ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 51- ΛΙΑΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ = «ΠΟΡΝΟΒΟΣΚΟΣ» ; ; ;*

 

Λαμβάνοντες ἐρέθισμα ἀπὸ μίαν ἐπίκαιρον βλάσφημον καὶ ἀντίχριστον διάδοσιν, ὅτι δῆθεν ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Βαλεντῖνος ἦτο ὁ προστάτης τῶν ἐρωτευμένων …, κάμνωμεν κατωτέρω μερικὰς σκέψεις.

1. Αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ ἀφελληνίσουν καὶ νὰ ἀποχριστιανοποιήσουν τοὺς Ἕλληνας, διὰ νὰ δύνανται νὰ ἐπικρατήσουν καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἐπεστράτευσαν ὅλους τοὺς δαίμονας καὶ παντοιοτρόπως κάνουν τὸ πᾶν νὰ δολοφονοῦν βαναύσως τὴν ἀλήθειαν, ἐπιβοηθούμεναι ἀπὸ τοὺς ἰδιοτελεῖς καὶ διεστραμμένους ψευδοδιανοουμένους διὰ τῶν Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ποὺ ἔχουν καταντήσει «Μέσα Μαζικῆς Παρα­πλη­- ροφορήσεως», διαστροφεῖς τῆς ἀληθοῦς ἱστορίας, αἰτία ἀποχαυνώσεως καὶ ἐκφυλισμοῦ, ὄχι δὲ μόνον τῆς νεολαίας, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ αὐτῶν τῶν γερόντων. . .

2. Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ παραδείγματα εἶναι ὅτι ἀπεκάλεσαν μέχρι καὶ τὸν ἔντιμον Γέρο τοῦ Μοριᾶ ὁμοφυλόφιλον, καὶ διασύρουν καὶ τὴν ἀρίστην ὑστεροφημίαν τῆς ἡρωίδος Μπουμπουλίνας, διαδίδοντες ὅτι δῆθεν αὐτὴ ἐρωτοτροποῦσεν μὲ διαφόρους καὶ ἐδολοφονήθη εἰς κάποιον διαπληκτισμὸν ἀπὸ τὸν δεύτερον σύζυγόν της, εἰς πρόγραμμα, τοῦ ὁποίου μάλιστα χορηγὸς εἶναι ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα μὲ ἕν ἑκατομμύριον (1.000.000) εὐρώ !!!

3. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας ἔχει θεσπίσει τὸ ἄνοιγμα τοῦ Τριωδίου ὡς περίοδον αὐτοπερισυλλογῆς καὶ ἀνανήψεως. Διὰ τοῦτο προτρέπει τοὺς πιστοὺς νὰ προσέλθουν εἰς τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν νὰ γυμνασθοῦν καὶ νὰ ἀθλήσουν διὰ τὴν πνευματικήν των ἀναγέννησιν. Ὁ ἀντικείμενος ἡμῶν Σατανᾶς, ἀντιθέτως, προσπαθεῖ νὰ τοὺς ἀποτρέψῃ ἀπὸ τὸν ἀγῶνα τῶν ἀρετῶν καὶ νὰ ρίξῃ εἰς τοὺς ὠκεανοὺς τῆς σήψεως καὶ τῆς διαφθορᾶς, ὄχι μόνον τὸ ρεῦμα τῶν ἀποπροσανατολισθέντων, ἀλλά, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐλαχίστους ἐκλεκτούς. Αἱ νοηταὶ «σουπιὲς» θολώνουν τὰ ὕδατα καὶ οἱ ἄνθρωποι χάνουν τὸν προσανατολισμόν των καὶ γινόμεθα φαρισαῖοι-ὑποκριταί, «ἄσωτοι, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι …ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι» (Β’ Τιμόθεος 3,5)…

4. Οἱ ἄνθρωποι, αἱ λαϊκαὶ μᾶζαι καὶ ὁ ὄχλος ἔχουν μίαν ροπὴν νὰ ἀσχολοῦνται μὲ κάτι, καλὸν ἤ κακόν, ἀναλόγως πρὸς τὴν ἀνατροφὴν καὶ τὴν καθοδήγησιν, ποὺ ἔχουν.

5. Ἀνὰ τὰς χιλιετίας οἱ ἰθύνοντες προσπαθοῦν νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὸν ὄχλον, νὰ μὴ ἀσχολῆται ἐν γένει μὲ τὴν ἀρετήν (ὁπότε προβληματιζόμενος θὰ ἀπαιτοῦσε τὸ γκρέμισμα τοῦ κακοῦ εἰς ὅλας του τὰς μορφάς), ἀλλὰ εἰς τὴν πρᾶξιν τὸν καθοδηγοῦν νὰ ἀσχολῆται μὲ τὴν φιλαυτίαν καὶ τὴν ὕλην, καὶ νὰ ἀποτρέπεται ἀπὸ τὸ πνεῦμα, ἐπιζητῶν «ἄρτον καὶ θεάματα».

6. Ἰδιαιτέρως ἐφέτος, μὲ τὴν τεραστίαν κρίσιν ποὺ διαβιοῦμεν, ἔντονον καὶ εἰς τὴν Ἀχαϊκὴν πρωτεύουσαν, τὴν Πάτραν, ἡ ὁποία μαστίζεται ἐντόνως καὶ ἀπὸ τοὺς εἰσβολεῖς ἀλλοφύλους, ὡς λιμήν-κόμβος, ἔπρεπε οἱ ἁρμόδιοι νὰ ἐδείκνυον τὴν δέουσαν εὐαισθησίαν καὶ νὰ ἔλεγον ΟΧΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΟΝ.
Τὸ ἴδιον πρέπει νὰ ἀποδείξῃ κυρίως ὁ ἑλληνικὸς λαός, ἀνεξαρτήτως θρησκευτικῶν και πολιτιστικῶν πεποιθήσεων, κάμνων «οἰκονομίαν» εἰς τὴν σπατάλην χρόνου, χρήματος καὶ διαθέσεως καὶ δεικνύων κοινωνικὴν εὐαισθησίαν καὶ συμπαράστασιν διὰ τοὺς ἑκατοντάδας χιλιάδας συνανθρώπους μας, πτωχούς ἤ ἀστέγους, ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ κάθε ἄποψιν…
Ἔφθασεν ἡ ὥρα νὰ βροντοφωνήσωμεν ὅλοι μαζὶ πρὸς τοὺς «ἀρχιμασκαράδες» καὶ τυφλὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων «πολιτικάντηδες», ὄχι πλέον περαιτέρω ἠθικὴ σῆψις. Ἀρκετὰ μᾶς ἐκμαυλίσατε μὲ τὰ ἀφθονώτατα θεάματα, προσφέροντές μας μέχρι πρό τινος ὀλίγον ἄρτον διὰ τὴν ἐπιβίωσιν καὶ τώρα σχεδὸν καθόλου…
Ἡ περαιτέρω ἐμμονὴ εἰς τὸν μέχρι τώρα τρυφηλόν, σπάταλον καὶ ἄσωτον βίον μας ἀποτελεῖ πλέον μίαν μεγίστην πρόκλησιν διὰ τοὺς βαρύτατα φορολογουμένους καὶ πανταχόθεν καταδιωκομένους Ἕλληνας. Μὴ τοὺς ὠθοῦμεν εἰς καθολικὴν ἐξέγερσιν…

7. Πέραν τῶν καρναβαλικῶν ἐκμαυλιστικῶν ἐκδηλώσεων, τῆς ποδοσφαίρας (ποδοσφαίρου), ὅπου ὁ ὄχλος ὑφίσταται ὁμαδικὸν παραλήρημα καὶ ἀλληλοσπαράσσονται αἱ διάφοραι ὁμάδες, ἐκτὸς ἀπὸ τὰς τηλεοράσεις (μέσα συγχρόνου διαφθορᾶς), ποὺ ἀποβλακώνουν, ἐκμαυλίζουν καὶ διαφθείρουν τοὺς πάντας, τὰ τελευταῖα ἔτη ἔχομεν καὶ τρομερὰς διαστρεβλώσεις τῆς ἀληθείας, ὡς π.χ. κατωτέρω:

8. Παρουσιάζουν καὶ τὸν Ἕλληνα Ἅγιον Ἱερομάρτυρα Βαλεντῖνον, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησεν διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν Ἁγίαν τὴν 14ην Φεβρουαρίου 268 ἤ τὸ 269 μ.Χ. εἰς τὴν Ρώμην, ὡς δῆθεν «Ἅγιον τῶν ἐρωτευμένων»!

9. Ἡ συνήθεια αὐτή, σήμερον ἔθιμον καὶ συρμός (μόδα), ποὺ ἐξηπλώθη ἀπὸ τοὺς ἀπλήστους ἐμπόρους, προέρχεται ἀπὸ τὴν παπικήν-ρωμαιοκαθολικὴν «Ἐκκλησίαν».

10. Ὡς γνωστὸν μέχρι νὰ ἐπέλθουν τὰ διάφορα σατανικὰ σχίσματα τοῦ 867 καὶ 1054 μὲ τὰς κακοδοξίας καὶ τὰς ἐγκληματικὰς δραστηριότητας τῶν διαφόρων παπῶν, ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως ἀνῆκον εἰς τὴν Μίαν, Ἀγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν. Οἱ μετέπειτα πάπες, ὅμως, παρέμειναν ἀμετανόητοι, ὁπότε κατέστησαν μετὰ τὰ σχίσματα αἱρετικοί. Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἡ δυτικὴ ἀλλὰ ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία. Ἡ ἄλλη «Ἐκκλησία», ἡ ἐπονομαζομένη ρωμαιοκαθολικὴ εἶναι παπική- καὶ ὄχι «καθολική». Κάκιστα ἔχει παραπληροφορηθῆ ὁ λαὸς νὰ τὴν ὀνομάζῃ «καθολικήν»…

11. Εἰς ἄρθρον τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» (τεῦχος 7, Ἀπρίλιος – Ἰούνιος 2001, σελ. 47) ἔχομεν ἀναγράψει τὰς βασικὰς διαφορὰς τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μὲ τὰς ἄλλας αἱρετικὰς ὁμολογίας, τὰς ὁποίας ἀναδημοσιεύομεν:


12. Ὁ Ἐθνομάρτυς καὶ Ἱερομάρτυς Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς μᾶς τονίζει, ὅτι ὁ ἐγωισμὸς τοῦ πάπα εἶναι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ καὶ ὅτι διὰ τὸν πολλαπλασιασμὸν τοῦ κακοῦ πρέπει νὰ καταρώμεθα τὸν πάπα, πλὴν ὅμως, δυστυχῶς αὐταὶ αἱ ἀλήθειαι παρασιωποῦνται . . .
Καὶ ὁ ἀκραιφνὴς Ὀρθόδοξος Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς μᾶς ἔχει διαφωτίσει: «Ὁ οἰκουμενισμὸς εἶναι παναίρεσις»…

13. Πολλαὶ δεκαετίαι διαλόγων ἕως σήμερον, ὄχι μόνον δὲν ἔπεισαν οὔτε ἕνα αἱρετικὸν νὰ συνειδητοποιήσῃ καὶ νὰ ἀποκηρύξῃ τὰς ἀντιχριστιανικὰς ἀπόψεις του, ἀλλά, ἀπεναντίας, ἔπεισαν τοὺς ἰδικούς μας ἐκπροσώπους νὰ συμπροσεύχωνται καὶ νὰ συλλειτουργοῦν μετὰ τῶν αἱρετικῶν, καὶ νὰ ἀποκαλοῦν αὐτοὺς «ἐν Χριστῷ ἀδελφοὺς» καὶ τὰς Ἐκκλησίας των «ἀδελφές ἐκκλησίες» . . .

14. Ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἐπιβάλλεται νὰ ἀποκτήσωμεν ὅλοι εἶναι ἡ ταπείνωσις καὶ ἡ ἀγάπη, διὰ νὰ οἰκοδομοῦμε καὶ νὰ σώζωμε τὰς ψυχάς μας καὶ τὰς ψυχὰς τῶν συνανθρώπων μας καὶ ὄχι νὰ σκανδαλίζωμε τοὺς εὐλαβεῖς Ὀρθοδόξους…

15. Αἱ ταπειναί μας αὐταὶ σκέψεις εὐελπιστοῦμε νὰ ἔχουν προκαλέσει ἀρκετὰ ἐρεθίσματα, νὰ ἀνανήψωμεν καὶ νὰ μὴ δεχώμεθα τὶς «νοητὲς σουπιές, νὰ μᾶς θολώνουν τὰ νερά» καὶ νὰ χάνωμε τὸν προσανατολισμόν μας μὲ τὴν διαστροφὴν τῆς ἀληθείας π.χ. ὅτι ὁ Ἱερομάρτυς Ἅγιος Βαλεντῖνος ἦτο δῆθεν «ἅγιος τοῦ ἔρωτα» καὶ τοῦ πανσεξουαλισμοῦ, προτρέποντες τοὺς συνανθρώπους μας νὰ ἔχουν ὡς κεντρομόλον δύναμιν τὸ ὑπογάστριον καὶ ὡς αὐτοσκοπὸν τῆς ζωῆς των τὸν πανσεξουαλισμόν !!!

16. Αὐτοὶ οἱ αἰσχρότατοι καὶ ἀναίσχυντοι συκοφάνται τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου πρέπει νὰ μᾶς φέρνουν εἰς τὴν μνήμην τὸ ρητὸν τῶν ἀρχαίων προγόνων μας: «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μυρία κακὰ ἕπονται». Π.χ. ἐννέα μήνας μετὰ τὸ «καρναβάλι» ἢ παρομοίας φαύλας ἐκδηλώσεις, ὡς ἡ ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Βαλεντίνου, ὡς προστάτου δῆθεν τῶν ἐρωτευμένων, γεν­νῶνται πολλαπλάσια νόθα παιδιά, ἀπ᾿ὅσα ὅλον τὸ ἄλλον ἔτος…

17. Δέον νὰ σημειωθῇ, ὅτι ὀλίγαι εἶναι αἱ παρασυρθεῖσαι γυναῖκαι, αἱ ὁποῖαι ἔχουν τὸν ἡρωισμὸν νὰ ἀντισταθοῦν εἰς τὴν δολοφονίαν τῶν ἐμβρύων των καὶ νὰ φέρουν τὸν παράνομον καρπόν των εἰς τὴν ζωήν.
Μᾶς ἔλεγον εὐλαβεῖς μαῖαι ὅτι ἀκόμη καὶ ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων καταφεύγουν ἀναιδέστατα γύναια εἰς τὰ Μαιευτήρια καὶ ἀπαιτοῦν νὰ τοὺς κάνουν ἀμβλώσεις!!!

18. Αἱ ἐκτρώσεις εἰς τὴν Ἑλλάδα πρέπει νὰ ἔχουν ἀγγίξει τὸν ἀριθμὸν τοῦ 1.000.000 ἐτησίως, δηλαδὴ κάθε ἔτος ἐξαφανίζεται εἰς τὴν Πατρίδα μας μία μεγάλη πόλις. Τοῦτο δὲ δημοσίᾳ δαπάνῃ καὶ μὲ δαπάνας τῶν ἀσφαλιστικῶν φορέων. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ «βουλιάζουν» τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα, ὅταν ὁ ἱδρώτας τῶν σκληρότατα ἐργαζομένων καὶ τὰ θαλασσοδάνεια διασπαθίζονται καὶ ἐξανεμίζονται καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν σκοπόν ; ; ;

19. Τοιουτοτρόπως περικόπτουν τώρα τὴν ἰατροφαρμακευτικὴν περίθαλψιν τῶν ἠσφαλισμένων καὶ ἀναγκάζουν τοὺς Ἕλληνας νὰ πληρώνουν συμμετοχὰς διὰ τὰς ἐγχειρήσεις, ἐξετάσεις καὶ τὰ φάρμακά των, ἐνῷ τοὺς Ἀλβανοὺς καὶ λοιποὺς ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων τοὺς ἐπιτρέπουν νὰ ἐξετάζωνται καὶ νὰ θεραπεύωνται δωρεάν…

Παρακαλοῦνται οἱ φίλοι νὰ ἐνημερώνουν καὶ ἄλλους, διὰ νὰ διαφωτίζωνται οἱ ἀγαθοπροαίρετοι ἄνθρωποι καὶ νὰ ἀντιδροῦν εἰς τὴν σατανικὴν ἐκστρατείαν τῶν ἀμοραλιστῶν βλασφημούντων καὶ συκοφαντούντων τὸν Ἱερομάρτυρα Βαλεν­- τῖνον ὡς «πορνοβοσκόν».

* Τὸ ἄρθρον ἀνηρτήθη εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ εἶχεν τεραστίαν ἀπήχησιν.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *