ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 12.1.2011

Ὅπως ἔχομεν ἀναφέρει καὶ εἰς τὸ τεῦχος μας ὑπ’ἀριθμ. 46, ἡ ἐκδήλωσίς μας εἶχεν τεραστίαν ἐπιτυχίαν. Τόσον πολὺ ἐνεθουσιάσθησαν οἱ φίλοι, ὥστε παρέμειναν ὄρθιοι μέχρι τὴν 22.30 (νύκτα, μὲ καταιγίδας καὶ ἀπεργίας μετρό καὶ ἠλεκτρικοῦ), παρ’ὅλον ὅτι κανονικῶς ἐτελειώναμε τὴν 20.30, καί, ὅπως μᾶς ἐξεμυστηρεύθησαν, ηὔχοντο νὰ μὴ τελειώσῃ.

Ἡ ἐκδήλωσις ὅλη ἔχει ἀναρτηθῆ εἰς Video εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.
Ἀντιπροσωπευτικαὶ φωτογραφίαι ἀπὸ τὴν ἐκδήλωσιν δημοσιεύονται εἰς τὸ τέλος τοῦ παρόντος τεύχους.

Μᾶς ἐτίμησαν μὲ τὴν παρουσίαν των φίλοι ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικὸν. Μεταξὺ αὐτῶν :
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄκκρας κ. Γεώργιος, ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας κ. Θεοδώρου, ὁ πατὴρ Χρῆστος Ἀντωνίου, ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας κ. Παύλου, ὁ πολυγραφότατος καθηγητής, σεβαστὸς πατὴρ Παρασκευὰς Ζωγρά­- φος, ὁ πατὴρ Σωτήριος Κόσκορης ποὺ ἦλθεν μὲ ἐνορίτας ἀπὸ τὸν Ἱερὸν Ναὸν Τριῶν Ἱεραρχῶν Ἀκράτας Ἀχαΐας, καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἱερεῖς.
Ἐπίσης ὁ τέως Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τ. Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ἰωάννης Γρίβας, ὁ τ. Πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ρωμύλος Κεδίκογλου, ὁ ἐπίτιμος Πρόεδρος τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους κ. Ἀλέξανδρος Τζεφερᾶκος, ὁ Πρέσβεις τῆς Κύπρου κ. Ἰωσὴφ Ἰωσὴφ, ἡ μορφωτικὴ ἀκόλουθος τῆς Πρεσβείας τοῦ Ἰρὰν κ. Τουμπά Κερμανί, ὁ Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν, ἐ. Είσαγγελεὺς Ἐφετῶν, κ. Γεώργιος Κούβελης, ἡ δημοσιογράφος κα Ἑλένη Χατζηανδρέου, ὁ κ. Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης, Πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας, ἡ ΠΕΦΙΠ, ἡ Παγκαλαβρυτινὴ Ἕνωσις, ὁ κ. Νικόλαος Πολυχρονίδης, Πρόεδρος τοῦ Συντονιστικοῦ Κέντρου Ἑλληνισμοῦ, ὁ κ. Ἀνδρέας Κακαλέτρης, Πρόεδρος τοῦ Συλλόγου Ἐφέδρων Εὐζώνων καὶ πολλοὶ ἄλλοι φορεῖς.
Ἀπὸ τὸν πολιτικὸν κόσμον παρευρέθησαν ὁ κ. Μιχαὴλ Χαραλαμπίδης, οἱ βουλευταὶ κ.κ. Ἀλέκος Χρυσανθακόπουλος, Νικ. Καντερὲς κ.ἄ.

Εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ ἐλησμονήσαμε νὰ ἀναφέρωμε καὶ ἄλλους φιλτάτους ἐπωνύμους καὶ ἀνωνύμους, οἱ ὁποῖοι ἐπλημμύρισαν τὸ Πολεμικὸν Μουσεῖον, τὴν μεγάλην αἴθουσαν τῶν ἐκδηλώσεων καὶ τὸν προθάλαμον, ὅπου ὑπεχρεώθημεν νὰ ἐγκαταστήσωμεν καὶ γιγαντοθόνην, διὰ νὰ παρακολουθοῦν καὶ ὅσοι δὲν ἐχώρουν πλέον εἰς τὴν μεγάλην αἴθουσαν. Τοὺς ζητοῦμεν συγνώμην.

Τὸ πρόγραμμα περιελάμβανεν :
Α) Ἀναφορὰν εἰς τὰς δραστηριότητας καὶ προοπτικάς μας.

Β) Παραδοσιακὰ ἄσματα ἀπὸ τὸ συγκρότημα τοῦ ταλαντούχου κ. Γεωργίου Δαλιάνη.

Γ) Θερμὴν ὁμιλία καὶ ἄσματα ἀπὸ τὴν σύγχρονον «Μπουμπουλίνα», δασκάλαν τῶν Πομακοχωρίων Θράκης κ. Χαρὰν Νικοπούλου καὶ

Δ) Ἐβραβεύθησαν αἱ προσωπικότητες :

1. Ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσσος Παπαδόπουλος, ὁ ὁποῖος εἶχεν τὸ σθένος νὰ μὴ ὑποκύψῃ εἰς τὰς παντοειδεῖς πιέσεις καὶ ἐβροντοφώνησεν τὸ σωτήριον ΟΧΙ ἐναντίον τοῦ ἰταμοῦ ἀνθελληνικοῦ Σχεδίου ΑΝΑΝ.
Ἀναφορὰν εἰς τὴν προσωπικότητά του ἔκανε ὁ κ. Ἐμ. Μηλιαράκης, Πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς Δημοκρατίας, ὁ ὁποῖος μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐτόνισεν :
Εἶναι μεγάλη τιμὴ καὶ εὐθύνη γιὰ ἐμένα νὰ ὁμιλήσω γιὰ τὸν μεγάλο ἡγέτη τοῦ ἑλληνισμοῦ τὸν Τάσσον Παπαδόπουλον, ὁ ὁποῖος τιμῶν τὴν μακραίωνη μεγάλη ἱστορία τοῦ λαοῦ μας γιὰ ἐλευθερία καὶ ἀνεξαρτησία ἐτόλμησε τὸ ΌΧΙ εἰς τὸ ἔκτρωμα τοῦ Σχεδίου ΑΝΑΝ καὶ ὡδήγησε ἔτσι τὸν κυπριακὸν ἑλληνισμὸν εἰς τὸ συντριπτικὸ ΟΧΙ μὲ τὸ δημοψήφισμα τῆς 24.4.2004. Τὸ ΟΧΙ αὐτὸ τοῦ ἑλληνισμοῦ τῆς Κύπρου ἦταν, χωρὶς ὑπερβολὴ, μία ἐπανάληψις τοῦ ΟΧΙ τοῦ Λεωνίδα ἀπέναντι στὴν ἰσχυρὴ περσικὴ αὐτοκρατορία, τοῦ ΟΧΙ τοῦ ΄40 εἰς τὸν φασισμὸ τοῦ Μουσολίνι, τῆς ἐθνικῆς ἀντιστάσεως στὸν ναζισμὸ τοῦ Χίτλερ, τοῦ ΟΧΙ τοῦ Καραολῆ, τοῦ Αὐξεντίου, τοῦ Παλλικαρίδη τῆς ΕΟΚΑ στὴν ἀγγλικὴ ἀποικιοκρατία, ἦταν τὸ ΟΧΙ τοῦ Σολωμοῦ, γιὰ νὰ μὴ ξεχνᾶμε τὸν Σολωμόν καὶ τὸν Ἰσαάκ…
Ὁ Τάσσος Παπαδόπουλος εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὰ ἐκβιαστικὰ διλήμματα:
«Ἄν δὲν ψηφίσετε τὸ σχέδιον ΑΝΑΝ, ἔλεγαν, αὔριο ὅλοι εἰς τὴν ὑφήλιο θὰ ἀναγνωρίσουν τὸ ψευδοκράτος, θὰ διχοτομηθῇ ἡ Κύπρος»…
Τὰ σχέδιά τους ὅμως δὲν εὐοδώθσκαν γιατὶ ἀπέναντί τους εἶχαν ἕνα ἀδάμαστο, ἕνα ἀδούλωτο λαό, ποὺ λέγεται ἑλληνισμὸς τῆς Κύπρου. Ἔτσι τὴν 24.4.2004 τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ δημοψηφίσματος ἦταν 76% ΟΧΙ…
Ὁ Τάσσος ὁ Παπαδόπουλος ἔφυγε ἀπὸ τὸν κόσμον μας στὶς 12 Δεκεμβρίου τοῦ 2008 … μὲ ἥσυχη τὴν συνείδησίν του ὅτι παρέλαβε κράτος, ἀλλὰ δὲν παρέδωσε κοινότητα, ὅπως εἶχε πεῖ εἰς τὸ διάγγελμά του… Κάποιοι φοβήθηκαν καὶ εἶπαν μὴ τυχὸν καὶ δὲν ἔχει πεθάνει καὶ ἐτόλμησαν ἱερόσυλοι νὰ συλλήσουν τὸν τάφον του τὴν 11 τοῦ Δεκέμβρη τοῦ 2009 καὶ νὰ κλέψουν τὴν σωρόν του, ποὺ βρέθηκε, ταυτοποιήθηκε καὶ ἐπανενταφιάσθη τὴν 8.3.2010.
Δυὸ λόγια γιὰ τὸν βίον του. Ὁ Τάσσος ὁ Παπαδόπουλος γεννήθηκε στὶς 7.1.1934 στὴν Λευκωσία. Σπούδασε νομικὰ στὸ Λονδίνο. Σὲ ἡλικία μόλις 20 ἐτῶν ἐπιστρέφει ἀπὸ τὸ Λονδίνο, ὅταν εἶχε ἀρχίσει ἡ συγκρότησις τῆς ΕΟΚΑ καὶ στρατεύεται στὸν ἀπελευθερωτικὸ ἀγῶνα. Ἡ ἡγεσία τῆς ΕΟΚΑ, Μακάριος καὶ Γρίβας, τοῦ ἀναθέτουν τὴν πολιτικὴν καθοδήγησιν τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα, σὲ ἕνα ἀμούστακο παιδὶ 20 ἐτῶν, ὅπως ἀμούστακος ἦταν καὶ ὁ Καραολὴς καὶ οἱ ἄλλοι ἥρωες τῆς ΕΟΚΑ. Ἦταν παιδιὰ τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ τῶν κατηχητικῶν σχολείων καὶ τὸ λέω σὲ αὐτοὺς, ποὺ τολμοῦν νὰ ποῦν ὅτι ἡ ἐκκλησία εἶναι ἀποῦσα ἀπὸ τοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες. Στὶς κρεμάλες ἔψαλαν καὶ τὸ «τῇ ὑπερμάχῳ». Αὐτοὶ ἦταν οἱ ἥρωες τῆς ΕΟΚΑ. Καὶ γι᾿ αὐτό, ἐπειδὴ ἡ ἐκκλησία δημιουργεῖ μάρτυρες τῆς πίστεως καὶ ἐθνομάρτυρες, γι᾿ αὐτὸ σήμερα θέλουν νὰ τὴν βάλουν στὸ περιθώριο. Γι᾿ αὐτό, ὅταν σήμερα τολμήσει νὰ πῇ μία κουβέντα ἡ Ἐκκλησία, τῆς λένε, ἐσὺ δὲν ἔχεις λόγο. Ἐμεῖς τὴν Ἐκκλησία τὴν θέλουμε πρωτοπόρο στοὺς ἀγῶνες, ὅπως τὴν γνωρίσαμε.
Ὁ Τάσσος ὁ Παπαδόπουλος εἶχε λάβει μέρος στὶς διαπραγματεύσεις γιὰ τὶς συμφωνίες τῆς Ζυρίχης. Διεφώνησε καὶ δὲν ὑπέγραψε. Διετέλεσε Ὑπουργὸς πολλῶν Ὑπουργείων καὶ ἄφησε ἐποχὴ εἰς τὸ Ὑπουργεῖο Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων. Ἐπίσης ἔλαβε μέρος εἰς τὶς διαπραγματεύσεις μεταξὺ τῶν δύο πλευρῶν (Ἑλλήνων καὶ Τούρκων). Εἰς τὸ διάγγελμά του διὰ τὸ δημοψήφισμα διὰ τὸ Σχέδιο ΑΝΑΝ ἔλεγε: «Θὰ τοποθετηθῆτε μὲ ἕνα ΝΑΙ ἢ ἕνα ΟΧΙ στὸ Σχέδιο ΑΝΑΝ. Θὰ ἀποφασίσετε διὰ τὸ παρὸν καὶ διὰ τὸ μέλλον τῆς Κύπρου, διὰ τὴν γενιάν μας ἀλλὰ καὶ διὰ τὶς γενιές, ποὺ θὰ ἔλθουν μετὰ ἀπὸ ἐμᾶς. Ἔχω ἐμπιστοσύνη εἰς τὴν κρίσιν σας. Εἶμαι βέβαιος, ὅτι δὲν θὰ σᾶς ἐγγίσουν ψεύτικα διλήμματα, ὅτι δὲν θὰ σᾶς τρομάξουν ἀπειλὲς διὰ δῆθεν διεθνῆ ἀπομόνωσιν. Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἐξακολουθοῦν νὰ ἔχουν διὰ ἐσᾶς νόημα οἱ ἠθικὲς ἀρχὲς καὶ ἀξίες τοῦ λαοῦ μας, τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τοῦ ἐθνικοῦ-ἱστορικοῦ βίου μας, τὸν ὁποῖον θέλετε νὰ συνεχίσωμεν μὲ ἀσφάλεια, δικαιοσύνη, ἐλευθερία καὶ εἰρήνη… Σᾶς καλῶ νὰ ἀπορρίψετε τὸ Σχέδιο ΑΝΑΝ … νὰ ὑπερασπισθῆτε τὴν ἱστορία σας…».
Ἦταν πολὺ ὀρθὴ ἡ ἀπόφασις τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν νὰ τιμήσουν τὸν ἡγέτη τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τὸν Τάσσο Παπαδόπουλο. Μὴ λησμονοῦμε ὅτι τὸ 2004 τὸ κίνημα ἐναντίον τοῦ Σχεδίου ΑΝΑΝ ἄρχισε ἀπὸ κάτι παρόμοιες ἐκδηλώσεις ἀγνώστων φορέων. Μέσα σὲ αὐτὴν τὴν αἴθουσα εἶχε μιλήσει ὁ Ἱεράρχης τῆς κατεχομένης Κυρηνείας Παῦλος {σ.σ. σήμερον ἀείμνηστος} καὶ ὁ νῦν Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυστόστομος

Ὁ Στρατηγὸς ἐ.ἀ. κ. Παπαπάνος Γεώργιος (αὐτοαποκαλούμενος Σελλαδίτης Ἀνώτατος Ἀξιωματικὸς ἐ.ἀ.), ὁ ὁποῖος παρέδωσεν τὴν τιμητικὴν διάκρισιν διὰ τὸν Τάσσον Παπαδόπουλον εἰς τὸν Πρέσβυν τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Ἰωσὴφ Ἰωσήφ, ἔκανε τὸν κατωτέρω χαιρετισμόν:

Κύριε πρέσβυ τῆς μαρτυρικῆς μας Κύπρου,
Εἶναι μεγάλη τιμὴ δι’ ἐμένα καὶ τυχερὸς Ὑσεῖς, ποὺ σᾶς παραδίδω καὶ παραλαμβάνετε τὸ μεγαλύτερον βραβεῖον τοῦ νεώτερου Ἑλληνισμοῦ. Τὴν βράβευσιν τοῦ Τάσσου Παπαδόπουλου. Μὲ τὸ ὄχι, ποὺ ἐβροντοφώνησε, ξεσήκωσε τὸν ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ἑλληνισμόν, τὸ φρόνημα καὶ τὴν ἐθνικὴν συνείδησιν, τρομὰζων ἐχθροὺς καὶ φίλους. 25χρονο παιδὶ ἀντέταξε τὸ «μᾶς ἀρκεῖ ἡ στήριξις τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ», ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὸ δημοψήφισμα τοῦ ὄχι τὸ 2004.
Κατεχομένη σχεδὸν ἡ Κύπρος καὶ ὅμως ἐτόλμησε ὄχι μόνον νὰ ὁριοθετήσῃ τὴν Ἀποκλειστικὴν Οἰκονομικὴν Ζώνην (ΑΟΖ) μὲ τὴν Ἰορδανίαν-Αἴγυπτον καὶ Ἰσραήλ, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀναθέσῃ τὴν ἔρευναν μὲ στρατηγικὴν διορατικότητα, ἀποφεύγουσα κάθε ἔξωθεν ἐθνικὸν κίνδυνον. Ἂς εὐχηθῶμε ὅλοι μας νὰ ἔχωμε τὴν τύχην νὰ χαροῦμε καὶ ἄλλους τέτοιους Ἕλληνες, ποὺ τόσον ἀνάγκην ἔχει σήμερα τὸ Ἔθνος μας.

Στέλνω τὴν ἀγάπην μου εἰς τὸ κατεχόμενον ΜΠΟΥΤΑΖΙ, ποὺ σήμερα εἶναι τούρκικον καζίνο.

Υ.Γ.: Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη (ΑΟΖ) εἶναι μία θαλασσία ζώνη πλάτους 200 ναυτικῶν μιλίων ἀπὸ τὰς ἑλληνικὰς ἀκτὰς καὶ τὰς ἀκτὰς τῶν κατοικημένων νήσων μας. Τὸ κράτος εἰς τὸ ὁποῖον ἀνήκει ἡ ΑΟΖ ἔχει τὴν ἀποκλειστικὴν ἐκμετάλλευσιν τῆς ἁλιείας, τοῦ βυθοῦ αὐτῆς καὶ τοῦ ὑπεδάφους της, χωρὶς νὰ παρεμποδίζῃ τὴν διεθνῆ ναυσιπλοΐαν, πέραν τῶν χωρικῶν της ὑδάτων. Ὁ καθορισμὸς τῆς ΑΟΖ Κύπρου καὶ τῆς νήσου Καστελλόριζου συμπίπτουν καί, ὡς ἐκ τούτου, θὰ ἔχωμε κοινὰ θαλάσσια σύνορα, ἐφ’ὅσον (σ.σ.ἐὰν σταματήσῃ ἡ ἐνδοτικὴ πολιτικὴ καὶ ἐκ μέρους τῆς μητροπολιτικῆς Ἑλλάδος καὶ τολμήσουν ξενόδουλοι ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος νὰ συνειδητοποιήσουν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην πρὸς τοῦτο) ὁριοθετηθοῦν οἱ δύο αὐταὶ ΑΟΖ.
Εἰς τὸν Ἑλληνοκυπριακὸν αὐτὸν χῶρον πιθανὸν ὑπάρχει τεράστιον κοίτασμα πετρελαίου καὶ φυσικοῦ ἀερίου. Ἡ ἐκμετάλλευσιν τῶν κοιτασμάτων αὐτῶν, εἶναι ἀναμφιβόλως δυσχερής, ἀλλὰ καὶ ἐξ ἴσου εὔκολη, ἂν μὲ TOΛMΗ-ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ, ἀποφασιστικότητα, θάρρος καὶ συντονισμόν, ὁριοθετηθῆ εἰς πρώτην φάσιν ἡ Ἑλληνοκυπριακὴ ΑΟΖ, ὅσον τὸ δυνατὸν ταχύτερον καὶ ὄχι βέβαια πρὶν εἶναι πάρα πολὺ ἀργά.
2. Ἡ ἡρωίδα ἑλληνίδα διδασκάλισσα Ἑλένη Φωκᾶ, ἡ ὁποία ἐγκλωβισμένη ἐπὶ 23 ὁλόκληρα ἔτη εἰς τὰ κατεχόμενα τῆς Κύπρου, ἐξηκολούθει νὰ διδάσκῃ τὰ ἑλληνόπουλα.

Τὴν Ἑλένη Φωκᾶ ἐπαρουσίασε τὸ μέλος μας κα Ἀρετὴ Καλογεροπούλου-Καραγκούνη, ἐ. Γεν. Δ/τρια τοῦ Ι.Κ.Υ., ἱστορικὸς καὶ θεολόγος, ἡ ὁποία μεταξὺ τῶν ἄλλων ἐτόνισεν:

Εἰς τὴν Ἁγίαν Τριάδα Γιαλούσας εἰς τὸ Ριζοκάρπασο τῆς Βορείου Κύπρου, πέντε ἀγόρια καὶ τέσσερα κορίτσια μὲ τοὺς γονεῖς των Λουκία καὶ Λύσανδρο Φωκᾶ ἐμεγάλωναν καὶ ὀνειρεύονταν… Μιὰ πολυμελὴς ἀγροτικὴ οἰκογένεια.
Μόνο τὰ δύο κορίτσια ἐπρόλαβαν νὰ σπουδάσουν. Ἡ Ἑλένη, πτυχιοῦχος Οἰκιακῆς Οἰκονομίας τοῦ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, 23 χρονῶν τὸ 1973, ἐκεῖ εἶχε διορισθῆ ὡς ἐκπαιδευτικός…Ἐκεῖ τὴν εὑρῆκε τὸ πραξικόπημα τῆς 15ης καὶ ἡ εἰσβολὴ τῆς 20ης Ἰουλίου 1974 καὶ ἡ δεύτερη εἰσβολὴ τῶν Τούρκων τὸν 15Αὔγουστο… Τὰ καταστήματα ἐρημάχθησαν· οἱ ἄνθρωποι ἐβασανίσθησαν· τὰ κορίτσια ἐβιάστηθαν· κανένας ἀνέγγιχτος. Φόβος καὶ τρόμος. Ἔτσι ἐξαναγκάζοντο οἱ ἄνθρωποι εἰς τὴν ἐγκατάλειψιν τῆς πατρώας γῆς… ἀφοὺ πρῶτα ὑπεχρεώνοντο νὰ ὑπογράψουν δήλωσιν, πὼς ἀποχωροῦσαν «οἰκείᾳ βουλήσει» !
Μὰ ἡ Ἑλένη ὄρθωσεν τὸ ἀνάστημά της μὲ θάρρος καὶ ἀπεφάσισε νὰ πολεμήσῃ τοὺς βάρβαρους κατακτητάς, διὰ νὰ προστατέψῃ τοὺς μαθητάς της καὶ νὰ διατηρήσῃ τὴν ἑλληνικότητα τῆς τουρκοπατημένης πατρίδος της, μὲ τὴν ἐλπίδα πὼς κάποια ἡμέρα θὰ ἔρθῃ βοήθεια…Ἐδίδασκε ἡ Ἑλένη, ἐνῷ ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα περπατοῦσε ὁ Τοῦρκος- «ὡς λέων ὠρυόμενος», μοχθηρὸς καὶ ἐπικίνδυνος. Καὶ διηγεῖται ἡ Ἑλένη «Οἱ μαθητές μου ἐπιθυμοῦσαν πολὺ τὴν ἱστορίαν. Νὰ ἀκοῦν γιὰ ἥρωες, γιὰ γεγονότα φιλοπατρίας, αὐτοθυσίας, ἡρωισμοῦ». Κὶ ἀκόμη «τοὺς ἄρεσαν πολὺ τὰ θρησκευτικά, τὰ Συναξάρια τῶν ἁγίων μας». Ψιθυριστὰ τὰ δίδασκε ἡ Ἑλένη…
Γιὰ 23 χρόνια ἐκρατοῦσε ἄσβηστη τὴν φλόγα τῆς πατρίδος εἰς τὸ σκλαβωμένο σχολειό της, καὶ ἐζωγράφιζε κάθε πρωὶ εἰς τὸν πίνακα τὴν ἑλληνικὴ σημαία διὰ νὰ μὴ ξεχνοῦν οἱ μαθητές της…
Ὅμως ἀπὸ τὶς 23 Μαΐου τοῦ 1997 ἡ Ἑλένη Φωκᾶ εὑρίσκεται μακριὰ ἀπὸ τὸ σχολεῖον καὶ τὸν τόπον της, ὕστερα ἀπὸ σοβαρὸν πρόβλημα ὑγείας καὶ ὑπὸ τὴν ὑπόσχεσιν βεβαίως τοῦ Γλαύκου Κληρίδη ὅτι θὰ βοηθοῦσε διὰ τὴν ἐπιστροφὴν της εἰς τὴν κατεχόμενην Ἁγίαν Τριάδα μετὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς ὑγείας της.
Ἐπανειλημμένως προσεπάθησε νὰ ἐπιστρέψῃ· τὴν ἐκτύπησαν οἱ Τοῦρκοι εἰς τὴν «πράσινη γραμμή»…
Τώρα ἐκτοπισμένη εἰς ἕνα προσφυγικὸν σπίτι εἰς τὴν Ἀγλαντζιά, βιώνει τὶς χειρότερες καταστάσεις, ἐπειδὴ δὲν ἐπρόδωσε τὶς ἀρχὲς καὶ τὰ πιστεύω της… καὶ κάνει προσφυγὲς στοὺς Διεθνεῖς Ὀργανισμούς….
Εἴκοσι δύο χιλιάδες Ἕλληνες ἐζοῦσαν εἰς τὴν Καρπασίαν πρὸ τῆς εἰσβολῆς τοῦ Ἀττίλα. Χίλιοι ἀρνήθηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὶς ἑστίες των… Λιγώτεροι ἀπὸ τριακόσιοι ἀπέμειναν, γέροι πλέον, ποὺ θέλουν νὰ ἀναπαυθοῦν εἰς τὴν πατρώα γῆν καὶ τώρα καλοῦνται ἀπὸ τὴν Κυπριακὴν Κυβέρνησιν νὰ καλλιεργήσουν «Κουλτούρα Συμφιλιώσεως» μὲ τοὺς Τούρκους ἐποίκους…
Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τῆς κ. Ἑλένης Φωκᾶ δικαιώνει τὸ λεχθὲν διὰ τὴν Ἀρτεμισία «… αἱ δὲ γυναῖκες γεγόνασοί μοι ἄνδρες».

Εἴθε πολλοὶ διδάσκαλοι νὰ γίνουν μιμητές της.

3. Ἡ ἐ. Γεν. Γραμματεὺς τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, ἐκπαιδευτικὸς τέχνης κ. Ρένα Ἠλία-Ἀνούση.

Ὁ Ἀντιπρόεδρός μας, Στρατηγὸς κ. Κων/νος Τσιτίνης, ἐπαρουσίασεν ἕνα σύντομον βιογραφικὸν τῆς κ. Ρένας Ἠλία-Ἀνούση:

Ἐγεννήθη εἰς τὴν Ἀθήνα. Ἐσπούδασε Χαρακτικὴ εἰς τὴν Ἀνωτάτην Σχολὴν Καλῶν Τεχνῶν Ἀθηνῶν μὲ ὑποτροφία τοῦ ΙΚΥ καὶ μὲ δάσκαλον τὴν Ἰωάννην Κεφαλληνόν… Ἠργάσθη ὡς ἐκπαιδευτικὸς Τέχνης εἰς τὴν Μέσην Ἐκπαίδευσιν… Ἔχει διδάξει ἐπίσης «Εἰδικὴ Διδακτικὴ Τέχνης» εἰς τὰ ΠΕΚ Ἀθηνῶν καὶ Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς. Ἀσχολεῖται μὲ τὴν καλλιτεχνικὴν ἐπιμέλειαν ἐντύπων καὶ τὴν εἰκονογράφησιν βιβλίων διὰ παιδιά. Ἐργασίαι της εἰς τὴν χαρακτικὴν καὶ τὴν ζωγραφικὴν ἔχει παρουσιασθῆ εἰς 28 ἀτομικὰς καὶ 100 ὁμαδικὰς ἐκθέσεις ( Ἑλλάς, Κύπρος, Ἰσπανία, Ἰράκ, Ρωσία, Τσεχοσλοβακία, Ἰαπωνία καὶ Σλοβενία).Ἔχει λάβει πολλὰς διακρίσεις…Ἔχει ἐκδόσει πολλὰ λευκώματα μὲ ἔργα της. Διὰ τὸ ἔργον της ἔχουν γράψει πολλοὶ σημαντικοὶ ἱστορικοὶ τέχνης καὶ λογοτέχναι. Ἔργα της εἶναι ἀνηρτημένα εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Πολιτισμοῦ, τὸ Πνευματικὸν Κέντρον καὶ τὴν Πινακοθήκην τοῦ Δήμου Ἀθηναίων, τὴν Ἀκαδημίαν Κρήτης, τὸ Μουσεῖον Οἰνουσσῶν, τὸν Δῆμον Λευκάδος, τὸ Μουσεῖον Δελφῶν καὶ εἰς πολλὰς ἀτομικὰς συλλογὰς εἰς Ἑλλάδα καὶ ἐξωτερικόν.
Διὰ τὴν κα Ἀνούση δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν ὅτι ἡ κεντρομόλος δύναμις τῆς ζωῆς της εἶναι ἡ ἀγάπη της διὰ τὴν ζωγραφικὴν καὶ ἡ λατρεία της διὰ τὰ παιδιά.
Καὶ εἰς τὸν Σύνδεσμόν μας ἔχει προσφέρει ἀνιδιοτελῶς τὴν βοήθειαν της ἐπανειλημμένως εἰς τὴν φιλοτέχνησιν τοῦ περιοδικοῦ μας Φωτεινὴ Γραμμή.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *