ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 51-ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΠΡΩΤΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΟΣ ΓΕΡΩΝ ΜΑΞΙΜΟΣ ΙΒΗΡΙΤΗΣ (Νικολόπουλος) ΤΑΠΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΩΤΗΡΙΩΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ

 

1. Τὴν 14.6.2012, παρέδωσεν τήν «σκυτάλην» ἡ Πρωτεπιστασία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπεδίου εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἰβήρων.

2. Ἡ Πρωτεπιστασία ἀνετέθη εἰς τὸν εἰς πάντα διαπρέποντα πολυγραφότατον – ἐρευνητήν, Ὁσιολογιώτατον Μοναχὸν Γέροντα π. Μάξιμον Ἰβηρίτην (Νικολόπουλον), μὲ ἐπιστάτας τοὺς ἀντιπροσώπους τῶν Ἱερῶν Μονῶν Παντοκράτορος, Ἱερομόναχον Ἐπιφάνιον, Φιλοθέου, Γέροντα Νικηφόρον καὶ Σίμωνος Πέτρας, ἱερομόναχον Ἱερώνυμον, διὰ τὸ ἐπιστασιακὸν ἔτος 2012-2013.

3. Ἡ Ἱερὰ Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἶναι τὸ ἐκτελεστικὸν ὄργανον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, ὡσὰν ἕνα Δημοτικὸν Συμβούλιον καὶ ἕνα εἶδος Εἰρηνοδικείου. Τὸ Ἐπιστασιακὸν αὐτὸ Συμβούλιον ἔχει τὴν εὐθύνην διὰ τὴν εἴσοδον τῶν προσκυνητῶν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὴν ἔκδοσιν τῶν διαμονητηρίων, τὰς ἀδείας προσεγγίσεως σκαφῶν εἰς τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὴν προσγείωσιν ἑλικοπτέρων.

4. Ἄς εὐχηθῶμε καὶ προσευχηθῶμε ὁ Τριαδικὸς Θεὸς νὰ εἶναι πάντοτε συναντιλήπτωρ τῆς νέας Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους εἰς τὸ νέον της ἔργον. Νὰ τὴν φωτίζῃ καὶ νὰ τὴν ἐνισχύῃ νὰ ἔχῃ θάρρος καὶ παρρησίαν, διὰ νὰ διεξάγῃ μάχας διὰ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας, τὴν ἀνόθευτον Πίστιν μας-Ὀρθοδοξίαν καὶ ἐν γένει νὰ ἀγωνίζεται διὰ κάθαρσιν κοινωνίας καὶ Ἐκκλησίας πρὸς δόξαν Θεοῦ.
5. Εἰς τοὺς σκοποὺς τῆς νέας Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μεταξὺ τῶν ἄλλων, θὰ ἦτο ἐθνικῶς καὶ θρησκευτικῶς ὠφέλιμον νὰ ἱδρύσουν ταχύρρυθμα σεμινάρια. Εἰς αὐτὰ νὰ ἐκπαιδεύωνται οἱ πλέον ἐγκρατεῖς ἐξασκημένοι διὰ προσευχῆς καὶ νηστείας γέροντες μὲ ἀκράδαντον πίστιν εἰς τὴν Ὀρθοδοξίαν, ἐγνωσμένου ἤθους-καλῆς μαρτυρίας, μὲ ἀνιδιοτέλειαν, θάρρος καὶ παρρησίαν καὶ ἱεραποστολικὰ ἰδανικὰ καὶ νὰ ἀποστέλωνται διὰ μικρὸν χρονικὸν διάστημα, τόσον εἰς τὰς διαφόρους πόλεις καὶ ἐπαρχίας τῆς Ἑλλάδος, ὅσον καὶ εἰς τοὺς ἁπανταχοῦ Ἕλληνας τῆς διασπορᾶς, διὰ νὰ τονώνουν τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος ὅλων τῶν Ἑλλήνων ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ νὰ τοὺς βοηθοῦν νὰ ἐπιστρέφουν εἰς τὰς ρίζας μας, ἤτοι τὰς αἰωνίους ἀνεκτιμήτους ἀξίας τῆς φυλῆς μας, Θρησκείαν = Ὀρθοδοξίαν, Χριστιανικὴν Οἰκογένειαν, ἀκέραιον Ἑλλάδα. Διότι οἱ ἰθύνοντες, πειθήνια τυφλὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀμέσως ἢ ἐμμέσως γίνονται «γενίτσαροι» τοῦ πνεύματος, βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα καὶ τοποθετοῦν συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως βραδυφλεγεῖς βόμβας εἰς τοὺς πυλώνας τῶν αἰωνίων αὐτῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας.

6. Ὡς γνωστὸν μόνον χάριν αὐτῶν τῶν ἀξιῶν κατωρθώσαμεν νὰ διατηρήσωμεν μέχρι πρό τινος τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμότροπον καὶ τὸ ὁμόθρησκον καὶ δὲν «ἐπολποποιήθημεν» ἀκόμη πλήρως.

7. Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται νὰ δώσωμεν εἰς τοὺς ἰθύνοντας νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ πραγματοποιήσουν τὰς ἀντιχριστιανικὰς προθέσεις των, νὰ φορολογήσουν τὰς Ἱερὰς Μονὰς τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τῶν μετοχίων των ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα.

8. Αἱ περιουσίαι τῶν Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Ὄρους, ἀλλὰ καὶ ἀλλαχοῦ ἐπιβάλλεται νὰ ἀξιοποιῶνται καταλλήλως. Τοιουτοτρόπως θὰ δύνανται νὰ πραγματοποιῶνται καὶ τὰ ταχύρρυθμα αὐτὰ σεμινάρια – «φυτώρια» διὰ τὴν Ἑλλάδα μας καὶ διὰ τὰς παροικίας μας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον· θὰ ἐφοδιάζωνται ὅλοι οἱ «εὐέλπιδες» τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ εἰδικὰς ἀδείας προσυπογραφόμενας καὶ ἀπὸ τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην καὶ τοὺς ἄλλους τοπικοὺς Πατριάρχας καὶ Ἀρχιεπισκόπους, διὰ νὰ δύνανται νὰ ἐργάζωνται ἀπροσκόπτως καὶ λίαν ἐπιτυχῶς, ἰδίως εἰς τὰς παροικίας μας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ποὺ ἐν πολλοῖς ἔχουν ἁλωθῆ ὄχι μόνον ἀπὸ τὸν παπισμὸν καὶ τὴν προτεσταντίαν, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ ἀπὸ ἐνίους ὀρθοδόξους ταγούς, οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν Χριστόν, ἀλλὰ χρυσόν καὶ δὲν ζοῦν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν.

9. Εὐελπιστοῦμεν ὅτι ὁ εἰς πάντα διαπρέπων Γέρων Μάξιμος Ἰβηρίτης, Πρωτεπιστάτης, καὶ οἱ συνεργάται του νὰ συνειδητοποιήσουν ἐπιτακτικὴν ἀνάγκην μετεκπαιδεύσεως τῶν συγχρόνων Ἱεραποστόλων διὰ νὰ μεταβαίνουν παντοῦ καὶ νὰ «ἁλιεύουν» τὰ ἀπολωλότα πρόβατα καὶ νὰ τοὺς «ἐμπολιάζουν» μὲ τὰς αἰωνίους ἀξίας τῆς φυλῆς μας, διὰ νὰ ἀποφευχθοῦν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων τῆς ἐκμηδενίσεως καὶ τῆς παγκοσμιοποιήσεως.

10. Ἄς εὐχηθῶμε καὶ προσευχηθῶμε, ὅλοι οἱ ἁγνοὶ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ὁ Θεὸς νὰ εὐλογήσῃ καὶ νὰ φωτίσῃ τὴν Ἱερὰν Ἐπιστασίαν νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς τὸ «περιβόλι τῆς Παναγιᾶς» ἡ ἐν λόγῳ «Σχολὴ Εὐελπίδων» καὶ νὰ ἀποστέλωνται παντοῦ τέτοια στελέχη καὶ νὰ ἀγωνίζωνται λίαν ἐπιτυχῶς διὰ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας.

Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἡ ἐν λόγῳ ἰδέα θὰ εὐδοκιμήσῃ, ἐὰν καὶ ἐμεῖς, ἐκτὸς τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συμβάλλωμεν πρὸς τοῦτο.
Εἴθε, μυριάκις εἴθε.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *