ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 50 – ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗN ΣΥΝΔΕΣΙN ΠΑΤΡΩΝ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

εἰς 4 ὥρας περίπου μέσῳ Ἀγρινίου – Καρδίτσας
(Παραμεγδόβιος ὁδός)
ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ

1. Ἐὰν ὑπῆρχε σύνεσις, ἦθος ἐργασίας, εὐσυνειδησία, δικαιοσύνη, ἐντιμότης, εὐπρέπεια, εὐποιΐα καὶ προπαντὸς ἄκρα ἀνιδιοτέλεια, τότε θὰ ἐνδιαφέροντο οἱ ἰθύνοντες νὰ γίνωνται ἔργα ὑποδομῆς διὰ τὸ σύνολον καὶ ὄχι ἐκεῖ ὅπου ἔχουν ἐξασφαλίσει «στρατιά» ψηφοφόρων ἤ τεράστιες «μίζες». Τότε μὲ ὀρθὴν ἱεράρχησιν τῶν ἀναγκῶν καὶ τὴν χρηστὴν διαχείρισιν τῶν ἐσόδων, θὰ εἴχαμε πολλὰ ἐγγειοβελτιωτικὰ καὶ ἔργα ὑποδομῆς, πλήρη ἀπασχόλησιν, παραγωγικότητα, δημιουργίαν πλούτου, οἰκονομίαν εἰς τὰ καύσιμα καὶ τὰς ἐργατοώρας, καθαρὸν περιβάλλον καὶ πολλὰ ἄλλα θετικά. Μὲ τὸ ὀρθὸν «νοικοκύρευμα» τῶν ἐσόδων καὶ τῶν δαπανῶν ὄχι μόνον δὲν θὰ παρίστατο ἀνάγκη νὰ συνάπτωμεν συνεχῶς νέα «θαλασσοδάνεια», ἀλλὰ θὰ ἐπερίσσευαν καὶ ἐθνικοὶ πόροι, διὰ νὰ ἀξιοποιῶνται καὶ τὰ ὑπόλοιπα ποσὰ ἀπὸ τὰ εὐρωπαϊκὰ κονδύλια καὶ δὲν θὰ ἐχάνοντο ὑπὲρ ἄλλων χωρῶν, αἱ ὁποῖαι ἀξιοποιοῦν τὰ ἰδικά των χρηματικὰ «πακέτα».
2. Δυστυχῶς ὅμως φαῦλοι, ἀνίκανοι καὶ ἀνεγκέφαλοι «πολιτικάντηδες» ἐδημιούργησαν τὴν ἄκρως καταστρεπτικὴν ἀστυφιλίαν καὶ διὰ νὰ ἀπασχοληθοῦν ὅλα τὰ ἑκατομμύρια ἀτόμων, ποὺ συνεσωρεύθησαν εἰς τὴν Ἀττικήν, τὴν ἀποπνυκτικὴν «χαβούζα», ἐδημιουργοῦσαν συνεχῶς ὑποτυπώδεις καὶ σαθρὰς παραγωγικὰς μονάδας καὶ πολλαπλασίας ὀργανικὰς θέσεις εἰς τὸ Κράτος καὶ τοὺς κρατικοὺς ὀργανισμούς, διὰ νὰ «βολεύουν» τὰς «στρατιάς», ποὺ ἐγκατέλειπον τὴν ὕπαιθρον καὶ διὰ νὰ ἔχουν ἐξασφαλίσει οἱ «πολιτικάντηδες», διὰ τοῦ πελατειακοῦ κράτους, τὴν ἐπανεκλογήν των.
3. Εἰς τὴν ὑπόλοιπον Ἑλλάδα ἐλάχισται ἐπενδύσεις ἐγένοντο, ἰδίᾳ ἀπὸ «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς μὲ ἄφθονα χαμηλότοκα δάνεια καὶ πονηρὰς ὑπερτιμολογήσεις διὰ «λαδώματα» καὶ λοιπὰς ἐκδουλεύσεις πρὸς τοὺς ἰθύνοντας Ὑπουργείων, Τραπεζῶν κ.λπ. καὶ τοιουτοτρόπως αἱ προχειρόταται αὐταὶ ἐπενδύσεις ἀπέβησαν ἀντιπαραγωγικαὶ καὶ ζημιογόναι καὶ ἐκ τῶν προτέρων ἦσαν καταδικασμέναι νὰ ἀποτύχουν. Τοιουτοτρόπως ἐδημιουργοῦντο στρατιαὶ ἀνέργων καὶ ἄπειραι καταχρεωμέναι βιομηχανικαὶ καὶ παραγωγικαὶ μονάδες, ποὺ δὲν ἐπλήρωναν, ὄχι μόνον τοὺς φόρους των καὶ τὰς ἀσφαλιστικὰς εἰσφοράς, ἀλλὰ οὐδὲ καὶ αὐτὰς τὰς Τραπέζας, τοὺς προμηθευτάς των καὶ τὸ ἐργατοϋπαλληλικὸν προσωπικόν, ἐπιβαρύνοντες-ζημιώνοντες τοιουτοτρόπως τὸ κοινωνικὸν σύνολον. Τὸ σαθρὸν καὶ διεφθαρμένον κατεστημένον ἐβράβευεν μὲ τὸ ἀζημίωτον ὅλους αὐτούς, ποὺ δολίως ἐπτώχευαν τὰς ἐπιχειρήσεις των ἐξασφαλίζοντες διὰ βίου τὰ τέκνα των, ἐγγόνους των καὶ δισέγγονά των…
4. Ὅπως ἐγράψαμε καὶ εἰς τὴν Φωτεινὴ Γραμμή, τεῦχος 48, σελ. 57 τὴν ΜΟΜΑ, ποὺ κατεσκεύαζεν ἔργα ὑποδομῆς, ἀρίστης ἀντοχῆς καὶ λίαν εὐνοϊκῶς, τὴν κατήργησαν οἱ πανοῦργοι πολιτικοί μας, διὰ νὰ διευκολύνουν «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς «ἡμετέρους», οἱ ὁποῖοι διαθέτουν καὶ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως. Τοιουτοτρόπως ἐλάχιστα ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα ἐγένοντο εἰς τὴν ἐπαρχίαν καὶ εἰς τὰ ἀστικὰ κέντρα λίαν εὐτελῆ ἀλλὰ πανάκριβα.
5. Παραδείγματος χάριν ἐσπαταλοῦσαν πολλαπλάσια ποσὰ διὰ νὰ «βολεύουν» τὸν συρφετόν των μὲ τὰς κομματικὰς ταυτότητας καὶ τὰς φατρίας τῶν συνδικαλιστικῶν παρατάξεών των. Ἀκόμη καὶ εἰς τὸν Ο.Σ.Ε. μὲ ὑψηλοτάτας ἀποδοχὰς τῶν μὴ ἐργαζομένων ἀλλὰ «περιεργαζομένων» δὲν ἀνέπτυσσον σωστὸν σιδηροδρομικὸν δίκτυον διὰ νὰ μεταφέρωνται τὰ διάφορα ἀγαθὰ διὰ τῶν σταθερῶν τροχιῶν μὲ εὐνοϊκὸν κόμιστρον ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ὡς π.χ. γεώμηλα (πατάτες) τοῦ Νευροκοπίου εἰς τὰ μεγάλα ἀστικὰ κέντρα καὶ εἰς τοὺς λιμένας, μὲ ἀποτέλεσμα ὄχι μόνον τὰ ἑλληνικὰ γεώμηλα νὰ μὴ ἐξάγωνται ἀλλὰ καὶ οἱ Ἕλληνες νὰ μὴ τρώγουν ἑλληνικὲς ἀλλὰ… αἰγυπτιακὲς πατάτες. Δηλαδὴ οἱ ἀνίκανοι καὶ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί μας διέλυσαν καὶ διὰ αὐτοῦ τοῦ τρόπου ἀκόμη καὶ τὴν γεωργίαν.
6. Ἐπίσης θὰ ἠδύνατο νὰ «ἀνθίσῃ» ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία διὰ τῆς ἀναπτύξεως κόμβων μεταφορᾶς τῶν ἀγροτικῶν καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν ἀπὸ τὰς διαφόρους νήσους, ὡς π.χ. ἀπὸ τὴν Κρήτην εἰς τοὺς κυριωτέρους λιμένας τῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλονίκην, Ναύπλιον καὶ λοιπὰ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ μὲ φορτηγὰ πρὸς τὰς διαφόρους Εὐρωπαϊκὰς χώρας.
Ἰδοὺ μία καινοτομία, ἡ ὁποία πρέπει νὰ προσφερθῆ εἰς τὰ πλαίσια ἑταιρικῆς κοινωνικῆς εὐθύνης τῶν ἑταιρειῶν, τῶν ὁποίων τὰ πλοῖα ἀναμένουν εἰς τὸ λιμένα τῶν Πατρῶν. Δύνανται νὰ μεταφέρουν ὅλα τὰ φορτηγὰ ἀπὸ Κόρινθον διὰ Πάτραν ἀκτοπλοϊκῶς, ὥστε νὰ ἀποσυμφορηθῇ ὁ λιμὴν Πειραιῶς καὶ αἱ ἐθνικαὶ ὁδοὶ καὶ νὰ ἐλαφρυνθῇ ἡ Ἀθηνῶν-Πατρῶν, νὰ μηδενισθοῦν τὰ ἀτυχήματα, νὰ ἐκπέμπωνται ὀλιγώτερα καυσαέρια εἰς τὸ περιβάλλον καὶ νὰ ἔχωμεν τεραστίας μειώσεις κόστους.
Ἀναγκαῖαι ἀκτοπλοϊκαὶ γραμμαὶ διὰ τὴν ἑλληνικὴν οἰκονομίαν:
α.ΡΕΘΥΜΝΟΝ-ΛΑΥΡΙΟΝ-ΘΕΣ/ΚΗ, ΒΟΛΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ
β. ΡΑΦΗΝΑ-ΚΑΡΥΣΤΟΣ-ΜΕΣΤΑ ΧΙΟΥ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΜΥ­ΡΙΝΑ-ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
γ. ΣΗΤΕΙΑ-ΚΑΣΟΣ-ΚΑΡΠΑΘΟΣ-ΡΟΔΟΣ-ΣΑΜΟΣ-ΧΙΟΣ-ΜΥ­ΤΙΛΗΝΗ
δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ
ε. ΣΟΥΔΑ-ΝΑΥΠΛΙΟΝ
στ.ΣΟΥΔΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΙΤΑΛΙΑ
ζ. ΣΟΥΔΑ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΜΑΣΣΑΛΙΑ
7. Εἰς τὸ τεῦχος 33, σελ. 79-95, ἐδημοσιεύσαμεν ἄρθρον, νὰ μὴ μετατραπῇ ἡ ὅλη ἔκτασις τοῦ παλαιοῦ Ἀεροδρομίου εἰς τὸ Ἑλληνικόν, ἡ βάσις Πολεμικῆς Ἀεροπορίας καὶ ἡ τέως Ἀμερικανικὴ βάσις εἰς Μητροπολιτικὸν Πάρκον, διότι αἱ πέριξ περιοχαὶ διαθέτουν ἀρίστας ὑποδομὰς καὶ οἰκοδομὰς καὶ ἔχουν πνεύμονας ὀξυγόνου, τὸν Ὑμηττὸν καὶ τὴν θάλασσαν.
Ἀντιθέτως ἕν μέρος τῶν ἐν λόγῳ ἐκτάσεων ἔπρεπε νὰ πωληθοῦν διὰ πολυτελεῖς κατοικίας καὶ τὰ τεράστια ἔσοδα ἐκ τῶν ἐν λόγῳ δομουμένων ἐκτάσεων νὰ διετίθεντο διὰ ἔργα ὑποδομῆς εἰς τὴν δυτικὴν Ἀττικήν, ὅπου οἱ πολυπληθέστατοι κάτοικοι «κολυμβοῦν» τὸ μὲν φθινόπωρον, χειμῶνα εἰς τὴν λάσπην, τὸ δὲ θέρος ὑφίστανται τὰ κυνικὰ καύματα. Ἐπίσης νὰ ἐγένοντο καὶ ἔργα ὑποδομῆς εἰς τὴν ὑπόλοιπον Ἑλλάδα.
Δυστυχῶς ὅμως ἀκόμη καὶ οἱ πτωχοὶ Δῆμοι τῆς Δυτικῆς Ἀττικῆς, ὅπου ἐπλειοψήφουν οἱ ἀριστερίζοντες καὶ οἱ σοσιαλίζοντες, ἠκολούθησαν τὴν «τυφλήν» κομματικὴν γραμμήν των καὶ δὲν ἀντέδρασαν, παρ᾿ ὅλον ὅτι θὰ ἐπωφελοῦντο.
Ὅταν ὅμως ὁ Πρόεδρος τῆς Διεθνοῦς Σοσιαλιστικῆς εἶπεν, νὰ ἐκποιηθοῦν αἱ ἐκτάσεις τοῦ Ἑλληνικοῦ, ἐσυμφώνησαν κατ’ ἀρχὴν, μὲ ἐπενδύσεις Κατάρ καὶ οἱ ἀριστερίζοντες καὶ οἱ σοσιαλίζοντες Δῆμοι…
Παρὰ ταῦτα ὅμως ἄνθρακες ὁ θησαυρός…
Τότε θὰ ἐπωλοῦντο αἱ ἐκτάσεις εἰς τὸ Ἑλληνικὸν εἰς δεκαπλασίους καὶ ἑκατονταπλασίους τιμὰς ἀπ᾿ ὅ,τι σήμερον. Διότι σήμερον ἔχουν εὐτελισθῆ τόσον πολὺ καὶ θὰ ἔλθουν «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐξαγάγει τὰ χρήματά των ὁμοῦ μετὰ ξένων ἀπλήστων τοκογλύφων, νὰ μᾶς τὰ ἁρπάξουν ἀντὶ «πινακίου φακῆς», ὄχι μόνον τὰ οἰκόπεδα, ἀλλὰ καὶ ὅλας τὰς ἄλλας βιοτεχνίας, βιομηχανίας καὶ τοὺς λίαν ἐπικερδεῖς τομεῖς.
8. Παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ ἀχρεῖοι καὶ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοὶ μᾶς ἐξώθησαν εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, ἐν τούτοις θὰ ἔπρεπε νὰ ἀντιδράσωμεν καὶ οἱ κατὰ τόπους φορεῖς τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοικήσεως καὶ οἱ κάτοικοι νὰ ὀργανωθοῦν καὶ νὰ πρωτοστατήσουν διὰ δημιουργίαν ἐγγειοβελτιωτικῶν ἔργων ἐπ᾿ ὠφελείᾳ τοῦ συνόλου καὶ ὄχι μόνον ἀπλήστων καὶ ἰδιοτελῶν ἀνθρώπων.
9. Παραδείγματος χάριν, θὰ ἠδύναντο οἱ ἐπαγγελματίαι καὶ ὅλοι ἐν γένει οἱ κάτοικοι νὰ ἐκκινοῦν ἀπὸ Θεσσαλονίκην, Λάρισσαν, Καρδίτσαν, Νεράϊδαν, Μαυρομμάταν, Δάφνην, Κερασοχῶρι, Κρέντην, Δυτικὴν γέφυραν Λίμνης Κρεμαστῶν, Ἀγρίνιον, ὥστε νὰ φθάνουν εἰς τὴν Πάτραν ἐντὸς 4 ὡρῶν περίπου καὶ ἀντιστοίχως ἀπὸ Πάτραν διὰ Θεσ/νίκην μέσῳ τῆς ἰδίας διαδρομῆς.
10. Ἐπὶ τοῦ παρόντος, μὲ ὀλίγα ἔξοδα καὶ πρακτικὸν τρόπον, ἀπὸ τὴν Μαυρομμάταν Εὐρυτανίας μέχρι τὴν Νεράϊδαν Καρδίτσης (18 χλμ.) νὰ ἐπιστρατευθοῦν τὰ μηχανήματα τῆς Περιφερείας, νὰ ὁμαλοποήσουν τοὺς δρόμους, νὰ τοὺς διαπλατύνουν, νὰ ἐπιστρωθοῦν μὲ χαλίκι καὶ στουρναρόχωμα εἰς τὰς θέσεις, ὅπου τοὺς φθινοπωρινοὺς καὶ χειμερινοὺς μήνας εἰς τὸν ποταμὸν Μέγδοβα ρέουν πολλὰ ὕδατα, νὰ γίνουν ἐκσκαφαὶ διὰ νὰ τοποθετηθοῦν μεγάλα «κιούγκια» (μεγάλοι σωλῆνες μήκους 6 μέτρων καὶ διαμέτρου 2 μέτρων), νὰ γίνουν σκάμματα, νὰ πέσῃ σκυρόδεμα εἰς τὸ κάτω μέρος καὶ πρὸς τὴν φορὰν τῆς ροῆς τοῦ ὕδατος, διὰ νὰ μὴ «γλείφῃ» τὸ νερὸ καὶ παρασυρθοῦν τὰ κιούγκια, καὶ ἐπάνω εἰς τὰ κιούγκια νὰ τοποθετηθοῦν χαλύβδινοι ράβδοι 22 χιλιοστῶν καὶ 6 μέτρων μήκους, νὰ συνδεθοῦν μεταξύ των καὶ νὰ πέσῃ καὶ ἐκεῖ σκυρόδεμα, οὕτως ὥστε νὰ εἶναι ἀτράνταχτα τὰ ἐν λόγῳ κιούγκια καὶ νὰ δύνανται νὰ περνοῦν ἀκόμη καὶ τριαξονικὰ φορτηγά. (μέχρι νὰ γίνουν αὐτά, ἀπὸ 15.5 ἕως 15.11. ἠμπορεῖ νὰ χρησιμοποιῆται καὶ τώρα ἡ ὁδὸς αὐτή).
11. Ἐὰν μετανοήσωμεν καὶ ἑλκύσωμεν τὸ θεῖον ἔλεος καὶ δὲν καταποντισθῶμεν καὶ ἀναδειχθοῦν χρηστοὶ ἄρχοντες ἀργότερον, τότε ἄς βάλουν κολώνας καὶ ἄς φαρδύνῃ καὶ ἡ ἐν λόγῳ γέφυρα, διὰ νὰ δύνανται νὰ περνοῦν διασταυρούμενα φορτηγά, λεωφορεῖα καὶ λοιπὰ αὐτοκίνητα.
12. Μὲ τοιαῦτα ἔργα ὑποδομῆς θὰ ὠφεληθῇ τὰ μέγιστα ἡ ὕπαιθρος, ἡ οἰκονομία καὶ ἐν γένει τὸ σύνολον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
13. Συγχαίρομεν ἐκ μέσης καρδίας τὸν κ. Χρῆστον Γεωργίου καὶ τοὺς λοιποὺς τῆς ἐθελοντικῆς Πανελληνίας Πρωτοβουλίας, διὰ νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ διέλευσις τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ Θεσσαλονίκην, Λάρισσαν, Καρδίτσαν, Νεράϊδαν, Μαυρομμάταν, Δάφνην, Κερασοχῶρι, Κρέντην, Δυτικὴν γέφυραν Λίμνης Κρεμαστῶν, Ἀγρίνιον καὶ φρονοῦμεν ὅτι τὴν ἐν λόγῳ πρωτοβουλίαν ὀφείλομεν νὰ τὴν στηρίζωμεν συνεχῶς μέχρι ποὺ νὰ πραγματοποιηθῇ.
14. Παρακαλοῦμεν ὅλους τοὺς φίλους μὲ κάθε μέσον νὰ διαδώσουν τὴν ἰδέαν αὐτήν, διὰ νὰ ἀναγκασθοῦν καὶ οἱ ἰθύνοντες νὰ «ξυπνήσουν» καὶ νὰ «κυττοῦν» ἐπιτέλους τὸ γενικὸν συμφέρον καὶ ὄχι τὸ ἀτομικόν των καὶ τῶν ἐντελοδόχων των.
15. Προσκαλοῦμε καὶ ἄλλους φίλους νὰ προστεθοῦν εἰς τοὺς ἐθελοντὰς τῆς Πανελληνίου αὐτῆς πρωτοβουλίας, διὰ νὰ ἐπιτευχθῆ τὸ ἔργον συντομώτερον.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΗΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *