ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 50-ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΔΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1.Ἐπειδὴ ἔληξεν καὶ ἡ προηγουμένη Συνοδικὴ περίοδος, χωρίς, δυστυχῶς, καὶ πάλιν καμίαν πρόοδον, ἐπανήλθαμεν εἰς τὴν νέαν, τὴν 155ην Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον (Δ.Ι.Σ.). Αὕτη τελικῶς ὥρισεν Ἐπιτροπὴν ἀπὸ τοὺς Σεβασμιωτάτους Κοζάνης, Μεσογαίας καὶ Πατρῶν, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐκάλεσαν νὰ συναντηθῶμεν τὴν 10.1.2012. Εἰς τὴν ἐν λόγῳ Ἐπιτροπὴν κατεθέσαμε τὸ ἀπὸ 9.1.2012 συνοπτικὸν ὑπόμνημά μας.
2. Ἀντὶ νὰ μεταβῶμεν ἀπὸ κοινοῦ τὴν 11.1.2012, διὰ νὰ ἐβλέπαμε ἐπὶ τόπου διαφόρους περιόπτους θέσεις, ὡς μᾶς ἐπρότεινον τὴν 10.1.2012, μᾶς ἐγνωστοποίησαν τὴν 11.1.2012, ὅτι ὡρίσθη ἡ περιοχὴ τοῦ Γουδῆ. Μὲ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 9/18.1.2012 ἔγγραφόν μας ἐγνωστοποιήσαμε εἰς τὴν Δ.Ι.Σ. τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐρευνῶν μας διὰ τὴν θέσιν τοῦ Γουδῆ, ὅτι δηλαδὴ ἡ περιοχὴ τοῦ Γουδῆ εἶναι τόσον περιπεπλεγμένη, ποὺ οὔτε μέχρι τὴν «Δευτέραν τοῦ Χριστοῦ Παρουσίαν» δὲν πρόκειται νὰ ἐκκαθαρισθῇ καὶ ἀξιοποιηθῇ. Τέλος, μὲ τὸ ἀπὸ 2.2.2012 ἔγγραφόν μας πρὸς ὅλους τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας, ἀπευθύνομεν ὑστάτην ἔκ­κλησιν…
3. Εὐελπιστοῦμεν νὰ τύχωμεν τῆς δεούσης κατανοήσεως καὶ ἀπὸ τοὺς ὑπολοίπους Ἱεράρχας, ποὺ δὲν ἔγραψαν, νὰ σπεύσουν καὶ αὐτοὶ νὰ ἀπαιτήσουν γραπτῶς τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
4. Διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῶν προσευχῶν, ἐλπίζομεν καὶ εὐχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδίως τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, προτοῦ αὔριον εἶναι ἀργά.
5. Ὑποκύπτοντες εἰς τὰς μεγάλας πιέσεις τῶν Πανελλήνων νὰ ἐνημερώνωνται διὰ τὰ ΤΑΜΑ λεπτομερῶς, δημοσιεύομεν κατωτέρω τὰ κυριώτερα, λόγῳ μεγίστης στενότητος χώρου, ἀποσπάσματα τῶν ἀνωτέρω ἐγγράφων μας.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΝ
ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ (Δ.Ι.Σ.)
ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
(Διὰ τὴν συζήτησιν τῆς 10.1.2012)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ

1. Ἀναφορικῶς μὲ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἔχομεν ἀναφερθῆ ἐπανειλημμένως λεπτομερῶς εἰς πλῆθος ἐγγράφων μας καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή».

Β. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΕΘΑ

Περὶ ἡμῶν, ἀπὸ ποῦ ἐμπνεόμεθα, ποῖοι εἴμεθα, σκοποὺς καὶ δραστηριότητας μας δύνασθε νὰ ἴδετε περιληπτικῶς εἰς τὸ συνοπτικὸν ἐκ τριάκοντα δύο (32) σελίδων ἔντυπον μας.

Γ. ΜΗ ΣΥΣΣΩΜΟΣ ΘΕΤΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

1. Διὰ τῶν ἀνωτέρω κατωρθώσαμε νὰ ἀφυπνίσωμεν ὅλους τοὺς ἀγαθοπροαιρέτους λαϊκοὺς καὶ κληρικούς.
2. Δυστυχῶς ὅμως ὑπάρχουν καὶ λοιποὶ φίλοι, οἱ ὁποῖοι παραμένουν δύσπιστοι «Θωμάδες», καὶ ὅλως περιέργως συνεχίζουν ὄχι μόνον νὰ ἀδιαφοροῦν, ἀλλὰ φεῦ καὶ νὰ μᾶς μέμφωνται μὲ διάφορα ἀνόητα καὶ σατανικὰ ἐπιχειρήματα… ἐφαρμοζο­μέ­νου τοῦ Γραφικοῦ: «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. (Ματθ. 23, 14).
3. Πρὸς τοῦτο εἴμεθα ἠναγκασμένοι νὰ ἐκφράσωμεν τὸ παράπονόν μας…
4. Εὐελπιστοῦμε ὅτι καὶ οἱ ὀλίγοι κληρικοί, ποὺ ἀκόμη ἀντιδροῦν, τὸ πράττουν λόγῳ μὴ πλήρους ἐνημερώσεως.

Δ. ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΑΘΟΠΡΟΑΙΡΕΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΕΠΙΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥΣ.

α. ΑΤΡΑΝΤΑΧΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΙΝ ΤΩΝ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ
ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
1. Χάριν αὐτῶν τῶν ἀγαθοπροαιρέτων ἀλλὰ ἐπιφυλακτικῶν ἀνθρώπων εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ ἐφαρμόσωμεν τὸ Παύλειον: «Ἕλλησί τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις ὀφειλέτης εἰμί» (Ρωμ. 1,14).
2. Πρὸς τοῦτο ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπαναλάβωμεν τινὰ ἀπὸ τὰ δημοσιευθέντα, διὰ νὰ διαφωτισθοῦν καὶ οἱ ὑπόλοιποι ἀγαθοπροαίρετοι καὶ νὰ διαφωτίσουν καὶ ἄλλους, διὰ νὰ παύσουν ἐπιτέλους νὰ ἀντιδροῦν μὲ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις . . .
3. Πιστεύοντες λοιπὸν ὅτι «ἡ ἐπανάληψις εἶναι ἡ ἐπιστήμη τῆς μαθήσεως καὶ τῆς ἐμπεδώσεως» τῶν διαφόρων θεμάτων καὶ προβλημάτων, ἐπαναλαμβάνομεν ἐπιγραμματικῶς:
i) Παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ κατ᾿ ἐξοχὴν ὑπόχρεοι διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς παρακαταθήκης τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας εἶναι ἡ Πολιτεία καὶ ἡ Ἐκκλησία, ἐν τούτοις ἐμεῖς, ἔχοντες ἴχνος συνειδήσεως, πατριωτισμοῦ καὶ εὐσεβείας, ἀπεφασίσαμε ἄκρως ἀνιδιοτελῶς νὰ πραγματοποιήσωμεν ἐμεῖς τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, ἐφ᾿ ὅσον οἱ καθ᾿ ὕλην ὑπόχρεοι ἐπὶ 183 ὁλόκληρα ἔτη δὲν ἠθέλησαν νὰ καταβάλουν προσπαθείας διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῆς ἱερᾶς ὑποσχέσεως τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
ii) Ἐμεῖς οὐδεμίαν σχέσιν εἴχαμε, ἔχομεν καὶ ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἔχωμεν μὲ τὴν προσπάθειαν τῶν ἐτῶν 1968-1973. Ἐμεῖς δὲν ἔχομεν ἰδιοτελεῖς σκοπούς, διὰ νὰ ἐπωφεληθῶμεν οἰκονομικῶς καὶ κοινωνικῶς μὲ τὴν ὅλην προσπάθειαν, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνομεν, ἄκρως ἀνιδιοτελῶς ὡς ἄγνωστοι στρατιῶται, ἐπιθυμοῦμεν νὰ διαθέσωμεν τὸν μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου μας καὶ διὰ αὐτὸν τὸν σκοπόν, χωρὶς οὔτε κἄν νὰ ἀναφερθῇ τὸ ὄνομά μας.

β. Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ.
1. Παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ καθ᾿ ὕλην ἁρμόδιοι Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία εἶναι ὑπόχρεοι νὰ πραγματοποιήσουν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἐμεῖς δὲν ἐπιζητοῦμεν οὔτε μίαν δεκάραν ὄχι μόνον ἀπὸ τὸ ἁμαρτωλόν, ἄσωτον καὶ σπάταλον κράτος, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν Ἐκκλησίαν. Ἄς συνεχίζῃ τὸ ἁμαρτωλὸν καὶ ἄσωτον Κράτος νὰ ἐξανεμίζῃ τὸν ἀμύθητον πλοῦτον εἰς τοὺς «ἡμετέρους», «ἀετονύχηδες» καὶ τὰ «τρωκτικά», τὸν ἐκμαυλισμὸν τῆς νεολαίας καὶ ἐν γένει τὸ κατακρήμνισμα τῶν ἠθικῶν ἀξιῶν, Οἰκογενείας, Θρησκείας καὶ Πατρίδος, ἀκόμη δὲ καὶ διὰ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος . . .
Δι’ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀντιχριστιανικά, ἀντικοινωνικὰ καὶ τὸν ἐκμαυλισμὸν ὑπάρχουν χρήματα. Διὰ ἔργα ὑποδομῆς, κοινωνικὴν μέριμναν καὶ λοιπὰ ἐπωφελῆ οὔτε σταγών…
2. Ἐὰν τὸ «φύραμα», ποὺ διαθέτομεν ἐμεῖς, τὸ ἀξιοποιήσωμεν καταλλήλως μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν, τότε ὁ κατ᾿ ἐξοχὴν φιλότιμος καὶ εὐλαβὴς ἑλληνικὸς λαὸς ἀλλὰ καὶ Φιλέλληνες θὰ σπεύσουν νὰ μᾶς συντρέξουν ἀνιδιοτελῶς καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ θὰ πραγματοποιηθῇ τὸ κολοσσιαῖον τοῦτο ἔργον, τὸ ὁποῖον θὰ πρέπῃ νὰ ἀποτελῇ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ λατρείας, ὅπως ἔχομεν ἐκτενῶς ἀναπτύξει εἰς τὴν Διακήρυξιν τῶν Φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους (τεῦχος 31 «Φωτεινῆς Γραμμῆς»)…
Πραγματοποιουμένου τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσισαίου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὑπὸ τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν καὶ ὑπολογιζομένης καὶ τῆς τελευταίας δεκάρας ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ, οἱ ἐπανειλημμένως ἀπὸ τοὺς πάντας ἐξαπατηθέντες πανέλληνες θὰ σπεύσουν νὰ συντρέξουν τὸ ἐν λόγῳ ἔργον στέλνοντες καὶ πολυτιμότατον συνάλλαγμα χωρὶς ἐπιστροφὴν καὶ τοκοχρεολύσια. Τοιουτοτρόπως θὰ τρώγουν χιλιάδες ἑλληνικαὶ οἰκο­γένειαι ψωμὶ μὲ ἕνα τοιοῦτον κολοσσιαῖον ἐπενδυτικὸν ἔργον. Μακάρι νὰ δημιουργηθοῦν πολλαπλάσια παρόμοια ἐπενδυτικὰ ἔργα διὰ νὰ ὑπάρξῃ πλήρης ἀπασχόλησις καὶ νὰ δημιουργεῖται πλοῦτος καὶ διὰ τοὺς ἰδιώτας καὶ διὰ τὸ κράτος καὶ διὰ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα. Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ εἴμεθα ὄχι μόνον ἄπιστοι, ἀλλὰ οὐδὲ ὀλιγόπιστοι ἢ δύσπιστοι «Θωμάδες». Μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ὅλα θὰ ἐξελιχθοῦν κατ᾿ εὐχήν.
3. Οὐδεὶς θὰ διορίζεται. Ἀπὸ ὅλους αὐτούς, ποὺ ἔχουν ταχθῆ ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ ἐκλέγωνται 10 ἢ 20 ἰδεολόγοι καὶ ἀπὸ αὐτοὺς διὰ κλήρου θὰ ἀναδεικνύωνται 2 ἢ 3 ἀπὸ τὸ κάθε ἐπάγγελμα, διὰ νὰ ἀποτελοῦν τὴν συμβουλευτικὴν ἐπιτροπὴν χωρὶς τὴν παραμικρὰν οἰκονομικὴν ἀποζημίωσιν. Μόνον ἐὰν δὲν ἐπαρκοῦν οἱ ἀνιδιοτελεῖς ἐθελονταί, καὶ μόνον τότε, κατ᾿ ἀνάγκην θὰ προσλαμβάνωνται μηχανικοὶ καὶ τεχνίται, γραμματεῖς, λογισταὶ μὲ εὐνοϊκὴν διὰ τὸ Ἵδρυμα ἀμοιβήν.

γ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.
1. Ἡ πρότασίς μας νὰ συνδυασθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ μὲ Μητροπολιτικὸν Ναὸν χωρὶς νὰ δώσῃ ἡ Ἐκκλησία τὴν παραμικρὰν δεκάραν ἰσχύει.
2. Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν ζητοῦμεν μόνον νὰ εὐλογήσῃ καὶ ὁμοφώνως νὰ ἀποφασίσῃ διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ἀπὸ τὴν Πολιτείαν νὰ διευκολύνῃ νομοθετοῦσα χωρὶς νὰ ἀναγράψῃ εἰς τὸν δημόσιον προϋπολογισμὸν οὔτε ἕν (1) εὐρώ…

δ. ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ
1. Ὅσον ἀφορᾶ τὴν μεγίστην οἰκονομικὴν κρίσιν, ποὺ διερχόμεθα, καὶ τὸ ἀπαράδεκτον νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους τώρα, καθ᾿ ἥν στιγμὴν χιλιάδες ἄνθρωποι πεινοῦν, ἀπαντῶμεν ὡς ἑξῆς:
i) Ἡ οἰκονομικὴ κρίσις, ποὺ διερχόμεθα, ἡ ὁποία εἶναι ἀρχὴ ὠδίνων, εἶναι ἀπόρροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως καὶ σήψεως, ποὺ μᾶς ἔχουν καλλιεργήσει ἀνεγκέφαλοι, ξενοκίνητοι, ἀνίκανοι, φαῦλοι καὶ δοτοὶ ἰθύνοντες τὴν τελευταίαν ἑξηκονταετίαν.
ii) Χωρὶς φόβον Θεοῦ ὅλα ἐπιτρέπονται καὶ διατὶ ὄχι ;
iii) Ἐμεῖς μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ ἔχομεν ἀποστείλει ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, χωρὶς τὴν παραμικρὰν στήριξιν Πολιτείας, Ἐκκλησίας καὶ λοιπῶν φορέων, ἄνω τῶν 65.000 τόννων φαρμάκων, τροφίμων, ἱματισμοῦ, κλινοσκεπασμάτων καὶ λοιπῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν καὶ τὰ τελευταῖα 4 ἔτη δραστηριοποιούμεθα ἐντόνως εἰς τὴν Ἑλλάδα βοηθοῦντες ἀκόμη καὶ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι μοχθοῦν διὰ νὰ περιθάλπουν χιλιάδας δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, πρὸς δόξαν Θεοῦ. Ἄς μᾶς ἀποδείξουν ψευδοδιανοούμενοι καὶ λοιποί, ποὺ δῆθεν κόπτονται διὰ τὴν κοινωνικὴν δυστυχίαν, ἐὰν ἔχουν προσφέρῃ τὴν παραμικρὰν βοήθειαν πρὸς δεινοπαθούντας συνανθρώπους μας.
iv) Ἄλλα ἔθνη, ὡς π.χ. οἱ Σέρβοι, τοὺς ὁποίους κατέτρεχον οἱ πάντες (ἀκόμη καὶ ἀνήμερα τοῦ Πάσχα τοὺς ἔστελναν πυραύλους ἀναγράφοντες ἐπὶ τῶν πυραύλων οἱ «θεομπαῖκτες» νατοϊκοί : «καλὸ Πάσχα, καλὴ Ἀνάστασιν»), ἐν τούτοις τότε, ποὺ καθημερινῶς τοὺς ἔσπειραν τὸν ὄλεθρον, ἔκτισαν οἱ πτωχοὶ Σέρβοι τὸν μεγαλύτερον Ναὸν τῶν Βαλκανίων, τοῦ Ἁγίου Σάββα. Εἰς τὴν Μόσχαν ἀμέσως μετὰ τὴν Περεστρόϊκα, ὅταν ἀκόμη οἱ ἄνθρωποι ἐπεινοῦσαν, ἐπανωκοδόμησαν τὸν Ναὸν τοῦ Σωτῆ­ρος Χριστοῦ. Ἀκόμη καὶ ἡ πτωχὴ Γεωργία ὠκοδόμησεν τὸν μεγαλοπρεπῆ Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τὴν Τιφλίδα.Τὸ ἴδιον ἔπραξαν καὶ ἄλλοι ὁμόδοξοι λαοί, Πολωνίας, Βουλγαρίας κ.λπ.
2. Ἐφ᾿ ὅσον λοιπὸν δὲν ἀπαιτοῦμεν οὔτε μίαν δεκάραν ἀπὸ τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, διατί νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ὥστε νὰ ἐξευμενίσωμεν τὸν Κύριον καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος καὶ νὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸν καταποντισμὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, ἐδῶ ποὺ μᾶς κατήντησαν οἱ ἀχρεῖοι καὶ διεφθαρμένοι ἀντίχριστοι πολιτικοί μας ;;;
3. Ἡ ὑποκριτικὴ φιλανθρωπία, τὴν ὁποίαν ἐπικαλοῦνται ἡ πολιτεία, οἱ ἔχοντες κοσμικὸν πνεῦμα λαϊκοὶ καὶ τινὲς κληρικοί, καταρρίπτεται, διότι ἐμεῖς παρὰ τὸ προκεχωρημένον τῆς ἡλικίας μας καὶ τὴν ἄκρως ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας, συνεχίζομεν νὰ μοχθῶμεν ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος ἀπὸ 5ης πρωινῆς μέχρι καὶ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ ἄκρως ἀνιδιοτελῶς. Ὄχι μόνον δὲν θέτομεν εἰς τὰ θηλάκιά μας χρήματα, ὅπως ἰθύνοντες ἐκκλησιαστικῶν ὀργανώσεων, τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ κ.λπ., ἀλλ᾿ ἀπεναντίας θέτομεν βαθιὰ τὰς χείρας εἰς αὐτὰ καὶ δίδομεν χρήματα διὰ τὰς φιλανθρωπίας. «Γέγονα ἄφρων καυχόμενος …» (Β΄ Κορ. 12, 11), ἀλλὰ οἱ ἄπιστοι κοσμικοί, οἱ δύσπιστοι καὶ ὀλιγόπιστοι κληρικοὶ μᾶς ἀναγκάζουν πρὸς τοῦτο…
4. Καὶ εἰς τοὺς σύγχρονους αὐτοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰούδα, οἱ ὁποῖοι ἐκόντες ἄκοντες γίνονται ὄργανα τοῦ ἀντικειμένου ἡμῖν Σατανᾶ, κοπτόμενοι ἰησουητικῷ τῷ τρόπῳ διὰ φιλανθρωπίας, τὴν ἀπάντησιν τὴν δίδει ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος: «τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ‘ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε» (Ἰωάν. 12, 8).
5. Ἐμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ προσθέσωμεν ἄλλον ἕναν Ναὸν εἰς τοὺς τόσους ὑπάρχοντας, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνομεν, ἄκρως ἀνιδιοτελῶς νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, διὰ νὰ ἐξευμενίσωμεν τὸν Κύριον.
6. Ἐπιτέλους ἐπιβάλλεται νὰ ἐφαρμόζεται σφαιρικῶς ἡ Ἁγία Γραφὴ καὶ ὄχι ὅπως οἱ χιλιασταὶ καὶ ἄλλοι αἱρετικοὶ πράττουν. Πάντοτε, ἰδίως εἰς τὴν σημερινὴν ἐποχήν, ἐπιβάλλεται νὰ συνειδητοποιήσωμεν ὅτι «μείζων πασῶν τῶν ἀρετῶν ἐστί ἡ διάκρισις» καὶ ὅτι «ἕν γραμμάριον προλήψεως μᾶς σώζει ἀπὸ ἑκατομμύρια τόννους θεραπείας»…

 

ε. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΔΙΑΦΩΤΙΣΙΣ

1. Πρῶτα πρέπει λοιπὸν νὰ ὑπάρχῃ εἰς τὴν κοινωνίαν δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη. Π.χ. τινὲς μεγαλόσχημοι κληρικοὶ φρονοῦν ὅτι πρέπει νὰ διατεθοῦν καὶ τὰ ὑπόλοιπα χρήματα καὶ κτήματα τῆς Ἐκκλησίας διὰ τὴν θεραπείαν τοξικομανῶν. Κατὰ τὴν ταπεινήν μας γνώμην, αὐτὸ εἶναι ὡσὰν νὰ ἀντλῇ κανεὶς εἰς «πύθον Δαναΐδων» ἢ νὰ «κτίζῃ εἰς τὴν ἄμμον»…
2. Πρῶτα ἐπιβάλλεται νὰ γίνῃ σταυροφορία διὰ τὴν συστηματικὴν καὶ πλήρη διαφώτισιν τῶν ἀνθρώπων, ἰδίως τῶν νέων, μετὰ νὰ πειθαναγκάσωμεν τοὺς ἰθύνοντας ὄχι μόνον νὰ μὴ ἀμνηστεύουν τὴν καλλιέργειαν, κατοχὴν καὶ χρῆσιν ναρκωτικῶν, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας νὰ ἐπιβληθῇ καθολικὴ ἀπαγόρευσις ὅλων τῶν ναρκωτικῶν οὐσιῶν ἀκόμη καὶ τῆς νικοτίνης, θέτουσα ἡ Πολιτεία βαρυτάτους φόρους εἰς τὰ εἴδη καπνιστοῦ, καθὼς καὶ περιστέλλουσα τὰ ναρκωτικὰ διὰ τῆς ἐφαρμογῆς τῶν νόμων, ὄχι μόνον πρὸς τὰ δυστυχισμένα πλάσματα – θύματα ἀλλὰ κυρίως κατὰ τῶν ἐμπόρων καὶ τῶν διακινητῶν, καὶ ὄχι περικόπτουσα τὰς συντάξεις καὶ τοὺς μισθοὺς πείνας…
3. Ἡ ἀποτοξίνωσις τῶν ναρκομανῶν δὲν εἶναι λύσις, ἀλλὰ διαιώνισις τῆς μάστιγος τῶν ναρκωτικῶν καὶ πολλαπλασιασμὸς αὐτῶν. Ἀποροῦμε καὶ ἐξιστάμεθα, πῶς εἶναι δυνατὸν καὶ τινὲς μεγαλόσχημοι κληρικοὶ νὰ πλανῶνται πρὸς τοῦτο πλάνην οἰκτρὰν καὶ νὰ τρέφουν τὴν ψευδαίσθησιν ὅτι δῆθεν κάτι κάμνουν δαπανῶντες καὶ τὴν τελευταίαν περιουσίαν τῆς Ἐκκλησίας διὰ ἀποτοξίνωσιν μερικῶν ἑκατοντάδων δυστυχισμένων πλασμάτων, ἀφήνοντες ἑκατομμύρια ἄλλα παιδιὰ εἰς τοὺς «ὄνυχας τῶν λεόντων» τῶν ἐμπόρων καὶ διακινητῶν τῶν ναρκωτικῶν καὶ ἄλλα τόσα ἑκατομμύρια παιδιὰ καὶ ἐν γένει ἀνθρώπους νὰ ἐκμαυλίζωνται καὶ νὰ διαστρεβλώνωνται ἀπὸ τὰ χαμαιτυπεῖα τηλεοράσεων καὶ ἄλλων θεαμάτων …
4. Ἐὰν πεινάσωμεν καὶ διψάσωμεν διὰ τὴν δικαιοσύνην, τὴν ἰσονομίαν, τὴν ἐξασφάλισιν ἐργασίας δι᾿ ὅλους, διὰ νὰ παράγεται πλοῦτος, καὶ διὰ τὴν δικαίαν κατανομὴν τοῦ πλούτου «ὅπως γένηται ἰσότης» (Β΄ Κορ. 8,14), τότε θὰ ἔχωμεν πραγματικὴν δημοκρατίαν καὶ ὄχι τύποις, θὰ ὑπάρξῃ κοινωνικὴ γαλήνη, εἰρήνη, πρόοδος καὶ εὐημερία τοῦ συνόλου, δηλαδὴ θὰ ἔχωμεν ἕν εἶδος Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ὄχι βασιλεία τοῦ ἀντιχρίστου καὶ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅπως σήμερον…

 

στ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Διὰ τὸ ἐν λόγῳ σπουδαιότατον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πρέπει νὰ ἐνεργῶμεν μὲ τὰ ἑξῆς πέντε (5) πρίσματα καὶ κριτήρια: α) Αἰωνίαν ἀντοχήν, β) Ἀπόλυτον λειτουργικότητα, γ) Ἀρίστην αἰσθητικήν, δ) Λίαν εὐνοϊκῶς καὶ ε) Ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως.
Διὰ τὸν ὅλον συντονισμὸν καὶ διὰ τὸν συγκερασμὸν τῶν ἐν λόγῳ πέντε (5) πτυχῶν θὰ μεριμνᾶ καὶ ἀποφασίζῃ τὸ γνωμοδοτικὸν συμβούλιον, ποὺ θὰ ἐκλέγεται καὶ θὰ ἀναδεικνύεται διὰ κλήρου ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα, καθ᾿ ὅτι οὐδεὶς θὰ διορίζεται καὶ οἱ πάντες δὲν θὰ λαμβάνουν οὔτε μισθούς, οὔτε ἀποζημιώσεις, ἐκτὸς καὶ ἐὰν ὑπάρχουν εἰς μερικοὺς τομεῖς ἐλλείψεις ἐθελοντῶν.

 

ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ

1. Εὐελπιστοῦμεν μὲ τὰ ἀνωτέρω νὰ ἐβοηθήσαμε τὴν σεβαστὴν Συνοδικὴν Ἐπιτροπὴν νὰ μὴ ἔχῃ τὴν παραμικρὰν ἀμφιβολίαν καὶ ἐπιφύλαξιν ὅτι ἡ ἄμεσος πραγματοποίησις τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τῶς προγόνων μας εἶναι ἐφικτὴ καὶ ὅτι ἐπιβάλλεται ὁμοφώνως ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος νὰ παραπέμψῃ ὡς πρῶτον θέμα τὴν ὅλην ὑπόθεσιν εἰς τὴν σεπτὴν Ἱεραρχίαν τοῦ προσεχοῦς Φεβρουαρίου, διὰ νὰ ληφθῇ καθ᾿ ὁλοκληρίαν ἀπὸ ὅλην τὴν Ἱεραρχίαν ἡ ἀπαιτουμένη ἀπόφασις, οὕτως ὥστε νὰ μὴ δύνανται νὰ ἀντιδροῦν οἱ ψευδοδιανοούμενοι καὶ σοσιαλίζοντες καὶ νὰ ἀποφασίσῃ ἡ πολιτεία νὰ διευκολύνῃ τὴν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν καὶ νὰ ἐκκινήσῃ πάραυτα τὸ ἐν λόγῳ ἔργον, διὰ νὰ ἀναγεννηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων, ὥστε μετὰ ἀπὸ ἐννέα (9) ἔτη νὰ εἶναι πανέτοιμον, διὰ νὰ ἐγκαινιασθῇ κατὰ τὴν ἐπέτειον τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἐθνικήν μας Παλιγγενεσίαν, τὴν 25.3.2021, καὶ νὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια ἐνώπιον χιλιάδων ὁμογενῶν μας καὶ φιλελλήνων.
2. Δέον νὰ σημειωθῇ ὅτι αἱ παρελθοῦσαι Ἱεραὶ Σύνοδοι ἀπεγοήτευσαν χιλιάδας εὐλαβεῖς Ὀρθοδόξους μὲ τὴν ἄκρως ἀπαράδεκτον ἀδρανῆ συμπεριφορά των καὶ πολλοὶ ἀπὸ αὐτοὺς μᾶς ἐτόνιζαν νὰ παύσωμεν καὶ ἐμεῖς νὰ ἐνδιαφερώμεθα καὶ νὰ μὴ βλάπτωμεν περαιτέρω τὴν ὑγείαν μας, στενοχωρούμενοι διὰ τὴν ἀθλίαν ἀδιαφορίαν τῶν ἰθυνόντων. Εἰς ὅλους αὐτοὺς ἀπαντῶμεν: αὐτὴ εἶναι ἡ σφοδροτάτη ἐπιθυμία τοῦ ἀντικειμένου ἡμῖν Σατανᾶ.
3. Ἐπιτρέπεται ὅμως νὰ τοῦ κάνωμεν τὴν ἐπιθυμίαν ;
Μὴ γένοιτο . . .

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ:
Ἐν κατακλείδι ἀναφερόμεθα καὶ εἰς τὴν Συμβολαιογραφικὴν Πρᾶξιν ὑπ᾿ ἀριθμ. 28903/17.5.2011 τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν Κων/νου Κωνσταντίνου, τὴν ὁποίαν ἔχομεν ὑποβάλει εἰς τὴν προηγουμένην Ἐπιτροπὴν τῆς Δ.Ι.Σ. ὁμοῦ μετὰ τῶν συμβολαίων καὶ τῶν τοπογραφικῶν διαγραμμάτων τῶν ἀκινήτων τοῦ Ἱδρύματος, τὰ ὁποῖα τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν τὰ διαθέτει διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μαζὶ μὲ τρία ἑκατομμύρια εὐρώ (3.000.000€) μετρητὰ καὶ ἐπιπλέον ποσά.

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΗ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Γουδῆ)

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 9/18.1.2012 Γ.Ι.
Μακαριώτατε,
Ἅγιοι Συνοδικοί, εὐλογεῖτε,
Τὰ μέλη τῶν Διοικητικῶν μας Συμβουλίων καθὼς καὶ ὅλα τὰ μέλη, συνεργάται καὶ φίλοι τῶν φορέων μας Σᾶς εὐχαριστοῦν θερμότατα, διότι ἀπεφασίσατε νὰ μᾶς συμπαρασταθῆτε καὶ νὰ ἐπέμβητε καὶ εἰς τὴν Πολιτείαν νὰ μᾶς διευκολύνῃ μὲ Προεδρικὰ Διατάγματα καὶ λοιπὰ νομοθετήματα τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς βορειοανατολικὴν περιοχὴν τῶν Ἀθη­νῶν, εἰς τοῦ Γουδῆ.
Ἐπ’αὐτοῦ Σᾶς ἀναφέρομεν καὶ τὰ ἑξῆς:
1. Ἐμεῖς δὲν ἐπιδιώκομεν νὰ προστεθῇ ἄλλος ἕνας βυζαντινὸς Ναὸς εἰς τοὺς χιλιάδας ὑπάρχοντας, ἀλλὰ ἕν μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ λατρείας εἰς τὸν Τριαδικὸν Θεόν, ἤτοι τὴν ἐκπλήρωσιν τῆς Ἐθνικῆς μας κληρονομίας ἀπὸ τοὺς ἥρωας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, δηλαδὴ νὰ πραγματοποιηθῇ αὐτό, ποὺ παρέλειψαν οἱ καθ᾿ ὕλην ἁρμόδιοι, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, ἐπὶ 183 συναπτὰ ἔτη μὲ τὴν ἀπαράδεκτον καὶ ἀχαρακτήριστον δικαιολογίαν, ὅτι δὲν ὑπῆρχαν οἱ ἀπαιτούμενοι πόροι…
2. Περιττὸν νὰ ἀναπτύξωμεν πάλιν διεξοδικώτατα ὅτι ἑκατοντάδες τρισεκατομμυρίων καὶ τετράκις ἑκατομμυρίων δολλαρίων ἔχουν σπαταληθῆ ἀπὸ τὸ ἁμαρτωλὸν κράτος διὰ εὐτελῆ ἔργα καὶ διὰ τὰς «ἰδιωφελεῖς ἱκανοποιήσεις» τῶν «ἡμετέρων» καὶ τὰς στρατιὰς τῶν «παρατρεχαμένων» καὶ τὸν συρφετὸν τῶν κλαδικῶν καὶ τῶν συνδικαλιστικῶν ὀργανώσεων («μαζί τὰ ἐφάγαμε» καὶ τὰ τοιαῦτα)…
3. Καὶ ἡ ἀμύθητος περιουσία τῆς Ἐκκλησίας παρεχωρήθη καὶ ἐσπαταλήθη τῆδε κακεῖσε, ἄλλοτε μὲν διὰ κοινωφελῆ ἔργα καὶ ἀνθρωπιστικοὺς σκοπούς, ἄλλοτε δὲ διὰ ἱκανοποίησιν «ἡμετέρων» ἀδηφάγων πολιτικῶν ἰθυνόντων…
5. Τὴν μεγίστην χαράν μας τῆς συγκαταβάσεώς Σας νὰ ξεκινήσῃ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τοῦ Γουδῆ, τὴν ἐγνωστοποιήσαμεν καὶ εἰς ἀπείρους εἰδήμονας περὶ τοῦ καθεστῶτος τῶν διαφόρων ἐκτάσεων τῶν ὁρίων Ἀθηνῶν καὶ περιχώρων, ποὺ δὲν ἔχουν ἀκόμη οἰκοδομηθῆ, μεταξὺ τῶν ὁποίων εἶναι καὶ αἱ ἐκτάσεις εἰς τοῦ Γουδῆ.
6. Ὅμως, ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἐπαΐοντες μᾶς «κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου», διότι ὅλαι αὐταὶ αἱ ἐκτάσεις ἀπὸ Παπάγου-Γενικὸν Κρατικὸν Νοσοκομεῖον-Σωτηρία μέχρι καὶ Ζωγράφου-Καισαριανήν-Περιφερειακὸν ἀπὸ Κανελλοπούλου μέχρι Καρέα κ.λπ. ἔχουν δωρηθῆ ἐκουσίως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν διὰ κοινωφελῆ ἔργα, νοσοκομεῖα, πανεπιστήμια, σχολεῖα, πλατείας, ὁδοὺς κ.λπ., κ.λπ. ἢ ἔχουν ἀπαλλοτριωθῆ. Ὡς π.χ. τὰ ἔτη 1926-1927 αἱ τεράστιαι ἐκτάσεις εἰς τοῦ Γουδῆ ἀπηλλοτριώθησαν ὑπὲρ τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης εἰς εὐτελεῖς τιμὰς καὶ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ποσὰ τῶν διαφόρων ἀπαλλοτριώσεων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη κ.λπ., κ.λπ., κατεβλήθησαν μόνον ἐλάχιστα· αὐτὰ δὲ ἔπρεπε νὰ κατατεθοῦν εἰς τὴν Ἐθνικὴν Τράπεζαν τῆς Ἑλλάδος καὶ εἰς ἄλλα πιστωτικὰ ἱδρύματα ἀτόκως, ὁπότε μὲ τοὺς διαφόρους πολέμους καὶ «κατοχές» ὅλα αὐτὰ τὰ χρήματα ἀχρηστεύθησαν καὶ οὐσιαστικῶς ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἡ Ἱερὰ Μονὴ Πετράκη καὶ λοιποὶ ἐκκλησιαστικοὶ φορεῖς ἀπώλεσαν τὴν συντριπτικὴν περιουσίαν των σχεδὸν ἀναποζημιώτως………………
8. Τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης μὲ Υπουργὸν τὸν μακαρίτην Εὐάγγελον Ἀβέρωφ μὲ τὸν Ν 732/1977 παρεχώρησεν 965 στρέμματα εἰς τοὺς Δήμους Ζωγράφου, Ἀθηναίων καὶ Παπάγου, διὰ νὰ κατασκευασθῇ τὸ «Μητροπολιτικὸν πάρκον» εἰς τοῦ Γουδῆ. Ἕν μέρος δὲ αὐτῶν τῶν στρεμμάτων πρὸς τὴν πλευρὰν τοῦ Παπάγου θὰ ἐρρυμοτομεῖτο, διὰ νὰ δοθοῦν οἰκόπεδα εἰς ἀξιωματικούς. Ἡ ἐν λόγῳ ὅμως περιοχὴ ἀνήκει εἰς τὴν ζώνην Β΄ τοῦ Ὑμηττοῦ καὶ οἱ κάτοικοι προσέφυγον εἰς τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας, τὸ ὁποῖον ἀπεφάνθη, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ πρᾶξις εἶναι παράνομος. Παρ᾿ ὅλον ὅτι τὸ ΣτΕ ἐπελήφθη μόνον διὰ τὴν ρυμοτόμησιν, ἐν τούτοις ἡ τότε Κυβέρνησις ἐξέλαβεν τὸν ὅλον Νόμον ὡς ἀπορριφθέντα καὶ ἀντὶ νὰ φέρῃ ἄλλον Νόμον, τὸν «ἐπάγωσε». Ὁ ἐν λόγῳ Νόμος ὅμως εἶναι ἐν ἰσχύϊ, διότι δὲν ἐξεδόθη ἄλλος Νόμος, ποὺ νὰ καταργῇ τὸν Ν 732/1977, ὁ ὁποῖος οὐδέποτε ἐφηρμόσθη.
9. Μὲ τὸν Ν 1515/1985 κατηρτίσθη καὶ ἐνομοθετήθη τὸ ρυθμιστικὸν σχέδιον τῶν Ἀθηνῶν, ὅπου προεβλέπετο ἡ δημιουργία «μητροπολιτικοῦ χώρου πρασίνου» εἰς τὴν εὐρυτέραν περιοχὴν τοῦ Γουδῆ καὶ ὁ Ὀργανισμὸς ρυθμιστικοῦ σχεδίου Ἀθηνῶν ὤφειλε νὰ ἐφαρμόσῃ τὸν Νόμον. Τὸ 1994 ὁ τότε Ὑπουργὸς ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ Κων/νος Λαλιώτης ἐξήγγειλεν διὰ τὴν περιοχὴν αὐτὴν τὸ «Ἀσκληπιεῖον πάρκον Ἀθηνῶν».
10. Τὸ Ε.Μ.Π. ἔκανεν τὴν ἀνάλογον μελέτην καὶ οὕτω διηυκολύνθησαν καὶ τὰ Ὀλυμπιακὰ ἔργα.
11. Μὲ τὸν Ν 2947/2000 ἐχωροθετήθη καὶ κατεσκευάσθη διὰ τὰς ἀνάγκας τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων εἰς τὴν περιοχὴν αὐτὴν τὸ «Μπάντμινγκτον», τὸ ὁποῖον ἔπρεπε νὰ ἀπομακρυνθῇ μετά τὸ πέρας των.
12. Μὲ τὸν Ν 3342/2005 ἡ Ἀναπληρώτρια Ὑπουργὸς Πολιτισμοῦ Φάνη Πάλλη-Πετραλιὰ καὶ ὁ Ὑπουργὸς Ἀμύνης Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος διετήρησαν τὸ ἄνευ ἰδιαιτέρου κάλλους κτίσμα τοῦ «Μπάντμινγκτον» καὶ τὸ παρεχώρησαν ὁμοὺ μὲ ἄλλα 20 στρέμματα πέριξ αὐτοῦ εἰς τὴν ἰδιωτικὴν ἑταιρείαν «Ὀλυμπιακὰ Ἀκίνητα Α.Ε.», ἡ ὁποία τὸ ἐξεμίσθωσεν διὰ 20 ἔτη εἰς ἰδιωτικὴν ἑταιρείαν, διὰ πολιτιστικὴν χρῆσιν (θέατρον 2.500 θέσεων, ἀνοικτὸν θέατρον 1.500 θέσεων, ἑστιατόρια, χῶρος σταθμεύσεως κ.λπ.).
13. Διὰ τὴν περιοχὴν αὐτὴν ἔχουν ἐξαγγελθῆ ἐπανειλημμένως κατασκευαὶ κτιριακῶν ἐγκαταστάσεων, ὡς π.χ. γήπεδον τοῦ Παναθηναϊκοῦ 60.000 θέσεων, δημιουργία Ἀσκληπιείου Ἱδρύματος, Στρατιωτικῆς Ἀκαδημίας, πάρκου κυκλοφοριακῆς ἀγωγῆς, χώρων σταθμεύσεως διὰ τὸ μετρό, νέου νοσοκομείου, καθὼς καὶ διὰ κτίρια, ποὺ θὰ στεγάσουν Ὑπουργεῖα κ.λπ., κ.λπ.
14. Εἰς τὴν ἐν λόγῳ περιοχὴν ὑπάρχουν καὶ 600 στρέμματα πέριξ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, ὅπου ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος διεκδικεῖ ἐπιπλέον 1.000 στρέμματα. Ὑπῆρξαν σχέδια διὰ τὴν ἀνέγερσιν Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ εἰς τὴν «καρδιά» τοῦ μελλοντικοῦ μητροπολιτικοῦ πάρκου, εἰς μίαν ἔκτασιν περίπου 100 στρεμμάτων μεταξὺ τοῦ στρατοπέδου Φακίνου καὶ τοῦ φυτωρίου τοῦ Δήμου Ἀθηναίων πλησίον τῆς Λεωφόρου Κατεχάκη (Π. Κανελλοπούλου). Εἶναι ἡ ἰδία ἔκτασις εἰς τὰ ὅρια τοῦ Δήμου Παπάγου καὶ Ἀθηνῶν, ποὺ εἶχε ἐπιλεγῆ διὰ τὴν κατασκευὴν τοῦ γηπέδου τοῦ Παναθηναϊκοῦ, παρ᾿ ὅλον ὅτι εὑρίσκεται εἰς τὴν Β΄ Ζώνην προστασίας τοῦ Ὑμηττοῦ.
15. Σήμερον εἰς τὸν χῶρον τῶν 4.500 στρεμμάτων λειτουργοῦν στρατόπεδα, τὸ νέον κτίριον τοῦ ΕΚΑΒ, ἡ ἰατρικὴ βιβλιοθήκη, τὸ κέντρον ἰατρικῆς τεκμηριώσεως, τὸ ψυχιατρικὸν χωριὸ καὶ πλησίον τοῦ Νοσοκομείου «Σωτηρία» τὸ Ἰατροβιολογικὸν Κέντρον Ἐρευνῶν τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
16. Ὁ κύριος ἰδιοκτήτης τοῦ πυρῆνος τοῦ πάρκου εἶναι τὸ Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Ἀμύνης μὲ τὰ 550 στρέμματα (330 ἀποτελοῦν τὸ Ἄλσος τοῦ Στρατοῦ, 110 τὸ στρατόπεδον «Νικολάου Βαρύτη» καὶ τὰ 400 στρέμματα ἀπὸ τὴν συνολικὴν ἔκτασιν τῶν 965 στρεμμάτων ἀνήκουν εἰς τοὺς Δήμους Ἀθηναίων καὶ Ζωγράφου). Ὅλα αὐτά, πλὴν μιᾶς μικρᾶς νησίδος, ἔχουν χαρακτηρισθῆ ὡς «δημόσιος» χῶρος καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἀπαιτοῦνται εἰς αὐτὸν ἀπαλλοτριώσεις.
17. Εἰς δύο ὑπόστεγα τοῦ Ἄλσους τοῦ Στρατοῦ λειτουργεῖ ἡ Ἐθνικὴ Γλυπτοθήκη καὶ ἕν ἀναψυκτήριον. Ὅλα τὰ ἄλλα κτίρια εἶναι ἐγκαταλελειμμένα ἀπὸ τὸ 1980.
18. Εἰς ἐπὶ μέρους τμήματα τῶν ἐν λόγῳ ἐκτάσεων ἔχουν κτισθῆ τὰ Ὑπουργεῖα Προστασίας τοῦ Πολίτου καὶ Δικαιοσύνης. Ὁ Δῆμος Ἀθηναίων ἔχει κάνει φυτώρια, ἀθλοπαιδιὰς κ.λπ.
19. Πρὸς τοῦτο, Μακαριώτατε καὶ Ἅγιοι Συνοδικοί, πρέπει νὰ ξεκαθαρισθῇ ἀμέσως τὸ λίαν περιπεπλεγμένον ἰδιοκτησιακὸν καθεστὼς τῶν ἐκτάσεων τοῦ Γουδῆ…
21. Παρακαλοῦμεν ὅθεν, τοποθετήσατε τὰς ἐκτάσεις, ποὺ ἔχετε ἀδεσμεύτους καὶ ἀναπαλλοτριώτους ἐπὶ τοῦ ἐδάφους, τοπογραφήσατέ το μας, δώσατε εἰς τοὺς ἀρχιτέκτονας τῆς Ναοδομίας ἐντολὴν νὰ κατασκευάσουν βάσει τῆς μακέτας, ποὺ Σᾶς ἔχομεν παραδώσει, μίαν ἑτέραν Ἁγίαν Σοφίαν… Παραδώσατέ μας αὐτά, διὰ νὰ ἀρχίσωμεν πάραυτα τὰς χωματουργικὰς ἐργασίας καὶ νὰ θέσετε, Μακαριώτατε καὶ Ἅγιοι Συνοδικοί, τὸν θεμέλιον λίθον, διὰ νὰ σπεύσωμεν νὰ πραγματοποιήσωμεν τὸ κολοσσιαῖον καὶ μεγαλεπήβολον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους μὲ τὰς ἀπαιτουμένας νομοθετικὰς ρυθμίσεις τῆς Πολιτείας, οὕτως ὥστε νὰ εἶναι ἐφικτὴ ἡ τήρησις τῆς ἡμερομηνίας, ποὺ ἔδωσεν ὁ Ἅγιος Μεσογαίας, δηλαδὴ τὴν 25ην Μαρτίου 2021, νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Οὕτω θὰ δυνηθῶμεν νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος, διὰ νὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸ βάραθρον τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς κατήντησαν οἱ ἰθύνοντες . . .
22. Κάθε ἡμέρα, ποὺ περνᾶ, θὰ εἶναι μία σκέτη συμφορὰ καὶ ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἐνεργῶμεν περαιτέρω «χελωνοειδῶς»…
23. Διαφορετικά, ἐὰν δὲν ὑπάρχουν ἀδέσμευται ἐκτάσεις εἰς τοῦ Γουδῆ καὶ ἐὰν δὲν εἶναι διατεθειμένη ἡ Πολιτεία νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὴν ἄμεσον παραχώρησιν τῶν ἐν λόγῳ ἀπαιτουμένων ἐκτάσεων, νομοθετοῦσα σχετικῶς πρὸς τοῦτο διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τότε ἄς ἐγκαταλείψωμεν αὐτοὺς τοὺς εὐσεβεῖς πόθους καὶ ἄς παραπέμψῃ ὁμοφώνως ἡ Δ.Ι.Σ. τὴν ὅλην ὑπόθεσιν εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τοῦ Μαρτίου 2012 νὰ συζητηθῇ ὡς πρῶτον θέμα καὶ νὰ ἀποφανθοῦν ὅλοι οἱ Ἱεράρχαι καὶ διὰ τὴν τοποθεσίαν.
24. Φρονοῦμεν, ὅτι ἐὰν ὁμοφώνως ἀποφανθῇ ὅλη ἡ Ἱεραρχία, τότε αἱ ἀντιδράσεις τῶν «ψευδοδιανοουμένων» καὶ τῶν «ψευδοσοσιαλιστῶν» θὰ εἶναι ἠπιώτεραι καὶ δὲν θὰ εὑρίσκουν εὐήκοα ὦτα εἰς τὸ σύνολον τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.
25. Ἐὰν ἡ ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας εἶναι ὁμόφωνος καὶ καταλήγῃ ὅτι «ζητεῖται ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη περίοπτος θέσις», εὐελπιστοῦμεν ὁ Περιφερειάρχης κ. Σγουρὸς νὰ ἐνδώσῃ νὰ μᾶς παραχωρήσῃ μέρος τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους.
26. Εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος ὑπάρχουν πολλαὶ ἐκτάσεις, εἰς τὰς ὁποίας δὲν ἔχουν «φυτρώσει» «παράγκες» ἢ «ἐπαύλεις» καταπατητῶν. Ἐὰν παραστῇ ἀνάγκη νὰ ἀποβληθοῦν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς καταπατητάς, τότε εὐχαρίστως τὸ Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» νὰ τοὺς καλέσῃ ὁμοῦ μετὰ τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α. νὰ προσέλθουν μετὰ τῶν τίτλων των νὰ ἀποζημιωθοῦν.
27. Ὡς γνωστὸν ἀπὸ τὸ 1913 καὶ ἐντεῦθεν οὐδεμία χρησικτησία χωρεῖ ἐπὶ δημοσίων ἐκτάσεων. Συνεπῶς δὲν δικαιοῦνται οὐδεμιᾶς ἀποζημιώσεως. Ἄν ὅμως ὑπάρχουν περιπτώσεις ἀνθρώπων, ποὺ πραγματικῶς δὲν ἔχουν ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνωσι, τότε νὰ τοὺς ἀγοράσωμεν διαμερίσματα καὶ νὰ μένουν οἱ πραγματικῶς τελείως ἄποροι ἐφ᾿ ὅρου ζωῆς. Μετὰ τὸν θάνατον αὐτῶν νὰ μένουν τὰ τέκνα των μέχρι ποὺ νὰ ἐνηλικιωθοῦν καὶ νὰ ἀποκατασταθοῦν.
28. Οὕτω θὰ οἰκοδομηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τὴν πλέον περίοπτον θέσιν τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους.
29. Καὶ διὰ τὴν ἄνετον πρόσβασιν ἔχομεν λάβει πρόνοιαν, νὰ δημιουργηθῇ ἡ Γραμμὴ 9 τοῦ ΜΕΤΡΟ, διὰ νὰ ἐξυπηρετῇ πληθώραν ἀναγκῶν, ὅπως ἀναφέρεται εἰς τὸ τεῦχος 49 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» σελ. 115, φωτοτυπίαν τῆς ὁποίας σᾶς ὑποβάλλομεν σχετικῶς. Καὶ πλησίον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ κατασκευασθῇ μία στάσις ΜΕΤΡΟ.
Διὰ κατανόησίν Σας καὶ ἄμεσον θετικὴν ἀπάντησίν Σας, ἐὰν Μακαριώτατε καὶ Ἅγιοι Συνοδικοί, ὁμοφώνως παραπέμψητε τὸ ὅλον θέμα εἰς τὴν σεπτὴν Ἱεραρχίαν τοῦ προσεχοῦς Μαρτίου, διὰ νὰ ἀποφανθῇ αὕτη σύσσωμος θετικῶς, ὁπότε καὶ ἡ πολιτεία θὰ ἐνδώσῃ διευκολύνουσα, Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.

ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 50/2.2.2012 Γ.Ι.

…………………..
5. Ἐπειδὴ ἐμεῖς ἔχομεν ὡς δόγμα μας τὸ Γραφικόν :
«ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2),
καὶ ἴνδαλμά μας διὰ τὰς ἐνεργείας μας πρέπει νὰ εἶναι ὁ πρόγονός μας Μέγας Ἀλέξανδρος, ὁ ὁποῖος βλέπων ὅτι τὰ παλικάρια του δὲν ἠδύναντο νὰ λύσουν τὸν Γόρδιον Δεσμόν, τὸν ἀπέκοψεν, ἄρα «ὅσα δὲν λύονται, κόπτονται», ἐσπεύσαμε νὰ ἐρευνήσωμεν τὸ ὅλον θέμα τοῦ Γουδῆ, διὰ νὰ ἐφαρμόζωμεν τὰς προτροπὰς τοῦ Κυρίου:
«…γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.» (Ματθ. 10, 16),
«…μὴ ὡς ἄσοφοι, ἀλλ’ ὡς σοφοί, ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραὶ εἰσι.» ( Ἐφεσίους 5, 15-16)
καὶ διὰ νὰ μὴ ἐφαρμόζεται τὸ Γραφικόν:
«ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι …» (Λουκ. 16, 8),
ἐργασθήκαμε νυχθημερὸν καὶ ἐκάμναμεν μίαν ἔρευναν, τὴν ὁποίαν ἀπεστείλαμε μὲ τὸ ἀπὸ 18.1.2012 ἔγγραφόν μας πρὸς τοὺς Ἁγίους Συνοδικούς, ὡς τὸ συνημμένον ἀντίγραφον.
6. Ἀπὸ τὰς μέχρι τοῦδε ἐπαφάς μας μὲ τοὺς Ἁγίους Συνοδικοὺς καὶ λοιποὺς Σεβασμιωτάτους, πιστεύομεν ὅτι μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ θὰ δυνηθῶμεν νὰ ἐξέλθωμεν ἀπὸ τὸ τέλμα, ἐὰν ἡ Δ.Ι.Σ. ἐκδόσῃ ὁμόφωνον θετικὴν ἀπόφασιν διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ὅτι ζητεῖται ἡ ἐνδεδειγμένη περίοπτος θέσις. ..
8. Ἔχομεν ἀναπτύξει κατὰ κόρον ὅτι ἐμεῖς δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ προσθέσωμεν ἕνα Ναὸν εἰς τοὺς τόσους ὑπάρχοντας, ἀλλὰ προσδοκῶμεν νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους ἡ Ἱερὰ Παρακαταθήκη τῶν προγόνων μας καὶ νὰ οἰκοδομηθῇ ἡ Ἱερὰ ὑπόσχεσις τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
9. Ὁ ἐν λόγῳ Ναὸς θὰ εἶναι μνημεῖον εὐχαριστίας, δοξολογίας, λατρείας καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Τριαδικὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος ἐβοήθησεν ἀφαντάστως νὰ ἀποτινάξουν οἱ ἀείμνηστοι πρόγονοί μας τὸν τουρκικὸν ζυγὸν καὶ νὰ μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπὸ τοὺς σκληροτράχηλους Μωαμεθανούς.
10. Θὰ συμβάλῃ ὁ ἐν λόγῳ Ναὸς ἀφαντάστως εἰς τὴν ἀναπτέρωσιν καὶ ἀναζωογόνησιν τοῦ κατατρωθέντος ἠθικοῦ καὶ ἐθνικοῦ σθένους τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ γίνῃ ἀπαρχὴ διὰ ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας, τὴν ἀναστήλωσιν ὅλων τῶν κατακρημνισθεισῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας καὶ θὰ συμβάλῃ εἰς τὴν οἰκονομικὴν ἀνόρθωσιν τῆς Ἑλλάδος μας καὶ τοῦ θρησκευτικοῦ καὶ ἐθνικοῦ φρονήματος τῶν συμπατριωτῶν μας.
11. Πρὸς τοῦτο φρονοῦμεν ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀπευθύνωμεν ὑστάτην ἔκκλησιν εἰς ὅλους τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς καὶ νὰ παρακαλέσωμεν νὰ σπεύσουν καὶ νὰ ἀποστείλουν ἔγγραφά των εἰς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας καὶ νὰ ἀπαιτοῦν τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὴν πλέον ἐνδεδειγμένην περίοπτον θέσιν τῶν Ἀθηνῶν (τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν) καὶ οἱ Ἀρχιερεῖς, ποὺ μᾶς ὑπεσχέθησαν μέν, πλὴν ὅμως δὲν ἐλάβαμεν ἀντίγραφον καὶ δὲν γνωρίζομεν, ἐὰν ἔγραψαν.
12. Σχεδὸν οἱ ἡμίσεις τῶν Ἱεραρχῶν ἔχουν ἤδη ταχθῆ γραπτῶς ἀναφανδὸν ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ἐὰν γράψουν καὶ ἄλλοι 30, τότε θὰ ἔχωμεν τὴν ἀπόλυτον συντριπτικὴν πλειοψηφίαν. Ὁπότε οἱ νῦν Συνοδικοὶ θὰ δύνανται νὰ ἐκδόσουν ἀπόφασιν ὅτι ἔχοντες τὴν ἀπόλυτον γραπτὴν συγκατάθεσιν τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν ἀποφασίζομεν ὁμοφώνως διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τῆς Ἱερᾶς Παρακαταθήκης τῶν προγόνων μας.
13. Μάλιστα δὲ διὰ νὰ μὴ ἐπικρατήσουν περαιτέρω αἱ προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις μὲ τὰ σατανικὰ ἐπιχειρήματα ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπαναλάβωμεν:
Α. «Τί ἔγιναν τὰ χρήματα τῆς δεκαετίας περὶ τὸ ἔτος 1970;» Τοὺς ἀπαντῶμεν πάλιν: «Ἡμεῖς οὐδεμίαν σχέσιν εἴχαμε, ἔχομεν καὶ οὔτε ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἔχωμεν μὲ τὴν τότε προσπάθειαν καὶ ὅτι εἶναι μέγιστον ὄνειδος διὰ τὴν Πολιτείαν καὶ τὴν Ἐκκλησίαν ἐπὶ τριάκοντα ὀκτὼ (38) συναπτὰ ἔτη νὰ μὴ ἔχουν ἐνδιαφερθῆ νὰ πληροφορηθοῦν : πόσα χρήματα συνολικῶς συνεκεντρώθησαν, ποῦ κατετέθησαν καὶ ποῖοι ἀπατεῶνες ἐσφετερίσθησαν τὸ ἱερὸν χρῆμα καὶ νὰ δοθοῦν τὰ ὀνόματα αὐτῶν τῶν ἀγυρτῶν εἰς τὴν δημοσιότητα, νὰ καταδικασθοῦν εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν εὐλαβῶν Ἑλλήνων.
Β. «Ὅτι ἐμεῖς ἀπὸ τοὺς καθ᾿ ὕλην ὑποχρέους (Πολιτείαν καὶ Ἐκκλησίαν) δὲν ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἔχωμεν οὔτε μίαν δεκάραν καὶ ὅτι ὅλα θὰ ὁλοκληρωθοῦν μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, κινούμενοι μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν. Τότε οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπανειλημμένως ἐξαπατηθῆ ἀπὸ τοὺς πάντας, θὰ σπεύσουν νὰ συντρέξουν τὴν ἐν λόγῳ ἀνιδιοτελῆ προσπάθειαν τοῦ Γένους.
Γ. Διὰ τὸ ἕτερον σατανικώτατον ἐπιχείρημά των, ὅτι δηλαδὴ τώρα ὑπάρχει οἰκονομικὴ κρίσις, ἔχομεν δώσει ἀποστομωτικὰς ἀπαντήσεις μὲ ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα, ὡς π.χ. :
Ἐμεῖς ἔχομεν ἀποστείλει ἄνω τῶν 65.000 τόννων φαρμάκων, τροφίμων, ἱματισμοῦ καὶ λοιπῶν ἀπαραιτήτων ἀγαθῶν καὶ συνεχίζομεν νὰ μοχθῶμεν ἀπὸ βαθέος ὄρθρου μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος ὄχι ἀμειβόμενοι, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἀνιδιοτελῶς, στερούμενοι πολλῶν ἀγαθῶν, θέτοντες βαθιὰ τὰς χείρας μας εἰς τὰ θυλάκιά μας, διὰ νὰ ἐξοδεύωμεν. Πρέπει δὲ νὰ παραδειγματιζόμεθα ἀπὸ ἄλλους Ὀρθοδόξους λαούς, πτωχοὺς μέν, ἀλλὰ ἀπονέμοντας δόξαν εἰς τὸν Θεόν, διὰ ἀνοικοδομήσεων μεγαλοπρεπῶν Ναῶν, ὅπως ἔχομεν ἐπανειλημμένως ἀναπτύξει.
14. Πρὸς τοὺς ἐνδοιασμοὺς τῶν ὀλιγοψύχων-ὀλιγοπίστων, οἱ ὁποῖοι ἀναμασσοῦν τὸ «ζαχαρωτόν» τῆς πενίας, τὴν ἀποστομωτικὴν ἀπάντησιν τὴν δίδει ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος εἰς τοὺς ἀπογόνους τοῦ Ἰούδα ἀνὰ τοὺς αἰώνας, τοὺς δῆθεν κοπτομένους διὰ τοὺς πτωχούς : «τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ‘ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε» (Ἰωάν.12,8).
15. Ἀναγκαζόμεθα νὰ γινώμεθα «ἄφρονες καυχώμενοι» ἐπαναλαμβάνοντες τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον εἶναι δι᾿ ἡμᾶς δισεκατομμύρια φορὲς δυσάρεστον ἀπ᾿ ὅ,τι εἶναι εἰς μερικοὺς ἀδελφοὺς καὶ φίλους κληρικούς. Εἴμεθα ὅμως δυστυχῶς ἠναγκασμένοι νὰ ἐπαναλαμβάνωμεν αὐτὰ τὰ ἁπλούστατα πραγματάκια, διὰ νὰ μὴ δίδωμεν ἀφορμὴν εἰς τὰ σατανικὰ «πυροτεχνήματα» ὅλων αὐτῶν, ποὺ δὲν θέλουν νὰ τὰ ἐννοήσουν καὶ νὰ τὰ ἐμπεδώσουν, καὶ συνεχῶς μᾶς δημιουργοῦν προβλήματα…

16. Μάλιστα ἐπροχωρήσαμε μέχρι ποὺ προσφερόμεθα νὰ συνδυασθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους μὲ τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν, χωρὶς νὰ δώσῃ ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν τὴν παραμικρὰν δεκάραν…
17. Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει «κωφότερος ἀπὸ αὐτόν, ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ» καὶ «μεγαλύτερος πολέμιος τῆς ἀληθείας ἀπὸ αὐτόν, ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ» καὶ ἔχει ὡς δόγμα του τό: «οὐ μὲ πείσεις, κἄν μὲ πείσῃς»…
18. Αὐτὲς τὶς πτωχὲς σκέψεις εἴχαμε νὰ ἐκφράσωμεν, Σεβασμιώτατε, καὶ νὰ παρακαλέσωμεν ὅλους τοὺς Ἁγίους Ἀρχιερεῖς νὰ ὑπενθυμίσουν καὶ εἰς τοὺς ὑπολοίπους Ἁγίους Ἱεράρχας, νὰ σπεύσουν νὰ γράψουν καὶ οὗτοι πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον, νὰ ὑπερθεματίσουν γραπτῶς ὅλοι, διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀκριβῶς τώρα, μήπως ἐπικαλεσθῶμεν τὸ θεῖον ἔλεος καὶ μᾶς ρύσει ἀπὸ τὸν καταποντισμὸν εἰς τὴν ἄβυσσον, καὶ νὰ ἐνθαρρυνθῇ καὶ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος μας προτοῦ αὔριον εἶναι πολὺ ἀργά…
Διὰ κατανόησίν Σας καὶ ἄμεσον συμπαράστασίν Σας θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων…

 

ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΜΕ  ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΣ

Ἠναγκάσθημεν νὰ περικόψωμεν πολλὰς παραγράφους ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω ἔγγραφά μας, διότι ἔχουν διὰ πολλοστὴν φοράν, εἰς τὸ ἀπὸ 9.1.2012 ὑπόμνημά μας καὶ παλαιότερον ἀναφερθῆ καὶ ὑπερτονισθῆ, πρὸς ἐμπέδωσιν τῆς ἀναγκαιότητος τῆς πραγματώσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὴν συνείδησιν καὶ ἐκείνων τῶν λαϊκῶν καὶ κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι μὲν ἀγαθοπροαίρετοι, πλὴν ὅμως διστακτικοί, ὀλιγόπιστοι καὶ ἄτολμοι καὶ ἐπηρεάζονται εὐκόλως ἀπὸ τὴν ἐπικρατοῦσαν ἀθυμίαν καὶ λίαν ἀνησυχαστικὴν κατάστασιν, ἤτοι ἀκαταστασίαν . . .

Τὸ δεύτερον 15νθήμερον τοῦ Φεβρουαρίου 2012 εἴχαμε τὴν εὐτυχίαν καὶ εὐλογίαν νὰ συναντηθῶμεν ἐπανειλημμένως μετὰ τοῦ ἐκπροσώπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς, δραστηρίου καὶ εὐλαβοῦς ἐργάτου τοῦ Εὐαγγελίου, κ. Νικολάου. Αἱ συζητήσεις ὑπῆρξαν ἐγκάρδιοι καὶ λίαν ἐποικοδομητικαί. Συνεφωνήσαμεν ἀπολύτως ὅτι πρέπει νὰ σπεύδωμεν μετὰ πάσης περισκέψεως καὶ διακρίσεως, διὰ νὰ ἀξιωθῶμεν, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ ὑπερνικήσωμεν ὅλα τὰ ἐμπόδια καὶ τὰς πιθανὰς καὶ ἀπιθάνους ἀντιξοότητας τοῦ ἀντικειμένου ἡμῖν, προκειμένου νὰ ἀποφασισθῇ ὑπὸ τῆς τρεχούσης (155ης) Ἱερᾶς Συνόδου ὁμοφώνως ἡ ἄμεσος πραγματοποίησις τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

Αὐτὴν τὴν ὁμόφωνον ἀπόφασιν τῆς Δ.Ι.Σ. ἐπιβάλλεται νὰ τὴν ἐγκρίνῃ καὶ ἡ σεπτὴ Ἱεραρχία τὸν ἐρχόμενον Μάρτιον, οὕτως ὥστε νὰ ἐκδοθῇ πάραυτα ἡ ἄδεια οἰκοδομῆς, τὸ ἀπαιτούμενον Προεδρικὸν Διάταγμα καὶ λοιπαὶ ρυθμίσεις, καὶ τελικῶς μὲ τὴν εὐλογίαν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τὴν ἔγκρισιν τῆς Πολιτείας νὰ ἀρχίσουν ἀμέσως αἱ χωματουργικαὶ ἐργασίαι καὶ ἡ ἀνοικοδόμησις τοῦ Ναοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν θὰ εἶναι μόνον μνημεῖον δοξολογίας, λατρείας καἰ εὐγνωμοσύνης εἰς ἐκπλήρωσιν τῆς ἱερᾶς παρακαταθήκης τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγενεσίας, ἀλλὰ καὶ Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν.

Πέραν δὲ τοῦ Ναοῦ νὰ ὑπάρχουν, ὅπως καὶ οἱ ὁμόδοξοι Ρουμάνοι ἔχουν ἀποφασίσει διὰ τὸν Ναὸν Ἀποστόλου Ἀνδρέου εἰς Βουκουρέστιον (ὅπως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος τὴν 10.1.2012 μᾶς ἀνέπτυξεν μὲ 120 μέτρα μῆκος, 80 μέτρα φάρδος καὶ 150 μέτρα ὕψος καὶ τέσσαρας (4) ὑπογείους αἰθούσας πολλαπλῶν χρήσεων) χῶροι διὰ συναυλίας, ὁμιλίας, συνέδρια, συνοδικὸν μέγαρον, γραφεῖα, βοηθητικοὺς χώρους κ.λπ.
Διὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν δὲ ταῦτα καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ νὰ ἀξιωθῶμεν τὴν 25ην Μαρτίου 2021 (200ὴν ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγενεσίας) νὰ γίνουν τὰ ἐγκαίνια, πρέπει νὰ μὴ χάνωμεν οὔτε μίαν ἡμέραν.

Εὐχηθῆτε καὶ προσευχηθῆτε, Ἅγιοι πατέρες, ἀγαπητοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ Φιλέλληνες, ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας, διὰ νὰ πραγματοποιηθῆ ἐπιτέλους ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ νὰ ἀποτελέσῃ τοῦτο μοχλὸν τονώσεως καὶ ἀναζωογονήσεως τοῦ κατατρωθέντος ἠθικοῦ καὶ ἐθνικοῦ σθένους τῶν Ἑλλήνων, πρὶν αὔριο εἶναι πολὺ ἀργά…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *