὶ εὐρυτέρας, δηλαδὴ πλέον συλλογικῆς ἀντιμετωπίσεως αὐτῶν, καθ’ οἱονδήποτε τρόπον.
Τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐπεξεργασιῶν ἤ εἰσηγήσεων τῆς Ε.ΕΠ. ὑποβάλλονται εἰς τὸ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου πρὸς ἀξιοποίησίν των.

2. Ἡ Ε.ΕΠ. μετὰ ἀπὸ ἀπόφασιν τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου δύναται νὰ παρίσταται, διὰ ὁποιονδήποτε λόγον τῆς δοθῆ συγκεκριμένη ἐντολή, ἐνώπιον δημοσίων ἤ δημοτικῶν ἤ δικαστικῶν Ἀρχῶν, μὲ συμμετοχὴν ἤ μὴ συμμετοχὴν μέλους τοῦ Δ.Σ., προκειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν τὰ συμφέροντα καὶ οἱ σκοποὶ τοῦ Σωματείου.
Κατ᾿ οὐδένα τρόπον δύναται ἡ Ε.ΕΠ. νὰ ἐνεργῇ εἰς τὰ πλαίσια τῆς ἁρμοδιότητος ἐκπροσωπήσεως τοῦ Σωματείου, ἡ ὁποία ἐκπροσώπησις ἔχει παρασχεθῆ ἀπὸ τὸ Καταστατικὸν εἰς τὸν Πρόεδρον, ἐκτὸς ἐάν, εἰς ειδικὲς περιπτώσεις, ἔχῃ τὴν ἔγκρισιν τῆς Γ. Σ.

3. Ἡ προσφορὰ εἰς τὴν Ε.ΕΠ. θὰ εἶναι πάντοτε ἐθελοντικὴ καὶ τὰ μέλη της θὰ εἶναι ἄμισθα. Ἐὰν εἰς ἐξειδικευμένα θέματα δὲν ὑπάρχουν εἰδικοί, τότε μόνον τὸ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου δύναται νὰ ὁρίζῃ καὶ ἐγκρίνῃ κάποιαν ἀποζημίωσιν.

Δημοσίως ἐνημερώνομε ὅτι ὅλοι πασχίζομε διαρκῶς διὰ τοὺς ἱεροὺς αὐτοὺς στόχους μὲ πλήρη διαφάνεια, ὥστε καὶ ἡ Ἑλλάδα μας νὰ ἀνέλθῃ εἰς ὑψηλὰς βαθμίδας διαφανείας.

Η. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ τῆς Ε.ΕΠ.

1. Ἡ λεπτομερὴς λειτουργία της θα καθορισθῇ ἀπὸ τὸ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου, ἀφοῦ προηγηθῆ σχετικὴ εἰσήγησις ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ε.ΕΠ.
Εἰς πρώτην φάσιν, μετὰ τὴν ἐπιλογήν τῶν μελῶν τῆς Ε.ΕΠ., τὰ μέλη καλοῦνται, μετὰ ἀπὸ σχετικὴν πρόσκλησιν τοῦ Γραμματέως τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου, εἰς συνεδρίασιν εἰς τὰ γραφεῖα τοῦ Σωματείου καὶ ἐκλέγουν ἕνα μέλος ὡς Πρόεδρον, ἕνα ὡς Ἀντιπρόεδρον καὶ ἕνα ὡς Γραμματέα.

2. Οἱ συνεδριάσεις τῆς Ε.ΕΠ. θεωροῦνται ἔγκυρες ἄν εἶναι παρὸν τὸ ἥμισυ αὐτῶν πλέον ἑνός, καὶ οἱ ἀποφάσεις λαμβάνονται μὲ βάσιν τὴν πλειοψηφία τῶν παρόντων μελῶν

3. Ὅλες οἱ προτάσεις/ἰδέες τῶν μελῶν τῆς Ε.ΕΠ. ὑποβάλλονται εἰς τὸ Δ.Σ.

4. Ὁ Σύλλογος θὰ παράσχῃ εἰς τὴν Ε.ΕΠ. τὴν ἀναγκαία γραμματειακὴν ὑποστήριξιν.

 

Θ. ΕΠΙΛΟΓΟΣ

1. Ἱεράρχαι, Βουλευταί, Περιφερειάρχαι, Δήμαρχοι καὶ λοιπὰ μέλη τῆς τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως παντὸς βαθμοῦ θὰ ἔχουν πρόσβασιν εἰς τὸ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου καθ᾿ ὅλον τὸ 24ωρον.

2. Καλοῦνται οἱ φίλοι νὰ μελετήσουν ὅλα τὰ ἀνωτέρω προσεκτικῶς, συμβάλλοντες καὶ αὐτοὶ μὲ κάθε τρόπον διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ἱεροῦ μας σκοποῦ, ἰδιαιτέρως οἱ νέοι καὶ οἱ νέες, Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες. Οἱ ἐνέργειές μας αὐτές, ὅλων μαζί, θὰ ἑλκύσουν τὴν εὐλογία τοῦ Ἐλευθερωτοῦ μας Χριστοῦ, ὥστε νὰ ἐκπληρώσωμε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, τὸ Τάμα τοῦ θρυλικοῦ Γέροντα τοῦ Μοριᾶ, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη καὶ τοῦ ἀνεπαναλήπτου Ἐθνάρχου-Κυβερνήτου, Ἰωάννη Καποδίστρια.
Τοιουτοτρόπως καὶ ἐμεῖς οἱ Νεοέλληνες θὰ δώσωμε τὸν ἀγῶνα μας καὶ θὰ φέρωμε τὴν νίκην, ἡ ὁποία θὰ ἀναδείξῃ καὶ πάλιν τὴν Ἑλλάδα ὡς τὴν χώραν τοῦ φωτὸς καὶ κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ, διὰ νὰ προσφέρῃ περαιτέρω εἰς τὴν ἀνθρωπότητα.

3. Οἱ Ἕλληνες ἔχομε προσφέρει ἤδη, μὲ ἀπερίγραπτον ἡρωισμὸν ἀλλὰ καὶ θυσίας, πολλὰ εἰς τὴν σωτηρίαν τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, μὲ τὰς μὴ ἐκτιμηθείσας, δυστυχῶς, δεόντως σωτηριώδεις περιλάμπρους νίκας, παραδείγματος χάριν κατὰ τῶν Μήδων, Σταυροφόρων, τουρκικοῦ ζυγοῦ, Ναζισμοῦ. Καὶ σήμερον ἠμποροῦμε μὲ τὴν κληρονομίαν τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων μας εἰς τὴν ἑλληνικὴν Α.Ο.Ζ. (Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη) καὶ μὲ τὴν ἀναζωογόνησιν τοῦ πνεύματος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ ἐπιτύχωμεν τὴν ἧτταν καὶ συντριβὴν τῶν τοκογλύφων καὶ τοῦ Μαμωνᾶ καὶ τὴν ἐκ νέου διάσωσιν τῆς Εὐρώπης καὶ ἐν γένει τοῦ πολιτισμοῦ.

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙ
ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ
(Γιὰ ποιοὺς λόγους ἀναγκασθήκαμε
νὰ κυκλοφορήσουμε
καὶ ἐκλαϊκευμένη ἔκδοσι
τῆς Διακηρύξεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους)

 

ΑΚΡΩΣ ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΚΦΥΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

1. Ξενοκίνητοι, δοτοὶ καὶ τυφλὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, Ἕλληνες πολιτικοὶ καὶ πνευματικὴ ἡγεσία πασχίζουν νὰ ἐφαρμόζουν τὰ δόγματα τῶν Henry Kissinger, Georg Soros καὶ ἄλλων σιωνιστῶν, ποὺ εἶναι περιληπτικῶς: «μόνο ἐὰν διαφθείρωμε τὴν γλῶσσα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία, θὰ μπορέσουμε νὰ πολτοποιήσωμε τοὺς Ἕλληνες καὶ νὰ τοὺς κάνωμε ‘’κιμά’’»…
2. Ὄντως ἡ ἀλώβητος ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία ὑπῆρξαν οἱ συνδετικοὶ κρίκοι τῆς φυλῆς μας, χάριν τῶν ὁποίων διατηρηθήκαμε ἀνὰ τὶς χιλιετίες. Αὐτὰ ἦταν τὰ τεράστια ἐμπόδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τὰ ὁποῖα ἐφαρμόζουν Ἕλληνες ἐξωμότες πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι πασχίζουν νὰ ἐξοφλοῦν τὰ γραμμάτια γιὰ τὴν προβολή τους, τὴν ἀναρρίχησί τους καὶ τὴν διατήρησί τους στὴν ἐξουσία. Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει γενικὴ ἀντίστασι ἐκ μέρους τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, διότι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία πασχίζει διὰ τῆς ἀναξιοκρατίας νὰ ἀνέλθῃ καὶ νὰ διατηρηθῇ, προσφέρουσα «γῆ καὶ ὕδωρ».

3. Τοιουτοτρόπως ψηφίζονται οἱ ἀντιχριστιανικοὶ καὶ ἀνθελληνικοὶ νόμοι, διὰ τῶν ὁποίων διαφθείρεται ἡ σωστὴ γλῶσσα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία. Ἀποτέλεσμα αὐτῶν εἶναι οἱ περισσότεροι τῶν Ἑλλήνων νὰ μὴ εἶναι σὲ θέσι νὰ ἐννοοῦν τὰ ἑλληνικὰ καὶ πολλοὶ Γερμανοὶ λένε σὲ ἐμᾶς, ποὺ ἔχουμε ζήσει ἄνω τῶν 50 ἐτῶν στὴ Γερμανία: «μήπως θέλετε νὰ σᾶς στείλουμε διερμηνεῖς, γιὰ νὰ δύνασθε νὰ συνεννοῆσθε μὲ τοὺς συνέλληνές σας στὰ ἑλληνικά ; ».

4. Ὁ δυσειδαίμων Γεώργιος Ράλλης ἔθεσε τὶς βάσεις γιὰ τὴν διάλυσι καὶ ἐκποίησι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης. Ἡ Κυβέρνησι τοῦ 1982 ἐδαιμονίσθη τόσο πολὺ νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν πολεμική της ἐναντίον τοῦ πολυτονικοῦ, ὥστε ἐπιστράτευσε ὅλους τοὺς τεχνικοὺς γραφομηχανῶν, πληρώνουσα ἁδρῶς νὰ καταστρέφουν ἐπὶ μῆνες τὰ πλῆκτρα διὰ περισπωμένες, δασεῖες, ψιλές, ὑπογεγραμμένες.

5. Ἡ νεοεποχίτισσα καὶ πιστὴ ἐφαρμόστρια τῶν ἐντολῶν τῆς Στοᾶς Μπίλντεμπεργκ κ. Ἄννα Διαμαντοπούλου, ἀκόμη ὅταν ἦταν Ἐπίτροπος τῆς Ἑλλάδος εἰς τὶς Βρυξέλλες, εἰσηγεῖτο τὴν ἀγγλικὴ γλῶσσα ὡς ἐπίσημη στὴν Ἑλλάδα… Ὅλοι οἱ ἰθύνοντες ἀμέσως ἢ ἐμμέσως διὰ τῆς μὴ ἀντιδράσεως συνέβαλαν στὴν ἡμιμάθεια γύρω ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ γιὰ τοὺς περισσότερους νέους ἀνθρώπους καὶ τοὺς ὀλίγο ἐγγραμμάτους τὰ σωστὰ ἑλληνικὰ νὰ τοὺς φαίνωνται ὡς κινέζικα…
6. Παλαιότερα οἱ Πανέλληνες εἶχαν βαθειὰ πίστι στὴν Ὀρθοδοξία καὶ ἐκκλησιάζονταν, ὁπότε σιγά-σιγά ἐννοοῦ­σαν καὶ τὴ σημασία τῆς ἀνόθευτης ἑλληνικῆς γλώσσας. Δὲν ἀπομακρύνονταν ἀπὸ τὴν Ὀρθοδοξία κατ᾿ οὐδένα λόγο.

Ἕνα παράδειγμα: οἱ Μικρασιάτες καὶ οἱ Πόντιοι, ποὺ ἦλθαν στὴν Ἑλλάδα καὶ δυστυχοῦσαν, προσέρχονταν στοὺς Προτεσταντικοὺς κύκλους, γιὰ νὰ λαμβάνουν ἄλευρα καὶ νὰ ἐπιβιώσουν τὰ τέκνα τους. Ὅταν ὅμως ἐσταμάτησαν οἱ Προτεστάντες νὰ δίδουν ἄλευρα κ.λπ., ἐσταμάτησαν οἱ βαθύτατα Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες νὰ συχνάζουν στοὺς Προτεσταντικοὺς κύκλους. Ὅταν ὁ πάστωρ συνάντησε τοὺς Ἕλληνες πρόσφυγες στὸ δρόμο, καὶ τοὺς ρώτησε: «γιατὶ δὲν προσέρχεσθε στοὺς κύκλους μας;», οἱ Ὀρθόδοξοι πρόσφυγες τοῦ ἀπήντησαν: «τί γίνεται μὲ τὴν ἀλευρία;». Ὁ πάστωρ τοὺς ἀπήντησε, ὅτι ἐτελείωσε. Τότε τοῦ ἀπαντοῦν: «ἐτελείωσε ἡ ἀλευρία, ἐτελείωσε καὶ ἡ Προτεσταντία. Ἐμεῖς Ὀρθόδοξοι γεννηθήκαμε, Ὀρθόδοξοι καὶ θὰ πεθάνουμε…».

7. Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἐπικράτησαν καὶ στὰ Μ.Μ.Ε. μέσῳ τῶν ὁποίων πασχίζουν νὰ ἐξουθενώσουν ὅλες τὶς δυνάμεις ἀντιστάσεως ὑπὲρ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς ἀδιάφθαρτης ἑλληνικῆς γλώσσας. Καθημερινῶς ἐκμαυλίζουν ὄχι μόνο τοὺς νέους, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἡλικιωμένους.

8. Ἐνῷ παλαιότερα κυρίως στὰ χωριὰ καὶ τὶς κωμοπόλεις ὁ ἐκκλησιασμὸς ἦταν σχεδὸν γενικός, μὲ τὴν ἀστυφιλία, λόγῳ τοῦ ἐκμαυλισμοῦ, ὁ ἐκκλησιασμὸς στὰ ἀστικὰ κέντρα περιωρίσθηκε γύρω στὰ 3%.
9. Ἐλάχιστα κέντρα ἀντιστάσεως ὑπάρχουν γιὰ τὴν διατήρησι τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας, ὡς π.χ. τὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ-Εὐριπίδου 12, ὁ Ο.Δ.Ε.Γ. – Ὀργανισμὸς γιὰ τὴ Διάδοσι τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσης, οἱ Σχολὲς τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «ὁ Παρνασσὸς» καὶ μερικοὶ ἄλλοι Φορεῖς, ποὺ ἀγωνίζονται νὰ ἐκπαιδεύωνται οἱ Ἕλληνες ἀνιδιοτελῶς.

10. Μακάρι ὅλοι μας νὰ συνειδητοποιήσωμε τὴν ἀνάγκη νὰ συσπειρωθῶμε καὶ νὰ συνεργασθῶμε, γιὰ νὰ δημιουργῶνται παντοῦ δυνάμεις ἀντιστάσεως, διαφορετικὰ τὸ κακὸ θὰ ἐξαπλοῦται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο, τὸ δὲ καλὸ θὰ συρρικνοῦται μὲ ἀριθμητικὴ τοιαύτη.

11. Ὑποχρεωνόμεθα, λοιπόν, νὰ ἐκδώσωμε τὴν Διακήρυξι τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἐκλαϊκευμένη, γιὰ νὰ δύνανται νὰ μᾶς καταλαβαίνουν καὶ οἱ νέοι ἄνθρωποι καὶ οἱ ὀλιγογράμματοι. Ἐπ᾿ οὐδενὶ ὅμως λόγῳ δεχόμεθα νὰ ἀκολουθήσωμε τὴν σύστασι φίλων νὰ χρησιμοποιῶμε τὸ μονοτονικό. Φρονοῦμε ὅτι πρέπει τὸ μάτι νὰ συνηθίζῃ στὸ πολυτονικό, εὐελπιστοῦντες ὅτι θὰ ἀφυπνισθοῦν πολλοὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία, ποὺ δὲν «ἔκλιναν γόνυ τῷ Βάαλ» καὶ θὰ δραστηριοποιηθοῦν γιὰ νὰ ἐμπεδωθῇ ἡ στρωτὴ καὶ καταληπτὴ ἑλληνικὴ γλῶσσα στοὺς ὀλιγογραμμάτους καὶ τοὺς νέους ἀνθρώπους, διαφορετικὰ κινδυνεύομε νὰ χάσωμε καὶ τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν ἑλληνική μας γλῶσσα.

Κατωτέρω γράφομε περιληπτικῶς τὴν Διακήρυξι τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ ῎Εθνους καὶ σὲ ἁπλῆ γλῶσσα, γιὰ νὰ μᾶς ἐννοοῦν καὶ οἱ νέοι ἄνθρωποι.

ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΙΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Τηλ. 210-3254321 -2 Fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr
Ἱστοσελίδα www.fotgrammi.gr

ΣΚΟΠΟΣ – ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Σκοπὸς τοῦ Σωματείου μας εἶναι ἡ διάδοσι τῆς ἰδέας τῆς πραγματοποιήσεως τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, τοῦ ἥρωα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη καὶ ὅλων τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821. Ἡ ὑπόσχεσις αὐτὴ ἦταν ἕνα «Τάμα», δηλαδὴ ὑποσχέθηκαν σὲ ἐνδειξι εὐγνωμοσύνης νὰ κτίσουν μετὰ τὴν ἀπελευθέρωσι Ναὸ στὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στὴν ὁριστικὴ Πρωτεύουσα, τὴν Ἀθήνα.

2. Αὐτὴ ἡ ὑπόσχεσις ἐπισημοποιήθηκε στὸ Ἄργος μὲ τὸ ὁμόφωνο Η’ Ψήφισμα τῆς ἀπὸ 31.7.1829 Δ΄ Ἐθνικῆς Συνελεύσεως τῶν Ἑλλήνων, ποὺ τὸ ὑπέγραψε καὶ ὁ ἀνεπανάληπτος Ἐθνάρχης-Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ ἔγινε Νόμος τοῦ Κράτους μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τῶν ἐτῶν 1834 καὶ 1838 (ἀντίστοιχα ΦΕΚ 5/29.1.1834 καὶ ΦΕΚ 12/11.4.1838).

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Ὁ Ναὸς αὐτὸς πρέπει νὰ εἶναι λαμπρὸς καὶ ἡ θέσις του νὰ εἶναι περίοπτη, προσβάσιμη, μοναδική, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ ἕνα σπουδαῖο ἔργο.
Μία τέτοια θέσι εἶναι τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, ὁ ὑψηλότερος λόφος μέσα στὸ Λεκανοπέδιο τῆς Ἀττικῆς.
Τὸ Ἀττικὸ Ἄλσος ἀνήκει διοικητικὰ στὴ Περιφέρεια Ἀττικῆς.
Τὸ Σωματεῖο μας ἔχει ἀπευθυνθῆ ἐπανειλημμένως γρα­πτῶς καὶ προφορικῶς στὸ Περιφερειάρχη κ. Ἰωάν. Σγουρό, τοὺς Ἀντιπεριφερειάρχες καὶ τοὺς Περιφερειακοὺς Συμβούλους, γιὰ νὰ ἐνέκριναν τὴν διάθεσι τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἀλλὰ δὲν εὑρήκαμε, ὡς τώρα, ἔμπρακτη ἀνταπόκρισι.

 

Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

1. Τὸ ἱστορικὸ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δείχνει, ὅτι αὐτὸ εἶναι ὑποχρέωσι τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας.
Γιὰ διάφορες αἰτίες ἢ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, οἱ ὑπόχρεοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, δὲν τὸ κατεσκεύασαν ἕως σήμερα. Αὐτὴ τὴ παράλειψι (ἐπέρασαν 183 χρόνια) ἐπιθυμοῦμε νὰ τὴν πραγματοποιήσουμε ἐμεῖς, χωρὶς νὰ ζητᾶ­με χρήματα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν Πολιτεία, παρὰ μόνον ἡ Ἐκκλησία νὰ εὐλογήσῃ καὶ ἡ Πολιτεία νὰ διευκολύνῃ.

2. Μὲ ἔγγραφα, τηλεφωνικὲς καὶ προσωπικὲς παραστάσεις στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας, Κόμματα, Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησι, Συλλόγους, στὰ Μ.Μ.Ε. καὶ στὸ διαδύκτιο, μὲ ἐκδηλώσεις, ὁμιλίες καὶ ἔντυπά μας, προσπαθοῦμε νὰ εὐαισθητοποιήσουμε τοὺς πάντας νὰ συμπαρασταθοῦν γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτόν.

3.Ἡ ἀνταπόκρισι εἶναι θερμὴ μέσα στὸ Λαό.
Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἡ πλειονότητα τῶν κληρικῶν μεμονωμένως συμπαραστάθηκε, ἀλλὰ μόλις τὴν 8.6.2012 ἀπεφάσισε ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐπὶ λέξει: «…τὴν ἀνέγερσι μεγάλου Συνοδικοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Βυζαντινῆς Παραδόσεως, μὲ μεγαλοπρεπῆ Καθεδρικὸ Ναό, ἀφιερωμένο στὸν Σωτῆρα Χριστό, μάλιστα εἰς ἐκπλήρωσι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, μὲ χρονικὸ ὁρίζοντα ἀποπερατώσεως τοῦ ἔργου τὸ ἔτος 2021, δηλαδὴ διακόσια χρόνια μετὰ τὴν ἐθνικὴ παλιγγενεσία…»
4. Τὸ Σωματεῖο μας ἀγωνίζεται συνεχῶς νὰ κάνῃ γνωστὸ τὸ «Τάμα» παντοῦ, στοὺς Ἕλληνες, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος, καὶ στοὺς Φιλέλληνες, διότι πιστεύουμε ὅτι «ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει» καὶ ὅταν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἑνωμένοι, πάντα νικοῦν.

5. Ἐπειδὴ τὸ μεγαλεπήβολο αὐτὸ ἔργο ἀπαιτεῖ πολλοὺς κόπους καὶ πολλὰ ἔξοδα γιὰ νὰ ὑλοποιηθῇ, ἀπαιτεῖται ἡ συσπείρωσι ὅλων τῶν ὑγιῶν φορέων τῆς Πατρίδας μας. Τοῦτο θὰ βοηθήσῃ εἰς τὸ νὰ ἀντιμετωπισθῇ κατὰ τὸν καλλίτερον τρόπο καὶ τὸ πολυώνυμο ὠργανωμένο κακό.

6. Εἶναι μέγιστο κρῖμα νὰ ἀφήνωμε περιουσίες, νὰ διαπληκτίζωνται συγγενεῖς ἤ νὰ τὶς ἀφιερώνωμε σὲ δῆθεν κοινωφελῆ ἔργα καὶ μετὰ τὸν θάνατό μας νὰ ἔρχωνται «τρωκτικά» καὶ νὰ νοσφίζωνται τὸν ἱδρῶτα μας καὶ τὶς στερήσεις μας. Ὅσο ζοῦμε, πρέπει νὰ συμπτύξουμε τὶς δυνάμεις μας καὶ νὰ διαθέτωμε τὰ πάντα, καὶ τὸ ὑστέρημά μας ἀκόμη, γιὰ πραγματικῶς κοινωφελῆ ἔργα πρὸς παντοειδῆ ἀνακούφισι τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ!

7. Διευκρίνισις: Οὐδεμία σχέσι εἴχαμε, ἔχομε καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχουμε μὲ τὴν προσπάθεια τῶν ἐτῶν 1968-1973 γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὁπότε συγκεντρώθηκαν πολὺ μεγάλα χρηματικὰ ποσά· πιστεύουμε ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτο, τὸ ὅτι οἱ ἁρμόδιοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, ἐπὶ 38 χρόνια δὲν ἔχουν ἐνδιαφερθῆ νὰ πληροφορήσουν τὸν βαρύτατα φορολογούμενο πτωχὸ ἑλληνικὸ λαό, πόσα χρήματα τότε τελικῶς συγκεντρώθηκαν καὶ ποῖοι καταχράσθηκαν τὸ ἱερὸ χρῆμα…

 

Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ

1. Πιστεύομε, ὅτι τώρα ἦρθε τὸ «πλήρωμα τοῦ χρόνου».
Ἐξ αἰτίας τῆς μεγάλης ἠθικῆς καὶ κατὰ συνέπεια οἰκονομικῆς κρίσεως (τὴν ὁποία μᾶς καλλιεργοῦν «ξενοκίνητοι», ἀνίκανοι, φαῦλοι καὶ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοὶ τὰ τελευταῖα 60 χρόνια) ἀλλὰ καὶ τῶν κοινωνικῶν δυσκολιῶν, οἱ ἄνθρωποι ἔφθασαν σὲ ἕνα πραγματικὰ τραγικὸ ἀδιέξοδο, τὸ ὁποῖο θὰ ὑπερπηδήσουμε μὲ δικαιοσύνη καὶ ὄχι μὲ ἐλεημοσύνη.

2. Κανεὶς δὲν ἐνδιαφέρθηκε πραγματικὰ γιὰ τὸν Λαό. Ἡ οἰκονομικὴ ὀλιγαρχία, οἱ λήσταρχοι τραπεζῖτες καὶ οἱ τοκογλύφοι, ἐκμευταλλεύονται ἀγρίως τὸν πτωχὸ ἑλληνικὸ λαό. Ἡ πνευματικὴ ἡγεσία, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, πασχίζει νὰ ἀνεβαίνῃ μὲ τὴν ἀναξιοκρατία καὶ τὴν φαυλοκρατία. Γιὰ τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία ἐφαρμόζεται τὸ «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ᾄδομεν», δηλαδὴ «ἐνῷ καίονται τὰ σπίτια μας, ἐμεῖς τραγουδᾶμε»…

3. Ἡ σημασία τοῦ «Τάματος τοῦ Ἔθνους» εἶναι τριπλή: Θρησκευτική, Ἐθνικὴ καὶ Ἐκπολιτιστική.
Πραγματοποιώντας αὐτό, θὰ ἐκπληρωθῇ μία ὑπόσχεσις στὸν Ἐλευθερωτὴ Θεό, θὰ ἀναπτερωθῇ τὸ ἠθικό μας, θὰ ἀναδειχθοῦμε γνήσιοι ἀπόγονοι τῶν ἰδεολόγων ἡρώων, μεγάλων προγόνων μας, ἐνῷ ταυτοχρόνως ἕνα τόσο μεγαλοπρεπὲς οἰκοδόμημα μπορεῖ νὰ συνοδεύεται ἀπὸ προσκτίσματα γιὰ πλῆθος ἐκπολιτιστικῶν-ἀληθινὰ ψυχαγωγικῶν καὶ ἀνθρωπιστικῶν ἐκδηλώσεων.
Θὰ ἐπιστρέψουμε στὶς ρίζες μας, ἡ Οἰκογένεια νὰ γίνῃ τὸ ὑγιὲς κύτταρο τῆς Κοινωνίας καὶ νὰ μεριμνᾶ γιὰ τὴν σωστὴ διαπαιδαγώγησι τῶν νέων, νὰ μὴ γίνωνται βορὰ στοὺς ἐμπόρους ναρκωτικῶν, τοὺς σωματεμπόρους, τοὺς ἐκμαυλιστὲς καὶ ἐν γένει στοὺς «ὄνυχες τῶν λεόντων».

4. Τὸ σπουδαιότερο εἶναι ὅτι θὰ δημιουργηθοῦν μὲ αὐτὸ τὸ ἔργο γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα πολλὲς θέσεις ἐργασίας. Ἔτσι θὰ τρώγουν δεκάδες χιλιάδες Ἑλλήνων τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον γιὰ πολλὰ χρόνια.
Μακάρι νὰ ἐπραγματοποιοῦντο πολλὰ παρόμοια κοινωφελῆ ἔργα χωρὶς νὰ ἐκποιεῖται ὁ ἐθνικὸς πλοῦτος ἔναντι «πινακίου φακῆς» καὶ χωρὶς «θαλασσοδάνεια», ἀλλὰ μὲ εἰσροὲς δωρεὰν προσφορῶν.
Πρέπει νὰ δημιουργοῦνται ἐργασίες καὶ νὰ ὑπάρχῃ ἀπασχόλησι καὶ ὄχι νὰ κλείνουν συνεχῶς ἐμπορικὲς ἐπιχειρήσεις, βιοτεχνίες καὶ βιομηχανίες, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, καὶ νὰ σχηματίζωνται συνεχῶς «στρατιὲς» ἀνέργων.
Τοιουτοτρόπως, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ σταματήσουν ἡ κατάρρευσις καὶ ὁ πλήρης καταποντισμὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ θὰ ἐπέλθῃ σοβαρὴ ἀναστροφὴ τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

5. Στὴ κυριολεξία, ἡ ζωή μας θὰ πάρῃ ἄλλο νόημα, τὸ νόημα τῶν ὁραμάτων, τῆς ἀγωνιστικότητας, τῆς συνεργασίας, τῆς ἀδελφοσύνης, τῶν κοινῶν σκοπῶν.

6. Οἱ Ἕλληνες ἔχομε προσφέρει ἤδη, μὲ ἀπερίγραπτο ἡρωισμὸ ἀλλὰ καὶ θυσίες, πολλὰ στὴ σωτηρία τῆς Εὐρώπης καὶ τοῦ πολιτισμοῦ, μὲ τὶς μὴ ἐκτιμηθεῖσες, δυστυχῶς, δεόντως σωτηριώδεις περίλαμπρες νίκες, κατὰ τῶν Μήδων, Σταυροφόρων, τουρκικοῦ ζυγοῦ, Ναζισμοῦ. Καὶ σήμερα μποροῦμε μὲ τὴν κληρονομία τῶν ἐνεργειακῶν ἀποθεμάτων μας εἰς τὴν ἑλληνικὴ Α.Ο.Ζ. (Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη) καὶ μὲ τὴν ἀναζωογόνησι τοῦ πνεύματος τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ ἐπιτύχωμε τὴν ἧττα καὶ συντριβὴ τῶν τοκογλύφων καὶ τοῦ Μαμωνᾶ καὶ τὴν ἐκ νέου διάσωσι τῆς Εὐρώπης καὶ ἐν γένει τοῦ πολιτισμοῦ.

 

ΔΙΟΙΚΗΣΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙ

1. Γιὰ τὴν ἄμεμπτη πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἐπιβάλλεται, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ χρηστὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο καὶ μία πεπειραμένη Ἐξελεγκτικὴ Ἐπιτροπή, νὰ συσταθῇ καὶ ἕνα Εἰδικὸ Συμβούλιο, ἀπὀ εὐσυνείδητους, ἔντιμους, ἠθικούς, ἐνάρετους καὶ εὐλαβεῖς δικαστικούς, οἰκονομολόγους, ἐκπαιδευτικούς, κληρικούς, ἀξιωματικοὺς τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ τῆς Ἀστυνομίας καὶ ἐν γένει ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα. Νὰ ἐλέγχῃ ἐξονυχιστικῶς τὰ ἔσοδα καὶ ἔξοδα καὶ νὰ ἐπαγρυπνῇ διὰ τὴν σωστὴ ἀξιοποίησι καὶ τῆς τελευταίας «δεκάρας».

2. Τὸ «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν» (Ι.Π.Η.Π.Α.) διαθέτει εἰς Ἀττικὴ δέκα ἑπτὰ (17) γήπεδα, συνολικῆς ἐκτάσεως ἄνω τῶν 100 στρεμμάτων, τὰ ὁποῖα ἀπεκτήθησαν μὲ ἀπερίγραπτο μόχθο καὶ στερήσεις τοῦ ἱδρυτοῦ καὶ τὰ ὁποῖα ὁ ἱδρυτὴς εἰσηγήθη εἰς τὸ Δ.Σ. τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α καὶ ὁμοφώνως τὸ Δ.Σ. μὲ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 64/21.12.2010 πρακτικό του ἀπεδέχθη, νὰ ἐκποιηθοῦν καὶ νὰ διατεθοῦν τὰ χρήματα γιὰ τὴν ὑλοποίησι ἐπὶ τέλους τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (Τροποποιητικὴ συμβολαιογραφικὴ πρᾶ­ξι ὑπ᾿ ἀριθμ. 28903/17.5.2011 τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Κων/νου Κων­σταντίνου).

Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἐπισημαίνεται, ἡ μὴ ἀναφορὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἱδρυτοῦ καὶ μεγάλου εὐεργέτου τοῦ «Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν», ὡς καὶ τῆς συζύγου του, οἱ ὁποῖοι μετεβίβασαν εἰς αὐτὸ ἅπαντα τὸν μόχθο τῆς ζωῆς τους. Ἀμφότεροι ἐπιθυμοῦν νὰ παραμείνουν ἀφανεῖς, ὅπως ἀφανὴς εἶναι καὶ ἡ ψυχή στὸ σῶμα.

3. Στὸ Σωματεῖο μας οἱ πάντες δύνανται νὰ ἔχουν πρόσβασι καὶ νὰ βλέπουν καὶ ἐλέγχουν μέχρι καὶ τὴν τελευταία δεκάρα ἐσόδων καὶ ἐξόδων. Ὅλα θὰ ἀνακοινώνωνται στὴν ἱστοσελίδα μας καὶ στὸ περιοδικό μας.
Σημασία δὲν ἔχει ἐὰν δίδῃ κάποιος κάποια προσφορά, ἀλλὰ ἐὰν αὐτὴ τὴν διαχειρίζωνται χρηστὰ χέρια καὶ ἐὰν ἀξιοποιῆται καταλλήλως καὶ δὲν τὴν σφετερίζονται «ἀετονύχηδες», ὡς συμβαίνει δυστυχῶς συχνά. Ἡ ἀπόλυτη διαφάνεια θὰ εἶναι πάντα τὸ δόγμα μας καὶ ἡ ἀρχή μας.

4. Χωρὶς νὰ περιαυτολογοῦμε γιὰ τὴν φιλανθρωπία μας, ἐπιθυμοῦμε νὰ «συστηθοῦμε» καὶ νὰ ἐνημερώσουμε ὅλους τοὺς ἐνδιαφερομένους φίλους, ὅτι ἔχομε στείλει μέχρι τώρα ἀποδεδειγμένως ἄνω τῶν 70.000 τόννων ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, φάρμακα, τρόφιμα καὶ λοιπὰ ἀγαθὰ καὶ τὰ τελευταῖα 4 χρόνια προσπαθοῦμε νὰ καλύπτουμε ἀνάγκες ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα μας. Ὅλα αὐτὰ γίνονται χωρὶς τὴν παραμικρὴ βοήθεια Πολιτείας, Δημοσίων Ὀργανισμῶν καὶ Ἐκκλησίας, ἀλλὰ ἀπὸ προσφορὲς φιλανθρώπων καὶ ἀνιδιοτελεῖς ἐθελοντές. Ἡ ἐπιτυχία μας ὀφείλεται στὴν ἀπόλυτη διαφάνεια καὶ αὐτοθυσία μας.

5. Τὸ ἴδιο, ἐθελοντικὰ καὶ μὲ αὐτοθυσία, ὀνειρευόμαστε νὰ ἐργασθοῦμε γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Φιλέλληνες μποροῦν νὰ δώσουν τὸν ἀγῶνα καὶ νὰ φέρουν τὴν νίκη, ἡ ὁποία θὰ ἀναδείξῃ καὶ πάλι τὴν Ἑλλάδα ὡς τὴν χώρα τοῦ φωτὸς καὶ κοιτίδα τοῦ πολιτισμοῦ, γιὰ νὰ συνεχίσῃ νὰ προσφέρῃ στὴν ἀνθρωπότητα.

Ὅποιος ἐπιθυμεῖ νὰ μᾶς γνωρίσῃ καὶ νὰ μᾶς συμπαρασταθῇ, ἄς ἔρθῃ κοντά μας.

Ὅποιος συμφωνεῖ, καλεῖται νὰ φωτοτυπῇ τὴν αἴτησι (σελ. 43), καὶ νὰ τὴν διαδίδῃ εἰς συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστούς, γιὰ νὰ τὴν συμπληρώσουν καὶ στείλουν στὴ διεύθυνσι:

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Μουσῶν 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
γιὰ νὰ ἔχωμε τὴν δύναμι νὰ πραγματοποιήσωμε ὅλοι μαζὶ τὸ «ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *