ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Διεψεύσθησαν αἱ ἐλπίδες ἀπείρων εὐλαβῶν καὶ ἀνιδιοτελῶν Χριστιανῶν.
Διότι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, εἰς τὰς θερμὰς θετικὰς εἰσηγήσεις τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Καστορίας καὶ Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, ἔδωσεν μὲν τὸν λόγον του, τὴν 17.8.2011, εἰς τὴν παρελθοῦσαν 154ην Ἱερὰν Σύνοδον, ὅτι θὰ ἔφερνε ὁ ἴδιος προσωπικῶς τὸ θέμα τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τοῦ Ὀκτωβρίου τοῦ 2011, πλὴν ὅμως, δυστυχῶς, δὲν ἐτήρησεν τὸν λόγον του.
Τοῦτο ὡς γνωστόν, γραπτῶς εἶχαν ἀπαιτήσει σχεδὸν τριάκοντα (30) Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται καὶ ἄλλοι τόσοι μᾶς εἶχαν διαβεβαιώσει προφορικῶς, ὅτι θὰ ὑπερθεμάτιζον.

2. Παρ᾿ ὅλα ταῦτα, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς μυριάδας εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν λαϊκῶν ὑπάρχουν καὶ χιλιάδες κληρικῶν καὶ μοναχῶν, καθὼς καὶ ἅγιοι Ἡγούμενοι, Μητροπολῖται, ἀκόμη καὶ ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρίζουν τὰς ἁγνὰς καὶ ἀνιδιοτελεῖς προσπαθείας μας καὶ ἐπαινοῦν τὸ ἔργον μας.

3. Αὐταὶ αἱ ἀναγνωρίσεις καὶ προτροπαὶ μᾶς ἐνθαρρύνουν νὰ μὴ καμφθῶμεν, ἀλλὰ νὰ συνεχίσωμεν ἀπεγνωσμένας προσπαθείας μας, εὐελπιστοῦντες ὅτι ὁ Θεὸς θὰ ἐπέμβῃ καὶ θὰ φωτίσῃ καὶ τοὺς ἰθύνοντας τῆς πολιτείας καὶ ἐκκλησίας νὰ παύσουν νὰ ἀντιδροῦν καὶ ἀδιαφοροῦν καὶ νὰ συναινέσουν διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τῆς Ἱερᾶς Παρακαταθήκης τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας,
οὕτως ὥστε νὰ πραγματοποιηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους κατὰ τὴν 200ὴν πανηγυρικὴν ἐπέτειον τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, τὴν 25.3.2021.

4. Πρὸς τοῦτο ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ προσευχηθῶμεν, λαϊκοὶ καὶ κληρικοί, νὰ φωτίσῃ ὁ Θεὸς ὅλους μας, ἰδίως τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ ἐπιμείνουν νὰ τεθῆ ὡς πρῶτον θέμα ἡ ἄμεσος πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.
Τονίζομεν ἐκ νέου τηλεγραφικῶς :
α) οἱ ὑπόχρεοι, τὸ ἁμαρτωλὸν Κράτος καὶ ἡ Ἐκκλησία, νὰ μὴ δώσουν οὔτε τὴν παραμικρὰν «δεκάρα», καὶ
β) ὅτι οὐδεμίαν σχέσιν ἔχομεν μὲ τοὺς ἀγύρτας ποὺ ἐνοσφίσθησαν τὸ ἱερὸν χρῆμα διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους τὴν δεκαετίαν τοῦ 1970-1980.

5. Στερούμενοι δυστυχῶς χρημάτων δὲν ἔχομεν τὴν δυνατότητα νὰ ἐκδόσωμεν τὸ περιοδικόν μας εἰς περισσοτέρας σελίδας καὶ τοιουτοτρόπως περιοριοζόμεθα νὰ σταχυολογήσωμεν καὶ δημοσιεύσωμεν κατωτέρω μόνον τὰς ἐπιστολάς:
α) τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. Θεοφίλου τοῦ Γ΄,

β) τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μυτιλήνης κ. Ἰακώβου,

γ) τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Πανελληνίου Προσκηνύματος «Παναγία Σουμελᾶ» π. Σεραφείμ,

δ) τοῦ Πανοσιολογιωτάτου Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Πετράκη π. Ἰακώβου,

τοῦ ὁμογενοῦς μας κ. Παναγιώτου Καλαϊτζῆ ἀπὸ τὴν Μελβούρνην Αὐστραλίας καὶ ὀλίγων ἀκόμη, οἱ ὁποῖοι μὲ τοὺς παρηγορητικοὺς λόγους των μᾶς ἐμψυχώνουν.

 

 

 

 

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – Τ.Κ. 18539
ΤΗΛ. 210-4517096 FAX 210-4517092

Ἐν Πειραιεῖ, τῇ 25ῃ Μαΐου 2011
Πρὸς Ἀξιότιμον
κ.κ. Ἰωάννην Ἀναγνωστόπουλον,
‘’Διορθόδοξον Σύνδεσμον : Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ’’,

Ἀγαπητὲ κε Ἀναγνωστόπουλε,
Χ ρ ι σ τ ὸ ς Ἀ ν έ σ τ η

Μετὰ πολλῆς Ἀναστασίμου χαρᾶς καὶ ἀγάπης Σᾶς ἀσπάζομαι, εὐχόμενος ἐκ βάθους ψυχῆς τε καὶ καρδίας κάθε ὑγίείαν, μακροημέρευσιν, δύναμιν καὶ ἐπιτυχίαν εἰς τὸ ἔργον, τὸ ὁποῖον ἐπιτελεῖτε.
Ἐπιθυμῶ νὰ Σᾶς ἐκφράσω τὰς εἰλικρινεῖς μου εὐχαριστίας δι᾿ ἁπάσας τὰς ἐπιστολὰς καὶ προσκλήσεις καὶ διὰ κάθε ὑλικόν, τὸ ὁποῖον ἀπευθύνατε εἰς ἐμὲ…
Μετ᾿ ἐνδιαφέροντος ἀνέγνωσα εἰς τὴν ἐφημερίδα REAL NEWS (τοῦ Μεγ. Σαβάτου – 23/4/2011) τὸ ὁλοσέλιδον ἀφιέρωμα εἰς τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ καὶ τὴν συνέντευξίν Σας καὶ Σᾶς ἐκφράζω τὰ συγχαρήτηριά μου…
Εὔχομαι καὶ προσεύχομαι ὁ Δωρεοδότης τῶν πάντων Θεὸς ἵνα σκέπῃ, φρουρῇ καὶ στηρίζῃ Ὑμᾶς εἰς κάθε προσπάθειαν. Εὔχομαι ὁλοψύχως ἵνα ὑπάρξῃ κατευόδιον εἰς τὰς μεγάλας αὐτὰς ἐπιθυμίας καὶ προσπαθείας Σας.
Πρὸς τοὺς οἰκείους καὶ τοὺς συνεργάτας Ὑμῶν ἀποστέλλω λίαν θερμὰς εὐχὰς καὶ τὴν ὑπόσχεσιν ὅτι εἰς τὴν Ἁγίαν Πρόθεσιν θὰ συνεχίσω νὰ ἐξάγω μερίδας καὶ δι’Ὑμᾶς.

Μετὰ πλείστης τιμῆς πάντοτε
Ἀδελφός σας ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι
Ἀρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Καράμπελας

 

Ἀγαπητοί μου
Ἰωάννη καὶ Αἰκατερίνη Τρίπολις 17/11/2011

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ
Κατὰ πρῶτον λόγον εὔχομαι ἐγκαρδίως, ὅπως ἡ ἐπιστολή μου σᾶς εὕρῃ ἐν πλήρῃ ὑγεία.
Ἔγινα λήπτης τῆς τιμητικῆς σας προσκλήσεως, ὅπως παραστῶ εἰς τὴν ἐτησίαν ἐκδήλωσιν τοῦ Ἱδρύματός σας καὶ σπεύδω ὁλοψύχως νὰ σᾶς εὐχαριστήσω θερμότατα.
Συγκεκινημένος καὶ τοῦτο ἀπὸ χαρὰ ἀποδέχομαι τὴν πρόσκλησιν καὶ σὺν Θεῷ θὰ εἶμαι μαζί σας τὴν 11/12/2011.
Νὰ ἀγωνισθῶμεν ὅλοι μαζὶ μετ᾿ ἐμπόνου προσπαθείας, διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ὑποσχέσεων τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821, μὲ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
Εἶμαι πεπεισμένος στηριζόμενος εἰς τὰς ἀόκνους προσπαθείας σας, καὶ τοῦτο μὲ πλήρη συλλογικότητα, ὅτι οἱ σκοποὶ καὶ οἱ στόχοι σας θὰ εὐοδωθοῦν.
Εἶμαι πρόθυμος νὰ προσφέρω τὰς ὑπηρεσίας μου μὴ φειδόμενος χρόνου καὶ κόπου, διότι ρέει εἰς τὰς φλέβας μου, ὅπως καὶ εἰς τὰς ἰδικάς σας αἷμα Ἑλληνικόν.
Τιμὴ καὶ δόξα εἰς τοὺς Νεομάρτυρας καὶ Ἥρωας διὰ τὴν ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ ἀπὸ τὸν τουρκικὸν ζυγόν.
«Τιμὴ μάρτυρος μίμησις μάρτυρος».
Ἀγαπητοί μου φίλοι,
Καὶ πάλιν σᾶς λέγω ὅτι ὄντως τὰ τόσο ἐπαινετικά σας λόγια μὲ ἐνθαρρύνουν τὰ μέγιστα.
Ἤδη ἀρχίσαμε τὸ λεγόμενον Σαρανταλείτουργον ὑπὲρ ὑγείας καὶ ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων. Θὰ ἤθελα νὰ μοῦ ἀποστείλετε τὰ ὀνόματά σας, ὡς καὶ τὰ τῶν οἰκείων σας, διὰ νὰ τὰ μνημονεύω εἰς τὴν Ἁγίαν Πρόθεσιν καθημερινῶς, ἕως τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῶν Χριστουγέννων, ποὺ εἶναι ἡ κατ᾿ ἐξοχὴν ἑορτὴ τῆς ἀγάπης. Καὶ πάλιν ἐρῶ χαίρετε
Ἐπὶ δὲ τούτοις διατελῶ
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν
Δημήτριος Λυμπερόπουλος Πρωτοπρεσβύτερος

Νίκαια 11.2.2011

Ἀγαπητοί μου,

Σᾶς χαιρετῶ εὐχόμενος ὑγείαν καὶ δύναμιν εἰς τὸν καλόν ἀγῶνα σας. Ὁμολογουμένως ἀποτελεῖ ἐξαιρετικὴν τιμὴν διὰ ἐμένα, ποὺ ἐπικοινωνῶ μαζί σας.
Κατὰ καλὴν σύμπτωσιν ἢ μᾶλλον κατὰ Θείαν Πρόνοιαν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εὑρέθη εἰς τὰ χέρια μου τὸ ὡραῖον περιοδικόν σας «Φωτεινὴ Γραμμή» μὲ τὸ ἐνδιαφέρον ἐθνικόν, θρησκευτικὸν καὶ κοινωνικὸν περιεχόμενόν του καὶ εἰλικρινὰ μὲ συνεκίνησαν οἱ εὐλογημένοι πόθοι σας καὶ τὰ θεοφιλῆ μηνύματα, ποὺ δίδετε διὰ τῶν σελίδων του καὶ τὰ ὁποῖα μὲ ἐκφράζουν ἀπολύτως.
Ἀξίζετε κάθε συμπαράστασιν καὶ ἐνίσχυσιν εἰς τὴν ὁλοκλήρωσιν τῶν προσπαθειῶν σας διὰ τὴν ἐπίτευξιν τῶν ἱερῶν καὶ θεαρέστων στόχων σας.
Συμμερίζομαι τὰς ἀνησυχίας σας, συμφωνῶ μὲ τοὺς προβληματισμούς σας, εἰς αὐτοὺς τοὺς δυσοιώνους καὶ χαλεποὺς καιρούς, ποὺ διερχόμεθα σήμερα.
Θὰ ἤθελα νὰ συγκαταλεγῶ καὶ ἐγὼ ἀνάμεσα εἰς τοὺς ἀγαπητοὺς φίλους, ποὺ λαμβάνουν τὸ ἔντυπον, διὰ νὰ ἐνημερώνωμαι, νὰ τὸ μελετῶ καὶ νὰ συμμετέχω εἰς τὰς ἐκδηλώσεις σας.
Εὔχομαι καλὴν ἐπιτυχίαν εἰς τὸ δύσκολον ἔργον σας καὶ ἐκπλήρωσιν τῶν προσδοκιῶν σας.

Μὲ ἐκτίμησιν
Κων/νος Ἀερίδης
Καθηγητὴς Φιλόλογος, Πειραματικοῦ Γυμνασίου Νικαίας

 

10.6.2011

ΘΕΜΑ  Ἐξελίξεις εἰς τὴν πορείαν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

Συγχαρητήρια. Καλῶς ἐνεργεῖτε.
Μὲ ἰδιαιτέραν ἐκτίμησιν
Λαυρέντιος Γ. Δελλασούδας
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Εἰδικῆς Ἀγωγῆς ΕΚΠΑ.

* * *

 

 

8.2.2011

… Διὰ τὴν ἀνέγερσιν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ Συλλόγου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» θὰ ἤθελα νὰ προτείνω νὰ γίνῃ ἀγώνας μὲ τὰ μέσα (γνωριμίας) ποὺ διαθέτομε καὶ εἰς τὶς ἐπιμέρους ἐκκλησίες, πέραν τῶν Μητροπόλεων, διὰ νὰ ἔχωμε καλλίτερα ἀποτελέσματα (ὁ καθένας ὅπως ἠμπορεῖ).
Σὲ ὅτι μὲ ἀφορᾶ θὰ κάνω ὅ,τι ἠμπορῶ διὰ νὰ βοηθήσω.
Εὐχαριστῶ!

Χρῆστος Ἀντωνιάδης.

* * *

 

Ἐν Παλαιοχωρίῳ Λέσβου 21 Ὀκτωβρίου 2011

Ἀγαπητοί μου,

Σᾶς χαιρετῶ εὐχόμενος ὑγείαν καὶ δύναμιν παρὰ Κυρίου μας.

Προχθὲς ἔλαβα τὸ νέον τεῦχος τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» καὶ Σᾶς εὐχαριστῶ θερμῶς – γιατὶ πάντοτε τὰ θέματα μὲ ἐκφράζουν 100%…

Ἄν δὲν εἶχα διαβάσει στὸ παρελθὸν ὁρισμένες προφητεῖες τοῦ Πατροκοσμᾶ, τοῦ Ἀγαθάγγελου κ.λπ. Ἁγίων μας διὰ τήν «ἀνακατοσούρα», ποὺ θὰ πλήξῃ τὸν κόσμον ὅλον καὶ πῶς μετὰ ἀπ᾿ αὐτὴ τὸ Ἔθνος μας θὰ μεγαλουργήσῃ, παρὰ τὴν πρόσκαιρον μεγαλοσύνην τοῦ «Γείτονος» («πρὸς στιγμὴν ὁ Ἀγαρηνὸς μέγας»), θ᾿ ἀπελπιζόμουν. Ἄν δὲν ἐδιάβαζα ἀκόμη τὴν πτῶσιν τοῦ πάπα καὶ τὸν θρίαμβον τῆς Ὀρθοδοξίας. Διώχνω τὴν ἀπελπισία καὶ πιστεύω εἰς τὸ ξεπέρασμα τῶν δεινῶν, εἰς τὸ Μεγαλεῖον τῆς Πατρίδος μας, ὅπως τὸ «βλέπει» ὁ Ποιητής· καθὼς ἔγραψα καὶ πρὸ 70 χρόνων εἰς τὸ Ἡμερολόγιόν μου τὴν 28ην Ὀκτωβρίου 1941 διὰ τὸ ἔπος τοῦ 1940-ἐπὶ τῇ συμπληρώσει ἔτους τότε. Ἀντιγράφω τώρα ἀπ᾿ αὐτό:

 

«Ἀναθαρρέψου Ρήγισσα κι ἀναστηλώσου πάλιν-
καὶ θἄρθῃ ὁ Κτίστης ὁ καιρὸς πρῶτος μες τοὺς μαστόρους-
θἄρθῃ τὸν βλέπει ὁ Πόθος μου καὶ ἄς μὴ τὸν βαστᾶ ὁ Πόνος-
Ναί· θἄρθῃ ὁ Κτίστης ὁ καιρὸς καλόκαρδος σὰν πρῶτα-
θαὔρη ὑλικὰ καὶ σύνεργα νὰ χτίσ᾿ Ἀπανωπύργια-
καὶ στὴν ψηλότερη κορφὴ δυὸ βίγλες θὲ νὰ στήσῃ-
τὴ μιὰ πρὸς τὴν Ἀνατολή, τὴν ἄλλη πρὸς τὴ Δύσι-
καὶ θὰ καθίσῃς, Ρήγισσα, στ᾿ Ἀπάνω Ἀπανωπύργι-
θὰ ξαναδῇς περήφανη τὴν Ἐκκλησιὰ τοῦ Γένους-
κι ὀρέγοντας τὰ χέρια σου θὰ τῆς ἀναφωνήσῃς:
Πάλι δική μου θὰ γενῇς, πάλι δική μου θἆσαι-
Μὴ σὲ τρομάζει ἡ συννεφιὰ μ᾿ ὅση φοβέρ᾿ ἄν κρύβει:-
Μέσα στὰ νέφη ὁ οὐρανός, πάν᾿ ἀπ᾿ τὰ νέφη ὁ ἥλιος
Μὴ σὲ τρομάζει τίποτα, Γλυκιά μας Πατρίδα…

Συνοπτικὰ θὰ ἀναφερθῶ μόνο σὲ δύο θέματα τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς: α) στὸ θέμα τῆς αὐξήσεως τῶν ταχυδρομικῶν τελῶν, διὰ τῆς ὁποίας οἱ ἰθύνοντες προσπαθοῦν νὰ φιμώσουν κάθε ἐλεύθερη φωνὴ γιὰ νὰ μὴ ἐνοχλῇ τὴν μακαριότητά τους καὶ β) στὸ θέμα – ποὺ αὐτὸ ἀναπτύσσεται στὸν «ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ» τῆς 16.9.2011 – τῆς ὑπερψηφίσεως τοῦ Νομοσχεδίου τῆς ἱδρύσεως Τεμένους, ἐν Μέσαις Ἀθήναις, ἀπὸ 198 «Πατέρες τοῦ Ἔθνους» (νὰ σοῦ πετύχουν τέτοιοι πατέρες!), ἀπὸ 198 «ριψάσπιδες», τὰ ὀνόματα τῶν ὁποίων θὰ πρέπῃ νὰ ἀναγραφοῦν σὲ Ἀρνητικὴ Ἀναθηματικὴ Στήλη, ποὺ νὰ στηθῇ ἐμπρὸς εἰς τὴν Βουλὴν πρὸς σωφρονισμὸν τῶν ἐπερχομένων καὶ πρὸς αἰώνιον αἶσχος τῶν διαπραξάντων τὸ Ἐθνοθρησκευτικὸν ἀνοσιούργημα τοῦτο!

Τελειώνων, προσφιλέστατοί μου Ἀγωνιστές, Σᾶς εὔχομαι πᾶν Οὐράνιον καὶ Ἐπίγειον ἀγαθὸν παρὰ τοῦ Κυρίου μας.

Ἀπόστολος Ἰωάν. Ἀποστόλου

ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Μελβούρνη 25.10.2011
Πρὸς τὸ Προεδρεῖον τοῦ Ἱδρύματος «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

Εἰς Ἀθήνας
Ἐντιμότατε κ. Ἀναγνωστόπουλε,
Ἐδιάβασα τὸ τελευταῖον Σας τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Σας ἡ «Φωτεινὴ Γραμμή», ποὺ μοῦ τὸ ἐδάνεισε γνωστός μου καὶ μοῦ ἄρεσε τὸ περιεχόμενόν του, στὰ περισσότερα σημεῖα συμφωνῶ καὶ εὔχομαι νὰ Σᾶς συμπαρασταθῇ ὁ ἑλληνικὸς λαός, ἀλλὰ καὶ ἡ διασπορὰ διὰ νὰ εὐοδωθοῦν οἱ στόχοι Σας.
Πρόκειται γιὰ ἀκρογωνιαῖον ἔργον καὶ θὰ πρέπῃ νὰ τὰ συνεχίσετε πάσῃ θυσίᾳ, ὅποια καὶ ἄν εἶναι τὰ ἐμπόδια, διότι εἶναι ἡλίου φαεινότερον, ὅτι μετὰ τὸν Κυβερνήτην Καποδίστριαν τὸν λαόν μας τὸν κυβερνοῦν ἀνθέλληνες. Πᾶν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν διὰ σπουδές, ἤ μεταπτυχιακὲς σπουδές, ὅπου τοὺς γίνεται πλῦσι ἐγκεφάλου καὶ γίνονται ἀμερικανόφιλοι, ἀγγλόφιλοι, γαλλόφιλοι, γερμανόφιλοι, τώρα τελευταῖα καὶ κινεζόφιλοι καὶ ἰνδόφιλοι, διότι φεύγουν τὰ κεφάλαια ἀπὸ τὶς δυτικὲς χῶρες καὶ πηγαίνουν στὴν Ἀσία, ὄχι γιὰ καλὸ αὐτῶν τῶν ἀναδυόμενων οἰκονομικὰ χωρῶν, ἀλλὰ διὰ τὸ κακόν τους. Πᾶν διὰ μεγαλύτερα κέρδη καὶ διὰ νὰ τοὺς ταπεινώσουν, νὰ τοὺς ξεφτελίσουν, νὰ τοὺς κατακτήσουν εἰρηνικά.
Κύριε Ἀναγνωστόπουλε, εἰς τὸ ἑξῆς δὲν θὰ γίνωνται πόλεμοι μὲ ὅπλα, μόνον μὲ οἰκονομικὸν ἀνταγωνισμόν. Ἄν γίνῃ πόλεμος εἰς τὸ μέλλον, θὰ γίνῃ διὰ νὰ ἐλαττώσουν πληθυσμούς, ποὺ θὰ ἦταν ἐπικίνδυνοι διὰ τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις, μόνον τόσον, ἀλλιῶς δὲν τοὺς συμφέρει, πιὸ καλὰ τοὺς εἶναι νὰ γίνεται μόνον οἰκονομικὸς πόλεμος.
Ἀλλὰ τώρα θέλω νὰ Σᾶς πῶ μίαν λαμπρὰν ἰδέαν, θὰ ἤθελα νὰ μὲ πληροφορήσετε τὶ γνώμη ἔχετε διὰ αὐτήν. Εὔχομαι νὰ Σᾶς πείσω, διότι τὸ ἔχω μεγάλο ντέρτι, ποὺ δὲν ἔγινε μέχρι τώρα «Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους» νὰ γίνῃ λίγο διαφορετικά, δηλαδὴ ὁ Ναὸς νὰ γίνῃ μεγαλοπρεπής, μεγάλων διαστάσεων, διπλῶν ἤ τριπλῶν διαστάσεων τῆς Ἁγίας Σοφίας, ἐξωτερικὰ νὰ εἶναι μὲ σειρὰ κολῶνες, ὅπως ὁ Παρθενών, καὶ νὰ εἶναι τρισυπόστατος, δηλαδὴ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Πόλης καὶ τῆς Παναγίας Σουμελᾶ τῶν Ποντίων», ὁπότε θὰ ἑορτάζῃ τρεῖς φορὲς τὸν χρόνον. Νὰ κτισθῇ εἰς μεγάλον οἰκόπεδον, ἄς εἶναι εἰς τὰ κράσπεδα τῆς Πρωτεύουσας, γύρω νὰ ὑπάρχῃ χῶρος διὰ λουλούδια καὶ μετὰ ἀπ᾿ αὐτὰ θάμνοι καλλωπιστικοὶ καὶ μετὰ δένδρα μυριστικὰ καὶ ποὺ νὰ ἔχουν ὅλον τὸν χρόνον ἄνθη. Κάτω ἀπ᾿ τὸν Ναὸν νὰ ὑπάρχῃ χῶρος σταθμεύσεως διὰ χιλιάδες πολλὲς αὐτοκίνητα. Κοντὰ εἰς τὸν Ναὸν νὰ ὑπάρχουν βρύσες μὲ δροσερὸ νερό, ποὺ νὰ ἔλθῃ μὲ σωληνώσεις ἀπὸ κοντινὸν βουνόν.
Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀράδιασα, ὄχι διὰ νὰ Σᾶς κάμνω τὸν ἔξυπνον ἤ τὸν μάγκα, ἀλλὰ κατάγομαι ἀπὸ μέρος, ποὺ εἶμαι θλιβερὰ πικραμένος, ἀπὸ τὴν Ἴμβρο, ὅπου μέχρι τὸ 1960 «κουτσοπερνούσαμε» καὶ μετὰ δὲν ἠμπόρεσε ἡ ἑλληνικὴ Κυβέρνησις νὰ μᾶς στηρίζῃ καὶ ἐφύγαμε χωρὶς νὰ πέσῃ μία τουφεκιά, ἔτσι διὰ τὴν τιμὴν τῶν ὅπλων, διότι ὅλοι οἱ πολιτικοὶ μετὰ τὸν Καποδίστριαν ἦταν ἀνθέλληνες. Ἐπειδὴ τώρα οἱ Ἴμβριοι, Τενέδιοι, Πολίτες, Τραπεζούντιοι-Πόντιοι, Μικρασιάτες πηγαίνουν νὰ προσκυνήσουν τὰ χώματα τῶν προγόνων τους κάθε χρόνον ἀφήνουν πολλὰ ἑκατομμύρια δολλάρια, θὰ ἦταν καλὸν λοιπὸν νὰ ἠμπορούσαμε νὰ τὸν φράξωμεν αὐτὸν τὸν δρόμον, διότι ὁπλίζεται ἡ Τουρκία μὲ δικά μας λεφτά. Καὶ αὐτὸ θεωρεῖται αὐτοκτονία, αὐτοπυροβολισμός. Ἐφθάσαμε εἰς τὸ ἔσχατον σημεῖον, λόγῳ ἐλλείψεως σωστῆς πολιτικῆς καὶ διαφωτισμοῦ. Νομίζω πολὺ θὰ βοηθοῦσε ἡ λατρεία πρὸς τὴν Ἁγία Σοφία καὶ Σουμελὰ νὰ στραφῇ σὲ ναὸν εἰς τὴν Ἑλλάδα, ἕως ὅτου ξαναπάρωμεν αὐτὲς τὶς ἐθνικὲς ἑστίες.
Θὰ χαρῶ νὰ μοῦ πῆτε γραπτῶς τὴν γνώμην σας.

Μὲ ἐκτίμησιν ὁ Παναγιώτης Καλαϊτζής

 

 

25.8.2011

Ἀνέτρεξα εἰς τὴν ἱστοσελίδα σας καὶ ἐδιάβασα τὰ κείμενά σας, τὰ ὁποῖα διαβάζω ἀνελλιπῶς καὶ τσακίζουν κόκκαλα, λέγουν ἀλήθειες, ποὺ ἐνοχλοῦν. Νὰ συνεχίσετε εἰς αὐτὸν τὸν ρυθμόν.

Καὶ πάλιν συγχαρητήρια
Δημήτριος Τσουμάκος

 

 

 

***
10.8.2011
Ἀγαπητοί μας φίλοι ἐν Χριστῷ χαίρετε,

Εἴμεθα ἡ κ. Παναγιώτα Δεμιρτζῆ μετὰ τοῦ υἱοῦ της Ἀλεξάνδρου καὶ θὰ θέλαμε νὰ γίνωμε μέλη τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» !!

Παρακαλοῦμεν, ἀποστείλατε εἰς ἡμᾶς τὴν σχετικὴν αἴτησιν διὰ νὰ ἐγγραφῶμεν ὡς ἐπίσημα μέλη τοῦ ἀγαπητοῦ Σωματείου !!!

Κύριε Ἰωάννη Ἀναγνωστόπουλε, ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ θὰ θέλαμε νὰ σᾶς εὐχαριστήσωμεν θερμῶς διὰ τὴν συνδρομὴν καὶ ἀποστολὴν τοῦ θαυμασίου σας περιοδικοῦ «Φωτεινὴ Γραμμή».

Ὁ Χριστὸς νὰ σᾶς ἐνδυναμώνῃ ὅλους σας.

Μὲ ἀγάπην βαθεῖαν ἐν Χριστῷ,

Παναγιώτα καὶ Ἀλέξανδρος Δεμιρτζής
Βικτώρια, Αὐστραλία

 

5. Ἀδυνατοῦντες νὰ ἀπαντῶμεν εἰς τὰς μυριάδας εὐλαβῶν λαϊκῶν καὶ κληρικῶν, οἱ ὁποῖοι καθημερινῶς ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸν καὶ τὸ ἐξωτερικὸν μᾶς «βομβαρδίζουν» καὶ μᾶς ὑποβάλλουν τὸ αἴτημα νὰ τοὺς ἐνημερώνωμεν λεπτομερῶς διὰ τὴν πορείαν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, παρακαλοῦμεν ὅλους αὐτοὺς καὶ ἀπὸ τῆς θέσεως ταύτης νὰ ἐφαρμόσουν καὶ αὐτοὶ τὸ Γραφικόν : « ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται » (Ματθ. 10, 22). Νὰ διαφωτίζουν δὲ τοὺς πάντας καὶ νὰ προσεύχωνται εἰς τὸν δωρεοδότην Θεὸν νὰ φωτίζῃ ὅλους μας, ἰδίᾳ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος νὰ μὴ ἀδιαφορῇ περαιτέρω καὶ νὰ φέρῃ εἰς ἔκτακτον συνεδρίασιν τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος μαζὶ μὲ τὰ τόσα ἄλλα μακροχρονίως ἀνεπίλυτα καυτὰ προβλήματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῆς Ἑλλάδος, ὡς πρῶτον θέμα, τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, προτοῦ αὔριον εἶναι ἀργά…

6. Ὅλα δύνανται μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ νὰ ἐπιλυθοῦν καὶ νὰ πραγματοποιηθοῦν, ἐὰν ὑπάρχῃ ἰσχυρὰ θέλησις καὶ δυνατὴ πίστις.

7. Ἄς εἴμεθα εἰλικρινεῖς καὶ ἄς παύσωμεν νὰ «πιπιλίζωμε τὸ ζαχαρωτό» τοῦ Σατανᾶ: «εἰς τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν, ποὺ διερχόμεθα, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους». Ἄς ἐγκαταλείψωμεν αὐτὴν τὴν μεθοδείαν τοῦ ἀντικειμένου ἡμῖν Σατανᾶ διαγράφοντες τό «δὲν δυνάμεθα» καὶ ἄς ταπεινωθῶμεν ὁμολογοῦντες τὴν ἀπιστίαν μας ἀντικαθιστῶντες τοῦτο μὲ τὸ εἰλικρινές «δὲν θέλομεν». Ἄν δέ, ἔλθῃ καὶ τὸ θεῖον ἔλεος καὶ μᾶς φωτίσῃ, θὰ διαγράψωμεν τό «δέν», ὁπότε μένει τὸ «θέλομεν».

8. Τὰ πάντα διὰ τῆς θελήσεως καὶ τῆς ἰσχυρᾶς πίστεως κατορθωτὰ εἰσίν, ὁπότε δυνάμεθα καὶ «ὄρη μεθιστάνειν».
Ἀμὴν γένοιτο.
9. Πρὸς πληρεστέραν ἐνημέρωσιν, ἀκολουθεῖ σχετικὸν κείμενον ἐπιστολῶν μας πρὸς ὅλους τοὺς Πατριάρχας καὶ Μητροπολίτας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἐξωτερικοῦ, καθὼς καὶ τὰς Ἱεράς Μονάς.

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθ. 832/28.10.2011 Γ.Ι.

Σεβασμιώτατε εὐλογεῖτε, Χρόνια Πολλά.

1. Ἐν συνεχείᾳ τῶν μέχρι τοῦδε ἐπικοινωνιῶν μας σᾶς ἀποστέλλομεν συνημμένως πρόσκλησιν μὲ λεπτομερὲς πρόγραμμα τῆς ἐκδηλώσεως, ποὺ θὰ ἔχωμεν τὴν 11.12.2011 εἰς τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον Ἀθηνῶν.

2. Τὰ Διοικητικά μας Συμβούλια, τὰ μέλη καὶ οἱ φίλοι τῶν ὀργανώσεών μας
α) Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
β) Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ
γ) Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»
θὰ ἐχαιρόμεθα ἀφαντάστως, ἐὰν εἴχαμε τὴν τιμὴν νὰ λαμπρύνετε διὰ τῆς παρουσίας Σας τὴν ἑορτήν μας καὶ νὰ μᾶς εὐλογήσητε.

3. Ἐλπίζομεν νὰ λαμβάνετε τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖον ἐκδίδομεν καὶ κυκλοφοροῦμεν εἰς 45.000 ἀντίτυπα.
Ἐὰν θέλετε καὶ ἄλλα ἀντίτυπα, εὐχαρίστως νὰ σᾶς ἀποστέλωμεν ἱκανὸν ἀριθμόν, διὰ νὰ τὰ διανέμετε εἰς συνεργάτας Σας καὶ πνευματικά Σας τέκνα.

4. Ἀναφορικῶς μὲ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, μὲ ἀφαντάστους ψυχικὰς ἀλγηδόνας καὶ μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι δὲν θὰ ἐφαρμοσθῇ τὸ Γραφικόν: «…ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθεις ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς;» (Ἰωάν. Θ, 34), εἴμεθα δυστυχῶς ὑποχρεωμένοι νὰ ἐπανέλθωμεν:
Παρακαλοῦμεν Ὑμᾶς, Ἅγιε Δέσποτα, νὰ εὐχηθῆτε καὶ προσευχηθῆτε μετὰ τοῦ εὐσεβοῦς κλήρου καὶ λαοῦ τῆς Ὑμετέρας δικαιοδοσίας, ὅπως ὁ Θεὸς φωτίσῃ ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατόν μας κ.κ. Ἱερώνυμον Β΄, νὰ τηρήσῃ τὸν λόγον του, τὸν ὁποῖον ἔδωσεν εἰς τὴν παρελθοῦσαν Ἱερὰν Σύνοδον, ὅτι θὰ ἔφερνε ὁ ἴδιος εἰς τὴν Ἱεραρχίαν ἀρχὰς Ὀκτωβρίου 2011 τὸ θέμα, ὅπως τὸ ἐζήτησαν γραπτῶς δεκάδες Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καὶ ἐπίσης ἰσάριθμοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς μᾶς εἶχαν δώσει τὸν λόγον των, ὅτι, ἐρχομένου τοῦ θέματος εἰς τὴν Ἱεραρχίαν, θὰ ὑπερεθεμάτιζαν διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

5. Ἤδη ἡ διακοσιοστὴ ἐπέτειος τῆς πανηγύρεως τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας πλησιάζει. Πῶς θὰ πορευθῶμεν εἰς τὴν πανήγυριν μὲ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Πανελλήνων;;;

6. Εἶναι λίαν ἀνησυχητικὸν ἀκόμη καὶ τινὲς Ἀρχιερεῖς καὶ ὁ Μακαριώτατός μας νὰ μὴ θέλουν νὰ προβληματισθοῦν ὅτι ἐπιτέλους πρέπει νὰ μὴ ἀπογοητεύεται καὶ τὸ χρηστεπώνυμον πλήρωμα εἰς τοὺς χαλεπωτάτους καιρούς, ποὺ μᾶς κατήντησαν ἀνεγκέφαλοι, φαῦλοι, ἀντεθνικῶς καὶ ἀντιχριστιανικῶς ἐνεργοῦντες ἰθύνοντες, τυφλὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων…

7. Ὅπως ἔγραφε καὶ ὁ Ἅγιος Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος εἰς τὴν ἀπὸ 25.3.2011 ἐπιστολήν Του πρὸς τὸν Μακαριώτατόν μας, εἰς τοὺς χαλεποὺς καιρούς, ποὺ ζῶμεν, ἀκόμη καὶ ἐὰν δὲν εἴχαμε τὴν Ἱερὰν Παρακαταθήκην τῶν Ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, δηλαδὴ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, θὰ ἔπρεπε νὰ δημιουργήσωμεν ἕν ἰδικόν μας Τάμα, νὰ τὸ πραγματοποιήσωμεν ἀμέσως καὶ μὲ ἄκραν συνείδησιν τῆς ἐλεεινότητος τοῦ χαρακτῆρος μας καὶ μὲ ἔμπρακτον ταπείνωσιν καὶ ὄχι ταπεινολογίαν, νὰ ἐπικαλεσθῶμεν τὸ Θεῖον Ἔλεος, διὰ νὰ ρυσθῶμεν ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμὸν ἐδῶ, ποὺ μᾶς κατήντησαν τρισάθλιοι ἰθύνοντες τῆς τελευταίας 60ετίας.

8. Οἱ ἐνσυνείδητοι, εὐλαβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι περαιτέρω ὡς «πρόβατα ἀπολωλότα» καὶ ἀναμένουν τοὺς εὐλαβεῖς κληρικοὺς καὶ μοναχοὺς νὰ θέσουν ἐπὶ τοῦ παρόντος τὰς φλογέρας εἰς τὴν ἄκρην καὶ νὰ ξεκινήσουν τὸν Ἀγῶνα σαλπίζοντας ἄμεσον ἐγερτήριον δι᾿ ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας…

9. Ἔχομεν ἐπανειλημμένως τονίσει ὅτι ἡ ἄμεσος ἔναρξις πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ συμβάλλῃ ὄχι μόνον εἰς τὴν ἀναπτέρωσιν τοῦ ἠθικοῦ καὶ ἐθνικοῦ σθένους τῶν Ἑλλήνων, Πανελλήνων καὶ Φιλελλήνων, ἀλλὰ καὶ εἰς τὴν οἰκονομικὴν ἀνόρθωσιν τῆς Πατρίδος μας μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοιούτων κολοσσιαίων ἔργων.

10. Περιττόν νὰ τονίσωμεν πάλιν, ὅτι ὄχι μόνον ἀπὸ τὸ ἁμαρτωλὸν καὶ τρισάθλιον κράτος δὲν θέλομεν «οὔτε μίαν δεκάραν», ἀλλὰ οὔτε καὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Ἀπαλλάσσομεν πλήρως τόσον τὸ τρισάθλιον κράτος, ὅσον καὶ τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὴν ὑποχρέωσιν, ποὺ εἶχαν ἄνω τῶν 180 ἐτῶν. Ἄς μὴ λησμονοῦμε ὅτι ὁ Εὐλαβής, Ἀνιδιοτελὴς καὶ Ἀνεπανάληπτος Μέγας Κυβερνήτης Ἰωάννης Καποδίστριας ἔθεσεν τὴν ὑπογραφήν του καὶ οὐδέποτε τὴν ἀνεκάλεσεν, προγραμματίζων καὶ πραγματοποιὼν μεγάλα ἔργα εἰς λίαν χαλεποὺς καιρούς.

11. Μάλιστα δὲ ἰσχύει ἡ πρότασίς μας, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους -ὁ Ναὸς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ- νὰ συνδυασθῇ μὲ τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν χωρὶς ἡ Ἐκκλησία καὶ τὸ κράτος νὰ διαθέσουν τὴν παραμικρὰν δεκάραν.

12. Μὲ πίστιν, θέλησιν καὶ προπαντὸς μὲ ἄκραν ἀνιδιοτέλειαν καὶ ἀπόλυτον διαφάνειαν δυνάμεθα μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ καὶ «ὄρη μεθιστάνειν»…

13. Ἐπαναλαμβάνομεν : «ἡ νίκη οὐ τῶν θρηνούντων, οὐ τῶν μεμψιμοιρούντων, οὐ τῶν φλυαρούντων, οὐ τῶν διακατεχομένων ἀπὸ ἀβελτηρίαν, ἀλλὰ τῶν μετὰ πάσης συνέσεως καὶ διακρίσεως ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ἐνεργούντων» καὶ τῶν πιστευόντων εἰς τὸ «ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2), ποὺ υἱὸς τοῦ αἰῶνος τούτου τὸ ἔκανεν «ἐδῶ καὶ τώρα».

14. Ἄς ἀνανήψωμεν, ἄς προσευχηθῶμεν νὰ μᾶς φωτίσῃ ὁ Θεός, «τί γὰρ δεῖ ἡμᾶς ποιεῖν καὶ λέγειν», διὰ νὰ μὴ ἐφαρμόζεται καὶ δι᾿ ἡμᾶς ὁ ἀδιάψευστος λόγος τοῦ Θεοῦ: «ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γεννεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι…» (Λουκ. 16, 8).

Διὰ κατανόησίν Σας καὶ ἄμεσον ἀπάντησίν Σας θερμότατα εὐχαριστοῦμε ἐκ τῶν προτέρων.

Σᾶς ἀσπαζόμεθα τὴν δεξιὰν
μετὰ υἱικοῦ σεβασμοῦ καὶ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης

Ὁ Πρόεδρος Ἡ Γεν. Γραμματεύς

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *