ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 48 -ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΠΡΩΤΟΝ

 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Κατόπιν τῆς ἀναθέσεως τῆς μελέτης τοῦ θέματος ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου εἰς τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Καστορίας καὶ Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ διὰ τοῦ κατωτέρω ὑπ’ ἀριθμ. πρωτοκ. 3817/1791/ 22.6.2011 ἐγγράφου καὶ τῆς προσωπικῆς ἐνημερώσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Πειραιῶς, τὸ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου Οἱ Φιλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀπέστειλεν τὸ κατωτέρω ΣΧΕΔΙΟΝ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ:

Σεβασμιώτατοι Ἅγιοι Συνοδικοί, εὐλογεῖτε.
24.6.2011

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Συνεχίζοντες τὴν προσπάθειαν ἐνημερώσεώς Σας καὶ συγκεντρώσεως κάθε χρησίμου ἰδέας, ἱκανῶν ἐπιχειρημάτων καὶ ἀναγκαίων ὑπομνήσεων διὰ τὴν συζήτησιν τοῦ μεγίστου αὐτοῦ θέματος εἰς τὴν προσεχῆ σεπτὴν Ἱεραρχίαν, θέτομεν ὑπ᾿ ὄψιν Σας τὰ ἀκόλουθα διὰ πληρεστέραν εἰσήγησίν Σας:

1. Τὸ ἔργον αὐτὸ θὰ πρέπῃ νὰ περιβληθῆ τὸ κῦρος συμπάσης τῆς Ἱεραρχίας.
Ἡ θετικὴ ὁμόφωνος ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου αὐτοῦ ἔργου θὰ ἀποτελῆ φάρον καὶ κόσμημα διὰ τὰς ἐπερχομένας γενεὰς τοῦ γένους μας, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰς σελίδας τῆς ἱστορίας μας, δεικνύουσα τὴν ἀγάπην καὶ τὴν λατρείαν τοῦ Θεοῦ, θὰ ἑλκύῃ τὴν ἐπιδαψίλευσιν τῶν ὑψίστων δωρεῶν Του καὶ θὰ μεγεθύνῃ τὸ κύρος καὶ τὴν δυναμικὴν τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας, ἔναντι τῶν ἐπιτακτικῶν καὶ ἀναποτρέπτων ἄλλως ἀναγκῶν τῆς ἐποχῆς μας.
Ἡ θετικὴ ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας θὰ δώσῃ κύρος καὶ δύναμιν εἰς τὴν ἀποστολὴν τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας καὶ θὰ φέρῃ μεγίστην συγκίνησιν – ἕλξιν εἰς ὅλους τοὺς Ἕλληνας καὶ Ὀρθοδόξους, Ἕλληνας καὶ μή, ἁπανταχοῦ τῆς Γῆς διὰ τὸ ἐπιτελούμενον ἔργον τῶν αἰώνων.
Διὰ κάθε ἐνσυνείδητον Ἕλληνα εἶναι ἀδιανόητον νὰ ἀπεμπολίσωμεν τὴν ἐπιθυμίαν τῶν προγόνων μας.

2. Εἰς τοὺς ὀλιγοψύχους, οἱ ὁποῖοι δὲν τολμοῦν νὰ συνηγορήσουν εἰς τὴν πραγματοποίησιν αὐτοῦ τοῦ ἔργου μὲ τὸ ἐφεύρημα τοῦ ἀντικειμένου ἡμῶν, ὅτι εἰς τὴν μεγίστην οἰκονομικὴν κρίσιν, τὴν ὁποίαν διερχόμεθα, πρέπει νὰ διατίθενται ὅλοι οἱ πόροι διὰ ἀνθρωπιστικοὺς καὶ μόνον σκοπούς, ἀπαντῶμε:
α) τὴν ἀπάντησιν τὴν δίδει ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος: «τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ‘ ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε» (Ἰωάν. 12, 8), δίδων ἀποστομωτικὴν ἀπάντησιν εἰς τοὺς ὑποκριτικῶς σκεπτομένους καὶ κοπτομένους δῆθεν διὰ τοὺς πτωχούς.
β) τοῦτο τὸ ἀπέδειξαν ἐμπράκτως ἄλλοι ὁμόδοξοι λαοί. Παραδείγματος χάριν οἱ καὶ προσφάτως ἄκρως κατατρεγμένοι καὶ ἐξουθενωμένοι Σέρβοι ᾠκοδόμησαν τὸν μεγαλύτερον Ναὸν τῶν Βαλκανίων εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Σάββα εἰς τὸ Βελιγράδιον, οἱ Ρῶσοι ἐπανῳκοδόμησαν τὸν γκρεμισμένον Ναὸν ἀπὸ τοὺς σιωνοκρατουμένους Μπολσεβίκους, τὴν Μεταμόρφωσιν τοῦ Σωτῆρος εἰς τὴν Μόσχαν, οἱ ὀρθόδοξοι Πολωνοὶ ἀνήγειραν μεγαλοπρεπῆ Καθεδρικὸν Ναὸν εἰς τὸ Μπιαλιστόκ, οἱ Γεωργιανοὶ παρομοίως ᾠκοδόμησαν περίτεχνον Καθεδρικὸν Ναὸν τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τὴν Τιφλίδα κ.λπ.
γ) ἄλλωστε δὲν θὰ ἐπιβαρύνωμεν τὸ Κράτος καὶ τὴν Ἐκκλησίαν οἰκονομικῶς, διὰ νὰ δύνανται νὰ διαθέτουν τὸ δημόσιον χρῆμα διὰ κοινωνικὴν πρόνοιαν.
δ) πρέπει νὰ διδάσκωμεν εἰς τὴν πρᾶξιν τὸν Χριστιανισμόν ὅτι πρῶτον ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμεν δικαιοσύνην καὶ μετὰ ἐλεημοσύνην. Δηλαδὴ πρῶτον πρέπει νὰ δημιουργῶμεν θέσεις ἐργασίας, διὰ νὰ δύνανται οἱ ἄνθρωποι νὰ τρώγουν διὰ τοῦ ἱδρῶτος τοῦ προσώπου των τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον καὶ ὄχι νὰ δημιουργῶμεν βιομηχανίας ἐπαιτῶν.
ε) ὡς ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία ἔχομεν ἀποστείλει ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας σχεδὸν 65.000 τόννους ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ τὴν Ἑλλάδα. Τώρα θηριομαχοῦμεν κυριολεκτικῶς μὲ τοὺς κοινωνικῶς ἀναλγήτους «μανδαρίνους» τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιβάλλουν ηὐξημένον Φ.Π.Α. ἀκόμη καὶ διὰ τὰ δωρούμενα πρὸς λῆξιν ἀγαθά.
Δηλαδὴ ἐμεῖς κάνομεν ἀθυρύβως καὶ ἄκρως ἀνιδιοτελῶς σχετικῶς μεγαλυτέραν φιλανθρωπίαν ἀπ᾿ ὅ,τι ἡ Ἐκκλησία, ὁ Ἐρυθρὸς Σταυρὸς καὶ πληθώρα ἄλλων ὀργανώσεων, χωρὶς τὴν παραμικρὰν ἐνίσχυσιν κράτους, κρατικῶν φορέων, Ἐκκλησίας κ.λπ. «Πτωχαδάκια» ἐθελονταί μας, ἀνήμποροι καὶ ἄρρωστοι ὑπερήλικες, μοχθοῦμε ὅλοι ἀπὸ βαθέος ὄρθρου μέχρι καὶ μετὰ τὰ μεσάνυκτα ἐπὶ 365 ἡμέρας τὸ ἔτος καὶ ὄχι μόνον δὲν βάλλομεν τὴν παραμικρὰν δεκάραν εἰς τὰ θυλάκιά μας, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας δίδομεν ἀπὸ τὰ θυλάκια μας σημαντικὰ ποσά, στερούμενοι οἰκειοθελῶς πολλῶν ἀγαθῶν, ἰδεολόγοι ὄντες.

3. Ἀναφορικῶς μὲ τὸ ὕψος τοῦ Προϋπολογισμοῦ τοῦ ἔργου καὶ τὴν ἐπάρκειαν τῶν χρημάτων διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν αὐτοῦ, ἐπαναλαμβάνομε:
Ὅτι ὁ Ἱδρυτὴς καὶ δωρητὴς τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν (Ι.Π.Η.Π.Α.) ἔχει διαθέσει ἕν μεγάλο μέρος τοῦ μόχθου τοῦ βίου του εἰς αὐτό.
Ἕν ἀκίνητόν του (τὸ ὑπ’ἀριθμ. στ εἰς τὸ ἄρθρον 3 παράγραφος 1) ἐξεποιήθη ὑπὸ τὴν ἐπιστασίαν τοῦ Ὑπ. Οἰκονομικῶν ἔναντι 3.276.000 Εὐρώ. Ἐξ αὐτοῦ τοῦ ποσοῦ, τὰ 3.000.000 Εὐρὼ εἶναι τοποθετημένα εἰς προθεσμιακὰς καταθέσεις εἰς διάφορα πιστωτικὰ ἱδρύματα ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α. Αὐτὰ τὰ 3.000.000 Εὐρὼ θὰ διατεθοῦν ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὁμοῦ μὲ τὰ χρηματικὰ ποσὰ ποὺ θὰ εἰσπραχθοῦν ἀπὸ τὴν ἐκποίησιν τῶν 17 ἄλλων αὐτοτελῶν γηπέδων τοῦ Ι.Π.Η.Π.Α εἰς περιόπτους θέσεις τῆς Ἀττικῆς, συνολικῆς ἐκτάσεως 100 στρεμμάτων.
Τὸ πόσον, τὸ ὁποῖον θὰ εἰσπραχθῇ ἀπὸ τὴν ἐκποίησιν τῶν ἐν λόγῳ ἀκινήτων, οὐδεὶς τὸ γνωρίζει, καθ’ ὅτι αἱ ἀξίαι τῶν ἀκινήτων ὑφίστανται, λόγῳ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, καθίζησιν.
Συνεπῶς οὐδεὶς προϋπολογισμὸς καὶ συγκεκριμένον κεφάλαιον εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναφερθῶσιν.
Ἐὰν γίνῃ μὲ ἀπόλυτον σωστὴν διαφάνειαν ἡ διαχείρισις τῆς «μικρῆς μαγιᾶς», ποὺ διαθέτομεν, καὶ πεισθοῦν οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπὸ τοὺς πάντας πολλάκις ἐξηπατημένοι, τότε εἴμεθα ἀπολύτως πεπεισμένοι, ὅτι οἱ πανέλληνες καὶ φιλέλληνες θὰ σπεύσουν νὰ συνδράμουν γενναίως, διὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Θὰ ἔχωμεν ἀθρόαν εἰσαγωγὴν συναλλάγματος-δωρεάς, χωρὶς τοκοχρεολύσια, ὁπότε, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ ὁλοκληρωθῇ ὁ μεγαλοπρεπὴς Ναός δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ λατρείας.
Δι’ ὅλα αὐτὰ τὰ ἀκίνητα ἔχει ληφθῆ ὁμόφωνος ἀπόφασις τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱδρύματος, νὰ ἐκποιηθοῦν καὶ νὰ διατεθοῦν τὰ ποσὰ ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ διὰ τὴν ἐν λόγῳ ἀπόφασιν ἔχει γίνει καὶ ἡ ὑπ’ἀριθμ 28903/17.5.2011 συμβολαιογραφικὴ πρᾶξις, τὴν ὁποίαν ἐπισυνάπτομε συνημμένως.

4. Τὸ μέγιστον ἐμπόδιον, ποὺ προέβαλε καὶ προβάλλει ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν Σατανᾶς μέσῳ τῶν ὀργάνων του, εἶναι «τὶ ἔγιναν τὰ χρήματα τῆς προσπάθειας τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 καὶ ἀρχὰς τῆς δεκαετίας τοῦ 1970» καὶ ὅτι δῆθεν αὐτὴ ἡ ἰδέα εἶναι κατάλοιπον τῆς χούντας !

Εἰς τὰ φληναφήματα αὐτά, δίδομεν τὴν ἀπάντησίν μας, ὅτι ἐμεῖς οὐδεμίαν σχέσιν εἴχαμεν, ἔχομεν καὶ ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἔχωμεν μὲ τὴν τότε κατάστασιν καὶ ὅτι ἐμεῖς, μελετῶντες τὴν ἱστορίαν, συνειδητοποιοῦμεν τὸ ἠθικὸν χρέος, τὸ ὁποῖον μᾶς ἐκληρονόμησαν οἱ ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, καὶ ἀγωνιζόμεθα νὰ ἐκπληρώσωμεν τὸ καθῆκον μας.

5. Ἡ ὁριοθέτησις τοῦ χώρου ὡς συνέχεια πολλῶν ἰσχυρῶν λόγων (διπλάσιον ὕψος ἀπὸ ὅ,τι ἡ Ἀκρόπολις, 60 μέτρα ὑψηλότερον τοῦ Λυκαβηττοῦ κ.λπ) καὶ δικαιωμάτων (ὡς γνωστόν, μέρος τῶν χρημάτων τῆς τότε προσπαθείας τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἐδαπανήθησαν διὰ ἀπαλλοτροιώσεις, προσπελάσεις κ.λπ.) πρέπει νὰ ὁριστικοποιηθῇ διὰ μελέτης εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος.
Συνηγοροῦν ἐπιπροσθέτως πρὸς τοῦτο τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 (25.1.1834) καὶ 1838 (ΦΕΚ 12/11.4.1838).

6. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἠμπορεῖ, Θεοῦ θέλοντος καὶ μὲ τὴν ἔγκρισιν τῆς Ἱεραρχίας, νὰ συνδυασθῇ κτηριακῶς καὶ μὲ τὸν νέον Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν.
Αὐτὴ ἡ ἀπόφασις τῆς Ἱεραρχίας θεωροῦμεν, ὅτι πρέπει νὰ ἐκφράζῃ τὴν Αἰγίδα καὶ τὴν Ἀσπίδα τῆς Ἐκκλησίας, ἄνευ οὐδεμιᾶς δαπάνης αὐτῆς διὰ τὸν Ναὸν-Τάμα τοῦ Ἔθνους-Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν, ἄν τὸ ἐπιθυμῆτε καὶ ἐγκρίνετε αὐτὸν τὸν συνδυασμόν.
Ἐπιπλέον θὰ ἠδύνατο νὰ συνδυασθῇ καὶ μὲ τὴν συνοικοδόμησιν τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου, ὡς ἡ σοφὴ παραινετικὴ πρότασις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς κ. Νικολάου ἀπὸ 25.3.2011.

7. Διὰ ἀγαστὴν συνεργασίαν τοῦ Σωματείου «Οἱ φίλοι τοῦ τάματος τοῦ Ἔθνους» μετὰ τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας φρονοῦμεν, ὅτι θὰ πρέπῃ νὰ προταθοῦν (ἐκ τῶν ἐθελοντῶν-πρωτεργατῶν) ἀπὸ 15 ἐγνωσμένου κύρους δυναμικοὶ Ἱεράρχαι, ταπεινοί, εὐλαβεῖς καὶ ἀγωνισταὶ κληρικοὶ καὶ μοναχοί, καὶ ἐξ αὐτῶν διὰ κλήρου νὰ ὁρισθοῦν ἀπὸ 3 τακτικὰ καὶ 3 ἀναπληρωματικὰ μέλη, τὰ ὁποῖα θὰ συναποτελέσουν, ὁμοῦ μὲ τὰ μέλη τοῦ Γνωμοδοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ, τὴν Διοίκησιν τοῦ φορέως Διαχειρίσεως -Ἀνοικοδομήσεως τοῦ ἔργου, συμφώνως μὲ διαφανῆ ἀπόφασιν τῆς Πολιτείας, ἡ ὁποία θὰ ἐπιβεβαιώσῃ τὴν συγκρότησιν τῆς Ἐπιτροπῆς δι’ὅλα τὰ μέλη μὲ κλήρωσιν, διὰ νὰ ὑπάρχῃ καὶ ἡ ἐπιβεβλημένη ἔξωθεν καλὴ μαρτυρία.

8. Τὰ μέλη (3 τακτικὰ καὶ 3 ἀναπληρωματικὰ ἀπὸ ἕκαστον ἐπαγγελματικὸν κλάδον) τοῦ Γνωμοδοτικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ θὰ ἐκλέγωνται ἐπίσης διὰ κληρώσεως ἀπὸ τὰ 20 προτεινόμενα λαϊκὰ πρόσωπα τοῦ κάθε ἐπαγγελματικοῦ κλάδου. Τὰ προτεινόμενα πρόσωπα πρέπει νὰ εἶναι ἐγνωσμένως εὐλαβεῖς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἠθικά, ἔντιμα, ἐνάρετα, ἱκανὰ καὶ ἀνιδιοτελῆ πρόσωπα, ἰδεολόγοι, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐργασθοῦν ἄνευ ἀποδοχῶν καὶ ἀνιδιοτελῶς διὰ τὴν ἔγκαιρον καὶ ἐπιτυχῆ ἐπίτευξιν τοῦ σκοποῦ.
Ἀπὸ τοὺς προτεινομένους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς θὰ πρέπῃ νὰ ἐκλέγωνται ἐπίσης εἷς Ἱεράρχης, εἷς κληρικός, εἷς μοναχὸς καὶ ἀπὸ εἷς ἐργαζόμενος ἑκάστου κλάδου διὰ τὴν Ἐλεγκτικὴν Ἐπιτροπὴν τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ, ἡ ὁποία θὰ ἐλέγχῃ αὐστηρότατα ὅλα τὰ ἔσοδα καὶ ἔξοδα μέχρι καὶ «τελευταίαν δεκάραν».
9. Ἐὰν αἱ ἀνάγκαι δὲν καλύπτωνται ἀπὸ τοὺς ἀμίσθους ἐθελοντάς, τότε θὰ προσλαμβάνωνται, μετὰ φειδοῦς, ἱκανοὶ καὶ μὲ ἦθος ἐργασίας μισθωτοὶ μὲ πλήρη ἀποσχόλησιν, μόνον εἰς εἰδικὰς περιπτώσεις.
Εἰς ἑκάστην περίπτωσιν, βεβαίως, τὰ θεσμικὰ συλλογικὰ ὄργανα τοῦ Τάματος ἠμποροῦν νὰ ἐπιλέγουν ἀμίσθους εἰδήμονας συμβούλους ἐξ ἐθελοντῶν διὰ τὴν καλλιτέραν εὐόδωσιν διαδικασιῶν καὶ στόχων.

10. Φρονοῦμε ἐπίσης ὅτι ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ προσφέρῃ τὴν πεῖραν τῶν Ἀρχιτεκτόνων και Μηχανικῶν τῆς Ναοδομίας, ὥστε νὰ συνεργασθοῦν μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους ἐθελοντάς, Ἀρχιτέκτονας καὶ Μηχανικούς, ποὺ ἐπιθυμοῦν, διὰ τὴν πλήρη εὐόδωσιν τῶν ἀναλόγων δράσεων, διὰ ἄφθαστον ὡραιότητα, ὑψηλὴν καὶ ἄνετον λειτουργικότητα, ἐγκαίρως, εὐκαίρως, λίαν εὐνοϊκῶς μὲ ὑπεραιώνιαν ἀντοχήν, ἄρα μὲ χρῆσιν καταλλήλων ὑλικῶν. Ὑπάρχει ἐπιστημονικὸν πόρισμα/μελέτη Ε.Μ.Π. διὰ τὰ ὑλικὰ τοῦ κτηρίου τῆς Ἁγίας Σοφίας τῆς Ἁγίας Πόλεως-Κωνσταντινουπόλεως (Καθηγήτρια Τώνια Μοροπούλου Πρόεδρος Χημικῶν-Μηχανικῶν Ε.Μ.Π) ἀποτελούμενα ἀπὸ λίθους, ἄσβεστον καὶ κεράμια, ἐμπλουτιζόμενα ἀπὸ τὸ δημιουργούμενον ἐκ τῶν ὑγρασιῶν καὶ στερεοποιούμενον κατὰ τοὺς θερμοὺς μήνας πυριτικὸν ἀσβέστιον, τὸ ὁποῖον «ἐπουλώνει» ρωγμάς.

 

ΤΡΙΤΟΝ

Μετὰ τήν, κατὰ τὴν ὡρισθεῖσαν ἡμερομηνίαν, 21.7.2011, συνάντησιν μὲ τοὺς Ἁγίους Συνοδικούς, Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Καστορίας καὶ Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, ἐνημερώσαμε τοὺς πολυπληθεῖς φίλους μέσῳ τῆς ἱστοσελίδος μας μὲ τὸ κατωτέρω ἄρθρον.
ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
Η ΟΜΟΨΥΧΙΑ ΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΛΑΟΥ
ΚΑΡΠΟΦΟΡΕΙ

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθμ. 262/21.7.2011

1. Μετὰ τὰς γνωστὰς εἰς τοὺς τακτικοὺς ἀναγνώστας τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ εἰς τοὺς ἐπισκέπτας τῆς ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr πολυετεῖς προσπαθείας μας, ἐγένετο ἐπιτέλους τὴν Πέμπτην 21 Ἰουλίου 2011 τὴν 18ην ὥραν εἰς τὸ Συνοδικὸν Μέγαρον συνάντησις τοῦ Διοικητικοῦ μας Συμβουλίου μὲ τοὺς ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ὡρισθέντας πρὸς τοῦτο Ἁγίους Συνοδικούς, Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Καστορίας καὶ Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ.
2. Εἶχε προηγηθῆ τὴν 18ην Ἀπριλίου 2011 συνάντησις τοῦ Προέδρου καὶ τῆς Γενικῆς Γραμματέως τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν μετὰ τοῦ Συνοδικοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, διὰ νὰ τοῦ παραδοθοῦν τὰ ἀπαιτούμενα ἔγγραφα-στοιχεῖα, προκειμένου ὁ Σεβασμιώτατος νὰ κάνῃ τὴν σχετικὴν εἰσήγησίν του εἰς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον.
3. Ἡ σημερινή μας συνάντησις ὑπῆρξε λίαν φιλικὴ καὶ ἐγκάρδια :
Ὡς Εἰσηγητὴς ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ κατ᾿ ἀρχὰς ἔδωσεν συγχαρητήρια εἰς τὸ Σωματεῖον μας, διότι μὲ τὸν σκοπόν του, δηλαδὴ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἀνακινεῖ τὸ ἠθικὸν χρέος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς Πολιτείας, ἀναπληρῶνον τὸ Σωματεῖον, τοιουτοτρόπως, τὸ ἔλειμμα αὐτό· ἐτόνισεν ὅτι ὅλοι πρέπει νὰ συνεγερθοῦν καὶ νὰ συστρατευθοῦν εἰς τὸ πλευρὸν τοῦ Σωματείου, διότι αὐτὴ εἶναι μία μοναδικὴ εὐκαιρία, τὴν ὁποίαν ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ χάσωμεν. Ἀνέπτυξεν ὅμως καὶ τὰς πιθανὰς ἀντιδράσεις, ποὺ προφανῶς νὰ ἔχωμεν ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας καὶ τοὺς ψευδοδιανοουμένους, ἰδίως εἰς τὴν ἐξασφάλισιν τοῦ καταλλήλου χώρου εἰς τὸ ἄριστον Ἀττικὸν Ἄλσος, δεδομένου ὅτι μετὰ τὴν μεταπολίτευσιν, ὁ τότε Πρωθυπουργὸς Κων/νος Καραμανλὴς κατήργησεν τὸ Προεδρικὸν Διάταγμα διὰ τὴν χωροταξίαν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, ὅπου ὑπάρχουν καὶ πολλοὶ καταπατηταί.
Ἐτόνισεν δέ, ὅτι ὁ μύθος περὶ τεραστίας περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος οὐδόλως εὐσταθεῖ, διότι συνολικῶς ἀνέρχεται εἰς 40.000.000 Εὐρὼ καὶ ὅτι ὅλαι αἱ ἄλλαι περιουσίαι τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος εἶναι δεσμευμέναι καὶ δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀξιοποιηθοῦν.
4. Ὁ Προεδρεύων, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ, ἐπρότεινε ἀμέσως ν’ἀπευθυνθῶμεν εἰς τὸν Μακαριώτατον καὶ νὰ τὸν ἐρωτήσωμεν, ἄν ἐπιθυμῇ εἰς τὴν Μητρόπολίν του νὰ γίνῃ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, πρᾶγμα ποὺ ὁ κάθε Μητροπολίτης θὰ ἦτο λίαν εὐτυχής, ἄν ἐπραγματοποιεῖτο αὐτὸ εἰς τὴν Μητροπολιτικήν του δικαιοδοσίαν. Χαρακτηριστικῶς ἐτόνισεν, ὅτι ,,ἄν ἐρχόσασταν εἰς τὴν Μητρόπολίν μου νὰ κάνετε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, ἐγὼ θὰ σᾶς φιλοῦσα τὰ πόδια,,…
(Τὴν ἰδίαν πρότασιν ἔχει ἐκφράσει καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ κ. Ἰωάννης).
5. Τὸ ἐπίτιμον μέλος τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελεστίνου κ. Δαμασκηνὸς ἐτόνισεν, ὅτι εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος ὑπάρχουν τεράστιαι ἐκτάσεις, ποὺ δὲν ἔχουν καταπατηθῆ, ἀλλὰ ἄν δὲν εὐδοκιμήσῃ ἡ ἔγκρισις διὰ τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, τότε δίπλα ἀπὸ τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, εἰς τὰ λεγόμενα «Τουρκοβούνια», ὑπάρχει μία μεγάλη ἀκαταπάτητος καὶ χέρσος περιοχή, ὅπου θὰ ἠδύνατο ἐκεῖ, ἐν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ νὰ ὁριοθετηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
6. Τὸ μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου Πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς, κ. Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης ἐτόνισεν ὅτι πρέπει νὰ διευκρινίσῃ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅτι, κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς 7 ετίας τῶν Συνταγματαρχῶν, τὰ χρήματα δὲν τὰ συνεκέντρωσεν καὶ δὲν τὰ διεχειρίσθη ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ ἄνθρωποι τῆς τότε κυριαρχούσης καταστάσεως καὶ ὅτι μὲ τὸ ἄγνωστον συγκεντρωθὲν ποσὸν ἐγένοντο ἀπαλλοτριώσεις, ὁδοὶ προσβάσεως καὶ τὸ ἄγνωστον ὑπόλοιπον ποσὸν τὸ ἐξανέμισαν οἱ μετέπειτα κυβερνήσαντες. Ἐτόνισεν δὲ ὅτι θὰ βοηθοῦσεν τὸ αἴτημα διὰ τὴν παραχώρησιν τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους διὰ τὸν σκοπὸν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ τὸ καταθέσῃ ἡ Ἐκκλησία πρὸς τὴν Πολιτείαν.
7. Ὁ Πρόεδρος τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» εἶπεν ὅτι ἀναφέρεται εἰς τὰ μέχρι τώρα ἔγγραφά μας πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ τὸ Σχέδιον ὑπομνήματος, ποὺ ἔχομεν καταθέσει, καὶ ἀνέπτυξεν ὅτι, παρ’ ὅλον ποὺ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ὑποχρέωσις πρωτίστως τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας καὶ μετὰ τῆς Ἐκκλησίας, ἐν τούτοις ἐμεῖς δὲν ζητοῦμεν χρήματα οὔτε ἀπὸ τὸ Κράτος, οὔτε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν. Ἄν ἀξιοποιηθῇ ἡ μικρὰ «μαγιὰ», ποὺ διαθέτει τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοὺ Ἔθνους, μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν, τότε οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες, ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπανειλημμένως ἀπὸ τοὺς πάντας ἐξαπατηθῆ, ἄν βεβαιωθοῦν διὰ τὴν ἀπόλυτον διαφάνειαν, θὰ σπεύδουν νὰ ἀποστέλλουν τεράστια ποσά, ὡς δωρεὲς διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ Τάματος. Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ εἴμεθα ὀλιγόπιστοι. Ὁ Θεὸς θὰ τὰ φέρῃ ὅλα κατ᾿ εὐχήν.
Διευκρίνισε περαιτέρω, ὅτι εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος ὑπάρχουν τεράστιαι ἀκαταπάτηται ἐκτάσεις καὶ ὅτι ἐκεῖ ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιθῇ τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, διότι εἶναι τὸ πλέον περίοπτον σημεῖον καὶ συνάδει μὲ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα τοῦ 1834 καὶ 1838, τὰ ὁποῖα ρητῶς ὁρίζουν, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους νὰ πραγματοποιηθῇ εἰς τὴν Ἀθήνα.
Ἐπίσης, ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ ἠμποροῦσε νὰ συνδυασθῇ καὶ μὲ τὸν Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν, διότι ὁ ὑπάρχων εἶναι κακέκτυπον βαυαρικῆς νοοτροπίας καὶ δὲν εἶναι καθαρῶς βυζαντινός, μάλιστα δέ, εἰ δυνατόν, νὰ συνδυασθῇ καὶ μὲ τὸ Συνοδικὸν Μέγαρον εἰς παραπλησίους χώρους, ἐὰν τοῦτο τὸ ἐπιθυμῇ νὰ τὸ ἀναλάβῃ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
Καὶ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ παραπεμφθῇ τὸ ὅλον θέμα ἀπὸ τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον ὡς πρῶτον θέμα εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς προσεχοῦς Ἱεραρχίας, καὶ σύσσωμος ἡ σεπτὴ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος νὰ ἀποφανθῇ. Ὁπότε δὲν θὰ τολμήσουν εὔκολα νὰ ἀντιδράσουν οἱ ἰθύνοντες καὶ οἱ ψευδοδιανοούμενοι, δεδομένου ὅτι τὸ Κράτος καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ διαθέσουν τὴν παραμικρὰν «δεκάραν» καὶ ὅτι θὰ ἔχωμεν τεραστίαν εἰσροὴν δωρεῶν καὶ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικόν, καὶ μὲ τὸ κολοσσιαῖον αὐτὸ ἔργον θὰ τρώγουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον χιλιάδες ἑλληνικαὶ οἰκογένειαι. Μὲ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους θὰ ἀναπτερωθῇ τὸ κατατροπωθὲν ἠθικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων καὶ θὰ συμβάλῃ εἰς τὴν ἀνάκαμψιν τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, τώρα μάλιστα ἐδῶ ποὺ μᾶς κατήντησαν εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου.
Ἡ οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος θὰ ἀνορθωθῇ, ἄν σταματήσῃ ἡ ἠθικὴ κρίσις καὶ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας.
Ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ διακατεχώμεθα ἀπὸ πνεῦμα ἡττοπάθειας, ἀλλὰ πρέπει μὲ θάρρος καὶ παρρησίαν ὄχι νὰ αἰτήσωμεν ἀλλὰ νὰ ἀπαιτήσωμεν τὴν πραγματοποίησιν τῆς Ἐθνικῆς μας Κληρονομιᾶς, ἀνακαλοῦντες τὴν Πολιτείαν εἰς τὴν τάξιν.
8. Ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ὁ σεβάσμιος ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Ἰατρικῆς κ. Γεώργιος Δαΐκος, ἀνέπτυξεν μὲ γλαφυρότητα καὶ ἀδιάσειστα ἐπιχειρήματα τὴν ἀνάγκην ἡ Ἱερὰ Σύνοδος νὰ θέσῃ ὡς πρῶτον καὶ κύριον θέμα τῆς προσεχοῦς Ἱεραρχίας τὴν προώθησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος.
9. Ὁ Ἔφορος τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» κ. Ἐμμανουὴλ Σταματάκης ἀνέπτυξεν μὲ πειστικότητα, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ βοηθήσῃ νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ πρέπει νὰ ἔχωμεν πρὸς τοῦτο ἐλπίδα καὶ στρατηγικήν, μετατρέποντες κάθε δυνατότητα καὶ δυσκολίαν εἰς εὐκαιρίαν διὰ ἐπιτυχίαν.
10. Ὁ Εἰδικὸς Νομικὸς Σύμβουλος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κ. Θεόδωρος Παπαγεωργίου ἐπρότεινεν ἡ Ἐκκλησία νὰ συνηγορήσῃ ὑπὲρ τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος, χωρὶς νὰ κάμνῃ ἐκείνη τὸ αἴτημα διὰ τὸν ἑαυτὸν της, ἀλλὰ διὰ τὸ Σωματεῖον.
11. Τὸ μέλος κ. Παναγιώτης Χατζηγεωργιάδης, μουσικοσυνθέτης, λογοτέχνης, δημοσιογράφος ἀνέπτυξεν τοὺς λόγους διὰ τοὺς ὁποίους ἡ μητέρα Ἐκκλησία ὀφείλει νὰ εὐλογήσῃ καὶ νὰ συμπαρασταθῇ εἰς τὴν πρωτοβουλίαν μας διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

12. Μὲ τὸ ἴδιον πνεῦμα ὡμίλησαν καὶ ὁ Ταμίας τοῦ Σωματείου, τ. Ὑποδ/ντὴς τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος κ. Παναγιώτης Ζαμάνης, ὁ Κοσμήτωρ Ὑποστράτηγος κ. Κων/νος Τσιτίνης, καὶ ἡ Γεν. Γραμματεὺς κα Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου, διερμηνεύοντες καὶ τὰ συναισθήματα καὶ τῶν Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν καὶ τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.
13. Κατόπιν ὅλων τῶν ἀνωτέρω τὰ συμπεράσματα τῆς ἐποικοδομητικῆς αὐτῆς συναντήσεως συνοψίσθησαν ὑπὸ τοῦ Προεδρεύοντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ:

Α) Τὴν 17ην Αὐγούστου 2011 ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος νὰ παραπέμψῃ τὸ θέμα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ὡς κύριον καὶ πρῶτον θέμα διὰ τὴν προσεχῆ σεπτὴν Ἱεραρχίαν τοῦ ἐρχομένου Ὀκτωβρίου καὶ ἡ σεπτὴ Ἱεραρχία νὰ ἀπαιτήσῃ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὡς ἀναλυτικῶς ἀνεπτύχθη τὸ θέμα.

Β) Νὰ ὑπάρχῃ στενὴ συνεργασία μεταξὺ τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

Γ) Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν νὰ πιέσῃ τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν, νὰ ἐγκριθῇ ἡ ὁμόφωνος ἀπόφασις τοῦ Δ.Σ. τοῦ Ἱδρύματος, ὡς εἰς τὰς συμβολαιογραφικὰς πράξεις 24685/9.5.2008 καὶ 28903/17.5.2011 τοῦ Συμβολαιογράφου Ἀθηνῶν κ. Κων/νου Κωνσταντίνου.

Δ) Νὰ καταρτισθοῦν ἐμπεριστατωμέναι οἰκονομοτεχνικαὶ μελέται.

 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ

Ἐν κατακλείδι, προβληματισμένοι καὶ ἀνησυχοῦντες διὰ τὴν τελικὴν ἔκβασιν τῆς ὑποθέσεως, διεμηνύσαμεν τὴν κατωτέρω:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΝ ΔΙΑ
ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

πρὸς ὅλους τοὺς Πατριάρχας, τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ, καὶ πρὸς τοὺς Ἡγουμένους μεγάλων Ἱερῶν Μονῶν καὶ τὰς Τοπικὰς Ἀρχὰς καὶ τὰς χιλιάδας φίλων μας μέσῳ τοῦ διαδυκτίου (26.7.2011).

Κατόπιν τῆς συναντήσεως, ποὺ εἴχαμε μὲ τοὺς εἰσηγητὰς τῆς Δ.Ι.Σ., ὑπῆρξαν αἱ διαβεβαιώσεις, ὅτι προωθεῖται εἰσήγησις τὴν 17.8.2011 πρὸς τὴν Δ.Ι.Σ.

Διὰ τὴν διευκόλυνσιν ὅλων ἀνακεφαλαιώνομεν ὡς ἀκολούθως:
1. Εὐχόμεθα μὲ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, ἡ Δ.Ι.Σ., ἡ ὁποία θὰ συνέλθῃ τὴν 17.8.2011 μὲ τοὺς εἰσηγητάς τοῦ θέματος Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας Καστορίας καὶ Πειραιῶς κ.κ. Σεραφείμ, νὰ ἀποφασίσῃ εἰς αὐτὴν τὴν ἱστορικὴν στιγμήν, ὅτι ἡ Ἀπόφασις τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὁριστικὴ καὶ ἀμετάκλητος, διὰ νὰ ἀνεγερθῇ εἰς τὴν Ἀθῆνα τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ ὁ Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἀθηνῶν, ἀκόμη δὲ καὶ τὸ Συνοδικὸν Μέγαρον, ἄν αἱ συνθῆκαι καὶ οἱ χῶροι τὸ ἐπιτρέπουν.
2. Περίοπτοι χῶροι ὑπάρχουν καὶ θὰ εὑρεθοῦν καὶ ἄλλοι.
3. Καλοῦμεν ἐθελοντὰς Ἀρχιτέκτονας καὶ Πολιτικοὺς Μηχανικούς, Οἰκονομολόγους, Νομικούς κ.λπ. νὰ συνδράμουν εἰς τὸν ἐν γένει σχεδιασμὸν καὶ ἐπίτευξιν. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ μᾶς συνδράμουν, ἄς ἀπευθυνθοῦν εἰς τὰ τηλέφωνα 210/3254321-22.
4. Δὲν ἀπαιτοῦμεν ἀπὸ τὴν Πολιτείαν οἰκονομικὰ μέσα, ζητοῦμεν ὅμως τὴν ἀμέριστον συνδρομήν της εἰς ὅλα τὰ ἀναγκαῖα ζητήματα, ποὺ ὑλοποιοῦν μὲ ἔντιμα μέσα αὐτὸν τὸν ἱερὸν καὶ πατριωτικὸν σκοπόν.
5. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὸν φορέα διαχειρίσεως τοῦ ἔργου, ἐπιθυμοῦμεν νὰ ἀποφασισθῇ, ὕστερα ἀπὸ διάλογον μὲ τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Πολιτείαν καὶ τὸ Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους», ὥστε νὰ ἀναδειχθοῦν κατάλληλοι, ἱκανοί, ἀνιδιοτελεῖς καὶ ἰδεολόγοι ἐθελονταί, μεταξὺ τῶν ὁποίων θὰ γίνῃ καὶ κλήρωσις μὲ πλήρη διαφάνειαν.
6. Εἰς αὐτήν τὴν ἱστορικὴν στιγμήν, ἡ Ἐκκλησία πρέπει νὰ ἀποφασίσῃ ὁριστικῶς, ὡς προανεφέρθη, διὰ τὸν Ναὸν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ Μητροπολιτικὸν Ναὸν Ἀθηνῶν.
7. Ἡ ἱστορία ἐπανέρχεται, ὅταν αἱ συγκυρίαι συγκλείνουν καὶ ὄχι ὅποτε θέλομεν ἐμεῖς.
Ἀς μὴ σπαταλήσωμεν λοιπὸν αὐτὰς τὰς ἱστορικὰς στιγμάς.
8. Πιστεύομεν ὅτι ἡ ἀπόφασις αὐτὴ θὰ εἶναι τὸ μέγιστον ἱστορικὸν γεγονὸς ἀπὸ τῆς Παλιγγενεσίας καὶ ἐντεῦθεν.
9. Πανέλληνες καὶ Φιλέλληνες θὰ ἐνδιαφερθοῦν, ἀλλὰ θέλουν φῶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, τὸ ὁποῖον δὲν εἶδον ἀκόμη.
10. Αὐτὸς ὁ ὑπέρτατος καὶ ἱερὸς σκοπὸς πιστεύομεν ὅτι πρέπει νὰ πραγματοποιηθῇ μόνον μὲ ἱερὰ καὶ ὅσια μέσα τῶν Ὀρθοδόξων Παρακαταθηκῶν.
11. Εἴμεθα ἀπόγονοι ἐκείνων τῶν ἀγωνιστῶν, οἱ ὁποῖοι ὁραματίσθησαν καὶ ὑπέγραψαν νὰ ἀνεγερθῇ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.
Χρειάζεται καὶ ἄλλο ἐπιχείρημα ; ; ;

Ὁ ἀγὼν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους συνεχίζεται.
Δὲν θὰ σταματήσῃ ποτέ.
Λεπτομέρειαι διὰ τὴν δράσιν μετὰ τὴν 18ην Αὐγούστου θὰ ἀναφερθοῦν εἰς τὸ ἑπόμενον τεῦχος μας (καὶ ἐνδιαμέσως εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr).
Διὰ τὴν ἐνδυνάμωσιν τοῦ ἀγῶνος, μελετήσατε τὰς ἀκολούθους περιληπτικὰς ἀληθείας.

ΠΕΜΠΤΟΝ

ΛΟΙΠΑΙ ΘΕΤΙΚΑΙ ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΙ.

ΑΠΡΟΣΜΕΝΟΣ ΕΜΠΛΟΚΗ.

Ο ΑΠΟΗΧΟΣ

 

 1. Πέραν τῶν δεκάδων Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐτάχθησαν γραπτῶς ὑπὲρ τῆς ἀμέσου πραγματοποιήσεως τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, αἱ ἐπιστολαὶ τῶν ὁποίων ἐδημοσιεύθησαν εἰς τὰ τεύχη τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς 45, σελ. 71-75, 46, σελ. 27-41, 47, σελ. 10-24, περιῆλθον εἰς χείρας μας καὶ αἱ κατωτέρω.

 

 1. Ἐπίσης δεκάδες ἄλλοι Μητροπολῖται προφορικῶς μᾶς διεβεβαίωνον κατηγορηματικῶς, ὅτι, ἐρχομένου τοῦ θέματος εἰς τὴν προσεχῆ σεπτὴν Ἱεραρχίαν, θὰ ὑπερθεμάτιζον ἀσμένως.

 

 1. Ὅμως, ὅλως ἀδιανοήτως, παρὰ τὴν θετικὴν εἰσήγησιν τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Καστορίας καὶ Πειραιῶς κ.κ.Σεραφείμ, δὲν παρέπεμψεν ἡ παρελθοῦσα Ἱερὰ Σύνοδος τὸ ἐν λόγῳ θέμα ὡς πρῶτον καὶ κύριον εἰς τὴν προσεχῆ σεπτὴν Ἱεραρχίαν. Ὡς ἐπληροφορήθημεν, ἔδωσεν τὸν λόγον του ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὅτι θὰ φέρῃ τοῦτο προσωπικῶς εἰς τὴν Ἱεραρχίαν τῆς 5.10.2011, καὶ ἐλπίζομεν νὰ τηρήσῃ τὸν λόγον του.

 

 1. Εὐχόμεθα καὶ προσευχόμεθα ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας καὶ κατὰ πρῶτον τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον, ὥστε νὰ εἰσαγάγῃ ὡς ΠΡΩΤΟΝ θέμα πρὸς συζήτησιν ἐπὶ τέλους εἰς τὴν προσεχῆ Ἱεραρχίαν τὸ θέμα τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ὅλοι οἱ Ἱεράρχαι νὰ ὑπερθεματίσουν πρὸς τοῦτο.

 

 

 

 

 

Ὁ Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος μὲ τὸ ὑπ᾿  ἀριθμ. πρωτοκ. 461/15.7.2011 ἔγγραφόν του πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνεφέρθη, μεταξὺ τῶν ἄλλων, καὶ εἰς τὸ θέμα τῆς μὴ πραγματοποιήσεως τοῦ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, ὡς κατωτέρω ἀκριβὲς ἀπόσπασμα :

 

«…8. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Σύλλογοι καὶ ὀργανώσεις θέτουν συνεχῶς τὴν ὑποχρέωσιν Κράτους καὶ Ἐκκλησίας διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ,,Τάματος τοῦ Ἔθνους,, ἤτοι τὴν ἀνέγερσιν ἑνὸς μεγάλου ἱεροῦ Ναοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἰς τὴν πρωτεύουσαν, ὡς ἔκφρασιν εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Ἅγιον Θεὸν διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων καὶ τὴν ἵδρυσιν τοῦ νέου Ἑλληνικοῦ Κράτους, ὅπως ἀπεφάσισαν καὶ ὑπεσχέθησαν οἱ πρόγονοί μας. Ἐφ’ ὅσον κατασιγάσουν αἱ κρίσιμοι οἰκονομικαὶ περιστάσεις, δύναται ἡ Ἐκκλησία, ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς Πολιτείας, νὰ θέσῃ τὰς βάσεις διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν αὐτοῦ τοῦ πνευματικοῦ καὶ ἐθνικοῦ χρέους τῶν Ἑλλήνων…»

 

 

Β. Ὁ ἀγὼν διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους συνεχίζεται.

Δὲν θὰ σταματήσῃ ποτέ.

 

 1. Ἐν τῶ μεταξὺ ἑκατοντάδες σοβαραὶ καὶ ἔγκυροι δυναμικαὶ ἱστοσελίδες τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀναρτοῦν ἄρθρα σχετικῶς μὲ τὰς δραστηριοτήτας μας, ὑπερθεματίζουσαι τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Ἀκολουθοῦν ἀντιπροσωπευτικὰ σταχυολογήματα τινῶν.

 

 1. Ἰδιαιτέρως ἐνισχυτικαὶ καὶ ἐνθαρρυντικαὶ εἶναι πληθώρα προφορικῶν καὶ γραπτῶν συμπαραστάσεων ἀπὸ κληρικοὺς καὶ λαϊκούς. Λόγῳ ἐλλείψεως χώρου, περιοριζόμεθα νὰ δημοσιεύσωμε κατωτέρω μόνον τὴν ἀπὸ 10.9.2011 ἐπιστολὴν τοῦ Ἱ. Ἡσυχαστηρίου Μοναζουσῶν «Ἅγ. Ἰωάννης Πρόδρομος», Μεταμόρφωσιν Χαλκιδικῆς.

 

 1. Ἄν εἴχαμε χῶρον καὶ ἐδημοσιεύαμεν τὴν ὁμόθυμον καὶ καθολικὴν συμπαράστασιν ὅσων κόπτονται διὰ τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, θὰ συνεκινοῦντο ὄχι μόνον καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἱεράρχαι, ἀλλὰ καὶ σύσσωμος ἡ πνευματικὴ καὶ πολιτικὴ ἡγεσία. Τοιουτοτρόπως ὄχι μόνον δὲν θὰ προέβαλον προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις ἀλλὰ καὶ θὰ εἶχον τύψεις συνειδήσεως, διότι δὲν ἐπρωτοστάτησαν διὰ τὴν ὑποχρέωσιν τῆς Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας νὰ τὸ πραγματοποιήσουν ἐπὶ 180 ἔτη. Ὄχι μόνον ἐμπόδια δὲν θὰ μᾶς ἐδημιούργουν ἀλλὰ καὶ θὰ συνέβαλλον παντοιοτρόπως εἰς τὴν διευκόλυνσίν μας.

 

 1. Καθημερινῶς χιλιάδες φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους ἀνὰ τὴν ὑφήλιον ἀγωνιοῦν νὰ ἐνημερωθοῦν διὰ τὰ ἀποτελέσματα, πότε ἐπιτέλους ἀρχίζουν αἱ ἐργασίαι.

 

Εὑρισκόμενοι εἰς πλήρη ἀμηχανίαν καὶ διὰ νὰ μὴ μᾶς ψέγουν ἄλλοι διὰ ἀδιαφορίαν καὶ ἄλλοι ποῦ εὑρίσκομεν τὰς φρούδας ἐλπίδας, ἀναγκαζόμεθα νὰ ἀναφέρωμεν τηλεγραφικῶς τὰ ἀμέσως κατωτέρω.

Γ.  ΛΑΚΩΝΙΚΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΟΥ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.

 

      ΤΑ 12 ΑΣΤΡΟΠΕΛEΚΙΑ  «ΔΕΝ»

      ΠΟΥ ΗΜΠΟΡΟΥΝ Ν’ΑΝΑΨΟΥΝ

       ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΛΑΜΠΑΔΑΣ

 1. Δὲν ἐζητήσαμε νὰ λάβωμεν… ἀλλὰ νὰ δώσωμεν τὰ πάντα καὶ νὰ θυσιασθῶμεν ἄκρως ἀνιδειοτελῶς, διαμορφώνοντες προϋποθέσεις πνευματικοῦ πρωταθλητισμοῦ παντοῦ.

 

 1. Δὲν ἐζητήσαμε προσωπικὴν ἐξυπηρέτησιν… ἀλλὰ νὰ μὴ μᾶς ἐμποδίσουν νὰ πραγματοποιήσωμεν κυρίως τὴν ἠθικὴν καὶ οὐσιαστικὴν ὑποχρέωσιν Πολιτείας καὶ Ἐκκλησίας, δηλαδὴ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

 

 1. Δὲν ἐζητήσαμε νὰ ἀπομακρυνθῇ ὁ κόσμος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν… ἀλλ᾿ ἀπεναντίας νὰ συσπειρωθῇ γύρω ἀπὸ αὐτὸν τὸν πατριωτικὸν-θρησκευτικὸν ἱερὸν σκοπόν.

 

 1. Δὲν ἐζητήσαμε νὰ καταστρέψωμεν τὴν ἐθνικήν μας μνήμην καὶ κληρονομίαν… ἀλλὰ νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς τὰς ρίζας μας, ὑπερθεματίζοντες καὶ ὑπογραμμίζοντες τὰς ἐθνικὰς ὑποχρεώσεις μας.

 

 1. Δὲν ἐζητήσαμε τὴν λήθην καὶ τὴν παραποίησιν τῆς ἱστορίας μας… ἀλλὰ τὴν ἀναγέννησίν της. Ἄς γίνωμεν παντοῦ πρωταγωνισταί.

 

 1. Δὲν ἐζητήσαμε νὰ αὐξηθῇ ἡ ἀπογοήτευσις καὶ ἡ μελαγχολία εἰς τοὺς Ἕλληνας… ἀλλὰ νὰ ἐμψυχωθῇ καὶ ἀναγεννηθῇ τὸ ἀποθαρρυμένον ἠθικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.
 2. Δὲν ἐζητήσαμε σκανδαλώδεις, ἀλογίστους δαπάνας, ματαιοδοξίαν καί «βόλεμα ἡμετέρων» … ἀλλὰ ὑπεδείξαμε νοικοκυρεμένον ἔργον μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν, μὲ ἐκλογὴν καὶ κληρώσεις διὰ ὅλους.

 

 1. Δὲν ἐζητήσαμε νὰ αὐξηθῇ ἡ ἀνεργία… ἀλλὰ νὰ προσφερθῇ ἐργασία εἰς χιλιάδας Ἕλληνας.

 

 1. Δὲν ἐζητήσαμε νὰ διώξωμεν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα χρῆμα…ἀλλὰ νὰ συμβάλωμεν μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν νὰ εἰσαχθῇ χρῆμα ἀτόκως καὶ δωρεὰν ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον.

 

 1. Δὲν ἐζητήσαμε τὸν οἰκονομικὸν μαρασμὸν τῆς Ἑλλάδος καὶ τὴν ὑποδούλωσίν της… ἀλλὰ τὴν οἰκονομικήν της ἄνθησιν καὶ ἀνεξαρτησίαν.

 

 1. Δὲν ἐζητήσαμε νὰ μειωθῇ ἡ ἀνάπτυξις… ἀλλὰ νὰ ἐπιδιώξωμεν νὰ αὐξηθῇ καὶ κορυφωθῇ εὐπρεπῶς καὶ ὠφελίμως, διὰ ὅλους τοὺς Ἕλληνας. Πιστεύω μας τὰ λόγια τοῦ Ἰσοκράτους: «Ἕλληνες εἶναι αὐτοί, ποὺ ἔχουν ἐγκολπωθῆ τὴν ἑλληνικὴν παιδείαν» – ἡ Ἑλλάδα διὰ τοὺς Ἕλληνας καὶ οἱ Ἕλληνες διὰ τὴν Ἑλλάδα.

 

 1. Δὲν ἀπῃτήσαμε κάτι, ποὺ ἀνήκει εἰς ἄλλους… ἀλλὰ κάτι, ποὺ ἀνήκει πρωτίστως εἰς τοὺς ἐνσυνειδήτους Ἕλληνας καὶ εἰς ὅλους τοὺς ἑλληνιστὰς καὶ τοὺς Ὀρθοδόξους λαοὺς καὶ φιλέλληνας. Δηλαδή, ὡς ὁ ποιητὴς λέγει: «ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν, ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *