ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – ΚΑΥΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ἀπὸ τὸν συνεργάτην μας ΝΙΚΗΦΟΡΟΝ

ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
Ἐξισώνουν δικαίους καὶ ἀδίκους.
Ἄς διορθώσουν τὸ φορολογικὸν Νομοσχέδιον

Οὐδεμία πρόνοια, οὔτε ἠθικὴ περιλαμβάνουν οἱ ρυθμίσεις διασώσεως τῶν Τραπεζῶν καὶ τῶν καπιταλιστῶν.
Πατᾶν εἰς τὴν διαίρεσιν τῶν ὑποδούλων ἢ ὑποζυγίων, εἰς τοὺς ὁποίους τονίζουν τὶς δευτερεύουσες ἀντιθέσεις.
Οὐδεὶς λογαριάζει τὶ ἐπληρώσαμε. Στρέφονται ὡς… πυρπολητὲς ἐπὶ δικαίων καὶ ἀδίκων.
Ἀγνοοῦν τὴν προσφορὰ ἑνὸς ἑκάστου καὶ μεγεθύνουν τὶς ἀδικίες. Σὲ λίγο θὰ ὁμιλοῦν γιὰ λάθη. Ἄς τὰ διορθώσουν τώρα, προλαβαίνουν. Ἀργότερα θὰ εἶναι ἀργά.
Ἔχουν καὶ πάλι τὴν εὐκαιρία εἰς τὸ Φορολογικὸν Νομοσχέδιον νὰ μετατρέψουν ὅλα ὅσα μᾶς ἀφαίρεσαν μὲ φόρους, ὥστε σταδιακῶς νὰ ἠμποροῦμε νὰ εὕρωμε πάλι τὸ δίκαιον μας, ἔστω καὶ μὲ τὸν ρυθμὸν αὐξήσεως τοῦ ΑΕΠ ἢ τοῦ Ἔθνικοῦ Εἰσοδήματος. Ὅταν τὸ ΑΕΠ αὐξάνει καὶ μειώνεται τὸ χρέος καὶ εἰς ποσοστὸν ἐπὶ τοῦ ΑΕΠ, τότε ὅλα θὰ ἐπιτευχθοῦν· ἀκόμη καὶ ἡ δικαίωσις τῶν ἀδικημένων. Ἀλλὰ τὰ τελευταῖα ἔτη γίνεται τὸ ἀντίστροφον. Μειώνεται τὸ ΑΕΠ καὶ αὐξάνονται τὰ χρέη.
Διὰ τοῦτο κάποιοι πονηροὶ ἐτραγούδησαν «ΟΙ ΩΡΑΙΟΙ ἔχουν χρέη», ἀλλὰ τώρα ὑποφέρει ἡ Ἑλλάδα καὶ ὅσοι ζοῦν εἰς τὸ ταξικὸ κράτος, τὴν ταξικὴ παιδεία, ὑγεία καὶ ὑπερεκμετάλλευσιν.
Τὰ πολιτικὰ κόμματα, ποὺ ὑπάρχουν, δὲν ἠμποροῦν νὰ βοηθήσουν, γιατὶ ἁπλούστατα, ἄν ἠμποροῦσαν, θὰ τὸ εἶχαν κάνει. Ἄν δύνανται καὶ δὲν τὸ κάνουν, τότε ἡ ὑπόστασίς των δὲν εἶναι ἡ δέουσα, διὰ νὰ μὴ χρησιμοποιήσωμε λέξεις, ποὺ δὲν θέλομε.
Τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον θέλουν συνδυασμοὺς καὶ ὄχι κόμματα, ποὺ νὰ ἐκφράζουν μὲ ἦθος καὶ ἠθικὴ τοὺς στόχους ἀνθρώπων καὶ τόπων· νὰ ἔχουν ἡγεσία καὶ στρατηγική, ἔντιμους στόχους μὲ μόνον ἔντιμα μέσα ἐπιτεύξεώς των, ὥστε νὰ ἀναδεικνύεται πάντα τὸ δίκαιον καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ὄχι «τὰ παραμύθια τῆς Χαλιμᾶς».
Ὅλοι ἔχουν ἔντιμον δικαίωμα νὰ βοηθήσουν τὴν συγκρότησιν συνδυασμῶν ἀπὸ ἔντιμους ἀνθρώπους γιὰ ἔντιμους καὶ διαφανεῖς πατριωτικοὺς καὶ λαϊκοὺς στόχους.
Ἴσως τότε νὰ διορθωθοῦν καὶ οἱ σημερινοὶ πολιτικοὶ σχηματισμοὶ καὶ οἱ πολιτευτές των.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.
ΜΑΣ ΠΝΙΓΕΙ Η ΘΗΛΕΙΑ

Ζητεῖται κατάργησις Φορολογίας Συνταξιούχων
καὶ μὴ προνομιούχων,
ἀλλὰ καὶ ὀρεινῶν καὶ μειονεκτικῶν περιοχῶν.

Ἀξιότιμοι Κύριοι Ἁρμόδιοι,
Οἱ συνταξιοῦχοι φορολογοῦνται καὶ πολλαπλασιαστικῶς ἀδικοῦνται. Ἔχουν δικαίωμα ὅλοι οἱ συνταξιοῦχοι νὰ εἰσπράξουν μὲ ἀνατοκισμὸν ὅλα ὅσα ἐπλήρωσαν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐργασίας τους. Ἄν ὅλες οἱ κρατήσεις καὶ φόροι, ποὺ πλήρωσαν ἦταν καταθέσεις εἰς βιβλιάριόν τους· κι ἄν τὸ 1/3 αὐτῶν τὸ ἐπένδυαν εἰς ἀκίνητα, πόσα χρήματα θὰ εἶχαν τώρα ;
Χρειάζεται λοιπὸν νὰ ὑπολογισθοῦν ὅλες αὐτὲς οἱ κρατήσεις μὲ τὸν δέοντα ἀνατοκισμὸν καὶ νὰ ψηφισθῇ διάταξις, ὅτι τὰ ποσὰ αὐτὰ εἶναι κοινὸς οἰκογειακὸς λογαριασμὸς Ταμιευτηρίου ὑπὸ τὸν ὅρον ἀναλήψεως ἀνὰ μῆνα τοῦ ποσοῦ τῆς συντάξεως.
Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἀκραία ἢ σφοδρὴ ἐκμετάλλευσις τῶν ἀδυνάτων.
Ἡ μόνη νόμιμη κράτησις εἰς αὐτὴ τὴν διαδικασία εἶναι ἡ φορολόγησις τῶν τόκων τοῦ ἐτήσιου ἀνατοκισμοῦ, ὅσον φυσικὰ θὰ ὑπάρχῃ. Ὅλες οἱ ἄλλες κρατήσεις, ποὺ ἔγιναν τόσα χρόνια, προῆλθαν ἀπὸ φορολογημένα εἰσοδήματα.
Κανένα εἰσόδημα δὲν φορολογεῖται δύο φορές, καὶ ἄν τὸ Κοινοβούλιο αὐτὸ ἢ τὸ ἑπόμενο δὲν τὸ κατανοήσει καὶ δὲν τὸ ψηφίσει, τότε πρέπει οἱ συνταξιοῦχοι μαζὶ μὲ τὴν παρέμβασιν τῶν συλλόγων τους νὰ λάβουν νέες στρατηγικὲς ἀποφάσεις.
Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ πρέπει νὰ διερευνηθῇ δικαστικῶς ἡ νομιμότης τοῦ παράδοξου, ποὺ ἐφαρμόζουν εἰς τὰ καύσιμα, ὅπου προστίθεται Φ.Π.Α. ἐπὶ φόρου.
Εἰς οὐδὲν ἄλλο προϊὸν δὲν ὑπάρχει Φ.Π.Α. ἐπὶ φόρου. Ὄχι ἄλλη ἐκμετάλλευσις. Τὰ καύσιμα, οἱ φόροι κι ὁ πληθωρισμὸς μαζὶ καὶ ὁ στασιμοπληθωρισμὸς ὁδηγοῦν τοὺς Ἕλληνες εἰς ἀδιέξοδα. Οἱ μὴ προνομιοῦχοι στενάζουν, ἔχουν ἕνα τουλάχιστον ἄλυτον ἢ δύσκολον ἢ δυσβάστακτον πρόβλημα ἀνὰ οἰκογένεια καὶ τὸ κράτος, ποὺ τοὺς ἐκμεταλλεύεται, δεινῶς ἀπέχει, ἐντέχνως πλὴν σαφῶς.
Οἱ μειονεκτικὲς καὶ ὀρεινὲς περιοχές, οἱ ἱστορικὲς βουνοκορφὲς γιὰ τὸν ἕνα ἢ τὸν ἄλλο λόγον παράγουν ἀκόμη μετανάστες καὶ τὸ κύμα φυγῆς ἠμπορεῖ ν᾿ ἀντιστραφῇ, ἄν κηρυχθοῦν ἀφορολόγητες γιὰ 5-8 χρόνια μὲ ἀπόφασιν τῶν ἐκλεγμένων Περιφερειακῶν Συμβουλίων. Τοιουτοτρόπως θὰ ἀναπτυχθοῦν ἐπ᾿ ὠφελείᾳ ὅλων.
Οἱ ἑπόμενες καὶ μεθεπόμενες ἐκλογὲς σὲ Δήμους, Περιφέρειες, Κοινοβούλιο θὰ κριθοῦν εἰς τὰ ζητήματα ὑπερεκμεταλλεύσεως τοῦ Λαοῦ.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΜΑΣ ΠΝΙΓΕΙ Η ΘΗΛΕΙΑ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *