ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 50 -ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ. ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΔΙΑ ΑΥΞΗΣΙΝ Α.Ε.Π.

(γράφει ὁ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ)

Χρέος ὅλων νὰ ὑπάρξουν οἱ δέουσες προσπάθειες συνεργασιῶν, γιὰ νὰ κατακτήσῃ ἡ μητέρα Πατρίδα Ἑλλὰς ὑψηλὴ θέσι εἰς τὸν πίνακα τῆς Διεθνοῦς Διαφάνειας. Τρόποι ὑπάρχουν καὶ συχνὰ δὲν χρειάζονται γιὰ τοὺς περισσότερους οὔτε δαπάνες.
Βεβαίως γνωρίζομε τὴν χαοτικὴ κατάστασι, ἀλλὰ ἄς μὴ ἀφήσωμε τὰ πράγματα εἰς τὴν τύχη των, διότι ἔχομε μέγα χρέος πρὸς τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὴν ὑφήλιο.
Ἡ χώρα πρέπει ταχέως νὰ ἀρχίσῃ σοβαρὲς δράσεις αὐξήσεως τοῦ Ἀκαθάριστου Ἐγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) καὶ ἀρκεῖ μία προσέγγισις ἀνὰ κλάδον/τομέα παραγωγῆς.
Προτείνουμε ἄμεσα εἰς τὶς Ἑνώσεις Τραπεζῶν, Συνεταιρισμῶν καὶ ΚΕΔΚΕ νὰ συγκροτήσουν/δημιουργήσουν ἄμεσα π.χ. τὸν Ἐθνικὸν Ὀργανισμὸν Ξυλείας ὡς ἀμιγῆ ἀνώνυμον ἑταιρείαν (Ν. 2190/1920) π.χ. ΕΘΝ. Ο. ΞΥΛ. Α.Ε.
Ἔχομε ξυλείαν εἰς καλλιεργημένα ἐδάφη ἀναξιοποίητη. Ἠμποροῦμε νὰ φυτέψωμε ὅμως καὶ πολλὰ ἀκόμη εἴδη μὲ ἄμεση ἐπένδυσι διὰ ταχεῖαν ἀπόδοσιν, ὅπως τὸ KENAF, ποὺ φύεται καὶ εὐδοκιμεῖ ἀκόμη καὶ εἰς ὑφάλμυρα ὕδατα καὶ παράγει τὸ καλλίτερο καὶ ἀκριβότερο χαρτὶ τοῦ κόσμου.
Ἠμποροῦμε εἰς καλλιεργημένα ἐδάφη νὰ προτείνωμε π.χ. ὅτι κόβεις ἕνα κυπαρίσσι 22 μέτρων ὕψος, ἄν ἔχῃς φυτεμένα 8-10 μὲ ὕψος ὅλων 22 μέτρα. Μπορεῖς νὰ κόβῃς μία καρυδιά, ἄν ὁ κορμός της ἔχει διάμετρο μεγαλύτερη ἀπὸ 40 cm καὶ ἐὰν ἔχῃς φυτέψει ἄλλες 10. Κλαδεύομε τὶς ἐλιές, καὶ ἐὰν προσέξωμε καὶ ἐπιλέξωμε τὰ κατάλληλα τεμάχια ξύλου, θὰ ἔχωμε τὰ καλλίτερα μικροέπιπλα εἰς τὸν κόσμο. Ἡ τεχνολογία καὶ τὸ κλίμα μᾶς δίδουν λύσεις γιὰ τὴν ἀνάπτυξι τοῦ ξύλου.
Ὁ ΕΘΝ.Ο.ΞΥΛ. Α.Ε. θὰ εἶναι ὁ ὀργανισμὸς ἀναπτύξεως τῶν προϊόντων ξύλου μὲ κύρια εὐθύνη εἰς τὸ τὶ πρέπει καὶ πῶς πρέπει νὰ γίνεται κάθε ἀνάλογη δραστηριότητα – οὐσιαστικὰ θὰ εἶναι Ὀργανισμὸς ἐρεύνης καὶ προωθήσεως προϊόντων ξύλου.
Ἴσης προτεραιότητος ζήτημα εἶναι ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα σὲ ὅ,τι ἠμπορεῖ νὰ αὐξήσῃ τὸ ΑΕΠ, τὶς ἐξαγωγές, ἀλλὰ καὶ διὰ αὔξησιν τῶν εἰδῶν διατροφῆς. Τὸ παγκόσμιο ζήτημα ἐπισιτισμοῦ περνᾶ μέσα ἀπὸ τὴν αὔξησι τῶν εἰδῶν διατροφῆς, τὴν ὀρθολογικὴ κατανομὴ μὲ διεθνῆ κέντρα ἐφοδιασμοῦ καὶ ἐπενδύσεις, ποὺ μεταφέρουν τὴν μεταποίησι εἰς νέες πόλεις ἤ ἐγκαταστάσεις δίπλα ἤ ἀνάμεσα στὰ χωριὰ ὅλων τῶν χωρῶν, ποὺ εἶναι κοιτίδες πολιτισμοῦ.
Ἄς μάθουν πλέον ὅλοι, ὅτι ὁ κάθε τοπικὸς πολιτισμὸς ἑνώνει καὶ δημιουργεῖ.
Λύσεις ὑπάρχουν. Ἀδιέξοδα φέρνει μόνο ἡ ἀδράνεια καὶ ἡ ἐγκατάλειψι.
Ἕνα Παγκόσμιο Δίκτυο Ἀγροτουρισμοῦ μὲ πιλοτικὴ ἐφαρμογὴ εἰς τὰ Εὐρωπαϊκὰ μονοπάτια, ὅπως τὸ Ε4 εἶναι ἐπίσης ἐπεῖγον ΖΗΤΗΜΑ, ἀρκεῖ νὰ ἰδοῦμε σωστὰ ὅλα τὰ σχετικὰ ζητήματα.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *