ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 52 – ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

  1) ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ
4ΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΡΒΟΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΑΛΚΑΝΙΟΛΟΓΟΥ
κ. ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ

Παρουσίασις ὑπὸ τοῦ Στρατηγοῦ Κων/νου Τσιτίνη

Ὁ σεβαστὸς κ. Ἀχιλλεὺς Λαζάρου, Καθηγητὴς τοῦ 4ου Πανεπιστημίου τῆς Σορβόννης, εἶναι ὁ πλέον εἰδικὸς διὰ νὰ τοῦ ἀπονεμηθῇ ὁ τίτλος «Ἱστορικὸς Ρωμανιστὴς Βαλκανιολόγος». Μὲ θάρρος καὶ παρρησίαν καὶ πάντοτε μὲ ἀδιαμφισβήτητα ἱστορικὰ ἐπιχειρήματα καὶ στοιχεῖα ἔχει θεμελιώσει τὴν ἱστορίαν τῶν λαῶν τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης διὰ πλήθους συγγραμμάτων του.
Τὰ συγγράμματά του χαρακτηρίζονται, ἀπὸ τοὺς ἀντικειμενικοὺς εἰδικοὺς παρατηρητάς, ὡς ἐμπεριστατωμένα καὶ ἀπολύτως θεμελιωμένα καὶ ἀφαντάστως ἐνημερωτικά, χωρὶς νὰ ἀφήνουν κενὰ ἀμφιβολίας.

Κατὰ τὴν παροῦσαν χρονικὴν περίοδον, ὁμοῦ μετὰ τῶν λοιπῶν ἐθνικῶν μας προβλημάτων, τὸ μακροχρόνιον θέμα τῶν Βαλκανίων ἐπικεντροῦται κυρίως εἰς τὸ «Σκοπιανόν» πρόβλημα. Τὰ συγγράμματα τοῦ Καθηγητοῦ κ. Λαζάρου προβληματίζουν συγκρινόμενα ἰδίως μὲ τὴν ἐπιπολαιότητα καὶ προχειρότητα, ποὺ ἀντιμετωπίζονται αὐτὰ τὰ ἐθνικὰ προβλήματα ὑπὸ τῶν ἁρμοδίων Ἑλλήνων ἰθυνόντων.

Ὀλίγα διὰ τὸ Βιογραφικὸν τοῦ καθηγητοῦ κ. Ἀχιλλέως Λαζάρου.
Ἐγεννήθη εἰς τὴν Ἐλασσόνα τὴν 1.3.1930. Ἤδη ἀπὸ τὴν ἠλικίαν τῶν 10 ἐτῶν ἐξεφωνοῦσεν τὸ δελτίον εἰδήσεων τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς περιοχῆς. Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἔχει μετεκπαιδευθῆ εἰς τὸ Διδασκαλεῖον Μέσης Ἐκπαιδεύσεως καὶ εἰς τὸ μεταπτυχιακὸν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς, ὅπου ἐξεπόνησεν μὲ τὴν καθοδήγησιν τῶν καθηγητῶν Γ. Κουρμούλη καὶ Διον. Ζακυνθινοῦ τὴν πρώτην εἰς τὸ εἶδος της εἰς τὴν Ἑλλάδα διδακτορικὴν διατριβὴν ὑπὸ τὸν τίτλον : «Ἡ Ἀρωμουνικὴ καὶ αἱ μετὰ τῆς Ἑλληνικῆς σχέσεις αὐτῆς». Ἐπίσης μετεκπαιδεύθη εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ὡς ὑπότροφος τοῦ Ἱδρύματος Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν εἰς τὴν Σορβόννην (4ον Πανεπιστήμιον), ὅπου ἀνηγορεύθη Chargé de cours à la Sorbonne (Pari IV) καὶ τοῦ ἀνετέθη ἡ διδασκαλία τῆς ὕλης τοῦ τομέος R05, ἤτοι ἡ Ρουμανικὴ διαλεκτολογία καὶ ἡ Βαλκανικὴ Ρωμανολογία. Παραλλήλως παρηκολούθησεν τὸ σεμινάριον Βαλκανικῆς Ἱστορίας καὶ ἐσπούδασεν Βαλκανικὴν Ἐθνολογίαν.
Ἐπιστρέφων εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀπεσπάσθη ἐπὶ διετίαν εἰς τὴν Ἀκαδημίαν Ἀθηνῶν διὰ τὴν Tabula Imperii Romani καὶ ἔτυχε ὑπηρεσιακῆς ἐκθέσεως μὲ «Ἄριστα». Ἐν συνεχείᾳ ἐπεδόθη εἰς τὸ διδακτικὸν ἔργον, εἰς τὰ Γυμνάσια Ἐλασσόνος, Δεσκάτης, Βόλου, 1ον Πρότυπον Γυμνάσιον Πειραιῶς καὶ εἰς τὸ Πειραματικὸν Σχολεῖον τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Μὲ τὴν προαγωγήν του εἰς Γεν. Ἐπιθεωρητὴν ἐτοποθετήθη εἰς τὸν Νομὸν Ἠμαθίας, καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐγένετο Γεν. Ἐπιθεωρητὴς Φιλολόγων Θεσσαλίας μὲ ἕδρα τὴν Λάρισαν. Τελικῶς μετετέθη εἰς τὴν Βαρβάκειον Πρότυπον Σχολὴν ὡς Διευθυντής-Γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. Λόγῳ τῶν προσόντων του προσεκλήθη πρῶτος ἀπὸ τὸν κλάδον του εἰς τὰς Βρυξέλλας ὡσὰν τὸ 10ον μέλος ὁμοιοβάθμων τῆς ΕΟΚ, ὅπου ἠργάσθη διὰ τὸν ἐκσυγχρονισμὸν τῆς Ἑλληνικῆς ἐκπαιδεύσεως.
Πέραν τῆς διδακτικῆς εἰς τὴν Ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν Γραμματείαν, Ὅμηρον, Ἡσίοδον, Ἡρόδοτον, ἠσχολήθη συστηματικώτατα καὶ μὲ τοὺς λαοὺς τῆς Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης.
Ἐξεπροσώπησεν τὴν Ἑλλάδα εἰς τὴν Ρωσίαν ὡς ἐπὶ κεφαλῆς τῆς ἑλληνικῆς ἐπιτροπῆς ἑλληνοσοβιετικῶν ἐκπαιδευτικῶν καὶ μορφωτικῶν σχέσεων μὲ ἐπιτυχίαν. Πρῶτον εἰς τὴν Μόσχαν καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὸ Λένινγκραντ, θαρραλέος ὤν, διεμαρτυρήθη δριμύτατα, διότι ἀπὸ τὴν ἀρίστην ἐκεῖ διωργανωθεῖσαν ἔκθεσιν διὰ τὸν Β’ Παγκόσμιον Πόλεμον ἔλειπεν παντελλῶς ἀναφορὰ τῆς ὑψίστης συμβολῆς τῆς Ἑλλάδος εἰς τὴν μὴ ὑποδούλωσιν τῆς ὅλης Σοβιετικῆς Ἑνώσεως ὑπὸ τῶν Γερμανῶν. Τότε ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως Λένινγκραντ (νῦν Ἁγία Πετρούπολις) ἐθαύμασεν τὸ γεγονὸς καὶ τὸν τρόπον ἐκθέσεώς του ὑπὸ τοῦ κ. Λαζάρου, ὁπότε ἀπενεμήθη εἰς τὸν κ. Λαζάρου τὸ Μετάλλιον τῆς πόλεως Λένινγκραν.
Ὅμως μὲ τὴν πολιτικὴν ἀλλαγὴν τοῦ 1981 ὁ κ. Λαζάρου καταργεῖται ἀπὸ Γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς καὶ ἐξαναγκάζεται σχεδὸν εἰς παραίτησιν-συνταξιοδότησιν.
Ὅμως καὶ μετὰ ταῦτα δὲν σταματᾶ, ἀλλὰ διδάσκει εἰς τὴν Σχολὴν Μετεκπαιδεύσεως Μοιράρχων, Ναυτικὴν Σχολὴν Πολέμου καὶ ἀνταποκρίνεται εἰς τὴν πρόσκλησιν τῆς ἱδρυθείσης ἀπὸ τὸν πρῶτον μεταπολιτευτικὸν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας ἀείμνηστον Μιχαὴλ Στασινόπουλον «Ἐπιτροπῆς Ἐνημερώσεως ἐπὶ τῶν Ἐθνικῶν Θεμάτων». Ὁ Πρόεδρος κ. Στασινόπουλος χαρακτηριστικῶς εἶχεν εἰπεῖ διὰ τὴν εἰσήγησίν του τὰ ἑξῆς: «ἐντυπωσιακή, διότι κατέδειξεν πράγματι, ὅτι ὁ κ. Λαζάρου εἶναι κάτοχος τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, ἔχει εἰσδύσει εἰς τὸν πυρῆνα τῶν προβλημάτων καὶ ἔχει ἀποκομίσει τεραστίους γνώσεις μὲ ἐμπειρίας, εἰς τρόπον ὥστε νὰ προσβλέπωμεν εἰς τὸν καταξιωμένον αὐτὸν ἐπιστήμονα, ὡς τὸν πλέον ἐπιφανῆ καὶ σπουδαῖον συνεργάτην μας…».
Ἔχει τιμηθῆ μὲ βραβεύσεις ἀπὸ πλῆθος ἄλλων φορέων.

Ἡ τελευταία ἐργασία του, «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΑΟΙ ΝΟΤΙΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» (2009-2010) εἶναι μία τετράτομος συγγραφή, ἡ ὁποία βασίζεται εἰς τὴν ὕλην, τῆς ὁποίας ἡ Σορβόννη (4ο Πανεπιστήμιον) τοῦ ἐνεπιστεύθη τὴν διδασκαλίαν πρὶν ἀπὸ ἥμισυ σχεδὸν αἰῶνα. Κατὰ τὸ ἐν τῷ μεταξὺ χρονικὸν διάστημα, ἡ ὕλη ἀνανεώνετο μὲ συνεχεῖς ἔρευνας καὶ ἐδημοσιεύετο χάριν τῆς συμμετοχῆς εἰς τοπικά, περιφερειακὰ καὶ διεθνῆ συνέδρια.
Ὁ κ. Καθηγητὴς βασιζόμενος εἰς πλουσίαν, ἔγκριτον διεθνῆ βιβλιογραφίαν κορυφαίων εἰδικῶν ἐπιστημόνων συνέγραψεν αὐτὸ τὸ κολοσσιαῖον ἔργον.
Ὁ σοβαρὸς καὶ ἀντικειμενικὸς ἐπιστήμων κ. Ἀχιλλεὺς Λαζάρου εἰς αὐτὸ τὸ ἔργον, μὲ ἀδιαμάχητα ἐπιστημονικὰ ἐπιχειρήματα καταρρίπτει τὰ σκόπιμα φληναφήματα τῶν δοτῶν καὶ ἰδιοτελῶν νεωτεριστῶν, οἱ ὁποῖοι ἰδιοτελῶς προσπαθοῦν νὰ ἀλλοιώσουν καὶ διαστρεβλώσουν τὴν ἱστορίαν μας, συμφώνως μὲ τὰς ἐπιδιώξεις τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, νὰ διαβρώσουν καὶ ἐκθεμελιώσουν τὰς αἰωνίους ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας, καὶ νὰ θέσουν δυναμίτιδα εἰς τὰ θεμέλιά των…
Δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι αὐτὸ τὸ ἔργον τοῦ Καθηγητοῦ κ. Ἀχιλλέως Λαζάρου «ἀπαντᾶ εἰς ὅλα».

Διὰ τὸ ἔργον αὐτὸ ἐνδιεφέρθη ὁ ἀπὸ ἁγνὰς καὶ ἀνιδιοτελεῖς ὀρθοδόξους καὶ ἐθνικὰς ἰδέας ἐμφορούμενος ἐπιχειρηματίας καὶ φιλάνθρωπος κ. Κων/νος Δούκας διὰ ἔκδοσιν καὶ εὐρείαν κυκλοφορίαν.Ὅταν ὁ Δούκας ἐρώτησεν τὸν Καθηγητὴν κ. Λαζάρου, ποῖα συγγραφικὰ δικαιώματα ἐπιθυμεῖ νὰ ἔχῃ, ὁ κ. Καθηγητὴς τοῦ ἀπήντησεν:« Ἀπό τὸ κοστολόγιον σας, παρακαλῶ, διαγράψατε ὄχι μόνον τὰ συγγραφικὰ δικαιώματα, ἀλλὰ καὶ τὰ πολλὰ ἔξοδά σας διὰ τὴν διόρθωσιν τῶν δοκιμίων. Ἀναλαμβάνω ἐγὼ τὰς διορθώσεις, διὰ νὰ πωλοῦνται οἱ 4 τόμοι μόνον εἰς τιμὴν κόστους, διὰ να εἶναι προσιτὸν τὸ ἔργον ἀκόμη καὶ εἰς τὸ πενιχρὸν βαλάντιον πτωχῶν διδασκάλων καὶ καθηγητῶν μὲ μεγάλα οἰκογενειακὰ βάρη».

Τοιουτοτρόπως τὸ 4 τομον αὐτὸ σπουδαιότατον ἔργον ἐκ 3.000 σελίδων πωλεῖται πρὸς 40 Εὐρώ, καὶ οἱ 4 τόμοι. Ὅποιος ἐπιθυμεῖ δύναται νὰ τὸ προμηθευθῇ ἀπὸ τὸ Πολυκατάστημα Κωνσταντίνου Δούκα, εἰς τὸν Ἅγιον Δημήτριον τηλ. 210-9715482.
Εὐχαριστοῦμεν θερμότατα τὸν καθηγητὴν-Βαλκανιολόγον καὶ ἐμβριθῆ ἱστοριοδίφην κ. Ἀχιλλέα Λαζάρου, τὸν κατ᾿ ἐξοχὴν ἰδεολόγον καὶ ἁγνὸν Ἕλληνα διὰ τὴν τεράστιαν ἐθνικὴν προσφοράν του εἰς τὴν ἱστορίαν μας καὶ εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι, ἐκτὸς τῶν συγχρόνων ὑγιῶς ἐθνικῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων, καὶ ἡ Ἱστορία θὰ τὸν ἀναδείξῃ ὡς τὸν σημαντικότερον, ἄν ὄχι ὡς τὸν μοναδικὸν ἱστορικὸν εἰς τὸ ἀντικείμενον αὐτό.

 

 

Παρουσιάσεις ὑπὸ τοῦ κ. Γεωργίου Βασιλοπούλου

2). ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΟΡΑΡΧΟΥ ΑΥΤΗΣ
Π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΣΑΜΠΑΤΖΙΔΗ

Ἡ Νεανικὴ Χορωδία τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Καλαμαριᾶς δραστηριοποιεῖται λίαν ἐπιτυχῶς εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικόν, ἐδῶ καὶ μίαν 20 ετίαν μὲ τὰς εὐλογίας τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ.κ. Προκοπίου.
Σκοπὸς τῆς χορωδίας εἶναι ἡ μουσικὴ καλλιέργεια τῶν μελῶν μέσα ἀπὸ τὸ χορωδιακὸν τραγοῦδι, ἡ δημιουργία ἑνὸς πολιτιστικοῦ κυττάρου διαδόσεως καὶ ἀξιοποιήσεως τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς παραδόσεως μὲ πρωτοτύπους συναυλίας, παραγωγὰς ψηφιακῶν δίσκων καὶ συνεργασίας μὲ φορεῖς τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

Ἔχουν ἐκδοθῆ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Περιφερείας Θεσσαλονίκης εἰς ψηφιακὴν μορφὴν καὶ κυκλοφοροῦν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸν πολλαὶ πρωτότυπαι συναυλίαι τῆς χορωδίας, τηλεοπτικαὶ καὶ ραδιοφωνικαὶ ἐκπομπαί της καὶ ἠχογραφήσεις μὲ ἐκπαιδευτικὸν ὑλικόν, ὅπως:

Ψηφιακοὶ δίσκοι
Ἑλλάδα Μήτρα Ἡρῴων-Λίκνο τῆς Πίστης καὶ τῆς Λευτεριᾶς
Παραγωγὴ νέων μουσικῶν συνθέσεων διὰ τοὺς ἥρωας τῆς Πατρίδος μας- Τοὺς φλογεροὺς στίχους ἔγραψεν ὁ βραβευμένος λογοτέχνης Θεόδωρος Σαντᾶς καὶ τὴν μουσικὴν σύνθεσιν ἔκανεν ὁ Διευθυντὴς τῆς Χορωδίας πατὴρ Θεόδωρος Τσαμπατζίδης.

Ἀφιέρωμα εἰς τὴν 25η Μαρτίου
Μελοποίησις τοῦ Κοντακίου εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ.

Ἀπόστολος Παῦλος
Ὕμνος βραβευμένος ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Παιδείας.

Παρακλητικὸς Κανόνας Εἰς τὸν Ἅγιον Μεγαλομάρτυρα καὶ Ἱαματικὸν Παντελεήμονα

Συναυλία ἀφιέρωμα εἰς τὴν Μητέρα
Ἡ συναυλία ἔχει συνεργασθῆ καὶ συμπράξει μὲ τον Χορὸν Ψαλτῶν Ἱερᾶς Λατρευτικῆς μουσικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μὲ τὸ Μουσικὸν Σχολεῖον Θεσσαλονίκης εἰς τὸ πλαίσιον Εὐρωπαϊκῶν ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων, μὲ τὰς Ἐκδόσεις Σταμούλη εἰς ἐκδήλωσιν εἰς τὴν Διεθνῆ Ἔκθεσιν Βιβλίου. Παράλληλως συμμετέχει καὶ εἰς φιλανθρωπικὰς ἐκδηλώσεις.

Ἰδιαιτέρα τιμὴ διὰ τὴν Χορωδίαν εἶναι ἡ στενὴ συνεργασία μὲ γνωστοὺς βραβευμένους λογοτέχνας, ὅπως ὁ Θεόδωρος Σαντᾶς, ἡ Μυρσίνη Βιγγοπούλου καὶ ἄλλοι, ἔργα τῶν ὁποίων παρουσιάζει δισκογραφικὰ εἰς πρώτην ἐκτέλεσιν.

Τέλος θὰ πρέπῃ νὰ σημειωθῇ ὅτι ἡ χορωδία διαθέτει ψηφιακὸν ἀρχεῖον εὐρωπαϊκῆς καί παραδοσιακῆς μουσικῆς εἰς μορφὴν ἠλεκτρονικοῦ κειμένου διὰ μαθητὰς μὲ ὀπτικὴν δυσλειτουργίαν.

Τὴν χορωδίαν διευθύνει ἀπὸ τὴν ἵδρυσίν της ὁ πατὴρ Θεόδωρος Τσαμπατζίδης, καθηγητὴς μουσικῆς εἰς τὸ Μουσικὸν Σχολεῖον Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἔχει διπλωματικὰς σπουδὰς εἰς τὴν Διεύθυνσιν Χορωδίας καὶ εἶναι ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Καλαμαριᾶς.

 

 

3). ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΞΕΦΤΕΡΗ

 

Ἐγεννήθη εἰς τὸ Ludvigsdurg τῆς Γερμανίας ἀπὸ Ἕλληνας μετανάστας καὶ ἦλθε εἰς τὴν Ἑλλάδα εἰς ἠλικίαν 6 ἐτῶν. Τὰς βάσεις τῆς μουσικῆς παιδείας ἀποκτᾶ εἰς τὸ δημοτικὸν σχολεῖον τῆς σχολῆς τυφλῶν Θεσσαλονίκης καὶ ἐσυνέχισεν εἰς Μουσικὸν Γυμνάσιον καὶ Λύκειον Θεσσαλονίκης.
Κατὰ τὴν φοίτησίν της εἰς τὸ Μουσικὸν Σχολεῖον συμμετέχει εἰς πολλὰς συναυλίας, ἐκδηλώσεις καὶ ἐκπαιδευτικὰς δράσεις ὡς μέλος συνόλων παραδοσιακῆς μουσικῆς καὶ εἰς τὸ πλαίσιον Εὐρωπαϊκῶν προγραμμάτων ψηφιακῆς συνεργασίας σχολικῶν μονάδων.
Ἔχει βραβευθῆ εἰς πανελληνίους σχολικοὺς διαγωνισμούς-καλλιτεχνικοὺς ἀγῶνες εἰς τὸν τομέα τῆς ἑλληνικῆς ἔντεχνης μουσικῆς, τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους καὶ τῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς. Πρῶτον βραβεῖον τῆς ἀπένειμεν ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸς Χριστόδουλος διὰ τὴν ἐκτέλεσιν πρωτότυπης μουσικῆς συνθέσεως-ὕμνου διὰ τὸν Ἀπόστολον Παῦλον.
Σήμερα ὁλοκληρώνει τὰς μουσικάς της σπουδὰς εἰς τὸ Τμῆμα Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Παράλληλα καλλιεργεῖ τὴν φωνήν της εἰς τὸ κλασσικὸν τραγοῦδι εἰς τὸ Ὠδεῖον Βορείου Ἑλλάδος καὶ συμμετέχει ὡς βασικὸ στέλεχος καὶ σολίστας τῆς Νεανικῆς Χορωδίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Καλαμαριᾶς εἰς ἀξιολόγους ἐκδηλώσεις καὶ ἐκδόσεις ψηφιακῶν δίσκων εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ εἰς τὸ Ἐξωτερικόν. Ἰδιαιτέρως γνωστὴ ἔγινε καὶ μὲ τὴν συμμετοχήν της εἰς τὸν ψηφιακὸν δίσκον «Ἑλλάδα μήτρα ἡρώων-Λίκνο τῆς πίστης καὶ τῆς λευτεριᾶς» μὲ τὸ τραγοῦδι τοῦ Καραϊσκάκη, μὲ μίαν ἐξαιρετικὴν ἑρμηνείαν, ποὺ δέν ἀφήνει ἀσυγκίνητον καμμίαν ἑλληνικὴν ψυχήν.
Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα, ὅπως ἡ συμπαθεστάτη ἀγαπητὴ Εὐγενία Ξεφτέρη νὰ εἶναι πάντοτε «ὄνομα καὶ πρᾶγμα» καὶ νὰ εἶναι παράδειγμα πρὸς μίμησιν εἰς ἐμᾶς τοὺς δῆθεν «ἀνοικτομάτες».

Μακάρι, μυριάκις εἴθε, ὁ δωρεοδότης Θεὸς νὰ τὴν ἔχῃ πάντοτε καλὰ καὶ νὰ τὴν φωτίζῃ νὰ ἀποφύγῃ τὰς παγίδας τοῦ χαιρεκάκου ἀντικειμένου ἡμῖν Σατανᾶ, ὁ ὁποῖος, ἰδίᾳ εἰς τὴν σημερινὴν ὑπερκαταναλωτικὴν καὶ ἐν πολλοῖς διεφθαρμένην κοινωνίαν, προσπαθεῖ ὡς λέων ὠρυόμενος νὰ βραχυκυκλώσῃ καὶ παρασύρῃ τοὺς πάντας.

Ἡ χαρισματοῦχος Εὐγενία Ξεφτέρη, ὅλα τὰ παιδιὰ τῆς Χορωδίας, καθὼς καὶ ὅλοι μας ὀφείλομεν νὰ ἔχωμεν ὑπ᾿ ὄψιν μας τὰς συμβουλὰς τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου (Ἐπιστολὴ Α΄ πρὸς Κορινθίους, Κεφάλαιον Θ, χωρία 26 καὶ 27), τῶν ὁποίων ἡ μετάφρασις κατὰ τὸν ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξον Θεολόγον κ. Νικόλαον Σωτηρόπουλον ἔχει:
«26 Ἐγὼ λοιπὸν ἔτσι τρέχω, ὄχι σὰν γιὰ κάτι ἀβέβαιο (Γιὰ τὸν ἀγωνιζόμενο στὸ ὑλικὸ στάδιο τὸ βραβεῖο εἶναι ἀβέβαιο, ἐνῷ γιὰ τὸν ἀγωνιζόμενο στὸ πνευματικὸ στάδιο τὸ βραβεῖο εἶναι βέβαιο). Ἔτσι πυγμαχῶ, ὄχι σὰν νὰ δίνω γροθιὲς στὸν ἀέρα (Ὁ πνευματικῶς ἀγωνιζόμενος δὲν ματαιοπονεῖ). 27 Κτυπῶ δὲ σκληρὰ τὸ σῶμα μου καὶ τὸ μεταχειρίζομαι σὰν δοῦλο, γιὰ νὰ μὴ κριθῶ ἐγώ, ποὺ κήρυξα σὲ ἄλλους, ἀνάξιος γιὰ τὸ βραβεῖο (Τὸ οὐράνιο βραβεῖο εἶναι βέβαιο γιὰ ὅποιον ἀγωνίζεται).

Μόνον ἔτσι, μὲ τὴν ἰσχυροτάτην θέλησιν καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ ἠδυνάμεθα νὰ διαπρέπωμεν ὄχι μόνον εἰς αὐτὴν τὴν ζωήν, ἀλλὰ προπαντὸς εἰς τὴν ἄλλην ζωήν.

Τόσον ἡ ἀγαπητή μας Εὐγενία Ξεφτέρη, ὅπως καὶ ὅλα τὰ καλὰ καὶ εὐγενῆ παιδιὰ τῆς Χορωδίας Ἁγίου Παντελεήμονος Καλαμαριᾶς Θεσ/νίκης, καθὼς καὶ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ κόσμου, ἐὰν καθοδηγηθοῦν καὶ ἀνατραφοῦν μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἐν γένει τῶν αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι καὶ ἡ Πατρίδα, ἡ Οἰκογένεια, ἡ πραγματικὴ ἐλευθερία καὶ ὄχι ἀσυδοσία καὶ ἡ πραγματικὴ δημοκρατία, θὰ δυνηθῶμεν νὰ διαφέρωμεν ἀπὸ τοὺς ἄλλους.

Καὶ εἰς τὸν καλλιτεχνικὸν τομέα χρειαζόμεθα ταπεινούς, εὐλαβεῖς καὶ ἠθικοὺς καλλιτέχνας, διότι ἀπὸ «σοδομίτας» εἶναι γεμάτη ἡ κοινωνία μας.

Ἐπιβάλλεται οἱ γονεῖς νὰ ἀνατρέφουν τὰ παιδιά των ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ Κυρίου καὶ ὄχι νὰ καταταλαιπωροῦνται, διὰ νὰ τοὺς παράσχουν ἀφθόνως ὅλα τὰ ὑλικὰ καὶ ἐγκόσμια. Μόνον ἔτσι θὰ ἐφαρμόζεται καὶ τὸ ἄλλον χωρίον τοῦ πρώτου μετὰ τὸν Ἕνα, Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου (Ἐπιστολὴ Τίτου, Κεφάλαιον Γ, χωρίον 14) : «…Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι».

Ξανατονίζομεν ὅτι μὲ ἰσχυρὰ θέλησιν ἰδική μας καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ὅλα ἠμπορεῖ νὰ τὰ πετύχωμεν, ἐὰν ρυθμίζωμεν τὰ βήματά μας καὶ τὴν καθόλου ζωήν μας σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Κυρίου καὶ νὰ ἐπαγρυπνῶμεν, καθὼς προτρέπει ὁ θεῖος Παύλος (Ἐπιστολὴ πρὸς Ἐφεσίους, Κεφάλαιον Ε, χωρία 15-16) «Βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσι.» καὶ
(Ἐπιστολὴ πρὸς Ἐφεσίους, Κεφάλαιον ΣΤ, χωρίον 12) «… ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.»

Εὐχόμεθα εἰς τὰ ἀγαπητὰ παιδιὰ τῆς σοβαρῆς Χορωδίας τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Καλαμαριᾶς Θεσ/νίκης, καθὼς καὶ εἰς ὅλα τὰ ἄλλα παιδιά, εἴτε τὰ ἔφεραν οἱ γονεῖς των, εἴτε δὲν τὰ ἔφεραν ἐδῶ σήμερα, νὰ ἀποφεύγουν τὰ τεχνάσματα τοῦ ἀντικειμένου ἡμῖν διαβόλου.

Καὶ πάλιν τὰ συγχαρητήριά μας εἰς ὅλην τὴν παιδικὴν χορωδίαν καὶ τοὺς γονεῖς τῶν παιδιῶν, ἰδιαιτέρως δὲ εἰς τὴν ἀοιδὸν Εὐγενίαν Ξεφτέρη καθὼς καὶ εἰς τὸν σεβαστὸν πατέρα Θεόδωρον Τσαμπατζίδην. Μακάρι νὰ εἶσθε πάντοτε χρήσιμοι εἰς τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν, ἡ ὁποία ἔχει μεγίστην ἀνάγκην ἀπὸ τοιαύτας πνευματικὰς ἐκδηλώσεις, διὰ νὰ ἀναγεννᾶται ἀδιακόπτως τὸ ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος μας, ποὺ καταρρακώνεται συνεχῶς ἀπὸ τὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

 

 

 

4) ΒΡΑΒΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΡΗΓΑ

Παρουσίασις ὑπὸ τοῦ τ. Δ/ντοῦ τῶν ΕΛ.ΤΑ.
κ. Ἐμμανουὴλ Σταματάκη

Τὸν ἀγαπητὸν διδάσκαλον, παρὰ ἕνα ἔτος ἐνενηκοντούτην σεβαστὸν κ. Παναγιώτην Ρήγαν ἐγνωρίσαμε πρὸ πολλῶν ἐτῶν. Ἔκτοτε, ἄν καὶ δὲν εἴχαμε ἰδοθῆ προσωπικῶς, μᾶς συνέδεσεν στενοτάτη ἀδελφικὴ φιλία, λόγῳ τοῦ ψυχικοῦ συνδέσμου, ποὺ μᾶς ἕνωσεν. Ἀπὸ τὴν ὅλην γραπτὴν καὶ τηλεφωνικὴν ἐπικοινωνίαν μας, εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι πρόκειται περὶ σπουδαίου παιδαγωγοῦ, σπανίου ἀνθρώπου, ἐντρυφοῦντος μὲ πίστιν καὶ ἀφοσίωσιν εἰς θεοφιλῆ, θεάρεστα, κοινωφελῆ καὶ ἐθνωφελῆ ἔργα, καὶ μὲ πλουσιοτάτην φιλανθρωπικὴν δραστηριότητα.

Κυρίως δὲ περὶ διδασκάλου, ἀφιερωθέντος καὶ ἀγωνισθέντος εἰς τὸ λειτούργημα ψυχῇ τε καὶ σώματι. Λόγῳ τοῦ χαρακτῆρος του καὶ τῶν ἀντιλήψεών του, εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὁ ΔΑΣΚΑΛΟΣ κ. Παναγιώτης Ρήγας ἔχει μεταλαμπαδεύσει εἰς πολλὰς γενεὰς νέων τὰ νάματα τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καὶ τῆς φιλοπατρίας, καὶ οἱ μαθηταί του θὰ ἔχουν ἀνεπτυγμένα τὰ αἰσθήματα τῆς φιλαληθείας, τῆς φιλαλληλίας, τῆς φιλομαθείας.
Πόσους καὶ πόσους σπουδαίους ἐπιστήμονας, καλοὺς οἰκογενειάρχας, σημαντικὰ πρόσωπα τῆς κοινωνίας δὲν θὰ ἔχῃ καμαρώσει, ποὺ ἐπλάσθησαν ἀπὸ ἐκεῖνον!
Οἱ μαθηταί του, εὐγνώμονες ὄντες, θὰ ἐπαναλαμβάνουν τὸ τοῦ μεγάλου Ἕλληνος προγόνου μας, Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ποὺ ἔλεγεν διὰ τὸν διδάσκαλόν του Ἀριστοτέλη: «Εἰς μὲν τοὺς γονεῖς μου ὀφείλω τὸ ζῆν, εἰς δὲ τὸν δάσκαλόν μου τὸ εὐ ζῆν».
Δυστυχῶς, σήμερον τέτοιοι ἰδανικοὶ διδάσκαλοι σπανίζουν καὶ κινδυνεύομεν νὰ καταντήσωμεν νὰ εἶναι ὕψιστον ἀγαθὸν ἐν μεγίστῃ ἀνεπαρκείᾳ.
Οἱ νέοι διδάσκαλοι σήμερον εὐχόμεθα νὰ τὸν ἔχουν ὡς ὑπόδειγμα. Διότι δυστυχῶς, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, διαπρέπουν εἰς τὴν ἡμιμάθειαν, τὴν ἀβελτηρίαν, ἔλλειψιν ἤθους, ἐργασίας, ἠθικῆς καὶ εἶναι τὸ χείριστον παράδειγμα. Τινὲς δὲ μάλιστα ἀρκοῦνται εἰς τὸ νὰ διδάσκουν τὰ παιδιά, πῶς νὰ γίνωνται καταληψίαι, νωθρὰ ἄτομα, ἐγωισταί, ἄστοργοι, ἀφιλάγαθοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, προδότες, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἤ φιλόθεοι, ἔχοντα μίαν ἐπιφανειακὴν μόρφωσιν εὐσεβίας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένην.
Ἄς εὐχηθοῦμε καὶ προσευχηθοῦμε, ὁ Θεὸς νὰ ἀναδείξῃ καὶ πάλιν νέους ἐκπαιδευτικούς, ὡσὰν τὸν σεβαστὸν διδάσκαλον κ. Παναγιώτην Ρήγαν, διὰ νὰ ἔχῃ μέλλον ἡ Πατρίς μας.

Κατὰ τὴν μακροχρόνιον πνευματικήν του δραστηριότητα, ἠσχολήθη ἐκτὸς ἀπὸ τὴν δημιουργικὴν διδασκαλικήν του σταδιοδρομία, καὶ μὲ τὴν συγγραφὴν ἄρθρων ἐπὶ παντὸς ἐθνικοῦ, θρησκευτικοῦ, κοινωνικοῦ θέματος.
Ὅπως θὰ ἐνθυμοῦνται οἱ ἀγαπητοὶ ἀναγνῶσται τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», ἔχομεν δημοσιεύσει πολλὰ ποιήματα καὶ ἄρθρα του, τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζουν τὸν πνευματικὸν ἄνθρωπον Παναγιώτην Ρήγαν μὲ «Α» κεφαλαῖον.

Ἐπίσης εἶναι ἄριστος ἀλλὰ καὶ λίαν προσγειωμένος ψάλτης, καὶ μὲ εὐσυνειδησίαν ψάλλει μὲ τὴν καρδιάν του, ὄχι «ἀμανοειδῶς» δι᾿ ἐπίδειξιν, ὡς πράττουν οἱ περισσότεροι τῶν ψαλτῶν. Τὰ λέγει «κοφτὰ» καὶ λίαν καταληπτά. Δυστυχῶς δὲν ἔχομεν χρόνον νὰ τὸν ἀπολαύσωμεν νὰ μᾶς ψάλλῃ.

Ὁ «Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» ἔτυχεν ἐπανειλημμένως τῆς οἰκονομικῆς συμπαραστάσεως ἐκ μέρους τοῦ κ. Παναγιώτου Ρήγα. Μὲ τὰς δωρεὰς ἁπλῶν συνταξιούχων καὶ μὴ εὐπόρων ἀνθρώπων, ὅπως ὁ κ. Παναγιώτης Ρήγας, ἠδυνήθημεν νὰ συμπληρώνωμεν φορτία καὶ νὰ ἀποστέλλωμεν ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας, παλαιότερον εἰς τὴν δοκιμασθεῖσαν ἀπὸ δύο πολέμους πρώην Γιουγκοσλαβίαν, καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς Ρουμανίαν, Γεωργίαν, Ρωσίαν μέχρι καὶ ἀφρικανικὰς χώρας.
Κατὰ τὰ τελευταῖα ἔτη καὶ μὲ τὴν οἰκονομικὴν βοήθειαν τοῦ κ. Παναγιώτου Ρήγα προσπαθοῦμεν νὰ «γεμίζωμεν ἄδεια στομάχια» Ἑλλήνων ἐδῶ εἰς τὴν Πατρίδα μας, ὅπου ζοῦμε, ὡς γνωστόν, ἕνα ἄλλο εἶδος πολέμου, οἰκονομικῆς ἐπιβιώσεως καὶ ἐθνικῆς ὑπάρξεως. Πρόσφατος εἶναι ἡ προσφορά του διὰ ἀγορὰν τροφίμων πρὸς ἀποστολὴν δεμάτων εἰς οἰκογενείας πολυτέκνους μὲ ἀνέργους ἤ βαρειὰ ἀσθενεῖς γονεῖς.

Ἄς μνημονεύωμεν εἰς τὰς προσευχάς μας καὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἀειμνήστων ἀγαπητῶν ἀδελφῶν τοῦ κ. Παναγιώτου Ρήγα, ΑΝΔΡΕΟΥ καὶ ΣΟΦΙΑΣ, εἰς μνήμην τῶν ὁποίων ἐγένοντο αἱ δωρεαί.

Ἐκτὸς τῆς οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως καὶ ἡ ἠθικὴ ἐνίσχυσις ἐκ μέρους τοῦ κ. Παναγιώτου Ρήγα γενικῶς εἰς τὰς πνευματικὰς δραστηριότητάς μας, ἰδίᾳ διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὑπῆρξεν λίαν ἐποικοδομητικὴ καὶ ἐμψυχωτική.

Πλῆθος εὐχαριστηρίων καὶ συγχαρητηρίων ἐπιστολῶν ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰς ἐξωτερικὰς ἱεραποστολὰς κοσμοῦν τὸ ἀρχεῖον του, μεταξὺ τῶν ὁποίων πολλῶν φιλανθρωπικῶν ἱδρυμάτων, ὅπου, ἐκτὸς τοῦ ἰδικοῦ μας «Διορθοδόξου Συνδέσμου Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», γενναίως ἔχει προσφέρει διὰ ἀνακούφισιν ἀπόρων, ἀσθενῶν καὶ γενικῶς ἐμπεριστάτων συνανθρώπων μας.

Διὰ τὸν ἀγαπητὸν κ. Παναγιώτην Ρήγαν ἰσχύει τὸ «ἀνακαινισθήσεται ὡς ἀετοῦ ἡ νεότης σου» (Ψαλμ. 102, 5).
Διατηρεῖ τὸ ἴδιον σθένος καὶ τὴν πνευματικὴν δύναμιν, ὅπως ἀπὸ τὴν ἀρχὴν τῶν δραστηριοτήτων του.
Ἀκόμη καὶ ὁ σεβαστὸς Καθηγητής, μόνιμος ἀρθρογράφος μας, σπουδαῖος ἐπιστήμων καὶ ἄνθρωπος κ. Παῦλος Τούτουζας, εἰς πρόσφατον ἐπιστολήν του γράφει εἰς τὸν σεβαστὸν κ. Ρήγαν: «…σᾶς εὔχομαι νὰ συνεχίσετε τὰς πνευματικὰς δραστηριότητας μὲ τὴν ἰδίαν διαύγειαν, ποὺ σᾶς ἐχάρισεν ὁ Πανάγαθος».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *