ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 50 – ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Τατουὰζ ἢ δερματοστιξία

Τὰ σημεῖα ἀναγνωρίσεως εἰς τὴν ἀρχαιότητα ἐλέγοντο «στίξις» (κτύπημα) ἢ «κατάστιξις» καὶ ἡ πρᾶξις στιγματισμός, ὅταν δὲ ἐγένοντο ἐπὶ τοῦ σώματος ἐλέγοντο δερματοστιξία. Ἡ λέξις ὅμως ποὺ χρησιμοποιεῖται εὐρέως σήμερον εἶναι ἡ ἀλλογενὴς λέξις τατουὰζ.

Ἡ λέξις «Τατουάζ» προέρχεται ἀπὸ τὴν λέξιν «Tattoo», ὅρος ποὺ εὑρίσκεται εἰς τὴν πρώτην δεκάδα τῶν ἀναζητήσεων εἰς τὸ διαδίκτυον ἀπὸ τὸ 1999! Ἡ λέξις «Tattoo» εἶναι παράφρασις τῆς λέξεως Tattawing τῆς φυλῆς ἰθαγενῶν τῆς Ν. Ζηλανδίας μὲ τὸ ὄνομα Μαορὶ. Εἰς τὴν Πολυνησιακὴν διάλεκτον ἡ λέξις «Τα» σημαίνει σχέδιον καί «Ἀτουάζ» δηλώνει «αὐτὸν ποὺ δίδει πνοὴ εἰς τὰ πλάσματα τῆς γῆς»! Μὲ ἄλλα λόγια, Τατουὰζ σημαίνει «τὸ σχέδιον πού σοῦ δίδει τὴν προστασίαν τῶν θεῶν»! Ἐπιπλέον ἔχει τὰς ἔννοιας «ἀνεξίτηλον σημάδι», «σχέδιον εἰς τὸ δέρμα», «σημειώνω κάτι», «κεντῶ ἐπάνω εἰς τὸ δέρμα»!

Εἰς τὰ μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 μὲ τὰς ἀρχὰς τῆς δεκαετίας τοῦ 1970 τὸ τατουὰζ ἐμφανίζεται εἰς μουσικοὺς τῆς συγχρόνου (ρόκ-πὰνκ) μουσικῆς.Τὸ 1963 ὁ Μπροῦνο ντὲ Πιγκὰλ ἀνοίγει εἰς τὸ Παρίσι τὸ πρῶτον Στούντιο Τατουάζ. Ὡς καὶ φεστιβὰλ διοργανώνονται εἰς τοπικὴν ἀλλὰ καὶ διεθνῆ βάσιν, ὅπως αὐτὰ τοῦ Σίδνεϊ, τῆς Φρανκφούρτης, ἐνῷ ἀπὸ τὸ 1999 διοργανώνεται καὶ εἰς τὴν χώραν μας Πανελλήνια Ἔκθεσις Tattoo Art! Ἡ Ἕνωσις Ἐπαγγελματιῶν Τατουὰζ τῶν Η.Π.Α. δηλώνει ὅτι ἔχουν κάνει τατουὰζ εἰς τριάντα ἐννέα ἑκατομμύρια (39.000.000) ἄτομα ἀπὸ τὸ 1990 ὡς τὸ 2004! Δηλαδὴ ἕνας (1) εἰς τοὺς ἑπτά (7) Ἀμερικανούς!! Εἰς τὴν ἰδίαν κατεύθυνσιν διαδόσεώς του δραστηριοποιοῦνται διάσημοι ἀθληταί, ἠθοποιοί, «μοντέλα» ἀλλὰ καὶ ἄνθρωποι τῶν ΜΜΕ.
Χαρακτηριστικὰ παραδείγματα ἠθοποιῶν, ποὺ διεφήμισαν τὸ τατουάζ, εἶναι ὁ Μάρλον Μπράντο ὡς μηχανόβιος μὲ τατουὰζ εἰς τὰς ταινίας του, εἰς τὰς ἀρχὰς τῆς δεκαετίας τοῦ 1980 τὰ supermodels ὅπως ἡ Στέφανι Σέιμουρ καὶ ἡ Κάρε Ὄτις ἀλλὰ καὶ οἱ στὰρ τοῦ Χόλλιγουντ ὅπως ἡ Ντρίου Μπάριμορ καὶ ὁ Μίκι Ρούρκ.

Σήμερα πολλοὶ ἠθοποιοί, βραβευμένοι μάλιστα μὲ ὄσκαρ πολλοὶ ἀπὸ αὐτούς, εἶναι στιγματισμένοι μὲ τατουάζ: Λόγου χάριν Ρόμπερτ Ντὲ Νίρο, Τζούλια Ρόμπερτς, Τζόντι Φόστερ, Σὸν Κόνερι, Τζέσικα Λάγκ, Νίκολας Κέιτζ, Τζίνα Ντέιβις, Σὸν Πέν, Μπίλι Θόρτον, Μαρίσα Τομέι, Ἀντζελίνα Τζολί, Σαρλὶζ Θέρον, Μπὲν Ἄφλεκ κ.α.

Τὸ τατουὰζ εἶναι πράξις ποὺ εἶχε πάντοτε μαγικὸν χαρακτῆρα. Εἰς τὰς περισσοτέρους κοινωνίας ἀνεγνωρίζετο μαγικὴ δύναμις εἰς ἐκείνους ποὺ ἐπιδίδοντο εἰς τὸ τατουάζ. Συνήθως τὸ τατουὰζ ἀποτελεῖ δοκιμασίαν μυήσεως ἢ ἀναγνωρίσεως τοῦ φύλου, τοῦ ἀξιώματος κ.λπ. Γίνεται ὅμως περισσότερον διὰ τὴν μαγικήν, προφυλακτικὴν καὶ θεραπευτικὴν ἀξίαν του!
(Γενικὴ Παγκόσμιος Ἐγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαροὺς)
Πρόγονος τῶν τατουὰζ εἰκάζεται πὼς εἶναι ἡ παράδοσις ἐκδηλώσεως πένθους τῶν πρωτόγονων φυλῶν. Ἐχάραζον τὸ σῶμα τους καὶ ἔτριβαν κάρβουνα μέσα εἰς τὰς τομάς, μὲ ἀποτέλεσμα μετὰ τὴν θεραπείαν των, τὰ ἀδιάλυτα μόρια τοῦ κάρβουνου νὰ παραμένουν μέσα εἰς τὸ δέρμα. Εἰς ἄλλας φυλὰς ὑποδήλωνον τὴν κοινωνικήν των θέσιν καὶ τὸ ἀξίωμα ἐνῷ εἰς ἄλλας ἐδήλωναν πὼς τὰ ἄτομα ποὺ τὰ ἔφεραν ἦσαν ὥριμα διὰ κοινωνικὴν ζωήν.
Οἱ παλαισταὶ καὶ οἱ μονομάχοι εἰς τὴν ἀρχαιότητα ἔφεραν τατουὰζ εἰς ἔνδειξιν ἀδελφοσύνης. Διὰ τοὺς Μαορὶ ἀκόμη καὶ σήμερα, τὰ τατουὰζ εἶναι κομμάτι τῆς ἱστορίας τους, πολὺ «ἱερόν»! Καὶ ὅπως ἀνεφέρθη, εἰς τὴν Πολυνησιακὴν διάλεκτον σημαίνει, τὸ σχέδιον πού σοῦ δίδει τὴν προστασίαν τῶν θεῶν!
Εἰς τὴν Δύσιν ἐμφανίζεται τὸ τατουὰζ ἀρχικὰ εἰς τοὺς Σταυροφόρους καὶ τὸ 1691 ἀπὸ τὸν Γουΐλιαμ Ντάμφερ ἐξερευνητὴν θαλασσῶν εἰς τὴν ἐπιστροφήν του εἰς τὸ Λονδίνον μετὰ τὰ ταξίδια του εἰς τὴν Πολυνησίαν καὶ εἰς τὰ νησιὰ τοῦ Εἰρηνικοῦ. Εἰς τὰ τέλη τοῦ 17ου αἰῶνος τὸ τατουὰζ μεταφέρεται οὐσιαστικῶς εἰς τὴν Εὐρώπην ἀπὸ τὸν Κάπτεν Κούκ, ὁ ὁποῖος φέρνει μαζί του εἰδικοὺς τεχνίτας ἀπὸ τὴν Πολυνησίαν μὲ σκοπὸν τὴν διάδοσίν του. Εἰς τὰς ἀρχὰς τοῦ 18ου αἰῶνος τὸ τατουὰζ γίνεται «μόδα» εἰς τὰς ἀριστοκρατικὰς τάξεις τῆς Εὐρώπης καὶ ὕστερα ἐγκαταλείπεται. Τὸν 19ον αἰῶνα γίγνεται πάλι «μόδα» εἰς Εὐρωπαϊκὰς χώρας.
Εἰς τὴν ἀρχαίαν Αἴγυπτον τατουὰζ εἶχον οἱ βασιλικοὶ ἀκόλουθοι καὶ οἱ ἱερεῖς τῶν εἰδώλων διὰ νὰ διακρίνωνται.
Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες ἐγνώριζον τὴν τεχνικὴν τῆς δερματοστιξίας ἤδη ἀπὸ τὴν Μυκηναϊκὴν ἐποχήν, ὡστόσο δὲν ἔπαυαν νὰ τὴν θεωροῦν ὡς συνήθεια τῶν βαρβάρων! Χαρακτηριστικὸν δουλείας, ὑποτελείας καὶ ὑποταγῆς!
Ὁ Πλούταρχος ἀναφέρει πὼς οἱ Συρακούσιοι μετὰ τὴν συντριβὴν τῶν Ἀθηναίων εἰς τὰς Συρακούσας τῆς Σικελίας, ἐτοποθέτησαν ἕν ἄλογον μὲ τὴν μορφὴν τατουὰζ εἰς τὰ μέτωπα τῶν αἰχμαλώτων!
Οἱ Ρωμαῖοι ἐσημάδευαν μὲ τατουὰζ τοὺς σκλάβους καὶ τοὺς ἐγκληματίας καὶ μὲ τὸ γράμμα D τοὺς λιποτάκτας! Ἀργότερα, τὸ 750 μ. Χ. τὸ ἴδιο ἔκαναν καὶ οἱ Κινέζοι εἰς τοὺς ἐγκληματίας! Εἰς τὴν Νέαν Γουινέαν καὶ εἰς τὴν Βιρμανίαν ἐχρησιμοποιεῖτο ὡς διακριτικὸν τῶν φυλῶν, ἐνῷ εἰς τὴν Νέαν Ζηλανδίαν ἀπετέλη ἔμβλημα τιμῆς! Οἱ Ἰνδιάνοι Τόμσον ἔλεγχαν τὸ κουράγιον των, κυρίως τῶν νέων, ἐφαρμόζοντες τὸν ὀδυνηρότερον τρόπον τατουάζ!
Εἰς τὴν Παραγουάη ἦτο σύμβολον τῆς ἐφηβείας, ἐνῷ κάποιες φυλὲς εἰς τὴν Ἰνδίαν τὸ ἐχρησιμοποίουν ὡς μέσον καλλωπισμοῦ καὶ σεξουαλικῆς διεγέρσεως!
Εἰς τὰ νεώτερα χρόνια ἦτο ταυτισμένον μὲ τοὺς περιθωριακούς, τοὺς μηχανόβιους καὶ τοὺς φυλακισμένους ἀλλὰ καὶ διάφορα ἐπαγγέλματα ὅπως ναυτικούς, ἐργάτας κ.λπ. Εἰς τὰς κινηματογραφικὰς ταινίας ἦτο χαρακτηριστικὸν τῶν βαρυποινιτῶν καὶ τῶν μηχανόβιων μαζὶ μὲ τὰ μακριὰ μαλλιὰ καὶ τὰ δερμάτινα ροῦχα. Μετὰ τὸν Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον, μὲ τὴν διαφήμισιν ποὺ τοῦ γίνεται, ἐμφανίζεται ἀπὸ τοὺς πεζοναύτας τοῦ Ἀμερικανικοῦ στρατοῦ ὡς τοὺς Χίπις! Τατουὰζ ἔχουν ὁπωσδήποτε τὰ μέλη συμμοριῶν ὡς δεῖγμα ταυτίσεως, συμμετοχῆς καὶ παντοτινῆς των ἀφοσιώσεως εἰς αὐτάς! Παρομοίως καὶ εἰς ὀπαδοὺς μουσικῶν ρευμάτων ὅπως ρόκ, Χέβυ Μέταλ, πὰνκ μέχρι καὶ εἰς τὰς κινήσεις τῶν νέο Ναζί!
Εἰς ὅλους τοὺς λαοὺς εἶναι συνδεδεμένα μὲ παγανιστικὰς ἀντιλήψεις!
Εἰς τὴν ἀρχαίαν Αἴγυπτον ἔχουν εὑρεθῆ μούμιες τῆς 6ης Δυναστείας (2000 π. Χ.) μὲ τατουάζ! Ἐκεῖ ἐθεώρουν τὸ τατουὰζ ὡς ἱερὸν σημεῖον καὶ ἀπηγορεύετο νὰ τὸ ἔχῃ κανεὶς ἐπάνω του ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Φαραώ. Τὸ ἐταύτιζον μὲ τὴν γονιμότητα καὶ τὴν ἀρχοντιά. Μὲ τατουὰζ ἐκόσμουν τοὺς νεκρούς των πιστεύοντες ὅτι ἤσκει μαγικὰς εὐεργετικὰς ἐπιδράσεις. Τὰ τατουὰζ μὲ σκοῦρα χρώματα ποὺ φέρουν εἰς τὴν κοιλιάν, τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια οἱ μούμιες τῆς 6ης Δυναστείας θεωροῦνται ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονας θρησκευτικῆς σημασίας! Πολλὰ ἀπὸ τὰ τατουὰζ ποὺ κυκλοφοροῦν σήμερα περιέχουν ἀρχαῖα αἰγυπτιακὰ σύμβολα (ὅπως τὸ ΑΝΚΗ)!
Ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον μετεδόθησαν εἰς γειτονικὰς χώρας καὶ πολιτισμοὺς μέσῳ τοῦ ἐμπορίου (Μεσογείου, Περσίας, Ἀραβίας) καὶ ἔφθασαν τὸ 2000 π.Χ. μέχρι τὴν Κίναν. Ὁ Ἱπποκράτης εἶχε παρατηρήσει πὼς οἱ Σκύθες ἔκαναν τατουὰζ εἰς τὰ χέρια καὶ τὰ στήθη τους μὲ σκοπὸν νὰ γίνουν πιὸ δυνατά!
Εἰς τὴν Παλαιστίνην πιστεύουν ὅτι, ἂν κάνουν τατουὰζ εἰς τὸ χέρι, τὸ προστατεύουν ἀπὸ στραμπούληγμα ἢ ἐξάρθρωσιν!
Εἰς τὸ Ἰρὰκ πιστεύουν ὅτι τὸ τατουὰζ φέρνει μακροζωίαν! Εἰς τὴν Ἰνδίαν μὲ τὰ τατουὰζ ἐπίστευαν ὅτι ἐξορκίζουν τὴν κακὴν τύχην καὶ τὰς ἀσθενείας. Οἱ Ἰνδοὶ τῆς Βεγγάλης μάλιστα, ἀκόμη πιστεύουν ὅτι ἄστικτα πρόσωπα θὰ γνωρίσουν δυσκολίας εἰς τὸ μεταθανάτιον βίον τους!
Εἰς τὴν Ἰνδονησίαν ἐθεώρουν ὅτι μὲ τὰ τατουὰζ ἐλάμβανον δύναμιν διὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὰς καθημερινὰς δυσκολίας, ὅπως εἰς τὸ κυνήγι ἀγρίων ζώων διὰ τὴν ἐπιβίωσίν των.
Τὸ 1100 π.Χ. τὸ τατουὰζ γίνεται γνωστὸν εἰς Πολυνησίαν, Βόρνεο, Φιλιππίνες, Νέαν Γουϊνέαν καὶ τὴν Φορμόζα.
Εἰς τὸ Βόρνεο τὰ ἐτοποθέτουν γύρω ἀπὸ τὸ καρπὸν καὶ τὰ δάκτυλα διὰ προστασίαν ἀπὸ τὰς ἀσθενείας. Εἰς τὴν Ταϊτὴν τὰ χρησιμοποιοῦν ἀκόμη ὡς φυλακτὸν διὰ τὴν ἀποτροπὴν παντὸς κακοῦ.
Εἰκάζεται ὅτι ἀπὸ τὴν Πολυνησίαν μεταφέρεται μὲ τὰς μεταναστεύσεις εἰς ὅλον τὸν Εἰρηνικόν. Τὸν 5ον αἰῶνα π.Χ. συναντᾶται εἰς τὴν Ἰαπωνίαν, ὅπως φανερώνουν εὑρήματα εἰς τὴν Ὀσάκα, ἐνῷ ὑπάρχουν εἰς τὴν Κίναν γραπτὰ στοιχεῖα εἰς νομικὰ ἔγγραφα ἀπὸ τὸν 3ον π.Χ. αἰῶνα.
Εἰς τὸ Νεπὰλ αἱ γυναῖκες ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τατουὰζ διακοσμοῦν τὰ χέρια των μὲ περίτεχνα ἔγχρωμα σχέδια κατὰ τὴν παραμονὴν τῆς Βουδιστικῆς ἑορτῆς Eid al Fitr!

Εἰς τὴν Βιρμανίαν ἀκόμη πιστεύουν ὅτι ἂν εἶναι ἐπάνω ἀπὸ τὴν καρδιὰν ἠμποροῦν νὰ σταματήσουν τὸ κακόν! Τὰ μαῦρα εἶναι περισσότερον διακοσμητικά, ἐνῷ τὰ κόκκινα τὰ χρησιμοποιοῦν διὰ προστασίαν ἀπὸ τὴν βασκανίαν καὶ τὴν ἀσθένειαν!
Οἱ Σαμάνοι ἤδη ἀπὸ τὸ 2000 π.Χ. ἐχρησιμοποίουν τὸ τατουὰζ ὡς ἕν εἶδος βελονισμοῦ εἰς τὰς θρησκευτικάς των τελετάς, ἰάσεως ἢ μυήσεως!
Οἱ Ἐσκιμῶοι καὶ οἱ κάτοικοι τῶν νησιῶν Φίτζι κάνουν τατουὰζ διὰ νὰ ἐξασφαλίσουν εὐτυχίαν εἰς τὴν μέλλουσαν ζωήν!
Οἱ Ἰάπωνες τὸ χρησιμοποιοῦν διὰ καλλωπιστικοὺς ἀλλὰ καὶ θρησκευτικοὺς λόγους πιστεύοντες ὅτι μὲ τατουὰζ μὲ φίδια καὶ δράκους ἐξορκίζουν τοὺς φόβους καὶ τοὺς ἐφιάλτες των. Οἱ Ἰνδιάνοι τὰ εἶχαν ὡς φυλακτὰ θεωρῶντες ὅτι τοὺς προστάτευον ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὸν ἐχθρὸν εἰς τὴν μάχην! Κάποια ἀπὸ αὐτὰ ποὺ κυκλοφοροῦν ἀκόμη συμβολίζουν τὴν μητέρα φύσιν καὶ τὴν λατρείαν τῆς αἰωνίας μητέρας!
Εἰς τὰς φυλὰς τῆς Ἀφρικῆς ἔχουν πάντοτε σχέσιν μὲ τὴν θρησκείαν, τὴν φυλὴν καὶ τὰς προλήψεις!
Εἰς τὰς Φιλιππίνας ὑπάρχει ἡ δεισιδαιμονία, κατὰ τὴν ὁποίαν ὁ νικητὴς πολεμιστὴς ἢ κυνηγὸς ἐλάμβανεν τὴν δύναμιν τοῦ φονευομένου ἐχθροῦ ἢ τοῦ θηράματος, ἂν τὸ ἐζωγράφιζε ἐπάνω εἰς τὸ σῶμα του!

Τὶ μᾶς διδάσκει ὅμως ἡ Θρησκεία μας :

«Καὶ ἐντομίδας οὐ ποιήσετε ἐπὶ ψυχῇ ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ γράμματα στικτὰ οὐ ποιήσετε ἐν ὑμῖν. Ἐγὼ εἰμὶ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν.» (Λευΐτικόν ΙΘ 28).
Τὸν 8ον μ.Χ. αἰῶνα ἡ Ἐκκλησία κατεδίκασε τὴν ἀποτύπωσιν ὁποιουδήποτε συμβόλου ἐπὶ τοῦ σώματος τῶν πιστῶν ὡς εἰδωλολατρικὸν ἔθιμον καὶ ὡς πρακτικὴν τῶν βαρβάρων!

Νοιώθομε θλίψιν, ὅταν βλέπωμε ἱεροὺς ναοὺς ρυπαινομένους μὲ διάφορα «σπρέι»…, τότε πῶς ἀνεχόμεθα νὰ βάφωμεν μὲ ἀνεξίτηλον τρόπον τὸ σῶμα μας ποὺ εἶναι ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐμεῖς εἴμεθα ἱερότεροι ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς ναοὺς, διότι εἴμεθα ἔμψυχοι ναοί…
Μὲ τὸ τατουὰζ, ἂν μὴ τί ἄλλο, σφραγίζεται κανεὶς μὲ κάτι! Τοιουτοτρόπως ὡς «μόδα» οἰκειοποιεῖται τὴν λογικήν του σφραγίσματος…

«Καὶ ἐπιβάλλει εἰς ὅλους, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, νὰ δεχθοῦν εἰς τοὺς ἑαυτούς των χάραγμα εἰς τὸ δεξί των χέρι ἢ εἰς τὰ μέτωπά των! » (Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ΙΓ 16-18).
ΠΗΓΗ: http://anavaseis.blogspot.com/2011/07/blog-post_6542.html
(σ.σ.: Ἐπιτήδειοι καὶ ἰδιοτελεῖς λαοπλάνοι παρασύρουν, δυστυχῶς, ἁγνὰ παιδιὰ καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἀνόητην μόδα. Ὅσον καὶ νὰ μετανοήσῃ κάποιος, δὲν ἠμπορεῖ νὰ ἀπομακρύνῃ αὐτὰ τὰ ἀποκρουστικὰ στίγματα οὔτε μὲ λέϊζερ).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *