ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

1. Ὅπως ἔχομεν ἐπανειλημμένως ἐκτενέστατα ἀναπτύξει, ἡ ἄκρως ἀνυπόφορος οἰκονομικὴ κρίσις, ποὺ διερχόμεθα, εἶναι ἀρχὴ ὠδίνων καὶ ἀπόρροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως, τὴν ὁποίαν μᾶς καλλιεργοῦν φαῦλοι, ἀνίκανοι, διεφθαρμένοι, ξενοκίνητοι, ἀνεγκέφαλοι καὶ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων πολιτικοὶ τὰ τελευταῖα 35 ἔτη.

2. Αὐτοὶ οἱ ἰθύνοντες, ἀμέσως ἢ ἐμμέσως, πασχίζουν παντοιοτρόπως νὰ κατακρημνίσουν τὰς αἰωνίους ἠθικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας καὶ νὰ ἐφαρμόσουν πιστότατα τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, γενόμενοι «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα» …

3. Τονίζομεν πάλιν ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ κάμνωμεν νινευιτικὴν μετάνοιαν, νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὰς ρίζας μας, διὰ νὰ ἐξευμενίσωμεν τὴν θείαν χάριν καὶ τὸ θεῖον ἔλεος.

4. Ὅμως καὶ ὑλικῶς πρέπει νὰ λαμβάνωμεν ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως μέτρα καὶ νὰ δημιουργῶμεν προϋποθέσεις καὶ διὰ τὴν οἰκονομικὴν ἀνόρθωσιν τῆς πατρίδος μας.

5. Εἶναι ἄκρως ἀδιανόητον νὰ μὴ προγραμματίζωνται ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ἔργα ὑποδομῆς. Διότι τοιουτοτρόπως, ἐλλείψει ἰσονομίας, ἀξιοκρατίας, κοινωνικῆς γαλήνης, πραγματικῆς δημοκρατίας, οἱ κόποι τῶν δεινοπαθούντων καὶ κοπιαζόντων ἀφαντάστως Ἑλλήνων καταλήγουν ἐπὶ ματαίῳ.

6. Τώρα δὲν ἔχομεν «κατάστασιν» ἀλλὰ ἀκαταστασίαν, δὲν ἔχομεν πρόοδον, ἀλλὰ χάος, δὲν ἔχομεν παραγωγὴν πλούτου διὰ παραγωγικῶν ἐπενδύσεων, ἀλλὰ ἄφρονα σπατάλην τοῦ ἱδρῶτος τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ δημιουργοῦμεν στρατιάς «παρασίτων», «βολευμένων», «ὀκνηρῶν» καὶ οὐχὶ ἐργαζομένων, ἀλλὰ «περιεργαζομένων» διὰ τοὺς μέν, καὶ τὴν μάστιγα τῆς ἀνεργίας διὰ τοὐς δέ…

7. Διὰ τοῦτο δὲν περισσεύουν χρήματα διὰ ἔργα ὑποδομῆς. Ἀκόμη καὶ αὐτὰ τὰ ἀμύθητα ποσά, ποὺ ἐλάβαμεν ἀπὸ τὸ σχέδιον Μάρσαλ καὶ τὰ διάφορα «πακέτα» τῆς ΕΟΚ καὶ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ἐξηνεμίσθησαν καὶ τὰ ἐσφετερίσθησαν ἄκρως ἀφρόνως οἱ ἐπιτήδειοι. Τὰ «μαζὶ τὰ φάγαμε» καὶ τὰ τοιαῦτα, ποὺ ἰσχυρίζονται οἱ ἀνεγκέφαλοι, ἀναίσχυντοι καὶ φαῦλοι πολιτικοί μας, δὲν ἐπαρκοῦν διὰ νὰ ἀμείβωνται αἱ στρατιαὶ τῶν παρασίτων «βολευμένων». Καταφεύγουν, λοιπόν, οἱ ἰθύνοντες εἰς τοὺς τοκογλύφους «φίλους» μας καὶ λαμβάνουν «θαλασσοδάνεια», μὲ ἀποτέλε σμα νὰ διαπράττεται ἡ ὑψίστη προδοσία συρρικνώσεως τῶν συνόρων, περιορισμοῦ τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καὶ τὰ τοιαῦτα ὑψίστης προδοσίας ἐθνικὰ ἀνοσιουργήματα, ὅπως ἀνέφερεν καὶ τὴν 12.3.2005 ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη εἰς τὸν νῦν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολον Παπούλιαν.

8. Ἐπὶ παραδείγματι, ἐλλείψει ὠρθολογισμένων συγκοινωνιακῶν μέσων, ἐξανεμίζουν οἱ Ἕλληνες τὸν χρόνον των ἀκόμη καὶ σήμερον καὶ ταλαιπωροῦνται εἰς τοὺς τεραστίους συνωστισμοὺς τῶν ὁδῶν. Ἑκατομμύρια ἐργατοῶρες καθημερινῶς σπαταλῶνται διὰ τὸν πολλαπλασιασμὸν τῶν καυσαεριῶν, ἐφαρμοζομένου τοῦ γνωμικοῦ τῶν ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων: «ἑνὸς κακοῦ δοθέντος μύρια κακὰ ἕπονται» (Σοφοκλής, 496-406 π.Χ., Ἀρχαῖος τραγικός).

9. Οὕτω, ἀντὶ αἱ θυσίαι τῶν Ἑλλήνων νὰ ἐνεργοῦν ἐποικοδομητικῶς, δροῦν καταλυτικῶς.
10. Παραδείγματος χάριν, ἐνῷ ἔχουν τὰ Δικαστήρια εἰς τὸ κέντρον, δὲν ὑπάρχει δυστυχῶς οὔτε μία στάσις ΜΕΤΡΟ πλησίον, ἀπ’ ὅπου θὰ ἠδύναντο οἱ δεκάδες χιλιάδων λειτουργῶν τῆς Θέμιδος, δικαστικοὶ ὑπάλληλοι, δικηγόροι, διάδικοι, στρατιαὶ μαρτύρων καὶ λοιποὶ διερχόμενοι νὰ φθάνουν εἰς ἐλάχιστα λεπτὰ τῆς ὥρας καὶ δὲν θὰ ἐχάνοντο δεκάδες χιλιάδων ὡρῶν καθημερινῶς, διὰ νὰ φθάνουν καθυστερημένως εἰς τὰ δικαστήρια.

11. Τὸ ἴδιο συμβαίνει καὶ μὲ τοὺς σταθμοὺς λεωφορείων (Κηφισός, Τρεῖς Γέφυρες, Μαυροματαίων), εἰς πληθώραν νοσοκομείων, δημοσίων ὑπηρεσιῶν, ἀθλητικῶν κέντρων καὶ λοιπῶν πολυσυχνάστων ἐγκαταστάσεων…

12. Πρὸς τοῦτο τολμῶμεν νὰ προτείνωμεν μίαν νέαν γραμμὴν ΜΕΤΡΟ, ἡ ὁποία διὰ δικαίας ἱεραρχήσεως πρέπει νὰ προταχθῇ καὶ ἐπισπευσθῇ, διὰ τὴν ἄμεσον πρόσβασιν εἰς τὰ ὡς ἄνω πολυσύχναστα κέντρα.

13. Ἐὰν τελικῶς πρυτανεύσῃ ἡ σύνεσις τῶν ἰθυνόντων πολιτείας, πνευματικῆς ἡγεσίας καὶ ἐκκλησίας καὶ μᾶς διευκολύνουν νὰ τοποθετηθῇ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, θὰ ἠδύνατο μία στάσις ΜΕΤΡΟ ἄνωθεν τῆς Βαρβακείου Σχολῆς καὶ τῶν Γενικῶν Ἀρχείων τοῦ Κράτους νὰ ἐξυπηρετῇ καὶ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἰδίως δέ εἶναι ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ, ἐὰν αὐτὸ συνδυασθῇ καὶ μὲ νέον Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν, ὅπου ἡ πρόσβασις ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι ταχυτάτη, εὔκολος καὶ ἄνετος.

14. Ἡ ἐν λόγῳ νέα γραμμὴ τοῦ ΜΕΤΡΟ, διὰ νὰ ἐξυπηρετῇ εὐρέως τὰς τεραστίας καθημερινὰς ἀνάγκας τῶν ἀνωτέρω παραδειγμάτων, θὰ ἠδύνατο νὰ ἔχῃ τὴν κατωτέρω διαδρομὴν καὶ τὰς στάσεις. Ὁ ὁριστικὸς σχεδιασμὸς θὰ φανῇ ἀφοῦ υἱοθετηθῇ καὶ ἀρχίσῃ ἡ μελέτη.

 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΗΣ
ΜΕΤΡΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (Γ9)
1. Σισμανόγλειον Γεν. Περ. Νοσ. Ἀττικῆς
2. Ἰατρικὸν Κέντρον Ἀθηνῶν (Ἀμαρούσιον)
3. Σταθμὸς Προαστιακοῦ Νερατζιώτισσα
(μετεπιβιβάσεις)
4. Ὀλυμπιακὸν Ἀθλητικὸν Κέντρον Ἀθηνῶν (Ο.Α.Κ.Α.)
5. Λεωφ. Ὀμορφοκκλησιᾶς (Βεΐκου) – Καποδιστρίου
6. Βυζαντίου (Κέντρον Νεότητος)
7. Γενικὸν Νοσ. Ν. Ἰωνίας ,,Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ,,
(Κωνσταντοπούλειον)/Ἅγ. Στέφανος
8. Περισσὸς (μετεπιβιβάσεις)
9. Ἅγιος Ἀνδρέας Λαμπρινή
10. Γαλατσίου-Ἁγ. Λαύρας
11. Πρωτοπαπαδάκη-Ἁγίας Γλυκερίας
12. Τάμα τοῦ Ἔθνους-Ἀττικὸν Ἄλσος
(Καρπενησιώτου & Μάρκ. Φιλιππίδη)
13. Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους-Βαρβάκειος Σχολὴ
14. Πολύγωνον–Πλ. Ἐλευθ. Βενιζέλου- Μπουαίων
15. Θέμιδος Μέλαθρον-
Ἄρειος Πάγος, Ἐφετεῖον, Εἰρηνοδικεῖον
16. Γκύζη, Δημοτικὸν Πολιτιστικὸν Κέντρον
17. Πρωτοβάθμια Δικαστήρια, π. Σχολὴ Εὐελπίδων
18. Πεδίον Ἄρεως, Πανελλήνιος, Οἰκονομικὸν
Παν/μιον, Μουσεῖον
19. Πατησίων – Ἁγ. Μελετίου
20. Ἅγ. Μάρκος Εὐγενικός-Θυμαράκια
21. Ὅσ. Μελέτιος, Σεπολίων-Ἁγ. Μελετίου-Δυρραχίου
22. Σταθμὸς Λαρίσσης ( μετεπιβιβάσεις)
23. Κολωνός, Ἅγ. Τρύφων (Ἀλεξανδρείας)
24. Ἀκαδημία Πλάτωνος
25. Σταθμὸς Κεραμεικοῦ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *