ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 48 – Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ (22.6.1827)

ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΠΟΛΥΦΗΜΙΖΟΜΕΝΗΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΚΡΟΜΙΚΟ.

1. Ψευδοδιανοούμενοι, ποὺ εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἰδιοτελέστατα ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, μᾶς «σερβίρουν» διάφορα δόγματα, πιστεύω καὶ πρότυπα, ὡς π.χ. τὴν διπλωματίαν τοῦ Γκρομίκο, ὁ ὁποῖος εἰς τὸν Ὑπουργὸν τῶν Η.Π.Α., ὅταν τοῦ εἶπε: «θὰ ἦτο εὐχῆς ἔργον νὰ ἔλθῃ ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. εἰς τὴν Μόσχα», ἀπήντησε: «βεβαίως, ἐὰν ἤρχετο προηγουμένως ὁ Γεν. Γραμματεὺς τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως εἰς τὴν Οὐάσιγκτον»…

2. Αὐτὸ τὸ διδάσκουν εἰς ὅλα τὰ ἐπίπεδα καὶ τοὺς ἑλληνόπαιδας, ἐνῷ ἡ στρατηγικὴ τοῦ ἡγουμένου, τῶν ἱερέων καὶ τῶν μοναχῶν τοῦ Μεγ. Σπηλαίου πρὸς τὸν Ἰμπραὴμ ὑπερέχει ἀπείρως τῆς στρατηγικῆς τοῦ Γκρομίκο. Πρὸς ἀπόδειξιν δημοσιεύομεν ἀπόσπασμα ἐπιστολῆς τοῦ ἡγουμένου τοῦ Μεγ. Σπηλαίου πρὸς τὸν Ἰμπραήμ:«…σὲ συμβουλεύομεν ὅμως νὰ ὑπάγῃς νὰ πολεμήσῃς ἄλλα μέρη, διότι ἐὰν ἔλθῃς ἐδῶ νὰ μᾶς πολεμήσῃς καὶ μᾶς νικήσῃς, δὲν θὰ εἶναι μεγάλον κακόν, διότι θὰ νικήσῃς παπάδες, ἐὰν ὅμως νικηθῇς, τὸ ὁποῖον ἐλπίζομεν ἄφευκτα μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ, διότι ἔχομεν καὶ θέσιν δυνατὴν καὶ θὰ εἶναι ἐντροπή σου καὶ τότε οἱ Ἕλληνες θὰ ἐγκαρδιωθοῦν καὶ θὰ σὲ κυνηγοῦν πανταχοῦ. Ταῦτα σὲ συμβουλεύομεν καὶ ἡμεῖς κάμε ὡς γνωστικὸς τὸ συμφέρον σου, ἔχομεν καὶ γράμματα ἀπὸ τὴν Βουλὴν καὶ ἀρχιστράτηγον Θεόδωρον Κολοκοτρώνην, ὅτι εἰς πᾶσαν περίστασιν πολλὴν βοήθειαν θὰ μᾶς στείλῃ, παλικάρια καὶ τροφὰς καὶ ὅτι ἤ θὰ ἐλευθερωθῶμεν τάχιστα ἤ θὰ ἀποθάνωμεν κατὰ τὸν ἱερὸν ὅρκον τῆς πατρίδος»…

3. Ὅμως τοιαῦται ὑπέροχαι, ἀνεκτίμητοι συμβουλαὶ δὲν διδάσκονται εἰς τοὺς Ἑλληνόπαιδας, διδάσκονται ἄλλα εὐτελῆ καὶ κυρίως ἀντιχριστιανικά-ἀνθελληνικὰ θέματα. Προσπαθοῦν αὐταὶ αἱ «νοηταὶ σουπιαί» νὰ «θολώσουν τὰ νερά», ἀποπροσανατολίζουν τοὺς Ἕλληνας, ἰδίως τὴν νεολαίαν, διὰ νὰ εἶναι πολὺ εὐάλωτοι…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *