ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 50 – ΑΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΙ ΚΑΙ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΙΝ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ.

 

1. Ὡς γνωστὸν οἱ ἰθύνοντες περιέκοψαν τὰς ἐπιδοτήσεις διὰ τὰ θρησκευτικὰ καὶ ἰδεολογικὰ ἔντυπα, ὁπότε τὰ ΕΛ.ΤΑ. μᾶς ηὔξησαν τὰ ταχυδρομικὰ τέλη 13 φορὲς ἀκριβότερα. Κατόπιν ἐμπεριστατωμένων ἐγγράφων μας μὲ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ἠναγκάσθησαν νὰ μᾶς περιορίσουν τὴν αὔξησιν εἰς τρεῖς καὶ ἡμισίας φορὰς (3,5) ἀκριβότερον.

2. Εὐελπιστοῦμεν ὁ Ὑπουργὸς Μεταφορῶν, Ὑποδομῶν καὶ Δικτύων κ. Βορίδης νὰ ἐκδόσῃ ἑρμηνευτικὴν ἐγκύκλιον εἰς τὸν Νόμον 4053 / ΦΕΚ 44Α/7.3.2012 καὶ νὰ παύσῃ τὸν παραγκωνισμὸν τῶν θρησκευτικῶν καὶ ἰδεολογικῶν ἐντύπων καὶ νὰ ὑπάρξῃ ἰσονομία, ὅπως τὸν παρεκαλέσαμε καὶ πάλιν μὲ τὸ ὑπ᾿ ἀριθμ. 109/24.2.2012 ἔγγραφόν μας. Πρὸς τοῦτο ἀπαιτοῦνται ἄμεσοι πιέσεις καὶ ἀπὸ ἄλλους ἐνδιαφερομένους. Διαφορετικῶς τὰ περισσότερα θρησκευτικὰ καὶ ἰδεολογικὰ ἔντυπα, ἰδίᾳ τῶν ἐκδοτῶν, ποὺ τὰ ἀποστέλλουν δωρεὰν τιμῆς ἕνεκεν, ὅπως ἐμεῖς τήν «Φωτεινὴ Γραμμή», δὲν θὰ δυνηθῶμεν νὰ ἐπιβιώσωμεν περαιτέρω καὶ θὰ ἀναγκασθῶμεν νὰ περιορίσωμεν ἢ καὶ νὰ κλείσωμεν τὸ περιοδικόν μας. Διότι, ὅπως γράφομεν εἰς τὰς σελίδας 1-4 τοῦ παρόντος τεύχους, γονατίζομεν κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων.

3. Παλαιότερον, ὡς π.χ. εἰς τὴν Φωτεινὴν Γραμμὴν τεῦχος 2, σελ. 177 ἐγράφαμε : «ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΙΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ, ΠΡΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΘΕ ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ, ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΚΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ, ΔΙΟΤΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΝ ΤΟΥ ΑΙΩΝΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.»

4. Δυστυχῶς ὅμως τὰ τελευταῖα ἔτη ἰθύνοντες καὶ ἐργαζόμενοι τῶν ΕΛ.ΤΑ. μᾶς στενοχωροῦν ἀφαντάστως. Πρὸς τοῦτο ἠναγκάσθημεν νὰ γράφωμεν συνεχῶς ἐπιστολὰς διαμαρτυρίας, διότι λόγῳ ἀβελτηρίας, ἀσυνειδησίας καὶ νωθρότητος μερικῶν βολευμένων ἰθυνόντων καὶ ἐργαζομένων, π.χ. συστηματικῶς δὲν ἐπιδίδουν τὰ προπληρωμένα πακέτα μας εἰς Ἱερὰς Μητροπόλεις, Ἱερὰς Μονάς, Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ ἄλλους παραλήπτας μας.

5. Καὶ ὡσὰν νὰ μὴ ἔφθανεν αὐτό, προσπαθοῦν αὐτοὶ οἱ «περιεργαζόμενοι» εἰς τὰ ΕΛ.ΤΑ. νὰ ἐπιπλεύσουν ψευδόμενοι ἀσυστόλως μὲ φλεγματικὰ γελοῖα ἐπιχειρήματα, ὅτι δῆθεν αἱ Ἱεραὶ Μητροπόλεις, αἱ Ἱεραὶ Μοναί, Ναοὶ κ.λπ. χαρακτηρίζουν τὰ δωρεάν-προπληρωμένα πακέτα μας ὡς ἀνεπιθύμητα καὶ μᾶς τὰ ἐπιστρέφουν εἰς τὴν ὁδὸν Κουμουνδούρου καὶ ἄλλοτε μᾶς εἰδοποιοῦν νὰ πᾶμε νὰ τὰ παραλάβωμεν ὡς ἀνεπίδοτα καὶ ἄλλοτε δὲν μᾶς εἰδοποιοῦν καὶ τὰ ἀπορρίπτουν ἢ ὅταν πᾶμε νὰ τὰ παραλάβωμεν, μᾶς ζητοῦν καὶ φύλακτρα ! ! !

6. Ἔχουν δὲ τὴν ἀναισχυντίαν, ὅτι πρέπει νὰ πληρώσωμεν ἐκ νέου, διὰ νὰ προωθήσουν τὰ πακέτα μας εἰς τοὺς παραλήπτας, ἐμμένοντες σατανικῶς ὅτι δῆθεν αἱ Ἱ. Μητροπόλεις, αἱ Ἱ. Μοναί, Ναοὶ κ.λπ. τὰ χαρακτηρίζουν ὡς ἀπαράδεκτα.

7. Εἰς μάτην ἀγωνιζόμεθα νὰ δώσωμεν εἰς τοὺς ἰθύνοντας τῶν ΕΛ.ΤΑ. νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐμεῖς οὐδεμίαν σχέσιν ἔχομεν μὲ τὸ ταχυδρομεῖον ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κουμουνδούρου τῶν Ἀθηνῶν, καθ᾿ ὅτι εἰς τὴν σφραγίδα μας ἀναγράφεται σαφέστατα : «Διὰ τὸ Ταχυδρομεῖον: Μουσῶν 14, 15452 Ψυχικόν» καὶ ἐὰν πραγματικῶς ἀποβιώσῃ τίς ἢ μετακομίσῃ ἢ κάποιος παραλήπτης θεωρήσῃ τὸ περιοδικόν μας ἀπαράδεκτον, ὀφείλουν τὰ ΕΛ.ΤΑ. νὰ τὰ ἐπιστρέφουν εἰς τὰ ΕΛ.ΤΑ. Ψυχικοῦ καὶ ὄχι ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κουμουνδούρου.

8. Εἶναι βέβαιον ὅτι ἔχομεν ζημίας καὶ καλοῦμεν τόσον τὴν Ε.Ε.Τ.Τ., ὅσον καὶ τὸ Ὑπουργεῖον Ὑποδομῶν νὰ προβοῦν εἰς θεσμοθέτησιν καὶ κάλυψιν θετικῶν καὶ ἀποθετικῶν ζημιῶν, καθὼς καὶ εἰς τὴν δημιουργίαν ὑπηρεσιῶν χαμηλοῦ κόστους, ὡς ἔχομεν ὑποδείξει, προκειμένου νὰ ἔχωμεν φθηνὰς ὑπηρεσίας καὶ ποιότητα ἐξυπηρετήσεως, τὴν ὁποίαν περικλείει κάθε προσφερομένη ὑπηρεσία. Εἰς διαφορετικὴν περίπτωσιν εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ διαμαρτυρηθῶμεν εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν Ἕνωσιν καὶ τὴν Παγκόσμιον Ταχυδρομικὴν Ἕνωσιν εἰς τὴν Βέρνην Ἑλβετίας.

9. Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον εἶναι ἄκρως καὶ ἐξοργιστικῶς ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον εἶναι, ὅτι ταχυδρομικοὶ ὑπάλληλοι κωμοπόλεων καὶ χωρίων δὲν ἐπιδίδουν τὴν ἀλληλογραφίαν εἰς τοὺς παραλήπτας, ἀλλὰ τὴν ἀφήνουν εἰς κάποιο καφενεῖον καὶ ὁ καθένας βλέπει ποῖος παραλήπτης λαμβάνει, ἀπὸ ποῖον ἀποστολέα τί, καὶ ἄλλοι ἀνοίγουν τὴν ἀλληλογραφίαν, βλέπουν τὰ περιεχόμενα, μέχρι ποὺ καὶ ἐξαφανίζουν τὴν ἀλληλογραφίαν διαφόρων παραληπτῶν, πρᾶγμα ἄκρως ἀντισυνταγματικὸν καὶ παράνομον, διότι ἡ ἀλληλογραφία πρέπει νὰ εἶναι ἀπόρητος.

10. Ἐπίσης πάρα πολλοὶ παραλῆπται τοῦ περιοδικοῦ μας, ὅταν τοὺς ἐρωτῶμεν, ἐὰν λαμβάνουν τὸ περιοδικόν μας, μᾶς ἐνημερώνουν, ὅτι δὲν τὸ λαμβάνουν. Προφανῶς εἰς τὰς πολυκατοικίας ὁ κάθε ἕνας συγκάτοικος ἢ ἐπισκέπτης βλέπει εἰς τὸ θυρωρεῖον ἢ κάπου εἰς τὴν πολυκατοικίαν τὴν ἀλληλογραφίαν καὶ ἐπειδὴ ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» εἶναι ἐντυπωσιακὴ καὶ ἀναφέρεται εἰς ὅλα τὰ ἐνδιαφέροντα τῆς ζωῆς καὶ ἀγωνίζεται νὰ ἐπαινῇ τὸ καλὸν ἢ νὰ στηλιτεύσῃ τὸ κακὸν ὁποθενδήποτε καὶ ἐὰν προέρχεται χωρὶς νὰ λασπολογῇ, τὸ ὑφαρπάσσουν διάφοροι διὰ τὸν ἑαυτόν των, διὰ γονεῖς των, συγγενεῖς των.

11. Ὅπως ἔχομεν τονίσει ἐπανειλημμένως, ἐπιβάλλεται οἱ φίλοι παραλῆπται νὰ μᾶς ἐνημερώνουν, ἐὰν δὲν παραλαμβάνουν τὸ περιοδικόν μας ἢ ἐὰν μετακομίζουν ἢ ἐὰν κάποιος συγγενής των, ποὺ ἦτο παραλήπτης μετεκόμισεν ἢ ἀπεβίωσεν, διὰ νὰ ἐνημερώνωμεν ἐμεῖς τὸ διευθυνσιολόγιόν μας.

12. Εἶναι ἄκρως ἀπαράδεκτον νὰ στερούμεθα ἐμεῖς οἰκειοθελῶς πολλῶν ἀγαθῶν, διὰ νὰ ἐκδίδωμεν τὸ περιοδικόν μας σὲ 45.000 ἀντίτυπα καὶ νὰ τὸ ἀποστέλωμεν παντοῦ καὶ πολλὰ περιοδικά μας νὰ χάνωνται.

13. Πρὸς τοῦτο ποιούμεθα ἔκκλησιν εἰς ὅλους τοὺς φίλους παραλήπτας καὶ ἀναγνώστας τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» νὰ μᾶς ἐνημερώνουν, ἐὰν τὸ λαμβάνουν ἢ ὄχι, διὰ νὰ μὴ πηγαίνουν οἱ κόποι μας καὶ αἱ θυσίαι μας ἐπὶ ματαίῳ…

14. Ἐὰν πάλιν ἄλλοι παραλῆπται ἐνδιαφέρονται νὰ λαμβάνουν περισσότερα ἀντίτυπα, διὰ νὰ τὰ δίδουν καὶ εἰς συγγενεῖς, συνεργάτας καὶ φίλους των, παρακαλοῦνται νὰ μᾶς τὸ γνωστοποιοῦν, διὰ νὰ τοὺς ἀποστέλωμεν ἱκανὸν ἀριθμὸν ἀντιτύπων.

15. Τέλος, ἐπειδὴ ἐμεῖς δὲν ἀντέχομεν διὰ περαιτέρω κάματον, παρακαλοῦμεν, ὅλους τοὺς εὐσυνειδήτους φίλους παραλήπτας νὰ ἔρχωνται νὰ λαμβάνουν ἀπὸ τὴν Μουσῶν 14-Ψυχικὸν περιοδικά, ὄχι μόνον διὰ τὸν ἑαυτόν των καὶ διὰ συγγενεῖς των, ἀλλὰ καὶ διὰ τοὺς ἐνοριακοὺς Ναούς των, ἀφοῦ προηγουμένως συνεννοηθοῦν μὲ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς ἐπιδείξουν τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅτι ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή» ἔχει τὴν ἔγκρισιν ὑπ᾿ ἀριθμ. 3948/7.9.2005 τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, νὰ κυκλοφορῇ εἰς ὅλους τοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας.

16. Διὰ ἔμπρακτον κατανόησιν τῶν φίλων παραληπτῶν καὶ ἀναγνωστῶν τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» θερμότατα εὐχαριστοῦμεν ἐκ τῶν προτέρων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *