ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 51 – ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Σταχυολογοῦμεν κατωτέρω ἀντιπροσωπευτικὰ ἔγ­γραφα, τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ τὰς προοπτικάς μας. Ὅλα αὐτὰ ἔχουν ἀναρτηθῆ αὐτούσια καὶ ἀναλυτικῶς καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

ΠΡΩΤΟΝ

Ἐν ὄψει τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ μηνὸς Μαΐου ἀπεστείλαμε τὴν κατωτέρω ἐπιστολήν.

ΑΓΙΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΤΩΡΑ!

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 455/2.5.2012

1. Σήμερον μέχρι καὶ τὴν 4.5.2012 συνέρχεται ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κατὰ θείαν συγκυρίαν ὅλοι οἱ δώδεκα (12) Συνοδικοὶ εἶσθε ἀπὸ θερμότατοι μέχρι θερμοὶ ὑποστηρικταὶ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Εὐελπιστοῦμεν νὰ ἐπικρατήσῃ ἐπιτέλους τὸ δημοκρατικὸν συνοδικὸν σύστημα.

2. Δέον ἡ παροῦσα Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος νὰ τολμήσῃ νὰ ἀποφανθῇ ὁμοφώνως:

Α) διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
καὶ ὅτι ζητεῖται ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη περίοπτος θέσις (τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος εἶναι ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη περίοπτος θέσις, ἡ ὁποία δὲν ἐμποδίζει κανένα καὶ ὠφελεῖ τοὺς πάντας)
ἤ ἔστω

Β) νὰ παραπεμφθῇ τὸ σπουδαιότατον θέμα τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὡς πρῶτον καὶ κύριον θέμα τῆς ἀμέσως ἑπομένης Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, διὰ νὰ συζητηθῇ ἐκτενέστατα καὶ ὄχι ἀκαίρως καὶ ἐν τάχει ὀλίγον πρὸ τοῦ «Δι’ εὐχῶν…», ὡς μέχρι τώρα.
Τότε θὰ δυνηθοῦν νὰ ἐκφρασθοῦν καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τηρήσει τὸν λόγον των καὶ ἔχουν γράψει εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ τὸν Μακαριώτατον, πλὴν ὅμως δὲν μᾶς ἐκοινοποίησαν ἐπιστολάς των καὶ ὅλως περιέργως τὰ ἔγγραφά των δὲν εἶναι είς τὸν οἰκεῖον φάκελλον!!!

3. Ἐπειδὴ χιλιάδες εὐλαβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸν καὶ τὸ ἐξωτερικὸν καθημερινῶς μᾶς «βομβαρδίζουν» συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως νὰ τοὺς ἐνημερώνωμε καὶ ἐπειδὴ δυστυχῶς δὲν εἶναι καθόλου σωστὸν νὰ ἐγκαταλείπωμε τὰς ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας καὶ λοιπὰς κοινωνικὰς καὶ πνευματικὰς δραστηριότητάς μας καὶ νὰ ἀπαντῶ­με ἐπὶ 24ώρου βάσεως εἰς τοὺς ἀδημονούντας φίλους τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τί τελικῶς ἀπέγινεν, ἀναγκαζόμεθα νὰ δημοσιεύσωμεν κατωτέρω τὴν τελευταίαν ἐπιστολὴ ἀπὸ 27.4.2012 τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» πρὸς τὸν Μακαριώτατον καὶ τοὺς Ἁγίους Συνοδικούς, καθὼς ἐπίσης καὶ τὸ δημοσίευμα τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου ἀπὸ 27.4.2012, διὰ νὰ ἀποσυμφορηθοῦν τὰ τηλέφωνά μας.

4. Ἄς προσευχηθοῦν ὅλοι οἱ Πανέλληνες ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ἀλλὰ καὶ οἱ φιλέλληνες, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως δὲ τὸν Μακαριώτατον, νὰ ἀποφασίσετε, Ἅγιοι Συνοδικοί, αὐτὰς τὰς ἡμέρας διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ μὴ ἐπικρατήσῃ ἡ σατανικὴ περαιτέρω ἀναβολή.

5. Ὅλας τὰς σαθροτάτας σατανικὰς ἀντιρρήσεις καὶ ἀντιδράσεις τὰς ἔχομεν ἐπανειλημμένως μὲ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα καταρρίψει καὶ εἶναι πολὺ λυπηρὸν πρᾶγμα μερικοὶ νὰ μὴ θέλουν νὰ ἀντιληφθοῦν αὐτὰ τὰ ἁπλούστατα πραγματάκια.

Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπαναλάβωμεν ὅτι δὲν ὑπάρχει «κουφότερος ἀπὸ αὐτόν, ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ καὶ ἀπὸ αὐτόν, ποὺ δὲν θέλει νὰ ἐννοήσῃ» καὶ ἔχει ὡς δόγμα του τὸ: «οὐ μὲ πείσῃς, κἄν μὲ πείσῃς»…
6. Εὐελπιστοῦμεν οἱ ἑκατοντάδες χιλιάδες φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ μὴ ἀπογοητευθοῦν περαιτέρω, διότι ἐλπίζομεν ὅτι Ὑμεῖς, Ἅγιοι Συνοδικοί, κατ’αὐτὰς τὰς ἡμέρας θὰ δώσετε τὴν ἐπιβεβλημένην λύσιν τοῦ ὅλου θέματος ἅπαξ διὰ παντός…

Ἐπίσης εὐχόμεθα ὅλοι οἱ δεινοπαθοῦντες Ἕλληνες νὰ προσέλθουν εἰς τὰς κάλπας καὶ νὰ ὑπερψηφίσουν νέους ἁγνούς, ἐντίμους, ἠθικοὺς καὶ ἐναρέτους ἀνθρώπους καὶ ὄχι ἀνώμαλους, παλλακίδες, ἀντιχρίστους, ἀμοραλιστάς, ἀθέους, «μιζαδόρους», «κομπιναδόρους» , «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ἀετονύχηδες καὶ τυφλὰ καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ὥστε νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος διὰ νὰ μὴ ἐξαφανισθῶμεν ὡς Ἔθνος.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
27.4.2012
Εὐλογεῖτε,

Χριστὸς Ἀνέστη, καλὴν Ἀνάστασιν εἰς τὰς ψυχάς μας, τοὺς οἰκείους μας, τὸ ἑλληνικὸν Ἔθνος καὶ τὸν κόσμον ἅπαντα.

1. Συνημμένως ἀποστέλλομεν Ὑμῖν ἀντίγραφον δημοσιεύματος τοῦ Ὀρθοδόξου Τύπου (φύλλον 1924/27.4.2012), τὸ ὁποῖον δημοσιεύει μέρος ἐπιστολῆς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, τὴν ὁποίαν δὲν ἐπρόλαβεν νὰ δημοσιεύσῃ τὸ ΙΠΗΠΑ εἰς τὸν πνευματικὸν σηματοφόρον
τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,
τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
δηλαδὴ τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή».

2. Εἶναι ἄκρως ἀπαράδεκτον καὶ ἀπογοητευτικὸν ἐπὶ τέσσαρα (4) συναπτὰ ἔτη ἡ Δ.Ι.Σ. νὰ μὴ ἔχῃ ἀκόμη ἀποφασίσει τὴν ἀναγραφὴν τοῦ σπουδαιοτάτου θέματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὡς πρῶτον θέμα εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς ἀμέσως προσεχοῦς Ἱεραρχίας καὶ νὰ ἀποφανθοῦν ὅλοι οἱ Σεβασμιώτατοι ὁμοφώνως διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ ἀπαιτήσουν ἀπὸ τὴν Πολιτείαν νὰ διευκολύνῃ, παραχωροῦσα περίοπτον θέσιν, καὶ νὰ θεσμοθετήσῃ πάραυτα διὰ πιθανὸν ἀποχαρακτηρισμόν, ἀλλαγὴν χρήσεως γῆς, πολεοδόμησιν μὲ εἰδικοὺς ὅρους δομήσεως κ.λπ., διὰ νὰ ἀρχίσουν ἀμέσως τὰ ἔργα καὶ ὄχι κάποτε εἰς τὸ μέλλον…

3. Διότι τὴν Δευτέραν τοῦ Χριστοῦ Παρουσίαν δὲν χρειάζονται οὔτε Ναοί, οὔτε τάματα, οὔτε μετάνοιαι, τότε μία φωνὴ θὰ ἀκουσθῇ «…δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου…» (Ματθ. 25, 34) ἢ «…πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ…» (Ματθ. 25, 41) καὶ «καὶ καθ᾿ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀν­θρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις» (Πρὸς Ἑβραίους 9, 27).

4. Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται, Ἅγιε Συνοδικέ, νὰ συζητῆται τὸ κολοσσιαῖον αὐτὸ ἔργον ἐμβολίμως («ἄρπα κόλλα») εἰς τὸ τέλος τῶν συνεδριάσεων, ὅταν τελειώνῃ ὁ χρόνος, ὁπότε ἀκολουθεῖ:
« … Παρελθούσης τῆς ὥρας, ὅλα τὰ λοιπὰ εἰς τὴν ἑπομένην Σύνοδον-Δι᾿ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν»…

5. Ἅγιε Συνοδικέ, θὰ ἔπρεπε τώρα πρὸ τῶν ἐκλογῶν νὰ ἀπαιτήσετε καὶ γραπτῶς ἀπὸ ὅλα τὰ κόμματα νὰ λάβουν θέσεις διὰ τὰ κύρια μακροχρόνια προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας, μέγιστον τῶν ὁποίων εἶναι ἡ μὴ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ μετὰ ἕπονται τοῦ κόσμου τὰ τόσα ἄλλα μακροχρόνια καὶ καυτὰ προβλήματα, ποὺ ἐδημιούργησαν ἀντίχριστοι καὶ ξενοκίνητοι πολιτικοί.

6. Διαφορετικῶς, ἐὰν ἀπευθύνωνται καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὡς «αἰτοῦσαι», τὸ παρερμηνεύουν τότε οἱ φαῦλοι καὶ ἀντίχριστοι πολιτικοί, ὅτι ἡ «αἴτησις» εἶναι ἐπαιτεία καὶ βλέπουν τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, ὡς ἐπαίτας. Μόνον αὐτὴν τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου καὶ τῶν ἄλλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας δύνανται νὰ καταλάβουν οἱ σημερινοὶ πολιτικοί μας καὶ ἀλλοίμονον, ἐὰν δὲν προσαρμοζόμεθα καὶ δὲν χρησιμοποιοῦμεν τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας. Διότι δὲν ἔχομεν νὰ κάνωμεν μὲ τὸν ἀνεπανάληπτον Ἐθνάρχην-Κυβερνήτην Ἰωάννην Καποδίστριαν, ὁ ὁποῖ­ος ἄκρως ἀνιδιοτελῶς ἠγωνίζετο ὡσὰν εὐλαβής, ποὺ ἦτο, διὰ τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ ἔχομεν νὰ κάνωμεν μὲ τυφλὰ καὶ πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ὑποκριτάς. Ἡ κληρονομία τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια εἶναι ταυτοχρόνως Ἑλληνική, Ὀρθόδοξος, Ἱστορική καθὼς ἐπίσης Μορφωτικὴ καὶ Πολιτισμική. Ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας δὲν θὰ ἐχρειάζετο ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ οὔτε κἄν «αἴτησιν». Ἀπεναντίας ὁ ἴδιος θὰ ἔδιδε εἰς τὴν πνευματικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἡγεσίαν νὰ κατανοήσουν τὴν ἄμεσον ὑποχρέωσίν των, ὡς καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι…
«Ὄλβιος ὅστις τῆς ἱστορίας ἔσχεν μάθησιν»…

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Παρελθόντος τοῦ Μαίου ἄνευ ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, συνετάξαμεν καὶ ἀπεστείλαμεν τὰ κατωτέρω.

ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΟΛΩΝ
ΔΙΑ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΝ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ

Ἐπιστολὴ 284/30.5.2012

Ἡ Ἱστορία ἦταν καὶ παραμένει ἀδέκαστος καὶ ἐνώπιον αὐτῆς μετὰ πάσης διαφανείας δὲν κρινόμεθα μόνον ἀλλὰ ταυτοχρόνως ἔχομεν χρέος νὰ ἀφήνωμε νέας ὑποθήκας εἰς τὴν Χώραν καὶ τὸν Λαὸν τοῦ Θεοῦ. Προσευχόμεθα εἰς τὸν Κύριον ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ὅπως φωτίσῃ τὰ διαβήματα τῶν ἁρμοδίων καὶ ὁ Ναὸς τοῦ Ὑψίστου νὰ ἀρχίσῃ τὴν Θεία Ἀνέγερσίν του. Εὐλογεῖτε. Τὸν Κύριον ὑμνοῦμεν καὶ ὑπερυψοῦμεν εἰς πάντας τοὺς αἰώνας…Λυτρωτὰ ὁ Θεὸς εὐλογητὸς εἶ…

Πρὸς τὴν
Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

ΥΠΕΡΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 271/29.5.2012 Γ.Ι.
Μακαριώτατοι, Ἅγιοι Συνοδικοί, εὐλογεῖτε.

Κάμνοντες ὑστάτην ἔκκλησιν ἐπανερχόμεθα εἰς τὸ θέμα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

1. Πολλαὶ προσωπικότητες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ βλέπουσαι τὴν ἀβελτηρίαν τῶν καθ᾿ ὕλην ὑποχρέων, Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, μᾶς τονίζουν νὰ παύσωμεν νὰ Σᾶς ὀχλοῦμεν καὶ νὰ ἐνδιαφερώμεθα διὰ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας καὶ ὅτι ὁ Κύριος δὲν θὰ μᾶς κρίνῃ ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἔργων, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν πρόθεσιν.

2. Ἔχοντες ἐπίγνωσιν τοῦ Γραφικοῦ « ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται » (Ματθ. 10, 22) συνεχίζομεν νὰ κάμνωμεν περαιτέρω «ἰώβειον ὑπομονήν» ἀποστομώνοντες τοὺς ἀπογοητευμένους φίλους τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους τονίζοντες εἰς αὐτοὺς: «αὐτὴ εἶναι ἡ σφοδροτάτη ἐπιθυμία τοῦ ἀντικειμένου ἡμῖν Σατανᾶ καὶ ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ κάμνωμεν τὸ θέλημα τοῦ Σατανᾶ».

3. Εἶναι ὄντως ἄκρως ἀδιανόητον, ἀχαρακατήριστον καὶ ἀπαράδεκτον νὰ κάμνωμεν σοβαροτάτην προσφοράν, νὰ ἀγωνιζώμεθα ἄκρως ἀνιδιοτελῶς ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται ἀπαλλάσσοντες τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν, νὰ διαθέσουν οὐδὲ τὴν παραμικρὰν δεκάραν, ἀλλὰ ἀπαιτοῦμεν μόνον ἡ Ἐκκλησία νὰ εὐλογήσῃ, νὰ ἐγκρίνῃ καὶ νὰ ἀπαιτήσῃ ἀπὸ τὴν Πολιτείαν τὴν ἄμεσον παραχώρησιν περιόπτου θέσεως καὶ νὰ νομοθετήσῃ διὰ ἀλλαγὴν χρήσεως, πολεοδόμησιν μὲ εἰδικοὺς ὅρους καὶ ἐν γένει τὴν διευκόλυνσιν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως!!!

4. Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία συνεχίσῃ νὰ παραμένῃ ὡς αἰτοῦσα, ἀντίχριστοι ἰθύνοντες θὰ ἐκλάβουν τοῦτο ὡς ἐπαιτείαν. Διὰ τοῦτο ἄς τεθῆ τὸ θέμα εἰς τὴν Πολιτείαν ὄχι ὡς αἴτησις καὶ ἐπαιτεία ἀλλ’ ὡς ἀπαίτησις. Οἱ νῦν ἰθύνοντες δὲν θέλουν νὰ ἀκούουν, κατανοοῦν καὶ ἐγκρίνουν «αἰτήσεις», ἀλλὰ ἀκούουν καὶ ὑπολογίζουν μόνον τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσσαν τῆς ἀπαιτήσεως…

5. Ἄς συνειδητοποιήσωμεν τὸ Γραφικόν «Ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2).

6. Δὲν ἐπιτρέπεται οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου νὰ φαίνωνται φρονιμώτεροι τῶν υἱῶν τοῦ φωτός.

7. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀναπτύξει, ἡμεῖς δὲν ἐπιδιώκομεν νὰ προσθέσωμεν ἕνα ἐπὶ πλέον Ναὸν εἰς τούς, δόξα τῷ Θεῷ, χιλιάδας ὑπάρχοντας, ἀλλὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ Ἱερὰ ὑπόσχεσις τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας, δηλαδὴ τὸ Η΄ Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τοῦ 1829 καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838, διὰ νὰ σταματήσουν νὰ «τρίζουν» τὰ ὀστᾶ τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821 καὶ νὰ τονωθῇ τὸ τρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

8. Τὸ ἐπιχείρημα ὅτι εἰς ἡμέρας οἰκονομικῆς κρίσεως προηγοῦνται ἀνθρωπιστικαὶ βοήθειαι, εἰς τὴν περίπτωσιν μας οὐδόλως ἰσχύει.
Ὅπως ἐκτενέστατα ἔχομεν ἀναπτύξει, ἡμεῖς ἔχομεν ἀποστείλει ἄνω τῶν 70.000 τόννους ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ τὰ τελευταῖα 4 ἔτη δραστηριοποιούμεθα κυρίως εἰς τὴν Ἑλλάδα μας, διότι καὶ ἐδῶ ὑπάρχουν ἑκατοντάδες χιλιάδες Ἕλληνες, ποὺ στεροῦνται ἀναγκαίων ἀγαθῶν.
9. Δέον δὲ νὰ σημειωθῇ ὅτι δὲν ἔχομεν λάβει τὴν παραμικρὰν χορηγίαν ἀπὸ τὸ Κράτος, κρατικοὺς φορεῖς καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Ἀπεναντίας ἡμεῖς βοηθοῦμεν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν διαφόρουςς Μητροπόλεις καὶ εὐλαβεῖς κληρικούς, ποὺ ἀναλίσκονται νὰ περιθάλπουν δεκάδας ἢ καὶ ἑκατοντάδας δεινοπαθούντας συνανθρώπους μας. Ἡμεῖς ὄχι μόνον δὲν εἴμεθα μισθωτοὶ καὶ δὲν θέτομεν εἰς τὰ θυλάκιά μας μισθοὺς κ.λπ., ἀλλ᾿ ἀπεναντίας βυθίζομεν τὰς χείρας μας πολὺ βαθιὰ εἰς τὰ θυλάκιά μας, διὰ νὰ διαθέτωμεν ἐξ ἰδίων καὶ νὰ πραγματοποιῶμεν τὰς ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας. Ἀντιθέτως πολλοὶ ἄλλοι, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας εἶναι μισθωτοὶ καὶ «ὁ δὲ μισθωτὸς φεύγει, ὅτι μισθωτὸς ἐστι…» (Ἰωάν. 10,13).

10. Ἐνεργοῦμεν τὰς φιλανθρωπίας ἀνιδιοτελῶς, χωρὶς τὴν ἐλαχίστην πρόθεσιν νὰ προβάλωμεν τὸ ὄνομά μας. Καὶ ὅταν πραγματοποιηθῇ τὸ μεγαλεπήβολον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους οὐδόλως ἐπιθυμοῦμεν νὰ μνημονευθῇ τὸ ὄνομα μας διὰ τὴν προσφορὰν καὶ συμβολήν μας.

11. Δὲν πρέπει νὰ δειχθῇ ἀβελτηρία ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν μας διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
Ἐπανειλημμένως ἐτονίσαμεν ὅτι τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δύναται ὄχι μόνον νὰ συνδυασθῇ μὲ Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ οἱ μεγαλοπρεπεῖς ὑπόγειες αἴθουσές του νὰ χρησιμοποιοῦνται ὡς Συνοδικὸν Μέγαρον, χωρὶς νὰ διαθέσῃ ἡ Ἐκκλησία οὔτε δεκάραν.

12. Περαίνοντες, Μακαριώτατε καὶ Ἅγιοι Συνοδικοί, ποιούμεθα ὑστάτην ἔκκλησιν, τὴν 6ην Ἰουνίου 2012 νὰ θελήσητε νὰ συζητήσετε ἐπὶ τέλους διεξοδικώτατα τὸ ὅλον θέμα καὶ νὰ μὴ συζητηθῇ πάλιν ἀκαίρως καὶ ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ἐκκλησιαστικῶν προβλημάτων. Ἐκδόσετε, παρακαλοῦμεν, ἀπόφασιν διὰ ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ζητοῦντες τὴν πλέον περίοπτον θέσιν. Τότε ὁ Θεὸς θὰ κάνῃ τὸ θαῦμα του καὶ θὰ ἔχωμεν πολλὰς προσφορὰς περιόπτων θέσεων διὰ τὴν πραγματοποίησίν του, ὡς π.χ. εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, μεταξὺ Ἐλευθερώτριας καὶ Ἱερᾶς Μονῆς Πεντέλης ἔναντι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ εἰς Νέαν Πεντέλην, εἰς τριάκοντα (30) στρέμματα εἰς περίοπτον θέσιν τοῦ Δήμου Ἀχαρναί, εἰς τὸ «σκάμ­μα» Γαλατσίου καὶ ἄλλων θέσεων, ποὺ θὰ προσφερθοῦν, ἐὰν πρῶτον ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφανθῇ διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς περίοπτον θέσιν.

13. Τοιουτοτρόπως τὰ ὀνόματα Ὑμῶν θὰ παραμείνουν εἰς τὴν Ἱστορίαν, ὅτι Ὑμεῖς κατετροπώσατε τὸν Σατανᾶ ἀποφανθέντες τελεσιδίκως διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

14. Ἐπειδὴ Ὑμεῖς, Ἅγιοι Συνοδικοί, εἶσθε κατὰ θείαν συγκυρίαν ὅλοι ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, λάβετε, παρακαλοῦμεν, τὴν μεγάλην ἀπόφασιν, διὰ νὰ γίνῃ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ Σᾶς εὐγνωμονοῦν γενεαὶ γενεῶν.

15. Ἡ ἐκπλήρωσις τοῦ μεγάλου Τάματος τοῦ Ἔθνους κατὰ τὸν κρισιμώτατον τοῦτον καιρὸν θὰ γίνῃ, πιστεύομεν, μία αἰτία νὰ ἐπιβλέψῃ ὁ Θεὸς ἱλέῳ ὄμματι εἰς τὸ Ἔθνος μας, τὸ ὁποῖον διέρχεται μέγιστον κίνδυνον, καὶ νὰ τὸ ἐλεήσῃ, ἀλλὰ καὶ νὰ τὸ δοξάσῃ…

 

ΤΡΙΤΟΝ

Καταλυτικὴ ὑπῆρξεν ἡ ἐμπνευσμένη ἐγκύκλιος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου, ἐπ’εὐκαιρίᾳ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς. Μεταξὺ τῶν ἄλλων θεοπνεύστων παραινέσεων τοῦ Σεβασμιωτάτου, ὑπογραμμίζεται ἡ ἀναγκαιότης τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΜΕΣΤΟΤΑΤΗ ΝΟΗΜΑΤΩΝ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
«ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 2012»
ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΚΑΙ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ-
ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΙΜΗΤΑΙ ΤΟΥ ΓΙΝΕΣΘΕ ΚΑΘΩΣ ΑΥΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΜΥΡΙΑΚΙΣ ΕΙΘΕ ΝΑ ΤΟΝ ΜΙΜΗΘΟΥΝ
ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΥΝΟΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΑΙ
ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ
Ἐπιστολὴ 285/4.6.2012

Εἴθε τὸ Πανάγιον Πνεῦμα νὰ φωτίσῃ τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους, Ἐκκλησία καὶ Πολιτεία, καὶ ὅλους μας νὰ γίνῃ ἀμέσως ἡ ἀρχή.

Τὴν 6ην/7ην Ἰουνίου 2012 νὰ ἀπαιτήσῃ ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἀπὸ τὴν ἄλλην ὑπόχρεων, τὴν Πολιτείαν, νὰ

ἀρχίσῃ τὸ ΤΑΜΑ τοῦ ΕΘΝΟΥΣ (ὅπως ἱκετεύομε τοὺς Ἁγίους Ἱεράρχας καὶ εἰς τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 271/29.5.2012 ἔγγραφόν μας).

Εἴθε νὰ μὴ ἀπογοητευθῇ καὶ πάλι τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα.

Πρὸς ἐνδυνάμωσιν ὅλων μας παραθέτομεν
ἀπόσπασμα τῆς Ἐγκυκλίου τῆς Πεντηκοστῆς 2012 τοῦ θαρραλέου Ἱεράρχου κ. Νικολάου.


καὶ μίαν ἀπὸ τὰς πολλὰς φωνὰς εὐλαβῶν μοναχῶν πατέρων, τοῦ εὐλαβοῦς καὶ ταπεινοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καρακάλλου Ἁγίου Ὄρους, τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου π. Φιλοθέου ὑπ᾿ ἀριθμ. 89 πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον καὶ 90 πρὸς τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» ἀπὸ 1.6.2012.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Τὸ θαῦμα ἐγένετο!

Μετὰ τὴν θετικὴν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐκυκλοφορήσαμε τὸ κατωτέρω κείμενον.

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΝ ΦΩΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΠΗΒΟΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ἐπιστολὴ 286/8.6.2012

1. Ἀπειράκις ἄς εἶναι δοξασμένον τὸ ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ποὺ ἐφώτισε τήν, καθ᾿ ὕλην, ὑπόχρεων Ἐκκλησίαν νὰ ἀποφασίσῃ διὰ τὴν ἱκανοποίησιν καὶ πραγματοποίησιν τῆς Ἱερᾶς ὑποσχέσεως τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Μετὰ ἀπὸ 183 ἔτη ἀπεφασίσθη ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον, κατόπιν προφορικῶν καὶ γραπτῶν παρακλήσεων τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Σεβασμιωτάτων Ἱεραρχῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, Ἱερῶν Μονῶν, καὶ μὲ τὰς θερμὰς προσευχὰς ταπεινῶν οἰκογενειαρχῶν, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἐθνικὰς καὶ ὀρθοδόξους χριστιανικὰς ἰδέας καὶ ἀρχάς, νὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ Η’ ὁμόφωνον Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς 29.7.1829 καὶ νὰ γίνουν πράξεις τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838, δηλαδὴ νὰ οἰκοδομηθῇ ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τὴν Ἀθήνα.
Κάκιστα καὶ κακοβούλως ἐπιμένουν κάποιοι ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ἰδέα τῶν Συνταγματαρχῶν τῆς 7 ετίας 1967-1973.
Ἑκατοντάδας φορὰς ἔχομεν ἀποδείξει ὅτι ἐμεῖς οὐδεμία σχέσιν ἔχομεν καὶ ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἔχωμεν μὲ τὴν τότε προσπάθειαν. Εἶναι δὲ μέγιστον αἶσχος διὰ τὴν Πολιτείαν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν, διότι ἐπὶ 38 ὁλόκληρα ἔτη δὲν ἐνδιαφέρθησαν νὰ ἐνημερώσουν τὸν κυρίαρχον λαόν, πόσα χρήματα συνεκεντρώθησαν, ποῦ κατετέθησαν καὶ ποῖοι ἀγύρτες καὶ ἀπατεῶνες ἔφαγαν τὸ ἱερὸν χρῆμα, διὰ νὰ καταδικασθοῦν αὐτοὶ οἱ ἀσυνείδητοι εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν ἐθνικῶς καὶ θρησκευτικῶς φρονούντων Ἑλλήνων.

2. Κατὰ τὴν τρίτην συνεδρίαν τῆς Δ.Ι.Σ. τοῦ μηνὸς Ἰουνίου ἐπεκυρώθησαν σήμερον, 8 Ἰουνίου 2012, τὰ πρακτικὰ τῆς χθεσινῆς συνεδριάσεως.

3. Κατωτέρω δημοσιεύομε ἀπόσπασμα Δελτίου Τύπου τῆς Δ.Ι.Σ. διὰ τὸ ἐν λόγῳ θέμα:
« … Κατόπιν υποβληθέντων σχετικών αιτημάτων πλειάδος Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Ιερά Σύνοδος, σταθμίσασα τις πνευματικές ανάγκες του Ορθοδόξου Ελληνικού Λαού, όπως και το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες (Αλβανίας στα Τίρανα, Σερβίας στο Βελιγράδι, Ρουμανίας στο Βουκουρέστι, Ρωσίας στη Μόσχα, Γεωργίας στην Τυφλίδα κ.λπ.), κατά την παρελθούσα δεκαετία και εν μέσω δυσμενεστάτων οικονομικών και κοινωνικών προϋποθέσεων και όρων, έχουν ανεγείρει υπό την μορφή τάματος περικαλλείς Καθεδρικούς Ναούς με εντυπωσιακές οικοδομικές εγκαταστάσεις, Πνευματικά Κέντρα, γραφεία κ.λπ., αποφάσισε την ανέγερση μεγάλου Συνοδικού Πνευματικού Κέντρου Βυζαντινής Παραδόσεως, με μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό, αφιερωμένο στον Σωτήρα Χριστό, μάλιστα εις εκπλήρωσιν του Τάματος του Έθνους, με χρονικό ορίζοντα αποπερατώσεως του έργου το έτος 2021, δηλαδή διακόσια χρόνια μετά την εθνική παλιγγενεσία. …».

4. Ἐπειδὴ ὁ χρόνος μέχρι τὰς ἐκλογὰς τῆς 17.6.2012 δὲν ἐπαρκεῖ, αἱ διάφοραι ὀργανώσεις, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὰς αἰωνίους ἀξίας τῆς φυλῆς μας, Θρησκείαν, Πατρίδα καὶ Οἰκογένειαν (βάσει τῶν ὁποίων κατωρθώσαμεν ἀνὰ τὰς χιλιετίας νὰ διατηρήσωμεν τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόθρησκον καὶ τὸ ὁμότροπον καὶ νὰ μὴ «πολτοποιηθῶμεν», ὅπως πασχίζουν αἱ καταχθόνιαι σκοτειναὶ δυνάμεις νὰ τὸ πετύχουν), νὰ ἀπευθυνθοῦν εἰς ὅλα τὰ κόμματα καὶ εἰς ὅλους τοὺς ὑποψηφίους καὶ νὰ ἀπαιτήσουν νὰ μᾶς ἐπιβεβαιώσουν γραπτῶς ὅτι ὑπερθεματίζουν τὴν προάσπισιν τῶν ἀνωτέρω ἀνεκτιμήτων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας.
Ἄς κινηθῶμεν ἀστραπιαίως ὅλοι ὅσοι διατεινόμεθα ὅτι εἴμεθα ἰδεολόγοι διὰ τὰς ἐν λόγῳ σωτηριώδεις ἀξίας τῆς φυλῆς μας καί :

Α. Τηλεφωνικῶς νὰ τονίσωμεν εἰς ὅλους τοὺς πολιτικούς, ποὺ προτιθέμεθα νὰ ψηφίσωμεν, ὅτι, τοὺς ψηφίζομεν ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι ἀπὸ τὴν 18 Ἰουνίου καὶ μετὰ δὲν θὰ συνεχίσουν τὴν ἀντιχριστιανικὴν καὶ ἀνθελληνικὴν συμπεριφορὰν τῶν προκατόχων των, ἀλλὰ θὰ φροντίζουν νὰ παραχωρηθῇ ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη περίοπτος θέσις, νὰ γίνῃ ἡ ἀλλαγὴ χρήσεως γῆς, ἡ πολεοδόμησις μὲ εἰδικοὺς ὅρους, ἡ διάνοιξις ὁδῶν προσπελάσεως, ἡ δημιουργία στάσεως ΜΕΤΡΟ δίπλα ἀπὸ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ἡ ἄμεσος νομοθέτησις διὰ τὴν διευκόλυνσιν τῆς ἀπροσκόπτου πραγματοποιήσεως τῶν ἔργων, οὕτως ὥστε κατὰ τὴν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια, δηλαδὴ τὴν 25ην Μαρτίου 2021 (Δὲν ἀπομένουν οὔτε ἐννέα χρόνια, καὶ πρὸς τοῦτο δὲν ἐπιτρέπεται νὰ χάνωμε οὔτε μίαν ἡμέραν).

Β. Ὅλα αὐτὰ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ αἰτηθοῦν, ἀλλὰ νὰ ἀπαιτηθοῦν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴν πολιτείαν, διότι καὶ αὐτὴ εἶναι ὡσαύτως καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεως καὶ εἶναι μέγιστον αἶσχος καὶ διὰ τὴν πολιτείαν, ἡ ὁποία, ἐνῷ κατεσπατάλησεν ἀμύθητα ποσὰ διὰ εὐτελῆ ἔργα (διότι ἡ «μερίδα τοῦ λέοντος» ἐπήγαινε ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον διὰ «μίζες» καὶ «λαδώματα» εἰς τὰ θυλάκια τῶν ἑκάστοτε ἀετονύχηδων καὶ «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς» καὶ ὄχι διὰ αἰώνια ἔργα ὑποδομῆς ὑπὲρ τοῦ συνόλου), ἐν τούτοις δὲν ἐνδιαφέρθη ἐπὶ 183 ἔτη νὰ ἐκπληρώσῃ τὸ χρέος της.

Γ. Ἀκόμη καὶ σήμερον δὲν γνωρίζομε ποῖα ἀμύθητα ποσὰ κατεσπατάλησαν ἢ ἐσφετερίσθησαν οἱ διοικήσαντες καὶ οἱ ἁρμόδιοι τῶν ὀλυμπιακῶν ἀγώνων…

Δ. Ἐπὶ πλέον δὲ ἐπὶ δημοσίων κρατικῶν ἐκτάσεων καὶ μάλιστα μὲ τὸν ἰδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἢ μὲ θαλασσοδάνεια καὶ ὑπὸ περιορισμὸν τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας ἐνομοθέτησεν ἡ πολιτεία διὰ τὴν οἰκοδόμησιν μωαμεθανικοῦ τεμένους, δηλαδὴ «βιομηχανίας καμικάζι», διαθέτουσα μάλιστα πρὸς τοῦτο 80.000.000 Εὐρὼ ἀπὸ τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ !!!

Ε. Ἐὰν ἀπευθυνθῶμεν εἰς τὴν πολιτείαν αἰτοῦντες, θὰ ἀποτύχωμεν παταγωδέστατα. Μόνον μὲ τὴν ὠμὴν ρεαλιστικὴν γλῶσ­σαν θὰ ἠμπορέσωμεν, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ τοὺς δώσωμε νὰ καταλάβουν, ὅτι δὲν εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ ἀνεχθῶμεν περαιτέρω τὸν ἐμπαιγμόν των.

ΣΤ. Πραγματοποιοῦντες τάχιστα τὸν Ναὸν τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ποὺ θὰ εἶναι ἕνα μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας, λατρείας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν ἐλευθερωτὴν Χριστόν, χωρὶς νὰ ἐξοδέψῃ τὸ σπάταλον καὶ ἄσωτον κράτος καὶ ἡ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεως Ἐκκλησία πρὸς τοῦτο οὔτε μίαν δεκάραν, θὰ τρώγουν δεκάδες χιλιάδες Ἑλλήνων τὸν «ἄρτον τὸν ἐπιούσιον». Κάμνοντες δὲ μεταβολὴν 180 μοιρῶν, ἐπιστρέφοντες εἰς τὰς ρίζας μας, θὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ ὁ Θεὸς ὄχι μόνον δὲν θὰ μᾶς ἀφήσῃ νὰ καταποντισθῶμεν πλήρως εἰς τὴν ἄβυσσον, ἀλλὰ θὰ ἐφαρμοσθοῦν καὶ οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ:
«ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

Ζ. Ὅλα τὰ ἔντυπα καὶ περιοδικά, καθὼς καὶ οἱ ἱστοσελίδες, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὰς ἀνωτέρω αἰωνίους ἀξίας τῆς φυλῆς μας, καλοῦνται νὰ συστρατευθοῦν καὶ νὰ ὑπερθεματίσουν καὶ νὰ ἀγωνισθοῦν διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους…

Η. Νὰ γίνωνται ὅλα, ὄχι μὲ «στημένους» διαγωνισμούς, ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεις σὲ «ἡμέτερα» «λαμόγια» μὲ μυστικὰς συμφωνίας διὰ περίπου τὸ ἥμισυ διὰ τὰ θυλάκια τῶν ἰθυνόντων, ὡς εἴθισται, ἀλλὰ μὲ πραγματικὴν ἀπόλυτον διαφάνειαν αὐτεπιστασίας τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», τὸ ὁποῖον πάντοτε θὰ ἀγωνίζεται διὰ τὴν ἐξασφάλισιν τῶν προσφορῶν εἰς τιμὰς πολὺ χαμηλοτέρας τῆς διεθνοῦς ἀγορᾶς.
Μόνον ὅταν δὲν ὑπάρχουν ἀθρόαι προσφοραὶ ἐθελοντῶν διὰ τοὺς διαφόρους τομεῖς, θὰ προσλαμβάνωνται ἐπ᾿ ἀμοιβῇ διάφοροι ἐργαζόμενοι.
Πιθανὰ ἔσοδα, μετὰ τὴν λειτουργίαν τοῦ Ἔργου, νὰ διατίθενται μὲ κάθε φειδώ, διὰ τὴν συντήρησιν τοῦ ἐν λόγῳ μνημείου καὶ διὰ πληρωμὴν τοῦ ἀπαιτουμένου προσωπικοῦ…Ὅλα τὰ ἄλλα ἔσοδα νὰ διατίθενται διὰ περίθαλψιν ὀρφανῶν καὶ λοιπῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, μὴ ἐχόντων ποῦ «τὴν κεφαλὴν κλῖναι», διὰ νὰ σπουδάζουν ἄποροι μαθηταὶ καὶ φοιτηταὶ πολυτέκνων οἰκογενειῶν, διὰ τὴν ἀνακαίνισιν διαφόρων Ἱερῶν Ναῶν, τὴν διάδοσιν – προβολὴν τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, τὴν ἐνίσχυσιν ὀρθοδόξων ἱεραποστολῶν ἀνὰ τὸ κόσμον καὶ τὴν διάδοσιν τῶν κοινωνικῶν διδασκαλιῶν τοῦ Εὐαγγελίου διὰ παντὸς προσφόρου μέσου (ἐντύπου, ραδιοφώνου, τηλεοράσεως καὶ λοιπῶν Μ.Μ.Ε. ).

5. Ἐμεῖς, ἐπαναλαμβάνομεν, ὄχι μόνον τὴν παραμικρὰν ἰδιοτέλειαν δὲν ἐπιδιώκομεν, ἀλλά, διαθέτοντες ὁλοκληρωτικῶς τὸν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας, θὰ ἀγωνισθοῦμε ὡσὰν ἄγνωστοι στρατιῶται, μέχρι νὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια, ὁπότε νὰ ἐπαναλάβωμεν τὸ «Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλον Σου Δέσποτα…». Ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν θάνατόν μας νὰ μὴ ἀναγραφῇ οὐδαμοῦ τὸ ὄνομά μας.

6. Ἄν μᾶς ἀξιώσῃ ὁ Θεὸς νὰ ζήσωμεν περισσότερον, τότε νὰ συνεχίσωμεν νὰ μοχθοῦμεν περαιτέρω διὰ ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας-ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ. Ἤδη ἔχομεν ἀποστείλει ἄνω τῶν 70.000 τόννους ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα μας χωρὶς τὴν παραμικρὰν βοήθειαν κράτους, κρατικῶν φορέων κ.λπ. Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἀξιώσῃ νὰ συνεχίσωμε μὲ τὸν ἴδιον τρόπον καὶ νὰ ὑπερβοῦμεν τοὺς 100.000 τόννους.
Ἄς συνεχίσῃ τὸ ἁμαρτωλὸν καὶ διεφθαρμένον κράτος νὰ δίδῃ τὰς δεκάδας ἑκατομὐρια Εὐρὼ εἰς τοὺς ,,ἡμετέρους,, ,,κλαδικοὺς,, ἀετονύχηδες καὶ ,,πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς,, διὰ νὰ ἱδρύουν Μ.Κ.Ο. διὰ δῆθεν ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας καὶ νὰ βολεύωνται στρατιαὶ ,,ἡμετέρων,,…
Διὰ τὴν ἄμεσον σύμπραξιν καὶ συνδρομὴν ὅλων τῶν ἰδεολόγων, πανελλήνων καὶ φιλελλήνων, θερμότατα εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων. ΚΑΛΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ !

 

ΠΕΜΠΤΟΝ

Ἡ εἴδησις τῆς θετικῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8.6.2012 ἔκανε ταχύτατα τὸν γύρο τοῦ κόσμου.
Κατωτέρω μερικὰ ἀντιπροσωπευτικὰ δείγματα. Τὸ ἀρχεῖον μας κοσμεῖται μὲ ἑκατοντάδας σχετικὰς ἀναφοράς.

 

 

 

 

 

 

 

ΕΚΤΟΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ τὴν 5.7.2012

Εὑρισκόμενοι εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν, μετὰ τὴν ἀνακοίνωσιν τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τὴν 8.6.2012 διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, δημοσιεύομεν κατωτέρω τὴν πρόσκλησιν διὰ τὴν Γεν. Συνέλευσιν τῶν μελῶν τοῦ «Σωματείου οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

Ἐπειδὴ γνωρίζομεν ὅτι οἱ παραλῆπται τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» εἶναι φίλοι καὶ θαυμασταὶ τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν μας, κοινοποιοῦμεν κατωτέρω τὴν πρόσκλησιν καὶ σᾶς γνωρίζομεν ὅτι θὰ ἐχαιρόμεθα ἀφαντάστως νὰ παρευρεθῆτε, νὰ μᾶς τιμήσετε, καὶ ἄν ἐπιθυμῆτε, νὰ καταστῆτε καὶ ἐνεργὸν μέλος.

Διὰ τῆς ἐνεργοῦ παρουσίας ὅλων, τὸ σπουδαιότατον θέμα τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ λάβῃ «σάρκα καὶ ὀστᾶ» ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως.

Ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ συμβάλλῃ ἀφαντάστως εἰς τὴν τόνωσιν τοῦ ἠθικοῦ σθένους τῶν Ἑλλήνων, τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ τὴν συσπείρωσιν ὅλων τῶν ὑγιῶς ὀρθοδόξως καὶ ἐθνικῶς φρονούντων Ἑλλήνων, διὰ νὰ δυνηθῶμε νὰ ἀντιμετωπίζωμεν ἐπιτυχῶς τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ καλλιεργοῦν τὴν διχόνοιαν, τὰς ἀντιπαραθέσεις, τὴν μισαλλοδοξίαν, τὸν ἀλληλοσπαραγμὸν καὶ τὴν συστηματικὴν ἐξουθένωσιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους.
Τοιουτοτρόπως, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ ἔρθῃ καὶ ἡ σωτηρία μας.

Σᾶς ἀναμένομε!

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΤΟΥ «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Πέμπτη 5.7.2012 καὶ ὥραν 18.00.

εἰς τὴν αἴθουσαν τελετῶν τῆς Ἑταιρείας Φίλων τοῦ Λαοῦ –
Λαϊκὸν Πανεπιστήμιον, Εὐριπίδου 12, Ἀθῆνα

Ἀγαπητὰ μέλη,

1. Εὑρισκόμεθα εἰς τὴν λίαν εὐχάριστον θέσιν νὰ σᾶς ἀνακοινώσωμε, ὅτι, μετὰ ἀπὸ 183 ἔτη, ἀπεφασίσθη τὴν 8.6.2012, ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατόπιν προφορικῶν καὶ γραπτῶν παρακλήσεων τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Σεβασμιωτάτων Ἱεραρ­χῶν τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, Ἱερῶν Μονῶν, καὶ μὲ τὰς θερμὰς προσευχὰς ταπεινῶν οἰκογενειαρχῶν, ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἐθνικὰς καὶ ὀρθοδόξους χριστιανικὰς ἰδέας καὶ ἀρχάς, νὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ Η’ ὁμόφωνον Ψήφισμα τῆς Δ΄ Ἐθνοσυνελεύσεως τῆς 29.7.1829 καὶ νὰ γίνουν πράξεις τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838, ποὺ ἔχει προσυπογράψει καὶ ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, δηλαδὴ νὰ οἰκοδομηθῇ ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τὰς Ἀθήνας.

2. Ἡ σαφεστάτη ὁριοθέτησις, ὅπως κατὰ τὴν 200ην ἐπέτειον ἐνάρξεως τοῦ ἀγῶνος (ἤτοι τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας) διὰ τὴν ἀπελευθέρωσίν μας πρέπει νὰ τελεσθοῦν τὰ ἐγκαίνια, σημαίνει ὅτι δὲν μᾶς ὑπολείπονται οὔτε ἐννέα (9) ἔτη.
Κατὰ συνέπειαν πρέπει νὰ ξεκινήσουν τὰ ἔργα πάραυτα καὶ νὰ ἐργαζώμεθα μετὰ πάσης συνέσεως πυρετωδῶς νυχθημερόν.
Διαφορετικῶς κινδυνεύομεν καὶ ἡ ἱστορικὴ ἀπόφασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8.6.2012 νὰ καταλήξῃ εἰς τὰς ἑλληνικὰς καλένδας καὶ νὰ ἔχωμεν μίαν πύρρειον νίκην…
3. Εἰς τὴν Γενικήν μας Συνέλευσιν τῆς 5.7.2012 προσεκαλέσαμε καὶ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ τοὺς Συνοδικοὺς καὶ λοιποὺς Μητροπολίτας, ὑποστηρικτὰς τοῦ Τάματος.

4. Λόγῳ τοῦ ἐκτάκτου αὐτοῦ γεγονότος, παραθέτομε κατωτέρω τὴν συμπληρωματικὴν κατάστασιν θεμάτων ἡμερησίας διατάξεως πρὸς συζήτησιν κατὰ τὴν ἐτησίαν Γεν. Συνέλευσιν τοῦ Σωματείου μας τὴν 5.7.2012:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
α. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς 2011.
β.Ἔκθεσις Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν διαχειριστικὴν χρῆσιν 2011.
γ. Ἀπαλλαγὴ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν χρῆσιν 2011.
δ. Ἔγκρισις Προϋπολογισμοῦ 2012.
ε. Ἔκθεσις πεπραγμένων 2011.
στ. Προτάσεις διὰ ἐνεργοποίησιν τῶν μελῶν καὶ φίλων πρὸς μίαν πραγματικῶς ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ἀμέσου προτεραιότητος θέματα εἶναι:
1. Συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 7 παράγραφος στ τοῦ Καταστατικοῦ νὰ συσταθῇ, μὲ ἀπόφασιν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως Εἰδικὸν Συμβούλιον, τὸ ὁποῖον ἀναλαμβάνει μὲ τοὺς ὅρους ποὺ θὰ καθορίζῃ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον, νὰ ἐπιβλέπῃ τὴν πρόοδον καὶ ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου, νὰ ἐλέγχῃ τὰς διαδικασίας, τὰ ἔσοδα καὶ τὰ ἔξοδα.
Τὰ μέλη τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου νὰ ἐκλέγωνται μὲ κλήρωσιν τουλάχιστον διπλασίου ἀρθμοῦ καὶ ἀπὸ τὰ δύο φύλλα, μεταξὺ ἐνδιαφερομένων ἐθελοντῶν, καὶ μὲ προσόντα ποὺ νὰ προσδιορίζωνται εἰς τὴν προκήρυξιν προσκλήσεως ἐθελοντῶν.
Τὸν ἀριθμὸν τῶν μελῶν τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου νὰ καθορίζῃ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον καὶ νὰ περιλαμβάνεται εἰς τὴν προκήρυξιν.

2. Ἡ παραχώρησις περιόπτου θέσεως, π.χ. Ἀττικὸν Ἄλσος, ποὺ θὰ διατεθῇ ἀπὸ τὸν Περιφερειάρχην κ. Ἰωάννην Σγουρόν ἤ ἄλλον φορέα.
Ὅλα τὰ ἄλλα θέματα θὰ τὰ ἀποφασίζῃ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον καὶ τὸ Εἰδικὸν Συμβούλιον, μέχρι τὰ ἐγκαίνια.

3. Πρέπει νὰ τονίζωμεν εἰς τοὺς ἰθύνοντας, ὅτι ἐμεῖς, ὅπως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεων Πολιτείαν, δὲν ζητᾶμε τὸ παραμικρὸν δίλεπτον, ἀλλὰ μόνον νὰ διευκολύνῃ παντοιοτρόπως νομοθετοῦσα.
Ἀποδεχόμεθα πλήρως καὶ συμφώνως μὲ τὴν Νομοθεσίαν τὴν ἀκριβῆ θέλησιν καὶ βούλησιν κάθε διαθέτου, ποὺ προσφέρει ὅ,τι δήποτε μέχρι τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ ἔργου.

4. Διὰ τὰ μέλη τοῦ Σωματείου μας, τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ σπεύ­σουν, συνιστῶντα καὶ πολλὰ ἀκόμη νέα ἀξιόλογα μέλη, ἡ πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, πρέπει νὰ γίνῃ -χωρὶς ὑπερβολήν- καθημερινὸν μέλημα καὶ ἡ προσφορὰ ἐθελοντικῆς ἐργασίας πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἐπὶ τέλους νἀ ἐνεργοποιηθῇ.

5. Συμφώνως πρὸς τὰς ἀποφάσεις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως καὶ τοῦ Εἰδικοῦ Συμβουλίου τὰ μέλη νὰ ἀρχίσουν ἐκστρατείαν εὐρείας ἐνημερώσεως μέσῳ γνωστῶν των, Μ.Μ.Ε, πολιτικῶν, κ.λπ. ἁρμοδίων.

6. Ὅλοι οἱ ἐμφορούμενοι ἀπὸ πνευματικὰς ἰδέας καὶ ἀρχὰς ἄς σπεύσουν νὰ μᾶς συντρέξουν, εἴτε μὲ ἐθελοντικὴν προσωπικὴν ἐργασίαν, εἴτε μὲ οἰκονομικὰς ἐνισχύσεις (διότι τὸ «φύραμα» τὸ ἰδικόν μας δὲν ἐπαρκεῖ διὰ τὴν ἀποπεράτωσιν), διὰ νὰ προχωροῦν αἱ ἐργασίαι ἀδιακόπτως καὶ νὰ ὁλοκληρωθοῦν τὰ ἔργα ὑπὸ τὸ πρίσμα:
α. αἰωνία ἀντοχή,
β. ἀπόλυτη λειτουργικότης,
γ. ἀρίστη αἰσθητική, ἀρχιτεκτονικὴ μελέτη, ποὺ νὰ ἐναρμονίζεται μὲ τὴν θέσιν καὶ τὸ περιβάλλον,
δ. συντόμως καὶ
ε. λίαν εὐνοϊκῶς.

7. Ἡ Διακήρυξις τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνος» (λεπτομερῶς βλ. Περιοδικόν «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜ­ΜΗ» τεῦχος 31 σελίδες 33 – 60) πρέπει ἀμέσως νὰ βελτιωθῇ καὶ νὰ ἐκτυπωθῇ καὶ διανεμηθῇ εἰς πολλὰ ἀντίτυπα.

8. Ἀρχὴ μας πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἀπόλυτος διαφάνεια καὶ ἐπιβάλλεται νὰ εἴμεθα ὡσὰν διαυγέστατος πύργος. Καὶ διὰ τὸ τελευταῖον εὐρὼ θὰ ἐκδίδωνται ἐπίσημοι ἀποδείξεις καὶ θὰ ὑπάρχῃ μόνιμος -ἀπὸ τὴν πρώτην ὡς καὶ τὴν τελευταίαν ἀπόδειξιν- ἀνάρτησις τῶν ὀνομάτων τῶν δωρητῶν εἰς τὴν ἱστοσελίδα τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» (ὅσοι ἐπιθυμοῦν ἀνωνυμίαν, θὰ λαμβάνουν ὁπωσδήποτε ἐπώνυμον ἀπόδειξιν, ἀλλὰ ἡ ἀνωνυμία των θὰ παραμένῃ σεβαστή).

9. Ὀργάνωσις Ἡμερίδος διὰ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ἡ ὁποία θὰ συμπίπτῃ μὲ τὴν ἐφετινήν μας πολιτιστικὴν ἐκδήλωσιν καὶ θὰ πραγματοποιηθῇ, ὅπως πάντοτε, ἐν συνεργασίᾳ μὲ τοὺς λοιποὺς φορεῖς μας, ΙΠΗΠΑ, Διορθόδοξον Σύνδεσμον, Περιοδικόν μας «Φωτεινή Γραμμή» καὶ ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.
Εἰς αὐτὴν θὰ προσκληθοῦν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, τὰ μέλη τῆς Δ.Ι.Σ. καὶ λοιποὶ Ἱεράρχαι, αἱ πνευματικαί, πολιτικαὶ καὶ πολιτειακαὶ ἀρχαὶ τῆς πατρίδος μας, ἐκπρόσωποι φορέων, μέλη καὶ ὅλοι οἱ φίλοι.
Ὡς τόπος πραγματοποιήσεως τῆς ἐκδηλώσεως προτείνεται ἡ Παλαιὰ Βουλή ἤ τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον ἤ, ἄν γίνῃ μεγάλη κινητοποίησις, τὸ Στάδιον Εἰρήνης καὶ Φιλίας ἤ ἄλλη ἐγκατάστασις, ποὺ θὰ παραχωρηθῇ δωρεάν, καὶ ὡς χρόνος τὸ Φθινόπωρον τοῦ 2012, τέλη Σεπτεμβρίου, πρὸ τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Ὡς ὁμιλητὰς προτείνομεν νὰ καλέσωμεν τὸν Σεβ. Μητροπολίτην Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαον, τὸν Πρωτεπιστάτην τοῦ Ἁγίου Ὄρους, Γέροντα Μάξιμον Ἰβηρίτην (Νικολόπουλον), τὸν καθηγητὴν κ. Ἀχιλλέα Λαζάρου καὶ ἄλλους εὐλαβεῖς ἑλληνοψύχους ἐγνωσμένους ἱστορικούς, καθὼς καὶ ἄλλους εἰδήμονας.
Ἡ ἐκδήλωσις θὰ δύναται νὰ πλαισιωθῇ καὶ μὲ ἕνα σύντομον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα.

10. Προτείνομε νὰ ἀποφασισθῆ καὶ μία Θεία Λειτουργία εἰς ἕνα κεντρικὸν Ναὸν τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου θὰ ἀνακοινώσωμεν, ὡς ἐσυνήθιζον καὶ ἔπραττον οἱ ἐθνομάρτυρες-ἐμπνευσταὶ τοῦ Τάματος, ἐπισήμως εἰς τὸν λαὸν τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ἀγαπητὰ μέλη,
Παρακαλοῦμεν, προσκαλέσατε καὶ ἄλλους, ἱκανούς, εὐσυνειδήτους, φιλοτίμους και ἀνιδιοτελεῖς ἐθελοντὰς καὶ σπεύσατε νὰ μᾶς συνδράμετε, διότι εἶναι ἄκρως ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον νὰ περιμένουν τὰ ἀγαπητὰ μέλη καὶ φίλοι νὰ γίνωνται ὅλα μὲ εὐχολόγια καὶ μὲ ἐλαχίστους ἐθελοντάς…

Ἐπ’οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐφαρμόζωμεν τὸ Γραφικὸν «…καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθε πάντες…ὁ πρῶτος…ἀγρὸν ἠγόρασα,…ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε,…ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρητημένον…γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν…» (Λουκ 14, 18-20) ἤ τὴν παράφρασιν τῆς λαϊκῆς παροιμίας «ὅλοι θὰ πᾶμε εἰς τὸ πόλεμον (μία φορὰ τὸ ἔτος στὶς Γεν. Συνελεύσεις ἤ στὶς δωρεάν πολιτιστικές μας ἐκδηλώσεις), σεῖς καθημερινῶς θὰ στενάζετε ὑπὸ τὸ βάρος τῶν λίαν δυσβαστάκτων ὄγκων ἐργασίας καὶ ἐξόδων καὶ μεῖς θὰ δαφνοστεφανωθῶμεν, βαυκαλιζόμενοι ὅτι εἴμεθα μέλη τοῦ Σωματείου»…

Σκοπίμως ὡρίσαμε ὑποχρεωτικὴν εἰσφορὰν μόνον πέντε (5) Εὐρὼ ἐτησίως, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν, ὅτι θὰ ἔχωμεν στρατιὰν ἐθελοντῶν, ἀλλὰ φαίνεται τὰ ἑλληνικά μας δὲν ἐπαρκοῦν νὰ ἐκφρασθῶμεν κατανοητῶς…

Περισσότερον ἀπὸ κάθε ἄλλην φοράν, ἡ παροῦσα χρονικὴ στιγμὴ τυγχάνει λίαν κρίσιμος.
Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς δυναμώνῃ νὰ σταθῶμεν ἐπάξιοι τῶν περιστάσεων.

 

Εἰς τὰ πλαίσια τῆς ἐνημερώσεως ὅλων διὰ τὴν εὐχάριστον εἴδησιν τῆς ἀποφάσεως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 8.6.2012 διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀπευθύνθημεν καὶ μὲ τὴν ὑπ’ἀριθμ. 289/11.6.2012 ἐπιστολήν μας πρὸς τὸν Οἰκουμενκὸν Πατριάρχην κ. Βαρθολομαῖον, ἐπ’εὐκαιρίᾳ καὶ τῶν ὀνομαστηρίων του.
Μὴ δυνάμενος νὰ μᾶς ἀπαντήσῃ εὐθέως, ἀπέστειλεν πρὸς τὸ Σωματεῖον «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» τὴν κατωτέρω χειρόγραφον ἐπιστολήν του, τὴν ὁποίαν καὶ δημοσιεύομεν.

 


Κλείομεν τὰς ἀναφορὰς μὲ τὴν θερμὴν ἀπάντησιν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀπὸ τὴν ἡρωικὴν Κρήτην.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *