ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 48 – ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΦΥΓΑΝ (Ε.Ε.Ε.) ΚΑΙ ΦΕΥΓΟΥΝ… ΠΩΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΩΜΕ…

 

Ἐκπέμπομε SOS, διὰ νὰ ἔλθῃ ΦΩΣ…
Οἱ Ἕλληνες Ἐπιστήμονες ἔφυγαν καὶ φεύγουν κατὰ χιλιάδας. Πρέπει νὰ εὑρεθοῦν κίνητρα διὰ νὰ ἐπιστρέψουν. Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἀγορασταὶ προϊόντων καὶ ὑπηρεσιῶν δικαιούμεθα νὰ πληροφορούμεθα συνεχῶς ποῖον ποσοστὸν ἐργαζομένων εἰς ἑκάστην ἑταιρείαν ἔχει εἰδικὰς ἐπιστημονικὰς γνώσεις διὰ τὴν ποιότητα τῶν προϊόντων καὶ ὑπηρεσιῶν καὶ πόσοι ἐξ ὅσων διοικοῦν προσωπικὸν ἤτοι ἐργαζομένους ἔχουν εἰδικὰς σπουδάς ἢ ἔστω ΜΒΑ.
Τώρα εἰς αὐτὴν τὴν χώραν ὁ Λαὸς πρέπει νὰ λάβῃ πρωτοβουλίας, ὅπου ἠμπορεῖ.
Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται, πρέπει νὰ προσλάβετε γεωπόνους οἰνοποιοὺς καὶ οἰνοχόους, εἰδικοὺς δημιουργίας καὶ προωθήσεως προϊόντων, εἰδικοὺς διατροφολόγους καὶ ἐπικοινωνιολόγους διὰ νὰ ὑποστηρίξουν κλῆρον καὶ λαόν, ποὺ ὑποφέρουν καὶ δὲν γνωρίζουν, ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ.
Πρόεδροι τῶν Συνεταιρισμῶν, προσλάβατε ἀπὸ ἕνα ἐπιστήμονα ἢ ὁμάδα ἐπιστημόνων ἀνὰ ὁμάδα Συνεταιρισμῶν. Εἶναι ὑποχρέωσίς μας νὰ διαχειρισθῶμε οἱ ἴδιοι τὰς ὑποθέσεις μας. Ἡ Πολιτεία τῶν Πόλεων καὶ τῶν Πολιτῶν ἀνατέλλει.
Πρόεδροι τῶν Ἐργατικῶν Κέντρων καὶ τῶν Ὁμοσπονδιῶν Ἐργατικῶν καὶ Πολιτιστικῶν, ἀποφασίστε ἀναλόγως.
Πρόεδροι τῶν συνταξιούχων, προσλάβατε εἰδικοὺς ἐπιστήμονας καὶ διαμορφώσατε καὶ μὲ τὴν συμβολήν των στρατηγικὰς νίκας.
Δήμαρχοι, ἔχετε τὴν εὐκαιρίαν νὰ κάνετε τὸ ἴδιον· νὰ προσλάβετε ἐπιστήμονας, ἀλλὰ εἰδήμονας. Νὰ εἶναι σύμβουλοι τοῦ Δήμου καὶ τῶν Δημοτῶν.
Ἄς κάνωμεν παντοῦ πρωταθλητισμόν. Οἱ «πρωτιὲς» τῆς Σαντορίνης καὶ τῶν Χανίων δεικνύουν τὸν δρόμον. Ἔχομεν καὶ ἀλλοῦ «πρωτιὲς» μὴ προβεβλημένας, ὅπως εἰς τὴν Εὐρυτανίαν, μίαν περιοχὴν δασῶν καὶ ὑδάτων μὲ μηδενικὴν ρύπανσιν, πρώτην εἰς τὸν κόσμον.
Ποῖοι ἁρμόδιοι δὲν τὸ ἐπιβεβαιώνουν ἢ δὲν τὸ προωθοῦν;
Ἔχομεν καὶ ἄλλας διακρίσεις καὶ προϊόντα μὲ χρυσὰ βραβεῖα.
Ὅποιος ἔχει στοιχεῖα, ἄς μᾶς τὰ δώσῃ νὰ τὰ προβάλλωμεν.
Περισσότεροι ἀπὸ 111.111 Ἕλληνες Ἐπιστήμονες Ἔφυγαν (Ε.Ε.Ε.) εἰς τὸ Ἐξωτερικόν. Κατὰ πληροφορίας γνωστῶν τοῦ προβλήματος, κατανέμονται εἰς 333 πόλεις καὶ 44 χώρας.
Ἄς μᾶς εἰποῦν αἱ ἑταιρεῖαι, τῶν ὁποίων ἀγοράζομεν προϊόντα καὶ ὑπηρεσίας, πόσους εἰδήμονας ἐπιστήμονας ἀπασχολοῦν, μὲ ποῖον μέσον μισθόν, μὲ ποῖα κίνητρα, ὥστε ὅταν ἀγοράζωμεν, νὰ γνωρίζωμεν…
Ἐμεῖς σφάλλομεν, διότι κυττάζομεν … τὸ εὐκαιριακὸν χωρὶς σοβαρὰν ὑπευθυνότητα.
Ἔχομεν τρόπους δυναμικῆς.
Ἕκαστος ἄς σκεφθῆ ἕνα καὶ ἐμεῖς θὰ τοὺς δημοσιεύσομεν ὅλους ἀνὰ ὁμάδα ἤ ἐπωνύμως.
Ἔρχονται δημοψηφίσματα. Ἀναγγέλλονται.
Τὸ ὀρθότερον εἶναι νὰ εἴπωμεν ὄχι εἰς διλήμματα, ὄχι μεταξὺ δύο κακῶν τὸ μὴ χεῖρον βέλτιστον.
ΝΑΙ εἰς ὅ,τι μᾶς δίδεται ἡ δυνατότης, νὰ ἐπιλέξωμεν μεταξὺ δύο καλῶν τὸ καλλίτερον, ἢ πέραν τῶν δύο καλῶν, τὸ ὠφελιμώτερον καὶ καλλίτερον καὶ διαφορετικόν.

 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *