ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49- Τσιγάρον καὶ πάχος συρρικνώνουν τὸν ἐγκέφαλον

Ἀκόμα μία ἀπειλὴ ἀπὸ τὸ τσιγάρον καὶ τὰ περιττὰ κιλὰ ἀποκαλύπτει μία νέα μελέτη, ποὺ ἔδειξε πὼς ὅσοι καπνίζουν, εἶναι παχύσαρκοι καὶ ἔχουν αὐξημένον σάκχαρον ἢ ὑπέρτασιν εἰς τὴν μέσην ἡλικίαν, παρουσιάζουν προοδευτικὴν συρρίκνωσιν τοῦ ἐγκεφάλου των, ποὺ ὁδηγεῖ εἰς ἐκφύλισιν τῶν νοητικῶν λειτουργιῶν μέσα εἰς μίαν δεκαετίαν. Ἀναλύοντες στοιχεῖα ἀπὸ 1.352 ἐθελοντάς, μέσης ἡλικίας 54 ἐτῶν, ἐπιστήμονες ἀπὸ τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Καλιφόρνια εἰς τὸ Ντέιβις κατέληξαν εἰς τὸ συμπέρασμα, ὅτι ὅλοι οἱ προαναφερθέντες παράγοντες σχετίζονται μὲ ἐπικινδύνους ἀγγειακὰς ἀλλοιώσεις εἰς τὸν ἐγκέφαλον. «Δὲν ἠμποροῦμε νὰ θεραπεύσωμεν τὸ γῆρας ἢ νὰ ἐξαλείψωμεν τὴν νόσησιν, ἀλλὰ ἡ ἰδέα τοῦ ,,νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι ὑγιεῖ,, εἶναι πάρα πολὺ ἀληθινή», ἐδήλωσεν ὁ ἐπικεφαλῆς ἐρευνητὴς δρ Τσάρλς Ντε Κάρλι, Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Νόσου Ἀλτσχαϊμερ τοῦ Πανεπιστημίου. «Ὁ κόσμος πρέπει νὰ κόψῃ τὸ κάπνισμα, νὰ χάσῃ βάρος καὶ νὰ ἐλέγξῃ τὸ σάκχαρον καὶ τὴν πίεσίν του. Δὲν ἔχει ἄλλην ἐπιλογήν». (Περιοδικόν «Neurology»). Ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἐρευνηταί, οἱ ἐθελονταὶ ποὺ συμμετεῖχον εἰς τὴν μελέτην ὑπεβάλλοντο κατὰ τακτὰ χρονικὰ διαστήματα εἰς μέτρησιν τῆς πιέσεως, τῆς χοληστερόλης καὶ τοῦ σακχάρου των, ἐνῷ ἐμετρᾶτο καὶ ὁ Δείκτης Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) καὶ ἡ περίμετρος τῆς μέσης των.
Ἐπιπλέον, τόσον κατὰ τὴν ἔναρξιν τῆς μελέτης ὅσον καὶ μετὰ τὰ ἑπτά (7) πρῶτα ἔτη, ὑποβάλλοντο εἰς μαγνητικὰς τομογραφίας ἐγκεφάλου.
Ὅσοι εἶχον ὑπέρτασιν, ἐπαρουσίασαν ταχυτέραν ἐπιδείνωσιν τῶν ἐπιδόσεών των εἰς τέστ ἀξιολογήσεως τῶν ἱκανοτήτων προγραμματισμοῦ καὶ λήψεως ἀποφάσεων, ἡ ὁποία ἀντιστοιχοῦσεν εἰς ταχυτέραν ἀνάπτυξιν μικρῶν περιοχῶν ἀγγειακῆς βλάβης εἰς τὸν ἐγκέφαλόν των. Ἀντιστοίχως, ὅσοι εἶχον μὴ ρυθμιζόμενον σάκχαρον ἐπαρουσίασαν ταχυτέραν συρρίκνωσιν εἰς μίαν περιοχὴν τοῦ ἐγκεφάλου, ποὺ λέγεται ἱππόκαμπος, ἐνῷ οἱ καπνισταὶ ἐπαρουσίασαν τὴν ἰδίαν βλάβην σὺν γενικευμένην μείωσιν τοῦ ὄγκου τοῦ ἐγκεφάλου των.
Ἐπιπλέον, οἱ ἐθελονταὶ μὲ τὸν ὑψηλότερον Δ.Μ.Σ. ἦσαν μεταξύ τοῦ 25% τῶν ἀτόμων μὲ τὴν ταχυτέραν ἐπιδείνωσιν τῶν ἐπιδόσεων εἰς τὰ τέστ ἀξιολογήσεως τῶν ἐκτελεστικῶν ἱκανοτήτων, ἐνῷ ὅσοι εἶχαν τὴν μεγαλύτερην περίμετρον μέσης ἦταν μεταξύ τοῦ 25% τῶν ἀτόμων μὲ τὴν μεγαλυτέραν μείωσιν εἰς τὸν ὄγκον τοῦ ἐγκεφάλου.
Τὸ χειρότερον, δέ, εἶναι ὅτι οἱ περισσότεροι ἐθελονταὶ δὲν ἔπασχον ἀπὸ διεγνωσμένα προβλήματα ὑγείας, ὅταν ἐδήλωσαν συμμετοχὴν εἰς τὴν μελέτην, καθὼς εἰς γενικὰς γραμμὰς εἶχον διέλθει τὴν ζωήν των μὲ φυσιολογικὴν πίεσιν, χοληστερόλην καὶ σάκχαρον. «Τὰ εὑρήματα αὐτὰ εἶναι πολὺ σημαντικά, διότι ἀποδεικνύουν κάτι ποὺ ὑποψιαζόμεθα ἀλλὰ δὲν εἴχαμε χειροπιαστὰς ἀποδείξεις δι’ αὐτό», ἐσχολίασε ὁ Δρ Ραζὶ Σαα, ἰατρικὸς διευθυντὴς τῆς Κλινικῆς Μνήμης Rush, εἰς τὸ Σικάγον. «Τὸ μήνυμά της εἶναι σαφές: ἠμποροῦμε νὰ κάνωμεν πολλὰ ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὰ 45 μας καὶ μετά, διὰ νὰ προστατεύσωμεν τὸ μυαλὸ μας 10, 20 ἢ καὶ 30 χρόνια ἀργότερα». ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *