ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 48 -ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΙΑ
ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΚΟΝ ΤΕΜΕΝΟΣ
ΗΤΟΙ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΜΙΚΑΖΙ»,
ΕUROVISION,
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑ, ΑΦΙΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΕΚΜΑΥΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΑΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΦΥΛΟΥΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΙΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ! ! !

ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ «ΣΑΛΙΟ» ΔΙΑ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ,
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΑΝ ΑΛΛΩΝ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΤΟΜΕΩΝ
ΔΙ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ …

Α) Η ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΪΩΝ

1. Ἀναφορικῶς μὲ τὴν λαίλαπα τῶν πυρκαϊῶν καὶ τήν, ἐξ αἰτίας αὐτῶν, μετατροπὴν τῆς Ἑλλάδος εἰς Σαχάραν ἔχομεν ἀναπτύξει ἐπανειλημμένως, ὡς π.χ. τεῦχος 6, σελ. 25-31, τεῦχος 20, σελ. 53-54, τεῦχος 28, σελ. 22, τεῦχος 32, σελ. 7-16, τεῦχος 33, σελ. 87, τεῦχος 37, σελ. 153-155.
Τὸ πρόβλημα, ὅμως, συνεχίζει νὰ εἶναι ἰδιαιτέρως ὑπαρκτόν. Ἕκαστον ἔτος τραγικὰ γεγονότα μᾶς ὑποχρεώνουν νὰ ἐπανερχώμεθα.

Δυστυχῶς δὲν ἔχουν ληφθῆ μέτρα διὰ ἐξοπλισμὸν καὶ ἐπάνδρωσιν τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, διότι προφανῶς οἱ ἰθύνοντες καὶ οἱ «ἀετονύχηδες» συνεργάται των-«πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς δὲν λαμβάνουν διὰ «μίζες» ἀμύθητα ποσά, ὅπως μὲ «ἀγορὲς τοῦ αἰῶνος» διὰ ἄχρηστον πολεμικὸν ἐξοπλισμόν (ὅπου ὑπάρχουν «χοροὶ» δεκάδων καὶ ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων Εὐρώ) ἢ μὲ τὰ ἄλλα δημόσια ἔργα (ἀπὸ τὰ ὁποῖα λαμβάνουν οἱ «μιζαδόροι» ἰθύνοντες τεράστια «λαδώματα», ποὺ ἐπαρκοῦν ἀκόμη καὶ διὰ τὰ τρισέγγονα καὶ τετρασέγγονά των)…

Πρόσφατος τραγικὴ περίπτωσις ὁ 49χρονος Διοικητὴς τῆς πυροσβεστικῆς ὑπηρεσίας Γυθείου, Ἀντιπύραρχος Κωνσταντῖνος Καστρὴς τοῦ Παναγιώτη, ὁ ὁποῖος ἔπεσεν ἐπὶ τοῦ καθήκοντος εἰς τὴν περιοχὴν Βαθὺ Ἀνατολικῆς Μάνης Λακωνίας, κατὰ τὴν διάρκειαν κατασβέσεως δασικῆς πυρκαϊᾶς.

 

Β) ΕΘΕΛΟΝΤΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΑΙ

καὶ ἄλλαι περιπτώσεις
1. Ὑπάρχουν λαμπροὶ νέοι, οἱ ὁποῖοι ἀγαποῦν τὴν μητέρα Ἑλλάδα καὶ ἰδεολογικῶς προσφέρουν τὰς ὑπηρεσίες των ἀνιδιοτελῶς, διὰ νὰ προλαμβάνωνται συμφοραὶ ἀπὸ τὴν λαίλαπα τῶν πυρκαϊῶν καὶ τῶν ἐπακολούθων αὐτῶν ( κατολισθήσεις, ξηρασίαι κ.λπ.).

2. Αὐτοί, ὅμως, οἱ νέοι ὄχι μόνον δὲν προσλαμβάνονται εἰς τὸ Πυροσβεστικὸν Σῶμα, ἀλλὰ οὔτε κἄν μηχανικὰ μέσα καὶ ἐξοπλισμὸν δὲν τοὺς διαθέτουν διὰ νὰ μάχωνται ἐναντίον τῶν πυρκαϊῶν ἀνιδιοτελῶς. . .
Μία ἐκ τῶν λίαν δραστηρίων ὀργάνωσεων τῶν ἐθελοντῶν πυροσβεστῶν, ἡ «Πανελλήνια Ἕνωσις Ἐθελοντῶν Πυροσβεστικοῦ Σώματος», εἰς τὸ ἔγγραφόν της ὑπ’ἀριθμ. Πρωτοκ. 289/7.7.2011 ἀναλύει τὴν τραγικὴν κατάστασιν τῶν ἐθελοντῶν πυροσβεστῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ βοηθήσουν τὴν πατρίδα μας εἰς τὸ τεράστιον αὐτὸ πρόβλημα, ἀλλὰ στεροῦνται τῶν στοιχειωδῶν.

Δι’ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει οὔτε «σάλιο», ἀλλὰ διὰ τὰ κόμματα, τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος καὶ τὸν ἐκμαυλισμὸν τῆς νεολαίας ὑπάρχουν ἄφθονα χρήματα…

3. Ἐπίσης χρήματα δὲν ὑπάρχουν καὶ διὰ πληθώραν ἄλλων λίαν εὐαισθήτων καυτῶν κοινωνικῶν θεμάτων. Παραδείγματος χάριν, παρ’ ὅλον ὅτι τὸ Ἑλληνικὸν Σύνταγμα (Νόμος 3794 /2009, ἄρθρον 39 παρ. 4) ἔδιδε τὴν δυνατότητα εἰς ἐκπαιδευτικοὺς μὲ ποσοστὸν ἀναπηρίας 67% καὶ ἄνω, ὑπὸ προϋποθέσεις, νὰ διορίζωνται εἰς θέσεις ἐκπαιδευτικῶν ἀνεξαρτήτως Α.Σ.Ε.Π. καὶ πέραν τῶν ὁριζομένων ἀπὸ τὰς σχετικὰς διατάξεις ποσοστῶν, ἔρχονται οἱ σοσιάλ-λησταὶ καὶ μὲ τὸ Νόμον 3848 /2010 ἄρθρον 9 παρ. 2 καταργοῦν αὐτὸ τὸ κοινωνικὸν εὐεργέτημα.
Εἰς ἕν χρηστὸν κράτος δικαίου θὰ ἔπρεπε τοὺς ἔχοντας ἀναπηρίαν ἐκπαιδευτικοὺς νὰ τοὺς μετεκπαιδεύουν μὲ ταχύρρυθμα σεμινάρια καὶ νὰ τοὺς ἐντάσσουν εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν.

4. Ἀντὶ νὰ ἀξιοποιοῦν καὶ τὸν στρατόν, διὰ νὰ προλαμβάνωνται λαίλαπες τῶν πυρκαϊῶν, κινδυνεύουν πολλάκις καὶ τὰ στρατόπεδα καὶ οἱ ἴδιοι οἱ στρατιῶται νὰ γίνουν παρανάλωμα πυρός, διότι ἰθύνοντες, πιστὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἔχουν διαλύσει ἀκόμη καὶ τὸν στρατό. . .

 

Γ) Η ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑ ΜΟΜΑ καὶ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ  «ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ» ΔΙΑΠΛΟΚΗΣ -ΑΕΤΟΝΥΧΗΔΩΝ

1. Τὰ δαιμόνια τῆς φιλαργυρίας, τῆς φιλαυτίας, τοῦ φιλοτομαρισμοῦ καὶ τοῦ μονίμου «βολεύματος» ἦσαν κυρίως τὰ κίνητρα τῶν ἰθυνόντων καὶ τῶν «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς καὶ «ἀετονύχηδων», ποὺ δροῦν εἰς τὰ παρασκήνια καὶ ἔκαναν τὸ πᾶν νὰ καταργήσουν τὴν ΜΟΜΑ, ἡ ὁποία κατεσκεύαζε ἄριστα καὶ εἰς πολὺ χαμηλὸν κόστος σοβαρότατα ἔργα ὑποδομῆς διὰ τὸ σύνολον…

2. Ὡσὰν νὰ μὴ ἔφθαναν τὰ πολλαπλάσια ποσά, τὰ ὁποῖα καταβάλλονται διὰ εὐτελῆ, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δημόσια ἔργα, ἔδωσαν παραδείγματος χάριν προσφάτως οἱ ἀθεόφοβοι ἰθύνοντες (ἕν παράδειγμα ἀπὸ τὰ ἄπειρα), χάριν τῆς «μίζας», κονδύλιον τουλάχιστον 37.000.000 Εὐρώ, εἰς τὴν ἀνάδοχον ἑταιρείαν ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, διὰ τὸ ἔργον «Κατασκευὴ Ὑποδομῆς ἀπὸ τὸ 14ον ἕως τὸ 25ον χιλιόμετρον, Μεγάλη Σήραγγα τῆς Νέας Σιδηροδρομικῆς Γραμμῆς Ὑψηλῶν Ταχυτήτων Λιανοκλάδι – Δομοκός», πρὶν κὰν γίνει τὸ ἔργον! (Ἐφημερίς Ἐλευθεροτυπία 11.7.2011)…

3. Γενικῶς συνηθίζεται, οἱ ἀνάδοχοι-ὑπεργολάβοι νὰ συστήνουν μὲ συνεργάτας των πληθώραν ἄλλων ἐργολαβικῶν ἑταιρειῶν, αἱ ὁποῖαι ἀναθέτουν τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἔργων εἰς μηχανικούς-βιοπαλαιστάς· ὅταν ὁλοκληρώσουν τὰ ἔργα αὐτοὶ οἱ βιοπαλαισταί-ὑπεργολάβοι καὶ θελήσουν νὰ ἐξαργυρώσουν τὰς προχρονολογημένας ἐπιταγάς, ποὺ ἔχουν λάβει ὡς ἀμοιβήν των, τάς εὑρίσκουν ἀκαλύπτους. Δὲν δύνανται, ὅμως, νὰ κάνουν ἀγωγάς, διότι οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς ἔχουν ἤδη πτωχεύσει τὰς σκοπίμως ἱδρυθεῖσας ὑπεργολαβικὰς ἑταιρείας…
Τοιουτοτρόπως πτωχεύουν οἱ βιοπαλαισταὶ μηχανικοί. Εἰς ἕν χρηστὸν κράτος δικαίου, θὰ ἔπρεπε νὰ τίθεται προϋπόθεσις πρῶτον νὰ προσκομίζουν ἐξοφλητικὰς ἀποδείξεις τῶν ὑπεργολάβων, ποὺ πραγματικὰ διεκπεραίωσαν τὸ ἔργον, καὶ μετὰ νὰ ἐξοφλοῦντο οἱ κομπιναδόροι ἀνάδοχοι…

 

Δ) ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

1. Ἐπειδὴ γενικῶς ἡ Ὀρθοδοξία ὑπῆρξε τὸ μέγιστον ἐμπόδιον τῶν σιωνιστῶν, ἵδρυσαν τὸν λεγόμενον κομμουνισμὸν καὶ τὸν ἐξήπλωσαν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, εἰς τὰς ὀρθοδόξους χώρας, Ρωσίαν, Οὐκρανίαν, Μολδαβίαν, Ρουμανίαν, Βουλγαρίαν, Σερβίαν, διαστρεβλώνοντες τὴν γνησίαν διδασκαλίαν τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ ἔκαναν τὴν «διδασκαλίαν» τοῦ κομμουνισμοῦ, ὡς π.χ. : «ὁ μὴ ἐργαζόμενος μηδὲ ἐσθιέτω», ἐνῷ τὸ σωστὸν χωρίον τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι: «Εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι, μηδέ ἐσθιέτω» (Β’ Θεσ. 3,10).

2. Ἡ Ὀρθόδοξος πίστις ἦτο ριζωμένη καὶ εἰς αὐτὰς τὰς χώρας καὶ δὲν ἠδύναντο οἱ κομμουνισταὶ νὰ τὴν ἀπομακρύνουν. Διὰ τοῦτο, προωθοῦσαν ἀκόμη καὶ φαῦλα ὑποκείμενα εἰς τὸν κλῆρον, διὰ νὰ ἠμπορέσουν νὰ ἀπομακρύνουν τοὺς εὐλαβεῖς ἀπὸ τὸν δρόμον τοῦ Θεοῦ μὲ αἰσχρὰ παραδείγματα φαύλων κληρικῶν…

3. Τὸν λεγόμενον κομμουνισμὸν ἢ σύστημα κρατικῆς ἐκμεταλλεύσεως τὸν διετήρησαν οἱ σιωνισταί, ὅσον χρόνον τοὺς ἐξυπηρέτει. Ὁ ρόλος τῶν σιωνιστῶν Ἑβραίων ἀκόμη καὶ εἰς τὸ καθεστὼς τῆς τότε Ρωσίας ἢ Σοβιετικῆς Ἑνώσεως εἶναι γνωστός. Ὁ πρῶτος Πρωθυπουργὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὁ φανατικὸς σιωνιστὴς David Ben-Gurion, ἔλεγε τὸ 1962 : «ὁ κομμουνισμὸς θὰ διατηρηθῇ ἀκόμη 25 χρόνια». Ὄντως, 1962 + 25 = 1987, ὁπότε ἄρχισε νὰ «σείεται τὸ ἔδαφος» εἰς τὴν Πολωνίαν μὲ τὸν Λεχ Βαλέσα, τὴν Πράγα, τὸ Βουκουρέστιον καὶ μετὰ εἰς αὐτὴν τὴν «μητρόπολιν» τοῦ κομμουνισμοῦ, τὴν Μόσχαν…

 

Ε) ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΙΝΗΣ ΦΡΙΚΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

1. Ἡ πατρίς μας ὑπέστη μὲν τὰ πάνδεινα μὲ τὸν ἐμφύλιον πόλεμον, πλὴν ὅμως δὲν «ἐκομμουνιστικοποιήθη». Προπαντὸς δὲ μὲ τὸν ἐμφύλιον σπαραγμόν, ἀφυπνίσθη ἡ συνείδησις τῶν Ἑλλήνων διὰ τὰς αἰωνίους ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας τῆς Οἰκογένειας, τῆς Θρησκείας καὶ τῆς Πατρίδος. Ὅμως αὐτὸ δὲν ἄρεσε καθόλου εἰς τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι ἐνέτειναν τὰς προσπαθείας των διὰ τὴν ἄμβλυνσιν τῶν ἀξιῶν αὐτῶν μέσῳ τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας, τῆς ἠθικῆς ἐξαθλιώσεως, μέσῳ τῶν ΜΜΕ, τῆς νωθρότητος καὶ τῆς ἀβελτηρίας. Εἰς τὸ «κηφηνεῖον ἡ Ἑλλάς» οἱ περισσότεροι τῶν Ἑλλήνων ἐπάσχιζον νὰ «βολευθοῦν» εἰς κρατικὰς ὑπηρεσίας… Ὑπερθεματίζομεν μὲ τὴν ρῆσιν τοῦ κ. Ἀνδρέα Λοβέρδου, ὅτι 1.000.000 δημόσιοι ὑπάλληλοι (ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ εἴμεθα ὁδοστρωτῆρες, διότι ὑπάρχουν καὶ ἀρκετοὶ μὲ ἦθος ἐργασίας, εὐσυνειδησίας, ποὺ θέλουν νὰ ἐργασθοῦν, ἀλλὰ παραγκωνίζονται ἀπὸ τοὺς κλαδικοὺς ἐργατοπατέρας, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ἠργάσθησαν διὰ τὸ κοινὸν καλόν, ἀλλὰ πῶς νὰ ἀναρριχηθοῦν καὶ νὰ διατηρήσουν τήν «καρέκλα») κατατυραννοῦν 10.000.000 Ἕλληνας πολίτας. Πλὴν ὅμως ὁ κ. Λοβέρδος δὲν μᾶς διευκρίνισεν ποῖοι συνέβαλον τὰ μέγιστα νὰ ἀποθρασύνωνται, νὰ γίνωνται οὗτοι αὐθάδεις, ἀναιδεῖς καὶ ἀδίστακτοι, νὰ ἀπαιτοῦν «μίζες», «λαδώματα» καί «καφεδάκια», διὰ νὰ δώσουν ἔστω καὶ ἕνα Ἀριθμὸν Πρωτοκόλλου ἢ νὰ προωθήσουν τὴν ὑπόθεσιν περαιτέρω, δηλαδὴ διὰ νὰ πράξουν τὸ καθῆκον των, διὰ τὸ ὁποῖον τοὺς πληρώνει ὁ βαρύτατα φορολογούμενος πτωχὸς ἑλληνικὸς λαός. Δὲν εἶναι ὅλοι οἱ φαῦλοι, ἀνεγκέφαλοι καὶ ἀνίκανοι πολιτικοί, ποὺ ἐκαλλιέργησαν αὐτὴν τὴν νοοτροπίαν, διὰ νά «παρασιτοῦν» οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι εἰς βάρος τῆς κοινωνίας; Ἰδοὺ τὸ ἀποτέλεσμα ἀπὸ τὴν ἠθικὴν σῆψιν, μᾶς ὡδήγησαν εἰς τὴν μεγίστην οἰκονομικὴν κρίσιν αὐτὰ τὰ ἀνθρωπάκια. Τοὺς πολιτικούς, ὄχι μόνον δικαιοῦται ὁ καταπροδωμένος καὶ κατατυραννούμενος ἑλληνικὸς λαὸς νὰ τοὺς ἀποδοκιμάζῃ παντοιοτρόπως, ἀλλὰ προπαντὸς ὑποχρεοῦται νὰ τούς «μαυρίσῃ», νὰ μὴ τοὺς λέγῃ οὔτε καλημέρα καὶ νὰ τοὺς ἀπομονώσῃ σάν «ψωριάρικα πρόβατα»…

2. Τοιουτοτρόπως ἐδημιουργήθησαν ἄπειραι ἐλλείψεις ἐργατῶν διὰ χειρωνακτικὰς ἐργασίας. Μὲ τὸ ἐγκληματικὸν ἄνοιγμα τῶν συνόρων καὶ τὴν ἀνεξέλεγκον εἰσβολὴν ἀλλοφύλων ἦλθαν μὲν πολλὰ ἐργατικὰ χέρια, ἀλλὰ ταυτοχρόνως καὶ χιλιάδες ἐγκληματικὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα «συνεταιρίσθησαν» μὲ τὰ ντόπια καὶ κατέστησαν μάστιγα δι’ ὅλην τὴν Ἑλλάδα.

3. Ἄφρονες ἰθύνοντες, ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, διηυκόλυναν ὅλους αὐτοὺς τοὺς ἀλλοφύλους εἰσβολεῖς, παρέχοντες εἰς αὐτοὺς δωρεὰν παιδείαν, νοσηλείαν, σιτισμὸν μέχρι καὶ φύλαξιν τῶν παιδιῶν των εἰς νηπιακοὺς σταθμούς (ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὰ ἑλληνόπουλα)…

 

ΣΤ) Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΣ» ΚΑΙΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

1. Οἱ ἄφρονες, ἀνεγκέφαλοι, ἀνίκανοι καὶ φαῦλοι ἰθύνοντες δὲν μετεκπαιδεύουν ὀρθῶς τοὺς χιλιάδας «περιεργαζόμενους» «τεμπέληδες», ποὺ ἐδιόριζον κατὰ κόρον εἰς τὴν Ὀλυμπιακήν, τὸν ΟΣΕ, τὸν ΟΤΕ, τὴν ΔΕΗ καὶ λοιποὺς «ὑπὸ διάλυσιν» κρατικοὺς φορεῖς. Ἐξακολουθοῦν, ὅμως, νὰ τοὺς κρατοῦν εἰς τὸ περιθώριον, ἐκτὸς ἐργασίας, χωρὶς κἄν νὰ τοὺς ἀπασχολοῦν ἐπὶ τόσον καιρόν, συνεχίζοντες ὅμως νὰ τοὺς μισθοδοτοῦν ἀπὸ τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὰ τεράστια κονδύλια τῆς ΕΟΚ καὶ τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ τεράστια θαλασσοδάνεια, μέχρι νὰ τοὺς «ἀποσπάσουν» εἰς κάποιαν ἄλλην ὑπηρεσίαν…

2. Ἀντιθέτως εἰς τὴν Γερμανίαν, ὅπου ὑπάρχει χρηστὸν κράτος δικαίου καὶ δὲν ἐπιπλέουν καὶ ἀναδεικνύονται οἱ «φελλοί», αἱ παλλακίδες, οἱ ἀνώμαλοι, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ οἱ «ἀετονύχηδες» , ἀλλὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον πρυτανεύει ἡ ἀξιοκρατία, δὲν συμβαίνουν τέτοια «παρατράγουδα». Οὕτω, ὅταν κατέρρευσεν ὁ ὑπαρκτὸς σοσιαλισμός, αἱ κρατικαὶ ἐπιχειρήσεις, ὡς π.χ. τὸ περίφημον ἐργοστάσιον ὀπτικῶν εἰδῶν, μικροσκοπίων κ.λπ JENA, δὲν ἦτο δυνατὸν νὰ ἀνταγωνισθοῦν τοὺς Ἰάπωνας, Κορεάτας καὶ Κινέζους καὶ ἔκλεισαν. Αὐτοὺς τοὺς ἀρίστους τεχνικοὺς δὲν τοὺς ἄφησαν οἱ Γερμανοὶ νὰ κάθωνται καὶ νὰ τοὺς πληρώνουν, ἀλλὰ τοὺς ἔδωσαν ὑλικόν (σκάλες, πριόνια, ψαλίδες) καὶ ἔκοβαν τὰ κλαδιά, ποὺ ἐμπόδιζαν τὰ φανάρια τῶν δρόμων καὶ τὰ σήματα τῶν πινακίδων, ὥστε νὰ ἀποφεύγωνται τὰ ἀτυχήματα… Τοιουτοτρόπως μετετράπη ἡ πρώην Ἀνατολικὴ Γερμανία εἰς ἕν ἀπέραντον ἐργοτάξιον παραγωγῆς ἔργων ὑποδομῆς καὶ ἡ ὅλη Γερμανία εἰς «ἀτμομηχανήν» τοῦ συρμοῦ, ποὺ λέγεται Ἡνωμένη Εὐρώπη.

3. Ἐδῶ, ὅμως, χιλιάδες λαμπροὶ ἐπιστήμονες ἀδυνατοῦντες νὰ εὕρουν ἐργασίαν εἰς τὴν μητέρα Ἑλλάδα, ἀναγκάζονται καὶ «παίρνουν τὰ μάτια» των καὶ φεύγουν εἰς τὰς ξένας χώρας, ὅπου κατορθώνουν διὰ τῆς ἀξιοκρατίας νὰ ἀναδεικνύωνται καὶ νὰ ἀριστεύουν. Διότι, δυστυχῶς, τὰς θέσεις εἰς τὴν Ἑλλάδα τὰς καταλαμβάνουν «ἀνθρωπάκια» μὲ κομματικὰς ταυτότητας καὶ «κλίκες» τῶν ἑκάστοτε ἰθυνόντων. Αὐτονόητον εἶναι, αὐτὰ τὰ ἀνθρωπάκια ὄχι μόνον δὲν ἀποδίδουν, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἐμποδίζουν καὶ μερικούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἱκανότητας καὶ «μεράκι» νὰ ἐργασθοῦν διὰ τὸ καλὸν τοῦ τόπου («…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. Ματθ. 23, 14).)…

4. Ἀνεγκέφαλοι καὶ ἀχρεῖοι νομοθέται καὶ ἡ ἐκτελεστικὴ ἐξουσία, παραβλέποντες, εἰς τὴν πράξιν, τὴν δυστυχίαν τοῦ Λαοῦ, συνεχίζουν νὰ εἶναι «παράνομοι Ἰοῦδαι, μὴ βουλόμενοι συνιέναι». Νομοθετοῦν ἀγρίως ἐναντίον τοῦ Λαοῦ, ἐνῷ ἀντιθέτως «εὐλογοῦν τὰ γένια των»…
Ἐνῷ ἔχουν τὰ μεγάλα κόμματα προεισπράξει μέχρι καὶ τὸ 2016 τὴν χορηγίαν τοῦ κράτους πρὸς τὰ κόμματα, μήπως ἀποφύγουν τὸ «λάδωμα» ἀπὸ Siemens, Hochtief, ThyssenKrupp καὶ λοιποὺς μεγαλοεργολάβους καὶ μεγαλοεπενδυτάς, ἐν τούτοις π.χ. διὰ τὸ Β’ τρίμηνον τοῦ 2011, μὲ κοινὴν ὑπουργικὴν ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Χάρη Καστανίδη καὶ τοῦ ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν Φίλιππου Σαχινίδη, κατανεμήθησαν ἄλλα 13.504.656 εὐρώ (!) εἰς τὰ πολιτικὰ κόμματα:
ΠΑΣΟΚ : 5.436.332,61
ΝΔ : 4.249.890,51
ΚΚΕ : 1.306.274,48
ΛΑΟΣ : 1.089.378,37
ΣΥΡΙΖΑ : 972.624,83
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ : 450.155,20
(Πηγή: www.athina984.gr).

 

Ζ) ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΟΣΥΝΗ

1. Ἄν εἴχαμε ἐντίμους, ἱκανοὺς καὶ εὐσυνειδήτους πολιτικούς, δὲν θὰ παρίστατο ἀνάγκη νὰ ἐκβιαζώμεθα ἀπὸ τοὺς «φίλους μας» μὲ «τὸ πιστόλι στὸ κρόταφο» καὶ τὸ «μαχαίρι στὸ λαιμό» νὰ «ξεπουλᾶμε» τὰ πάντα «ἅρπα-κόλλα» ἔναντι πικακίου φακῆς (τὸ φρόνιμον εἶναι νὰ πωλᾶ κανεὶς, ὅταν εἶναι πολὺ ὑψηλαὶ αἱ τιμαὶ καὶ νὰ ἀγοράζῃ, ὅταν εἶναι πολὺ χαμηλαί. Καὶ ὄχι νὰ κατασπαταλᾶ τὸ Κράτος ἀφρόνως τοὺς ἐθνικοὺς πόρους καὶ νὰ καταχρεώνωνται οἱ Ἕλληνες πολίται).

2. Ἠκούσθησαν «τρελὰ» ἐπιδόματα διὰ τὰ παράσιτα τοῦ δημοσίου, εἰς ὅσους «κοπρίτες» τὸ «ἔπαιζαν» μεγάλοι «ἀφισοκολλητὲς» καὶ «τσέλιγκες»:
ΟΤΕ 690 € τὸ μῆνα, ὡς ἐπίδομα «προθερμάνσεως αὐτοκινήτου».
ΔΕΗ 870 € ὡς μηνιαῖον ἐπίδομα «φαξ».
ΗΣΑΠ 1.120 € τὸ μῆνα ὡς ἐπίδομα «κεραίας»
Λιμενικὸν 840 € μηνιαίως, ὡς ἐπίδομα «προπέλας».
ΟΣΕ 420 € τὸ μῆνα ὡς ἐπίδομα «πλυσίματος».
Δημόσιον 290 € μηνιαίως ὡς ἐπίδομα «μεταφορᾶς φακέλλων».
ΕΘΕΛ 450 € μηνιαίως ὡς ἐπίδομα «παραλαβῆς-παραδόσεως λεωφορείων» καὶ 310 € μηνιαίως ὡς ἐπίδομα «ἔγκαιρης προσελεύσεως»…
Πληθώρα ὑπαλλήλων τοῦ Ὑπ. Δικαιοσύνης 595 € μηνιαίως ὡς ἐπίδομα «ἀποτελεσματικότερης διεκπεραιώσεως ὑποθέσεων»…

3. Ἀντιθέτως οἱ πραγματικῶς μοχθοῦντες εἰς τὴν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν «καρδιοκτυποῦν» καθ᾿ ὅλην τὴν σταδιοδρομίαν των, μήπως ἔλθει ὁ πέλεκυς τῆς ἀπολύσεως-ἀνεργίας…

4. Ἄν ὑπῆρχε σωστὴ διαχείρισις, θὰ ἠδύνατο ἡ Πατρίς μας ὄχι μόνον νὰ ἰσοσκελίζῃ τὸν ἐλλειπέστατον προϋπολογισμόν, ὄχι μόνο νὰ ἐξοφλῇ τὰ θαλασσοδάνεια, ἀλλὰ νὰ ἔχῃ καὶ τεράστια ἀποθεματικὰ διὰ ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα ὑποδομῆς, τὰ ὁποῖα συμβάλλουν εἰς τὴν παραγωγὴν πλούτου.

 

Η) ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

1. Εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἔχει ἐπὶ μέρους δίκαιον ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Θ. Πάγκαλος ἀποκαλὼν τοὺς νωθροὺς δημοσίους ὑπάλλήλους «κοπρίτες», τονίζων ὅτι «μαζί τὰ φάγαμε».
Ὅμως δὲν μᾶς λέγει ὁ κ. Πάγκαλος, πῶς ἀναρριχήθησαν ὅλα αὐτὰ τὰ γλοιώδη ὑποκείμενα, οἱ «περιεργαζόμενοι» καὶ ὄχι ἐργαζόμενοι εἰς τὰς δημοσίας ὑπηρεσίας. Δὲν τοὺς διώριζον ἀσυνείδητοι, φαῦλοι καὶ ἰδιοτελέστατοι πολιτικοὶ χάριν ἄγρας ψήφων ; ; ;

2. Δὲν εἶναι ὑπαίτιαι ὅλαι αὐταὶ αἱ κλαδικαὶ καὶ συνδικαλιστικαὶ ὀργανώσεις, αἱ ὁποῖαι ἔγινον αἰτία αὐτῆς τῆς κακοδαιμονίας καὶ δυστυχίας ;
Διὰ νὰ προοδεύσῃ ὁ τόπος πρέπει νὰ καταργηθοῦν αἱ κομματικαὶ ταυτότητες, «οἱ κλαδικὲς» καὶ προπαντὸς οἱ «ἐργατοπατέρες», οἱ ὁποῖοι ποτὲ δὲν ἠργάσθησαν καὶ ἡ μόνη των ἐνασχόλησις ἦτο νὰ πραγματοποιοῦν τὰς ἐντολὰς τῶν ἀφεντικῶν των-«πολιτικάντηδων», εἰσπράττοντες ὄχι μόνον τὸν μισθόν των, χωρὶς κἄν νὰ ἐργάζωνται, ἀλλὰ ἀμέσως καὶ ἐμμέσως πληθώραν ἄλλων ὑψηλῶν ἐκδουλεύσεων…

3. Προπαντὸς πρέπει νὰ περιορισθῇ ὁ ἀριθμὸς τῶν «ἐθνοπατέρων» εἰς τὸ 1/3 ἀπ᾿ ὅ,τι εἶναι σήμερον. Καὶ διὰ αὐτοὺς ποὺ θὰ ἀπομείνουν, πρέπει νὰ περιορισθοῦν τὰ προνόμοια, αἱ διάφοραι διευκολύνσεις, τὰ πολυτελῆ αὐτοκίνητα, δωρεὰν κινητὰ τηλεφωνήματα δι’αὐτοὺς καὶ τοὺς συνεργάτας των κ.λπ.
Ὄχι μόνον δὲν πρέπει νὰ ἀμείβωνται ἐπὶ πλέον διὰ συμμετοχήν των εἰς διαφόρους ἐπιτροπάς, ἀλλὰ καὶ οἱ συνεργάται των νὰ ἀμείβωνται ἀπὸ τὰς ἀμοιβὰς τῆς βουλευτικῆς ἀποζημιώσεως…

4. Εἰς τὸ μεγάλο «κηφηνεῖον ἡ Ἑλλάς» σχεδὸν ὅλα τὰ παιδιὰ καὶ ὅλοι οἱ γονεῖς ἤθελαν τὰ τελευταῖα 60 ἔτη νὰ ἀναρριχηθοῦν ὡσὰν βδέλλαι εἰς τὰς κρατικὰς ὑπηρεσίας…

 

Θ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Κατὰ δημοσιογραφικὰς πληροφορίας:

Α) Διετέθησαν 2 δισεκατομμύρια εὐρὼ διὰ ἐπιδόματα ἀνεργίας εἰς ἀλλοδαπούς καὶ νὰ προσθέσωμεν πολλαπλάσια δισεκατομμύρια, ποὺ τὰ μεταφέρουν οἱ Ἀλβανοὶ λαθρομετανάσται μεταβαίνοντες εἰς τὴν πατρίδα των.

Β) 5,5 δισεκατομμύρια εὐρὼ ἐμβάζονται ἐπισήμως ἐτησίως εἰς τὴν Ἀλβανίαν.

Γ) «Σκηνίτες» καὶ «δενδρίτες» ἐλάμβανον οἰκογενειακὰ ἐπιδόματα πολλῶν ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων εὐρώ ἐτησίως.

Δ) 250.000 ἀλλοδαποὶ λαμβάνουν παρανόμους συντάξεις 700 εὐρὼ μηνιαίως, δηλαδὴ 2 δισεκατομμύρια εὐρὼ ἐτησίως (Ἐφημερὶς «Αὐριανή» 23.6. 2011).

Ε) Ὁ κύκλος ἐργασιῶν ἀπὸ τὸ παρεμπόριον τῶν ἀλλοδαπῶν ἀνέρχεται εἰς 20-25 δισεκατομμύρια εὐρὼ ἐτησίως (Ἐφημερίδες «Καθημερινή» καὶ «Press Time»).

ΣΤ) Τὸ Ε.Σ.Υ. ἐπιβαρύνεται μὲ 150 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐτησίως μὲ τὴν δωρεὰν νοσηλείαν ἀλλοδαπῶν.

Ζ) Ὁ Ὑπουργὸς Ὑγείας κ. Ἀνδρέας Λοβέρδος ἀνέφερε, ὅτι τὸ κράτος ἐπιδοτεῖ μὲ 75% τοὺς ἀπασχολούντας ἀλλοδαποὺς ἐργάτας (Ρ.Σ. ΣΚΑΙ). Μὲ 1.150.000 ἀλλοδαπούς, ποὺ εἶναι οἱ ἀσφαλισμένοι εἰς τὸ ΙΚΑ, 12 δισεκατομμύρια εὐρὼ ἐτησίως τὰ καταβάλλει τὸ κράτος μόνον διὰ τὸν σκοπὸν αὐτόν.

Η) 350 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐπιστρέφονται ἀπὸ τὴν ἐφορίαν εἰς τοὺς ἀλλοδαπούς, καὶ

Θ) 4,5 ἑκατομμύρια εὐρὼ ἐτησίως διατίθενται εἰς τὰ κέντρα ὑποδοχῆς λαθρομεταναστῶν
(Περιοδικὸν «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» 19.5.2011).

Ι) Εἰς τὰ ἀνωτέρω πρέπει νὰ συνυπολογισθοῦν καὶ αἱ παχυλαὶ χορηγίαι τοῦ κράτους εἰς ἀετονύχηδες ΜΚΟ διὰ τὴν ὑποστήριξιν τῶν λαθρομεταναστῶν…

 

Ι) ΔΕΝ ΗΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ

1. Αἱ σχέσεις Ἑλλάδος-Τουρκίας εἶχον ρυθμισθῆ μὲ τὴν Συνθήκην τῶν Σεβρῶν.

2. Εἶναι γνωστόν, ποῖοι ἐστράφησαν ἐναντίον καὶ πῶς ἐφθάσαμε εἰς τὴν Μικρασιατικὴν καταστροφήν.

3. Ἠκολούθησεν ἡ Συνθήκη τῆς Λωζάνης, ἡ ὁποία ὡς γνωστὸν καὶ πάλι δὲν ὑλοποιήθη ὀρθῶς καὶ μὲ ἀμοιβαῖον ὄφελος (Κων/πολις 1955 καὶ 1964, Ἴμβρος, Τένεδος κ.λπ.).

4. ΕΙΣ Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟΝ ΤΕΜΕΝΟΣ
Ἡ θέσις τῆς Ἑλλάδος πρέπει νὰ εἶναι ΟΧΙ. Ἄλλο τὸ δικαίωμα τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάνης καὶ ἄλλο ὅλα τὰ ἄλλα.
Διὰ νὰ δώσωμε, πρέπει νὰ πάρωμε. Ἄς ξεκινήσουν νέαι διαπραγματεύσεις διὰ νέαν συνθήκην ὑπὸ τὸ πνεῦμα καὶ τὸ γράμμα τῆς Συνθήκης τῶν Σεβρῶν, ἀφοῦ διασφαλισθῆ ἀπὸ τὸν ΟΗΕ πλήρως ἡ Εἰρήνη καὶ τὰ σύνορα, μὲ δαπάνας τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ἐφ᾿ ὅσον δώσουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐπαναλειτουργῇ ἡ Ἁγία Σοφία καὶ ἡ Σχολὴ τῆς Χάλκης καὶ ἐμπράκτως ἀποδοθοῦν ὅλα τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τῆς Πόλης καὶ τοῦ Πόντου, τότε ἄς μελετηθῆ κατ᾿ ἐξαίρεσιν, τί δίδομε καὶ ποῦ, ἀλλὰ ὄχι ἐπάνω εἰς ἐκκλησίας, σχολεῖα, χώρους τῶν ἐνόπλων δυνάμεων, οὔτε ἐπάνω εἰς τὰ Ἱερὰ καὶ τὰ Ὅσια τῆς φυλῆς.
Τὸ θέμα δὲν ἠμπορεῖ νὰ τὸ χειρίζεται ὁ ὁποιοσδήποτε ἁρμόδιος τοῦ ὁποιουδήποτε Ὑπουργείου. Ἄς συζητηθῆ εἰς τὴν Βουλὴν καὶ ἄς ἀναζητηθῆ στρατηγικὴ ἀπὸ τὰ 2/3 ἤ τὰ 3/4 τῶν βουλευτῶν.
Ὡς τότε δὲν πρέπει νὰ προχωρήσωμε, οὔτε κατ᾿ ἐξαίρεσιν. Τίποτε.

 

ΙΑ) ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΔΙΑ ΤΟ ΙΣΛΑΜΙΚΟΝ ΤΕΜΕΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

1. Κατόπιν πιέσεως τῆς Σαουδικῆς Ἀραβίας, ἡ ὁποία δὲν ἐπιτρέπει εἰς τοὺς Χριστιανοὺς ἀκόμη καὶ τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ νὰ κάνουν δημοσίως, καὶ τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία ἔχει βεβηλώσει τὴν Ἁγίαν Σοφίαν καὶ ἄλλους Ἱεροὺς Ναοὺς μὲ τὸ νὰ κάνῃ ἐκεῖ καλλιστεῖα, ἀσέμνους ἐκθέσεις κ.λπ., κ.λπ., ἐδέχθη τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν ἐπὶ ὑπουργίας κ. Ντόρας Μητσοτάκη-Μπακογιάννη-Κούβελου τὴν οἰκοδόμησιν μωαμεθανικοῦ τεμένους εἰς τὴν Ἀθήνα χωρὶς τὴν παραμικρὰν ἀμοιβαιότητα νὰ ζητήσουν οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες…

2. Οὕτω εἶχε δεσμευθῆ ὁ λοφίσκος Χούσμουζα εἰς τὴν Παιανίαν ὕψους 65 μέτρων ἐπὶ 350 στρεμμάτων διὰ νὰ ἱδρυθῇ τὸ πρῶτον μωαμεθανικὸν τέμενος…

3. Κατόπιν σθεναρᾶς ἀντιστάσεως τῶν κατοίκων τῆς Παιανίας, ἰδίως τοῦ Συλλόγου «Φίλων Ἁγίου Ὄρους Ἀθηνῶν Ὁ Ἅγ. Ἰωάννης Θεολόγος», τοῦ ὁποίου προΐσταται ὁ μαχητὴς ἰατρὸς κ. Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου, ἐματαιώθη ἡ ἐγκατάστασις τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους εἰς τὴν Παιανίαν, πρᾶγμα, ποὺ δυστυχῶς εἶχε δεχθῆ καὶ ἡ τότε Ἱερὰ Σύνοδος…

4. Κατόπιν τούτων ἐδέχθη ἡ Ἐκκλησία νὰ παραχωρήσῃ ἐκκλησιαστικὸν χῶρον ἄνωθεν τοῦ κοιμητηρίου εἰς τὸ Σχιστό, διὰ τὴν οἰκοδόμησιν μωαμεθανικοῦ τεμένους. Ὅμως ἡ θέσις αὐτὴ δὲν ἄρεσε εἰς τοὺς Μωαμεθανοὺς καὶ ἀπαιτοῦσαν ἄλλας θέσεις.

5. Βάσει τοῦ Νόμου 3512/ΦΕΚ 264Α/5.12.2006, τὸν ὁποῖον ὑπέγραψαν ὁ «λαλίστατος» Π. Παυλόπουλος, ὁ τότε «τσάρος» τῆς οἰκονομίας Γ. Ἀλογοσκούφης, ὁ κουτοπόνηρος Σαρακατσάνος Γ. Σουφλιάς, ἡ νεοεποχίτισσα τότε Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων Μ. Γιαννάκου, ὁ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης Α. Παπαληγούρας καὶ προσυπέγραψε καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, θὰ ἱδρύετο εἰς τὰς βάσεις τοῦ Ναυτικοῦ εἰς τὸν Βοτανικὸν μωαμεθανικὸν τέμενος μὲ ἔξοδα οἰκοδομήσεως, συντηρήσεως καὶ λειτουργίας ἀπὸ τὸν κρατικὸν προϋπολογισμόν.

6. Εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr τὴν 1.7.2011 ἐγράψαμε ἄρθρον μὲ τὸν τίτλον «ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΚΟΛΟΦΩΝΕΣ ΔΟΞΗΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΗΜΑΣΤΑΝ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΑΛΑΜΙΟΥ». Ἐκεῖ ἀνερτήσαμε καὶ τὸ Video http://www.youtube.com/watch?v= ZAUPAdKMQg0&feature=related, εἰς τὸ ὁποῖον ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς ἀλλὰ καὶ ἀναισχύντως, ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς κα Ἄννα Ψαρούδα-Μπενάκη ἐτόνισεν εἰς τὸν νεοεκλεγέντα Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας: «τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕν μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης καὶ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφάλειας στὴ διευρυμένη Εὐρώπη». Δηλαδὴ ἐτολμοῦσε νὰ γνωστοποιῇ δημοσίως τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ὁ πολιτειακὸς ἀνώτατος ἄρχων νὰ μὴ ἔχῃ ἐθνικὴν συνείδησιν νὰ διαμαρτυρηθῇ δι’ αὐτὰς τὰς αἰσχρὰς ἀντεθνικὰς ἐκφράσεις… Καὶ ὁ τελευταῖος ἀγράμματος ἀλλὰ ἁγνὸς πατριώτης θὰ ἀνατρίχιαζε ἀκούων αὐτὰ καὶ δὲν θὰ ἔκανε ἀβαρίαν εἰς τὴν συνείδησίν του χάριν τοῦ θρόνου («καρέκλας»)…

7. Εὐτυχῶς, τότε δὲν εὐδοκίμησε ἡ ἐν λόγῳ προσπάθεια, διότι τότε ἡ ἡγεσία τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ ἐμφορεῖτο ἀπὸ τὰς αἰωνίους ἠθικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας Θρησκείαν, Πατρίδα καὶ Οἰκογένειαν, καὶ δὲν ἐδέχθησαν τὴν παραχώρησιν τῆς ἐν λόγῳ ἐκτάσεως.

8. Ὅμως τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον τῆς 28.4.2010 μὲ τὸ Π.Δ. 95/2010 ἐπανεχαρακτήρισε τὰ ὅρια τοῦ ἐναπομείναντος τμήματος τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ εἰς τὸν Βοτανικόν, διὰ νὰ προχωρήσουν αἱ διαδικασίαι διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ ἰσλαμικοῦ τεμένους, ἐπικαλούμενον τὸν Νόμον 3512/2006.
Μὲ τὸ Π.Δ. 95 ΦΕΚ Α 169/27.9.2010 διὰ τὴν τροποποίησιν τοῦ Π.Δ. 212/2002 (Α’ 202) διευκολύνεται τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος εἰς τὸν Βοτανικόν.

9. Μὲ ἀπόφασιν τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἀπὸ 5.5.2011 καθωρίσθη τελικῶς ἡ ἔκτασις διὰ τὴν ἀνέγερσιν τοῦ τεμένους, ἡ ὁποία λαμβάνεται ἀπὸ τὸ Πολεμικὸν Ναυτικὸν εἰς τὸν Βοτανικὸν (16 στρέμματα) διὰ τὴν δημιουργίαν τεμένους καὶ βοηθητικῶν χώρων, ὡς βιβλιοθήκης , χώρων ὑγιεινῆς, γραφείων κ.λπ.

10. Εἰς τὸ ΦΕΚ, τεῦχος ἀναγκαστικῶν ἀπαλλοτριώσεων καὶ πολεοδομικῶν θεμάτων ὑπ᾿ ἀριθμ. 83/6.5.2011, δημοσιεύεται ἡ ἀπόφασις ὑπ᾿ ἀριθ. 20069 τοῦ Ἀναπληρωτοῦ Ὑπουργοῦ Περιβάλλοντος, Ἐνεργείας καὶ Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς κ. Σηφουνάκη ὅπου ἀναφέρει διὰ «στάχτη στὰ μάτια» τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων, ὅτι τὸ Μωαμεθανικὸν αὐτὸ τέμενος θὰ εἶναι δῆθεν προσωρινόν. Ὅμως οἱ Ἕλληνες ἔχουν ξυπνήσει καὶ συνειδητοποιήσει ὅτι «οὐδὲν μονιμώτερον τοῦ προσωρινοῦ» καὶ δὲν «χάφτουν» τοιαύτας μεθοδίας. Μακάρι νὰ συνειδητοποιήσουν καὶ οἱ ἰθύνοντες ὅτι «οὐδὲν προσωρινότερον τοῦ μονίμου»…

11. Εἰς τὴν πραγματικότητα θὰ εἶναι διαθέσιμαι προσωρινῶς ἀπὸ ἀμέσως καὶ αἱ ἐγκαταλειπόμεναι ἐγκαταστάσεις τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ διὰ τὰς θρησκευτικὰς ἀνάγκας τῶν Μωαμεθανῶν.

12. Εἰς τὸν Βοτανικὸν θὰ δημιουργηθοῦν πλησίον τοῦ μωαμεθανικοῦ τεμένους καὶ χῶροι σταθμεύσεων, διὰ νὰ πηγαίνουν οἱ «ἀδελφοί» μουσουλμάνοι νὰ φανατίζωνται καὶ νὰ γίνωνται «καμικάζι»…

13. Συνεπῶς εἰς τὸν κοινόχρηστον αὐτὸν χῶρον, οἰκοδομικὸν τετράγωνον ὑπ’ἀριθμ. 25 τῆς περιοχῆς Βοτανικοῦ, εἶναι πλέον τετελεσμένον νὰ ἱδρυθῇ τὸ πρῶτον μωαμεθανικὸν τέμενος εἰς τὴν Ἀθήνα, διότι οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἑλλάδος ἔχουν ἐντολὴν ἀπὸ τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις νὰ ἐφαρμόζουν τό : «δὲν διεκδικοῦμε τίποτε, διαπραγματευόμεθα τὰ πάντα» …

14. Τέλος μὲ τὸ Π.Δ. 95 ΦΕΚ Α 169/27.9.2010 διὰ τὴν τροποποίησιν τοῦ Π.Δ. 212/2002 (Α’ 202) καὶ στὸ ΦΕΚ τεῦχος ἀναγκαστικῶν ἀπαλλοτριώσεων καὶ πολεοδομικῶν θεμάτων ὑπ᾿ ἀριθμ. 83/6.5.2011, ὅπου δημοσιεύεται ἡ ἀπόφασις ὑπ᾿ ἀριθ. 20069, ὁδεύομεν ὁλοταχῶς εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Μωαμεθανικοῦ Τεμένους καὶ οὔτε κἄν θέλουν νὰ ἀκούουν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους οἱ ἰθύνοντες, οἱ ψευδοδιανοούμενοι καὶ οἱ δῆθεν δημοκρατίζοντες.

15. Καὶ τοῦτο, διότι δὲν ὑπάρχει οὐδεμία οὐσιαστικὴ σθεναρὰ ἀντίδρασις, ὄχι μόνον ἀπὸ τοὺς πολιτικούς, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴν καὶ τὴν θρησκευτικὴν ἡγεσίαν, πλὴν ἐνίων…
Ὄχι μόνον δὲν ἀνθίστανται εἰς τὴν ἀθρόαν εἰσβολὴν ἀλλοφύλων, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας τοὺς νομιμοποιοῦν, τοὺς ἑλληνοποιοῦν καὶ φροντίζουν νὰ τοὺς παγιώσουν ἱδρύοντες εἰς αὐτοὺς καὶ μωαμεθανικὰ τεμένη = βιομηχανίας καμικάζι, διὰ νὰ ἀλλοιώσουν τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόδοξον, τὸ ὁμόγλωσσον, τὸ ὁμότροπον καὶ τὸ ὁμόθρησκον καὶ νὰ μᾶς δημιουργήσουν μίαν πολυεθνικὴν κοινωνίαν μὲ καθημερινὰ ἀπερίγραπτα προβλήματα, μέχρι καὶ ὁδομαχίας τῶν «ἀδελφῶν» Μουσουλμάνων μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς, ὅπως γίνεται καὶ εἰς τὴν Αἴγυπτον, τὴν Ἀγγλίαν καὶ ἄλλας χώρας.

Ὁ Θεὸς νὰ βάλῃ τὸ χέρι του, διότι διαφορετικὰ «ζήτω, ποὺ καήκαμε» …

 

ΙΒ) ΕΝΔΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΙΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

1. Οἱ δοτοὶ πολιτικοὶ τῆς Ἑλλάδος ἔφθασαν μέχρι τοιούτου σημείου, ὥστε δὲν τολμοῦν ἀκόμη νὰ ἐφαρμόσουν καὶ τὰ διεθνῆ δίκαια, ὡς π.χ. τῶν 12 μιλίων τῆς θαλάσσης καὶ τῆς Α.Ο.Ζ. κ.λπ., κ.λπ.

2. Ἡ τουρκάλα δημοσιογράφος Zeyno Baran ἔγραψε τὴν 14.3.2007 εἰς τὸ ἀμερικανικὸν περιοδικὸν «Νational Review» ἄρθρον διὰ νὰ συγκινήσῃ καὶ προτρέψη τὸν τότε ἐραστήν της καὶ μετέπειτα σύζυγόν της ἀμερικανὸν βοηθὸν Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Μatthew Βryza νὰ ἀποτρέψῃ τὸν τότε Πρωθυπουργὸν τῆς Ἑλλάδος κ. Κώστα Καραμανλῆ νὰ ὑπογράψῃ συμφωνίαν τὴν 16.6.2007 μὲ τὸν Πούτιν διὰ τὸν πετρελαιαγωγὸν Μπουργκάς-Ἀλεξανδρούπολιν. Ἐπειδὴ ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργὸς δὲν ὑπήκουσε καὶ ὑπέγραψε τὴν συμφωνίαν, ἔβαζαν, ὡς ἐνθυμούμεθα ὅλοι, τὸ θέρος τοῦ 2007, αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις ταυτοχρόνως ἑκατοντάδας πυρκαϊὰς ἡμερησίως, προφανῶς μὲ λέιζερ, διὰ νὰ μὴ δύνανται τὰ πενιχρὰ μέσα πυροσβέσεως νὰ σβήνουν αὐτάς.. Οὕτω ἐκάη τὸ θέρος τοῦ 2007 σχεδὸν ἡ μισὴ Ἑλλάδα…

3. Μήπως ἡ κ. Κλίντον ἦρθε εἰς τὴν Ἑλλάδα τὴν 17/18.7.2011 καὶ ὁ «πλανητάρχης» καλεῖ τὸν κ. Γ. Παπανδρέου τὴν 17.9.2011 εἰς τὴν Οὐάσινγκτον, διὰ νὰ ὑπενθυμίσουν πάλιν εἰς τοὺς Ἕλληνας ἰθύνοντας νὰ εἶναι «καλὰ παιδιά» καὶ νὰ συνεχίσουν νὰ μὴ διεκδικοῦν ἀπολύτως τίποτε, ἀλλὰ νὰ διαπραγματεύωνται τὰ πάντα ; ; ;

4. Τόσον δοτοὶ εἶναι οἱ πολιτικοί μας, ἰδίως τῶν δύο κομμάτων ἐξουσίας, πού, ἐνῷ ἔχομε ἤδη 1.000 χωριὰ τῆς ἑλληνικῆς ἐπικρατείας χωρὶς ὀρθοδόξους κληρικούς, ἐν τούτοις ἐθέσπισαν καὶ διατάξεις νὰ χειροτονῶνται εἷς (1) ἀνὰ πέντε (5) κληρικούς, ποὺ συνταξιοδοτοῦνται ἤ ἀποθνήσκουν… Μὲ τὸν ρυθμὸν αὐτόν, μέχρι τὸ ἔτος 2012 θὰ μείνουν 2.600 χωριὰ χωρὶς ἱερεῖς. Διότι οἱ πατρῶνες των σιωνισταὶγνωρίζουν ὅτι, ἐὰν τὰ χωριά μας μείνουν χωρὶς διδάσκαλον καὶ ἱερέα, τότε ἀγριεύουν καὶ ὁ ἀφελληνισμὸς καὶ ἡ ἀποχριστιανοποίησις τῶν Ἑλλήνων καθίστανται εύχερῆ…

5. Ἀντιθέτως διὰ νὰ διορίζουν ἑκατοντάδας ἱεροδιδασκάλους μωαμεθανοὺς ἔχουν χρῆμα. Ὅπως λέγει ὁ Γ.Α. Παπανδρέου «χρήματα ὑπάρχουν», ἀλλὰ διὰ μωαμεθανικὰ τεμένη, ἱεροδιδασκάλους μωαμεθανούς, eurovision, special Olympics κ.λπ. αἰσχρὰ προγράμματα τῆς κρατικῆς τηλεοράσεως, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδιωτικῶν «χαζοκουτιῶν», διὰ νὰ ἐκμαυλίζωνται ἰδίως οἱ νέοι…

6. Οἱ δοτοὶ πολιτικοὶ τῆς Ἑλλάδος ἔφθασαν μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἀπομακρύνουν πίνακα μὲ τὸν θρυλικὸν Γέρο τοῦ Μοριᾶ, Θεόδωρον Κολοκοτρώνη, ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖον «Μεγάλη Βρετανία» καὶ ἀπεκαθήλωσαν καὶ πάλι τὸν περίφημον ἱστορικὸν πίνακα τοῦ Delacroix (Ντελακρουά) «ἡ σφαγὴ τῆς Χίου» ἀπὸ τὸ Δημαρχεῖον τῆς πόλεως Χίου, διὰ νὰ μὴ στενοχωροῦνται οἱ «φίλοι» μας οἱ Τοῦρκοι…

7. Ἤδη οἱ ὑγιῶς σκεπτόμενοι Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες ἔχουν βεβαιωθῆ ὅτι ἔχομε νὰ κάνωμε μὲ ψευδοδιανουμένους σοσιαλ-ληστὰς τῆς δεξιᾶς καὶ τῆς ἀριστερᾶς, οἱ ὁποῖοι ἀδιαντρόπως παραβαίνουν καὶ τὸ Σύνταγμα τῆς Ἑλλάδος ἄρθρον 28, παράγραφος 2, τὸ ὁποῖον προβλέπει, ὅτι αἱ ἐπικυρώσεις ἀποφάσεων τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ ἄλλων διεθνῶν συμβάσεων, προϋποθέτουν πλειοψηφίαν 3/5 τοῦ συνόλου τῶν Βουλευτῶν, καὶ ὄχι μίαν ἰσχνὴν πλειοψηφίαν διὰ πειθαναγκασμοῦ ὑπὸ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης «κλίκας». Ὀρθὸν θὰ ἦτο, ἐὰν αἱ ψηφοφορίαι εἰς τὴν Βουλήν, τουλάχιστον διὰ μείζονος σημασίας θέματα, γίνωνται διὰ ὀνομαστικῆς ψηφοφορίας μὲ κρυφὸν ψηφοδέλτιον. Ὀρθότερον δὲ θὰ ἦτο, ἐὰν διὰ σπουδαιοτάτης μορφῆς θέματα, ὅπως τὸ μνημόνιον 1, μνημόνιον 2 (τὸ ἐπονομαζόμενον μεσοπρόθεσμον) νὰ λαμβάνωνται ἀποφάσεις μὲ πραγματικῶς διαφανῆ δημοψηφίσματα, ὅπως προβλέπει τὸ Σύνταγμα.
Καὶ ἔχουν οἱ «ἐθνοπατέρες» μας τὴν ἀναισχυντίαν νὰ διαμαρτύρωνται, ὅταν ὁ λαὸς τοὺς «γιουχάρει»…

ΙΓ) ΕΛΛΑΔΑ Quo vadis? (Ἑλλάδα ποῦ βαδίζεις;) SOS !
1. Μὲ τὰ ληστρικὰ μέτρα καὶ τὴν ἀγρίαν φορολογίαν, ποὺ ἐπιβάλλουν οἱ ἀνίκανοι καὶ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί μας, ὄχι μόνον νέαι θέσεις ἐργασίας δὲν δημιουργῶνται, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἑκατοντάδες χιλιάδων ἐργαζομένων εἰς τὴν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν ἀπολύονται καὶ ἑκατοντάδες χιλιάδες μικροεπιχειρηματίαι καὶ καταστηματάρχαι παραμένουν καὶ αὐτοὶ ἄνεργοι…

2. «Πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων».
Ἀφοῦ μᾶς ἐκαλλιέργησαν οἱ φαῦλοι καὶ τρισάθλιοι ἰθύνοντες τῶν τελευταίων 60 ἐτῶν τὴν μεγίστην ἠθικὴν κρίσιν = σηψαιμίαν, βάζοντες συστηματικῶς καὶ λίαν ἐπιμελῶς δυναμίτιδα εἰς τὰς αἰωνίους καὶ ἀνεκτιμήτους ἠθικὰς καὶ πνευματικὰς ἀξίας τῆς Φυλῆς μας, ποὺ εἶναι Θρησκεία, Πατρίς καὶ Οἰκογένεια, κατάφεραν, παρὰ τὰς τεραστίας οἰκονομικὰς βοηθείας (σχέδιον Μάρσαλ, ΕΟΚ, Ἡνωμένη Εὐρώπη) νὰ χρεώσουν μέχρι καὶ τὰ τρισέγγονα καὶ τετρασέγγονά μας.
Ἡ ἠθικὴ κρίσις, τουτέστιν σῆψις, μᾶς ἔφερε εἰς τὸ χεῖλος τοῦ γκρεμοῦ τῆς μεγίστης οἰκονομικῆς κρίσεως…

Καὶ ἄρχισαν τώρα νὰ διαμαρτύρωνται καὶ αὐτοὶ ἀκόμη, ποὺ εἶναι συνυπεύθυνοι διὰ τὴν ὅλην ἐπικρατοῦσαν κατάστασιν = ἀκαταστασίαν καὶ «κατέβηκαν» καὶ αὐτοὶ εἰς τὰς πλατείας (οἱ «ἀγανακτησμένοι»)!!!

3. Μὲ τὴν νέαν ἀγριοτάτην φορολογίαν θὰ πολλαπλασιασθῇ ἡ διάλυσις ἀκόμη καὶ τῶν ὑγιῶν ἐπιχειρήσεων καὶ αἱ στρατιαὶ τῶν ἀνέργων καθημερινῶς θὰ πολλαπλασιάζωνται…

4. Διότι τὸ ἀπαράβατον δόγμα τῆς δημοσιονομίας εἶναι: «ἅπαξ ἐπιβληθέντες φόροι οὐδέποτε καταργοῦνται. Ἐὰν δὲ καταργηθοῦν, ἐπανέρχονται ὑπὸ ἀγριοτέραν μορφήν…».

 

ΙΔ) ΤΟ ΥΓΙΕΣ ΦΥΡΑΜΑ (ΜΑΓΙΑ) ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. Εἰς αὐτὸ ποὺ λέγει ὁ κ. Πάγκαλος: «μαζὶ τὰ φάγαμε» ἐμεῖς συμπληρώνομε: «ἐκτὸς τῶν ἐντίμων Ἑλλήνων».

2. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἔντιμοι Ἕλληνες ἔχουν ἰώβειον ὑπομονὴν καὶ καρτερικότητα, προτιμοῦντες νὰ φέρουν ἀγογγύστως τὸ μαρτύριον τῆς ἐντιμότητος, τῆς ἠθικῆς, τῆς εὐπρεπείας, τοῦ ἤθους ἐργασίας καὶ τῆς εὐποιΐας, κακουχούμενοι μαζὶ μὲ τὸ λαὸν τοῦ Θεοῦ, παρὰ νὰ ἔχουν πρόσκαιρον τῆς ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν (Ἑβρ. ια, 25).

3. Οἱ παλαιοὶ Μάρτυρες καὶ Νεομάρτυρες ὑπέφερον ἀπὸ τοὺς «Νέρωνες, Καλιγοῦλες» καὶ ὅλους τοὺς σαδιστὰς διώκτας τοῦ Χριστιανισμοῦ ὥρας, ἡμέρας, ἑβδομάδας καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει σύντομον χρονικὸν διάστημα.

Οἱ σημερινοὶ μάρτυρες τῆς συνειδήσεως ὑποφέρουν μίαν ζωὴν ὁλόκληρον ἀπὸ τοὺς συγχρόνους «Νέρωνες, Καλιγοῦλες», οἱ ὁποῖοι σφαγιάζουν τὸ δίκαιον τῶν εὐλαβῶν Χριστιανῶν, προσποιούμενοι αὐτοὶ οἱ ἀντίχριστοι τοὺς Χριστιανοὺς καὶ τοὺς πολιτισμένους κυβερνήτας καὶ ἄρχοντας τῆς νομοθετικῆς, διοικητικῆς, ἐκτελεστικῆς καὶ δικαστικῆς ἐξουσίας, ἀπαθῶς θεωμένης τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, πλὴν ἐνίων. Ὅλοι οἱ ἄλλοι συμπορεύονται καὶ συνευωχοῦνται μὲ τὸ ἁμαρτωλὸν κατεστημένον καὶ ὄχι μόνον δὲν θέλουν νὰ τείνουν χείρα βοηθείας, ἀλλὰ οὐδὲ καὶ δάκτυλον. Τινὲς δὲ βάζουν τὸ χέρι τους, ἀλλὰ ὄχι ἀπὸ κάτω πρὸς τὰ ἄνω, διὰ νὰ ἐλαφρύνουν ἔστω ἐλάχιστα τὸ δυσβάστακτον βάρος, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἀπὸ τὰ ἄνω πρὸς τὰ κάτω, προσθέτοντες ἐπιπλέον βάρος, διὰ νὰ τοὺς καταποντίσουν (Ματθ. κγ, 4-5)…
Αὐτοὶ οἱ πνευματικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἡγέται καθίστανται ἐπιλήσμονες τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεανθρώπου νὰ βόσκουν τὰ ἀρνία (Ἰωάν. κα, 15-17) καὶ νὰ μεριμνοῦν διὰ τὰ ἀπολωλότα πρόβατα, διὰ νὰ μὴ εἶναι ἀναπολόγητοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως…

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, ὅσον αἱ ἠθικαὶ ἀξίαι περιφρονῶνται, καταπατῶνται καὶ γκρεμίζονται, ἄλλον τόσον καὶ ἡ ἀπόρροια ἐξ αὐτῶν, ἡ οἰκονομικὴ κρίσις καὶ ἡ ὑλικὴ ἐξαχρείωσις θὰ πολλαπλασιάζωνται. Διότι, ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν τονίσει, χωρὶς φόβον Θεοῦ ὅλα ἐπιτρέπονται. Καὶ διατὶ ὄχι ;

Δυστυχῶς ἐξακολουθοῦν:

Α) ἡ οἰκονομικὴ ὀλιγαρχία νὰ κηρύσσῃ ἐκμετάλλευσιν ἀνθρώπου ἀπὸ ἄνθρωπον.

Β)  ἡ πολιτικὴ ἡγεσία νὰ προδίδῃ περαιτέρω τὸν πτωχὸν ἑλληνικὸν λαόν, ἐφαρμόζουσα τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἐξαγοράζουσα τὰς συνειδήσεις τῶν εἰς τὰ ΜΜΕ ἐργαζομένων μεγαλοδημοσιογράφων, διὰ συστηματικὴν πλύσιν ἐγκεφάλου, διαστροφὴν τῆς ἀληθείας καὶ ἐκμαυλισμὸν καὶ τῶν λαϊκῶν μαζῶν.

Γ) ἡ πνευματικὴ ἡγεσία νὰ ἀδιαφορῇ καὶ νὰ γίνεται ἀπὸ ἰδιοτέλειαν ὑποχείριον τῆς φαυλότητος τῶν ἰθυνόντων.

Δ) ἡ πνευματικὴ ἡγεσία νὰ μὴ θέλῃ νὰ συνειδητοποιήσῃ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀφήνῃ τὰς φλογέρας καὶ νὰ κατατροπώνῃ τοὺς νοητοὺς αἱμοδιψεῖς λύκους, οἱ ὁποῖοι κατασπαράσουν τὸ ποίμνιον, ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν»…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *