ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 49 – ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΡΑΓΜΑΤΕΥΘΗΜΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ)

Παρὰ τὴν νυχθημερὸν ἀπασχόλησίν μας μὲ τὰς διαφόρους κοινωνικὰς καὶ πνευματικάς μας δραστηριότητας, ἠγωνίσθημεν καὶ κατὰ τὸ διαρρεῦσαν ἔτος 2011 νὰ δώσωμεν τὸ «παρόν» εἰς τὰ καυτὰ γεγονότα τοῦ ἔτους.

ΕΙΣ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΛΟΦΩΝΕΣ ΔΟΞΗΣ
ΘΑ ΗΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΗΜΑΣΤΑΝ,
ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΗΝΤΗΣΑΜΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΟΥ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν γραπτῶς καὶ προφορικῶς ἀναπτύξει, οἱ ἰθύνοντες τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀδυνατοῦντες νὰ ἐπιτύχουν νὰ ἀφελληνίσουν καὶ ἀποχριστιανίσουν τὴν Ἑλλάδα, διὰ νὰ μὴ εἶναι ἐμπόδιον εἰς τὰ καταχθόνια σχέδιά των, πασχίζουν νὰ εὕρουν ἀνδρείκελα, δοτούς, ἐξωμότας καὶ γενίτσαρους τοῦ πνεύματος Ἕλληνας διὰ νὰ τοὺς κάνουν καλλίτερα τὴν «δουλειά», ἀπ᾿ ὅ,τι οἱ ξένοι ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδος, ὅπως τὰ πρωτόκολλα τῶν σοφῶν τῆς Σιὼν ὁρίζουν.

 

Β. ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ,
ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΦΙΛΙΑ

Μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιον Πόλεμον ἡ Ἑλλὰς ἔζησεν, ἀντὶ τῆς ἐπανοικοδομήσεως, τὴν συνέχισιν τῆς συμφορᾶς καὶ τῆς καταστροφῆς μὲ τὸν ἐμφύλιον πόλεμον καὶ τὴν ἀστυφιλίαν.
1. Μετὰ τὸν Β΄ Παγκόσμιον πόλεμον μᾶς ἐδημιούργησαν τὸν ἐμφύλιον πόλεμον, ἐνῷ ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ μὲ πρωτοπόρον τὴν ἰσοπεδωμένην Γερμανίαν ἤρχιζαν νὰ ἐργάζωνται πυρετωδῶς διὰ τὴν ἐπανοικοδόμησιν καὶ τὴν ἀνόρθωσιν τῆς οἰκονομίας των. Ἐπὶ 6ετίαν ἐσυνεχίζετο ἡ καταστροφὴ καὶ ἡ συμφορὰ τῆς ὑπαίθρου μὲ ἀπωλείας δεκάδων χιλιάδων νεκρῶν καὶ τραυματιῶν Ἑλλήνων. Ὑπολογίζεται ὅτι τὸ 1/16 τοῦ ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ ἐδολοφονήθη, ἐτραυματίσθη ἤ ἀπήχθη εἰς τὸ σιδηροῦν παραπέτασμα ἤ ἐχάθη ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μὲ τὰς υἱοθεσίας ὑπὸ ἀμερικανικῶν οἰκογενειῶν, ποὺ διηυκόλυνε ἡ «βασιλικὴ πρόνοια»…
2. Τὸ σχέδιον Μάρσαλ ἠξιοποιήθη καταλλήλως ἀπὸ τοὺς Γερμανοὺς ἰθύνοντας, ἔχοντας πατριωτικὴν συνείδησι, ἦθος, χαρακτῆρα καὶ ἐντιμότητα. Μάλιστα ἐπέτυχε ἡ Γερμανία τὸ οἰκονομικὸν θαῦμα, ὥστε ἔφθασεν νὰ ἐπιβάλῃ φόρους ὄχι εἰς τὰς εἰσαγωγὰς ξένων προϊόντων, ἀλλὰ εἰς τὰς ἐξαγωγὰς γερμανικῶν, διὰ νὰ μὴ αὐξάνῃ ἐπικινδύνως τὸ πλεόνασμα τῶν ἐξαγωγῶν ἔναντι τῶν εἰσαγωγῶν…
3. Ἀντιθέτως εἰς τὴν Ἑλλάδα τὴν μερίδα τοῦ λέοντος τοῦ σχεδίου Μάρσαλ τὴν ἰδιοποιήθησαν οἱ ἰθύνοντες ἐνισχύοντες καὶ τὸν συρφετόν των.
4. Ἐρημωνουμένης καθημερινῶς τῆς ὑπαίθρου, ἠναγκάζοντο οἱ πληθυσμοὶ νὰ καταφεύγουν εἰς τὰ ἀστικὰ κέντρα ἐκλιπαροῦντες τοὺς πολιτικοὺς νὰ τοὺς «βολεύουν» εἰς δημοσίας ὑπηρεσίας, δημιουργοῦντες οἱ ἰθύνοντες πρὸς τοῦτο πολλαπλασίας ὀργανικὰς θέσεις ἀπ᾿ ὅ,τι ἐχρειάζετο τὸ Κράτος.

 

Γ. Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗΝ ΜΑΣ

1. Τοιουτοτρόπως ἐδημιουργήθησαν στρατιαὶ ὁλόκληροι ἀπὸ ὑπηρετούντας εἰς τὸ δημόσιον, οἱ ὁποῖοι δὲν ἦσαν ἐργαζόμενοι, ἀλλὰ «περιεργαζόμενοι» καὶ ἀντὶ νὰ ὑπηρετοῦν τὰ «ὑποζύγια», δηλαδὴ τοὺς βαρύτατα φορογουμένους μοχθούντας Ἕλληνας, γιὰ νὰ πληρώνωνται αὐτὰ τὰ «παράσιτα» -κατὰ τὸν Ἀντιπρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως κ. Θ. Πάγκαλον «κοπρίτες»- μετετρέποντο αὐτὰ τὰ παράσιτα εἰς τυράννους καὶ σαδιστὰς κατατυραννοῦντες τοὺς πολίτας, διαιωνίζοντὲς τὰς ὑποθέσεις των. Οὕτω ἠναγκάζοντο οἱ βιοπαλαισταί, διὰ νὰ ἐπιλύουν τὰς ὑποθέσεις των καὶ νὰ ἐξυπηρετῶνται, νὰ ὑποκύπτουν εἰς ἐκβιαστὰς δημοσίους ὑπαλλήλους μὲ «χαράτσια»: τὰ λεγόμενα «καφεδάκια», «λαδώματα», «μίζες», «γρηγορόσημμο» κ.λπ. κ.λπ. Τίποτε δὲν ἐπροχωροῦσε χωρὶς αὐτά.
2. Ἕνα τοιοῦτον παράδειγμα ἔζησεν ὁ γράφων, μοχθὼν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν διὰ τὴν προώθησιν ἑλληνικῶν προϊόντων. Ἀπηυθύνθη εἰς τὸν Ὀργανισμὸν Προωθήσεως Ἐξαγωγῶν ζητὼν μίαν κατάστασιν ἑλληνικῶν βιοτεχνιῶν, ποὺ ἐνδιαφέροντο διὰ τὴν ἐξαγωγὴν κλωστοϋφαντουργικῶν. Ὁ ἁρμόδιος, ποὺ ἐπληρώνετο ἁδρῶς, διὰ νὰ καταχωρῇ καταστάσεις τῶν βιοτεχνιῶν, θρασύτατος καὶ ἀδίστακτος ὤν, τοῦ ἐζήτησεν τὸ 50% τῆς προμηθείας του, διὰ νὰ τοῦ δώσῃ αὐτὰς τὰς καταστάσεις…
3. Ἀετονύχηδες καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς κατώρθωναν «ἕρποντας, γλείφοντας καὶ μὲ τὰ κερατάκια τους» νὰ ἀναρριχῶνται εἰς σπουδαίας θέσεις – κλειδιά, καὶ τά «ἔπαιρναν χοντρά». Διὰ νὰ λάβῃ κάποιος δάνεια ἀπὸ Τράπεζαν, ἰδίως ἀπὸ τὴν ΕΤΒΑ, ἔπρεπε νὰ δίνῃ εἰς τοὺς «κομπιναδόρους» καὶ ἀετονύχηδες τοῦ κυκλώματος ἀπὸ τὸ 1/5 μέχρι καὶ τὰ 2/5 τῶν διαφόρων ποσῶν. Τοιουτοτρόπως ἀνεδεικνύοντο ἐπιχειρήσεις καὶ βιομηχανίαι ἐπὶ σαθρῶν βάσεων. Ἀφ’ ἑτέρου μὲ τὴν ἀπειλὴν τῶν ἀπολύσεων κατώρθωναν οἱ «μπαταξῆδες» βιομήχανοι νὰ ἐκβιάζουν τὰς κυβερνήσεις νὰ τοὺς διαγράφουν τὰ ἀσφάλιστρα καὶ τὰ θαλασσοδάνεια, διὰ νὰ κτίζωνται πολυτελέσταται κατοικίαι, νὰ ἀγοράζωνται κότερα καὶ νὰ διάγουν αὐτοὶ σπάταλον βίον. Τοιουτοτρόπως ἦτο ἀναπόφευκτον τὸ κλείσιμον τῶν ἐν λόγῳ βιομηχανιῶν καὶ βιοτεχνιῶν, ποὺ δὲν εἶχαν ὀρθὰς οἰκονομοτεχνικὰς μελέτας καὶ δὲν ἤσκουν χρηστὴν διοίκησιν.

 

Δ. ΑΙ ΚΡΑΤΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ

1. Ἡ μόνη κρατικὴ ὑπηρεσία, ἡ ὁποία ἠργάζετο λίαν ἀποδοτικῶς, ἦτο ἡ ΜΟΜΑ (Μεικταὶ Ὁμάδες Μηχανημάτων Ἀνασυγκροτήσεως), ποὺ κατεσκεύαζεν ἄριστα ἔργα ὑποδομῆς (ὁδούς, γεφύρας, λιμένας, δίκτυα ὑδροδοτήσεως κ.λπ., κ.λπ.) καὶ πολὺ εὐνοϊκά. Ἔμβλημά της ἦτο ὁ κριός, ποὺ συμβολίζει τὴν πολιορκητικὴν καὶ ἐπιθετικὴν μηχανὴν τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων καὶ ἐπάνω ἀπὸ τὸν κριὸν ἀνεγράφετο τὸ ἀρχαῖον ἑλληνικὸν ρητόν: «Ἀμ’ ἔπος, ἀμ’ ἔργον», δηλαδὴ ἐκτέλεσις τῶν ἔργων ἀμέσως μετὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τῶν σχεδιασμῶν. Τοῦτο τὸ ἐπετύγχανον, διότι δὲν ἐδιοικοῦντο καὶ δὲν τὰς διαχειρίζοντο μανδαρίνοι, ὄργανα τῶν κλαδικῶν τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων, ἀλλὰ στρατιωτικοί, οἱ ὁποῖοι τότε, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, εἶχον ἦθος ἐργασίας, ἦσαν ἔντιμοι, ἠθικοὶ καὶ ἐνάρετοι καὶ δὲν εἶχον διαφθαρῆ, ὅπως σήμερον. Εἷναι καιρὸς ἡ ΜΟΜΑ νὰ ἐπανασυσταθῇ μὲ τὸ ἴδιον ὄνομα, μὲ τὸ ἴδιον ἔμβλημα καὶ νὰ ἀνήκῃ εἰς τὴν ΚΕΔΚΕ καὶ εἰς τὸ Ε.Μ.Π.
2. Ἡ Ὀλυμπιακή μας ἐπὶ Ὠνάση εἶχε τὸ 1/10 τῶν ὑπάλλήλων καὶ ὅλα ἐλειτούργουν «ρολόι». Τὴν ἐκρατικοποίησαν διὰ νὰ βολεύσουν δεκάδας χιλιάδων ἀργόσχολων καὶ ἀφοῦ τὴν «βούλιαξαν», τὴν ἰδιωτικοποίησαν πάλι, ἔναντι πινακίου φακῆς.
3. Ἐπίσης ὁ ΟΤΕ ἀνέθετεν εἰς τὸν «ἐθνικὸν προμηθευτήν» διὰ ἀπ’εὐθείας ἀναθέσεως τὴν προμήθειαν τῶν διαφόρων ὑλικῶν μὲ πολλαπλάσια χρέωσιν. Οὕτω ὁ «ἐθνικὸς προμηθευτής» «ξεκοκκαλιάζοντας» ὅλην τὴν Ἑλλάδα δὲν ἠναγκάσθη νὰ διέλθῃ οὔτε τὸ κατώφλι ἑνὸς εἰσαγγελέως ἤ ἑνὸς ἀστυνομικοῦ τμήματος καὶ ἠδύνατο ἀκωλύτως νὰ κατασκοπεύῃ ἀκόμη καὶ τὸν Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος…Τώρα ποὺ ὁ ΟΤΕ ἰδιωτικοποιήθη καὶ ἐδημιουργήθησαν πολλαὶ ἑταιρεῖαι ἐπικοινωνιῶν μὲ μέγιστον ἀντα­- γωνισμόν, ἔχουν ὅλοι καὶ τεράστια κέρδη.
4. Παρ᾿ ὅλον ὅτι οἱ κυβερνήσαντες τὰ τελευταῖα 30 ἔτη ἐλαβαν τεράστια ποσὰ ἀπὸ τὴν ΕΟΚ καὶ τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην, ἐν τούτοις ἐξανέμισαν καὶ αὐτὰ τὰ ἀμύθητα ποσά. Καὶ ἰδοὺ ποῦ μᾶς κατήντησαν! Βάσει τῶν στοιχείων τῆς Παγκόσμιας Τράπεζας (Ντουμπάι 2003), περιοχαὶ καὶ χῶραι, ποὺ δὲν ὑποστηρίζονται ἀπὸ ἀξιοπίστους ὑπηρεσίας, ὅπως παιδεία, ὑγεία, ταχυδρομεῖα, ἐπικοινωνία καὶ ἐλευθεροτυπία, δὲν ἠμποροῦν νὰ ἀναπτυχθοῦν.

 

Ε. Η ΗΘΙΚΗ ΚΡΙΣΙ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ

1. Ἐπὶ δεκαετίας ὁλοκλήρους μᾶς ἐκαλλιέργουν τὴν ἠθικὴν κρίσιν θέτοντες δυναμίτας εἰς τὰς αἰωνίους ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἰδέας καὶ ἀρχὰς τῆς φυλῆς μας καὶ τώρα μᾶς «ἔδεσαν χειροπόδαρα» μὲ τὰ θαλασσοδάνεια…
2. Οἱ «φίλοιμας-δανεισταί μᾶς «χάϊδευαν» καὶ μᾶς προσέφεραν περαιτέρω θαλασσοδάνεια ἀπαιτοῦντες τὴν ὑποθήκευσιν τῆς ἑλληνικῆς κυριαρχίας καὶ τὴν ἐκποίησιν καὶ τῶν τελευταίων ὑγιῶν μονάδων στρατηγικῆς ὑποδομῆς κ.λπ., ἔναντι πινακίου φακῆς, ὅπως τὸ εἶχε προαναγγείλει τὴν 12.3.2005 ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη εἰς τὸ νῦν Πρόεδρον τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολον Παπούλια.
(τὸ σχετικὸ video :http://www.youtube.com/watch?v=ZAUPAdKMQg0&feature=related τὸ ἔχομεν ἀναρτήσει εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ πρέπει νὰ τὸ ἰδοῦν ὅλοι).

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ἐκ βάθους καρδίας ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους τοὺς Ἕλληνας, ἰδίως τὴν πνευματικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἡγεσίαν νὰ ἀφυπνισθοῦν καὶ ἀναλογιζομέναι τῶν εὐθυνῶν των νὰ λάβουν θέσιν Ἰωάννου Προδρόμου, Ἰωάννου Χρυσοστόμου καὶ λοιπῶν θαρραλέων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ κρούσουν τὸ κώδωνα τοῦ κινδύνου διὰ ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ εἰς ὀρθόδοξον πνευματικότητα, ἐπικαλούμεναι τὸ Θεῖον ἔλεος, διαφορετικὰ «ζήτω, ποὺ καήκαμε»…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *