ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 48 – ΑΠΕΓΝΩΣΜΕΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ S. O. S. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΣ ΤΗΣ «ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ»

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Διευκρινίζομεν καὶ τονίζομεν κατηγορηματικῶς, ὅτι τὸ περιοδικόν μας θὰ συνεχίσωμεν νὰ τὸ ἀποστέλλωμεν δωρεὰν εἰς ὅλους ὅσους ἐνδιαφέρονται καὶ νὰ τὸ διαδίδουν καὶ εἰς πολλοὺς ἄλλους.
Τὸ ἐπισυναπτόμενον ἔνθετον εἶναι μόνον πρὸς διευκόλυνσιν ὅσων δύνανται καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ μᾶς στηρίζουν.

Διὰ τοὺς λόγους ποὺ ἀναφέρομεν ἐκτενέστερον εἰς τὸ ἀμέσως κατωτέρω κεφάλαιον, παρακαλοῦμεν τοὺς φίλους ἀναγνώστας, ἐὰν ἐπιθυμοῦν νὰ μὴ ἀναστείλωμε τὴν ἔκδοσίν μας, νὰ μᾶς συνδράμουν παντοιοτρόπως:
Α) Νὰ σκέπτωνται ὅτι τὸ περιοδικὸν κοστίζει καὶ νὰ τὸ διαβάζουν καὶ διαδίδουν μετὰ προθυμίας εἰς ὅλους, ὅσους ἔχουν πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα.
Β) Ἐὰν γνωρίζουν παραλήπτας τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», ποὺ δὲν τὴν ἀξιοποιοῦν, διότι ἄλλαξαν διεύθυνσιν ἤ τοὺς τήν «βουτοῦν» ἤ δὲν δύνανται νὰ διαβάσουν ἤ ἀπεβίωσαν, νὰ μᾶς ἐνημερώνουν σχετικῶς.
Γ) Ἐὰν εὐαρεστοῦνται νὰ λαμβάνουν περισσότερα ἀντίτυπα, νὰ μᾶς τὸ ἀναφέρουν νὰ τοὺς τὰ ἀποστέλλωμε, καὶ νὰ τὰ διανέμουν εἰς τὸ ἐκκλησίασμα Ἱ. Ναῶν, ἢ κατ᾿ εὐθείαν εἰς τοὺς παραλήπτας βάσει καταστάσεων φίλων.
Δ) Εὰν ἔχουν συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστοὺς εἰς τὴν Ἀθῆνα, νὰ τοὺς συστήσουν νὰ ἔρχωνται νὰ μᾶς βοηθοῦν εἰς τηλεφωνήματα, διεκπεραίωσιν καὶ διανομὴν τοῦ περιοδικοῦ, ὀργάνωσιν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν, διαφώτισιν διὰ πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους κ.λπ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΗΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΩΣΩΜΕ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΥΛΑΞΩΜΕ ΤΗΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»
ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ»
ΑΚΡΩΣ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΟΝ «ΦΙΜΩΤΡΟ»
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΥΦΩΝΙΑΝ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥ,
ΤΡΙΣΑΘΛΙΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ… SOS

Ἀπὸ 1.8.2011
13-πλάσια (δεκατρεῖς φορὲς) ἀκριβότερα
τὰ ταχυδρομικὰ τέλη
τῶν ἐλευθέρων περιοδικῶν 23.8.2011

1. Εἰς τοὺς ἑκάστοτε ἰθύνοντας ποτὲ δὲν ἄρεσε ἡ ἐλευθέρα πολυφωνία, ἀλλὰ μόνον ἡ ἀσυδοσία τῶν κρατικῶν = κυβερνητικῶν Μ. Μ. Ε. καὶ τῶν ὑπὸ τοῦ ἁμαρτωλοῦ κατεστημένου ἐλεγχομένων ἐντύπων καὶ ἠλεκτρονικῶν μέσων ἐνημερώσεως.

2. Ἐξ ἀφορμῆς τῶν δηλώσεων τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας καὶ Κυβερνητικοῦ Ἐκπροσώπου κ. Ἠλία Μόσιαλου περὶ καταργήσεως τῶν μυστικῶν κονδυλίων τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἐπικοινωνίας – Γενικῆς Γραμματείας Ἐνημερώσεως, ἐγένετο θόρυβος πάλι γύρω ἀπὸ τὰ τεράστια μυστικὰ κονδύλια, ποὺ διατίθενται εἰς τοὺς «παρατρεχάμενους» δημοσιογράφους, ποὺ τινὲς ἐξ αὐτῶν γίνονται ἐπικίνδυνα φερέφωνα τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης ὀλιγαρχίας. Πέραν αὐτῶν τῶν κονδυλίων, ποὺ διατίθενται εἰς συσκοτιστὰς δημοσιογράφους, εἶναι καὶ αἱ παχυλαὶ ἀργομισθίαι, ποὺ αὐτοὶ ἔχουν εἰς ΕΡΤ, δημοτικοὺς ραδιοφωνικοὺς σταθμούς, ΑΠΕ, Γενικὴν Γραμματείαν Τύπου, Γραφεῖα Τύπου Ὀργανισμῶν καὶ ΔΕΚΟ, κρατικὰς διαφημίσεις, μυστικὰ κονδύλια τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν καὶ ἄλλων Ὑπουργείων. Διὰ αὐτῆς τῆς διαπλοκῆς τῶν Μ.Μ.Ε. μετὰ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης «κλίκας» παραμένουν αὐτοὶ οἱ δημοσιογράφοι ἰσχυρότατοι ρυθμισταὶ τῆς κοινωνίας καὶ πολιτείας. Δηλαδὴ καθίστανται 5η ἐξουσία ἤ μᾶλλον ὑπερεξουσία, ποὺ διατάζει καὶ ἀποφασίζει, τὶ θὰ πράξουν αἱ ἄλλαι τέσσαραι (4) ἐξουσίαι.

3. Οὕτω ἐπαληθεύεται τραγικῶς ἡ ρῆσις τοῦ Γερμανοῦ ποιητοῦ von Kleist, ὁ ὁποῖος ἀνεφέρετο διὰ ἐκεῖνον τὸ εἶδος τῆς δημοσιογραφίας, ποὺ δὲν εἶναι κάτι ἄλλο, ἀλλά «ἡ τέχνη νὰ κάνῃς τὸν λαὸ νὰ πιστεύῃ αὐτὸ ποὺ ἡ κυβέρνησις θέλει νὰ προβάλῃ ὡς σωστό»…

4. Ὅμως αὐταὶ αἱ τέχναι καὶ αἱ μεθοδίαι τῶν φαύλων πολιτικῶν διὰ τὴν διαστροφὴν τῆς ἀληθείας, οἱ ὁποῖοι πληρώνονται ἁδρῶς ἀπὸ τὸν βαρύτατα φορολογούμενον πτωχὸν ἑλληνικὸν λαόν, οὐδόλως διαφέρουν ἀπὸ τὰς διαστροφὰς τῆς ἀληθείας τοῦ Ὑπουργοῦ «προπαγάνδας» τοῦ φασίστα Χίλτερ, Γκέμπελς.

5. Αὐτὰ τὰ ἐλεεινότατα ἀνθρωπάκια, ποὺ κάνουν κυρίως ἀπὸ ἰδιοτέλειαν αἰσχροτάτην κατάχρησιν τῶν κονδυλοφόρων ἢ τῶν μαγνητοφώνων, ποὺ κρατοῦν, γίνονται «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα». Ἐφαρμόζουν πιστότατα τὴν γραμμήν, ποὺ λαμβάνουν ἀπὸ τοὺς ἐντολεῖς των, νὰ ἀποσιωποῦν καὶ πολεμοῦν συστηματικῶς τὴν ἀλήθειαν καὶ νὰ προβάλουν συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως τὸ σκότος ὡς φῶς καὶ ἐν γένει νὰ διαστρέφουν τὰ πάντα. Εἶναι οἱ «βομβιστὲς» ποὺ θέτουν τὰς βραδυφλεγεῖς δυναμίτιδας εἰς τὰ θεμέλια τῶν αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ποὺ εἶναι ἡ Θρησκεία, ἡ Ἐλευθερία, ἡ Πατρὶς καὶ ἡ Οἰκογένεια.

6. Οἱ ἐλεεινοὶ καὶ φαῦλοι ἰθύνοντες ἐστήριζον καὶ στηρίζουν ὅλους αὐτοὺς τοὺς μεγαλοεκδότας ἀναλόγως τῆς προπαγάνδας, ποὺ ἔκανον καὶ κάνουν, διὰ τὴν ἀναρρίχησιν καὶ διατήρησιν τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων.

7. Ὅσον ἐπικίνδυνον διὰ τὸν πολιτισμόν, τὴν εὐημερίαν τοῦ συνόλου, τὴν ἐλευθέραν διακίνησιν τῶν ἰδεῶν καὶ τὴν ἔκφρασιν γνώμης εἶναι ἡ βία τῶν φασιστικῶν καὶ ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων – τυράννων τῆς ὀλιγαρχίας, ἄλλον τόσον καὶ περισσότερον εἶναι ἡ αἰσχρὰ προπαγάνδα τῶν διεφθαρμένων καθεστώτων, τὰ ὁποῖα αὐτοπροβάλλονται καὶ διαφημίζονται ὡς δημοκρατικά. Αἱ φατρίαι τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων φροντίζουν νὰ ἰσχυροποιοῦν «ἀετονύχηδες» μεγαλοεκδότας καὶ «μεγαλοκαναλάρχες», ἐφαρμόζοντες τὸν νόμον τῆς ἀντιπαροχῆς «do ut des = σοῦ δίδω γιὰ νὰ μοῦ δώσῃς».

8. Κατήργησαν τὴν περίφημον ΜΟΜΑ, ἡ ὁποία κατεσκεύαζεν ἄριστα καὶ πάμφθηνα ἔργα ὑποδομῆς καὶ τὰ δίδουν τώρα εἰς μεγαλοεκδότας καὶ«μεγαλοκαναλάρχες», οἱ ὁποῖοι τὰ κατασκευάζουν λίαν εὐτελῶς μὲ πολλαπλάσια ποσά- ὑπερτιμολογήσεις κ.λπ, καθιστάμενοι «ἀετονύχηδες» καί «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς»…

9. Τὰ κόμματα ἐξουσίας ἐφρόντιζον πάντοτε νὰ συντάσσουν καὶ ψηφίζουν Νόμους καὶ Προεδρικὰ Διατάγματα, ποὺ προβλέπουν τὴν διάθεσιν ἀδειῶν Ραδιοφωνικῶν καὶ Τηλεοπτικῶν Σταθμῶν – σπουδαιότατον καὶ πολυτιμότατον ἀγαθὸν δημοσίου συμφέροντος – κυρίως εἰς τοὺς μεγαλοεκδότας, χορηγοῦντες εἰς αὐτοὺς προσωρινὰς ἀδείας λειτουργίας, διὰ νὰ τοὺς ἔχουν «ὁμήρους», καί, ἐὰν εἶναι «καλὰ παιδιά» καὶ προπαγανδίζουν λίαν ἐπιτυχῶς τὰς δῆθεν ἀρετὰς καὶ τὰ ἀγαθοεργὰ ἔργα τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας, τότε νὰ ἐφαρμόζεται τὸ «οὐδὲν μονιμώτερον τοῦ προσωρινοῦ» …

10. Ὁ νῦν Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος ὑπῆρξεν ἀπὸ τοὺς πρώτους εἰσηγητὰς τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Ραδιοτηλεοράσεως καὶ «εὐλόγησε» ὅλους τοὺς μεγαλοεκδότας νὰ γίνουν καὶ «μεγαλοκαναλάρχες». Μήπως ὁ μόνος ἄπειρος περὶ τὰ Μ.Μ.Ε. ἦτο ὁ κ. Γεώργιος Κοσκωτάς ; Αὐτὸς ὅμως ὁ «ἀεριτζής», ὡς ὄργανον τῶν Ἀμερικανῶν, θὰ εἶχεν ἀγοράσει ὅλας τὰς ἑλληνικὰς ἐπιχειρήσεις, ἐὰν δὲν ἀνεμειγνύετο μὲ τὰ Μ.Μ.Ε. Ὁ κ. Κοσκωτὰς ἐνεκλείσθη εἰς τὰς φυλακάς, ἐνῷ οἱ περισσότερον ἐπικίνδυνοι «Κοσκωτάδες» συνέχισαν καὶ συνεχίζουν νὰ εἶναι ρυθμισταὶ τῆς ἑκάστοτε καταστάσεως.

11. Οὕτω καὶ ὁ Ραδιοφωνικὸς καὶ Τηλεοπτικὸς Σταθμὸς ΣΚΑΪ, ποὺ ἔχει σχεδὸν δωρεὰν ἄδειαν δημοσίου συμφέροντος, ἐξελίχθη τόσον ἰσχυρός, «θωπεύων τὰ αὐτιά» τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων καὶ γίνεται πειθήνιον ὄργανον φοβερᾶς προπαγάνδας αὐτῶν, καταφερόμενος ἀκόμη καὶ ἐναντίον τῶν ταλαιπώρων ὁδηγῶν-ἰδιοκτητῶν φορτηγῶν καὶ ταξί, ὅτι δῆθεν κάνουν κατάχρησιν ἀδειῶν δημοσίου συμφέροντος, ἐφαρμοζομένου τοῦ γνωμικοῦ «εἶπε ὁ γάϊδαρος τὸν πετεινὸ κεφάλα»…Ἡ ἀσυδοσία τοῦ ΣΚΑΪ ἔφθασε μέχρι τοῦ σημείου νὰ ἐπιμένῃ νὰ συκοφαντῇ ἐπαναλαμβάνον, ὅτι ὁ θρυλικὸς Γέρος τοῦ Μοριᾶ ἦτο κύναιδος (εἰς τὴν ἀντεθνικὴν σειρὰν «1821») καὶ εἰς τὴν χυδαίαν νέαν σειράν του «Τὸ Ἵδρυμα» νὰ ἀποκαλῇ τὸν Ἕλληνα «πίθηκον» καὶ νὰ παρουσιάζῃ τὸν ἥρωά μας Μέγα Ἀλέξανδρον ὡς «σκοπιανόν» καὶ «κύναιδον». Ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια ἢ ἀπὸ ἰδιοτέλειαν-ἐξαγορὰν ὑπὸ τοῦ Georg Soros καὶ ΣΙΑ ; ; ;

12. Ἐπειδὴ πραγματικοὶ ἰδεολόγοι δὲν ἠδύναντο νὰ κυκλοφορήσουν τὰς ἰδέας των μέσῳ τῶν τυφλῶν ὀργάνων τῶν μεγαλοεκδοτῶν καὶ «μεγαλοκαναλαρχῶν», ἠναγκάζοντο νὰ ἐκδίδουν περιοδικὸν τύπον καὶ νὰ οἰκοδομοῦν ἱστοσελίδας.
Ὅμως, διὰ νὰ μὴ δύνανται οἱ ἰδεολόγοι νὰ κυκλοφοροῦν εὐρέως τὰς ἰδέας των καὶ διὰ νὰ μὴ ὑπάρχῃ ἀπόλυτος πολυφωνία, προσεπάθη τὸ ἁμαρτωλὸν κατεστημένον διὰ Νόμων καὶ Προεδρικῶν Διαταγμάτων ὡς π.χ. ὁ Ν 3986, ΦΕΚ 1702/1.8.2011 τεῦχος Β νὰ περιορίζῃ τὴν κυκλοφορίαν θρησκευτικῶν, ἰδεολογικῶν καὶ ἀφυπνιστικῶν περιοδικῶν καὶ ἐφημερίδων μὲ φραγμούς, ἐπιδοτόν, ἀντιθέτως, ἀπεριορίστως καὶ ἀθρόως, ἐκμαυλιστικὰ καὶ σκοταδιστικὰ ἔντυπα, ποὺ ἀφιονίζουν τὸ εὐρὺ κοινόν.

13. Βλέπον τὸ αἰσχρὸν κατεστημένον, ὅτι τὰ διάφορα ἔντυπα ἰδεολόγων ὁμοῦ μετὰ τῶν ἱστοσελίδων των ἀποκαλύπτουν τὰ σκάνδαλά του, προσπαθεῖ τὸ ἁμαρτωλὸν κατεστημένον νὰ «φιμώσῃ» τὸν ἡμερήσιον καὶ περιοδικὸν τύπον μὲ ἄκρως ἀπαγορευτικὰς διατάξεις, ὡς π.χ. προσφάτως μὲ τὸ : «ρυθμίσεις γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἄρθρου 13, παρ. 16 τοῦ Ν 2328/1995, ὅπως ἀντικαταστάσθηκε μὲ τὸ ἄρθρο 48 παρ.2 Ν 3986/2011, ΦΕΚ 1702/1.8.2011 τεῦχος Β», τὸ ὁποῖον σημαίνει ὅτι θὰ γίνουν 13-πλάσια (δεκατρεῖς φορὲς) ἀκριβότερα τὰ ταχυδρομικὰ τέλη…

14. Τοιουτοτρόπως τὸ κατεστημένον ἐξουθενώνει ριζικῶς τὴν πολυφωνίαν ἰδεολόγων, διὰ νὰ δύναται νὰ ἐξασφαλίζῃ μέσῳ τῶν μεγαλοεκδοτῶν καὶ «μεγαλοκαναλαρχῶν», τὴν αἰσχρὰν καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνον καὶ καταστρεπτικὴν προπαγάνδαν καὶ ἀφοῦ ἐπιτύχη τὴν διαστροφὴν τῆς ἀληθείας, νὰ προχωρήσῃ ἀργότερον καὶ μὲ τὴν ἐξουθένωσιν καὶ φίμωσιν τῶν ἀντικειμενικῶν-διαφωτιστικῶν ἱστοσελίδων, διὰ νὰ δύναται τελείως ἀνενόχλητον νὰ παρουσιάζῃ τὸ μαῦρον διὰ λευκόν, τὸ πικρὸν διὰ γλυκόν, τὸ σκότος ὡς φῶς, τὴν ἀνηθικότητα, τὴν ἀναισχυντίαν καὶ τὴν ἀλαζονείαν ὡς πρόοδον καὶ πολιτισμὸν καὶ οὕτω καθ᾿ ἑξῆς. Οὕτω θὰ μείνουν αὐτοὶ μόνον, οἱ ὁποῖοι ἤ ἀπὸ διαστροφὴν χαρακτῆρος ἢ ἀπὸ ἄκραν ἰδιοτέλειαν πράττουν ὅ,τι τοὺς ὑπαγορεύει τὸ διεφθαρμένον κατεστημένον.

15. Ὁ διάσημος Ἀμερικανὸς δημοσιογράφος John Swinton, πρώην ἀρχισυντάκτης τῶν New York Times, εἶπε εἰς τὴν ἀποχαιρετιστήριον δεξίωσιν, ἡ ὁποία ἐγένετο πρὸς τιμήν του, ὅταν συνταξιοδοτήθη, ὅταν κάποιος ἀπὸ τοὺς παρευρισκομένους ἔκανε πρόποσιν διὰ τὸν ἀνεξάρτητον τύπον: «Δὲν ὑπάρχει τέτοιο πρᾶγμα, σὲ αὐτὴ τὴ περίοδο τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ποὺ νὰ ἀποκαλεῖται ἀνεξάρτητος Τύπος. Τὸ γνωρίζετε καὶ τὸ γνωρίζω. Οὔτε ἕνας ἀνάμεσά σας θὰ τολμοῦσε νὰ ἐκστομίσῃ μία ἔντιμη γνώμη. Καὶ ἄν τολμούσατε νὰ τὴν ἐκφράσετε, γνωρίζετε ἐκ τῶν προτέρων ὅτι ποτὲ δὲν θὰ ἐμφανιζόταν τυπωμένη στὸ χαρτί. Πληρωνόμαστε ἀρκετά, ὥστε νὰ κρατᾶμε τὴν τίμια ἄποψι μας, ἔξω ἀπὸ τὴν ἐφημερίδα, γιὰ τὴν ὁποία γράφομε. Ἐσεῖς ἐπίσης παίρνετε ἱκανοποιητικοὺς μισθοὺς γιὰ παρόμοιες ὑπηρεσίες. Καὶ ἄν κάποιος τολμοῦσε ἢ ἦταν τόσο τρελός, ὥστε νὰ γράψῃ τὴν τίμια γνώμη του, θὰ εὑρισκόταν πολὺ σύντομα στὸ δρόμο…. Εἶναι δουλειὰ καὶ καθῆκον κάθε δημοσιογράφου να καταστρέφῃ τὴν ἀλήθεια, νὰ ψεύδεται, νὰ διαστρεβλώνῃ, νὰ ἐξυβρίζῃ, νὰ κολακεύῃ γονυπετὴς τὸ Μαμωνὰ καὶ νὰ πουλάῃ τὴ Πατρίδα του γιὰ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο…. Εἴμαστε ὑποτελεῖς. Ὄργανα τῶν πλουσίων, ποὺ εὑρίσκονται στὸ παρασκήνιο. Εἴμαστε καραγκιόζηδες. Αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι κινοῦν τὰ νήματα καὶ ἐμεῖς χορεύουμε στὸ ρυθμό τους. Ὁ χρόνος, ἡ ζωή μας, οἱ ἱκανότητές μας εἶναι ἰδιοκτησία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων. Εἴμαστε διανοούμενες πόρνες». . .
(Πηγή: «Ἡ ἀνύποτη ἱστορία τῆς ἐργασίας», τοῦ Richard O. Bayer, ἐκδόσεις United Electrical, Radio & Machine Workers of America, NY 1979).

16. Πρὸς τοῦτο κάνομε ὑστάτην ἔκκλησιν πρὸς τοὺς ἰδεολόγους νὰ συστρατευθοῦν μαζί μας καὶ νὰ εἰδοῦμε ποίαν ἐνδεδειγμένην στρατηγικὴν ἐπιβάλλεται νὰ ἐφαρμόσωμε ἀπὸ κοινοῦ διὰ νὰ ἐναντιωθῶμε ἀποτελεσματικῶς πρὸς αὐτὰς τὰς ἀγρίας φασιστικὰς μεθόδους τῶν ἰθυνόντων.
Τοιουτοτρόπως θὰ εἶναι δυνατὸν περαιτέρω νὰ κυκλοφοροῦν ἀπεριορίστως, ἀκωλύτως καὶ ἀδεσμεύτως αἱ ἰδεολογίαι καὶ νὰ μετατρέψωμε τὸ «φίμωτρο» τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς ἐλευθέρας κυκλοφορίας τῶν ἰδεῶν εἰς ἐπιτυχίαν, διὰ νὰ ἔχωμε πραγματικὴν δημοκρατίαν, κοινωνικὴν γαλήνην, πρόοδον καὶ εὐημερίαν τῶν πολλῶν καὶ ὄχι τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης φατρίας/κλίκας.

Νὰ μὴ ἐφαρμόζωμε περαιτέρω τὸ «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν», διότι ἡ νίκη οὐ τῶν θρηνούντων ἢ τῶν φλυαρούντων-μεμψιμοιρούντων, ἀλλὰ τῶν μετὰ πάσης συνέσεως συστηματικώτατα ἀγωνιζομένων.

17. Νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών, διότι αὔριο θὰ εἶναι πολὺ ἀργά, ὁπότε «ζήτω, ποὺ καήκαμε»…

Εἰς κάθε περίπτωσιν μὲ τὸν ἀγῶνα μας, ποὺ δὲν πρέπει νὰ σταματήσῃ ποτέ, θὰ φέρωμε πάλι εἰς τὴν Ἑλλάδα τὸν Ἀνεξάρτητον Δημοκρατικὸν Τύπον, ἐὰν δράσωμεν μὲ σωστὴν στρατηγικήν, ἠθικὴν καὶ σκοπὸν διὰ τὴν πρόοδον Ἑλλήνων καὶ τῆς καθ’ ὅλου ἀνθρωπότητος.

18. Μόνον οὕτω, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, θὰ δυνηθῶμε νὰ γλυτώσωμε ἀπὸ τὴν πλήρη φίμωσιν.

19. Καλοῦμε ὅλους κατεπειγόντως νὰ προσθέσουν τὴν δύναμίν των διὰ τὴν ἵδρυσιν «Ἑνώσεως Ἀνεξαρτήτου Δημοκρατικοῦ μὴ Κερδοσκοπικοῦ Περιοδικοῦ Τύπου».

20. Ἀκόμη καὶ ἡ Διεθνὴς Διαφάνεια, ἡ ὁποία δυστυχῶς ὑποβιβάζει τὴν Ἑλλάδα κατὰ πολύ, τὸ ἀποδίδει εἰς τὰ κόμματα, τὸ Κοινοβούλιον, τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ πολλὰ ἄλλα.
Διατὶ δὲν τὰ διαδίδουν οἱ εἰδικοί ;
Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει.

21. Ἐμεῖς κατ᾿ ἀρχὴν ἐσκέφθημεν τὴν κατωτέρω στρατηγικήν, ὡς εἰς τὰ ἔγγραφά μας ὑπ’ἀριθμ. 658 καὶ 659/23.8.2011 πρὸς τὴν Ἐθνικὴν Ἐπιτροπὴν Τηλεπικοινωνιῶν καὶ Ταχυδρομείων, Ἀντιπρόεδρον κ. Μιχαὴλ Σακκᾶ, Λεωφ. Κηφισίας 60-15125 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ, τηλ. 210-6151123 / φάξ 210-6151113.

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»
(ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)

1. Γιὰ λόγους, ποὺ δὲν γνωρίζομε λεπτομερῶς, ἡ Γενικὴ Γραμματεία Τύπου μειώνει ἀπελπιστικὰ ἤ μᾶλλον μηδενίζει οὐσιαστικὰ τὶς ἐπιδοτήσεις πρὸς ΕΛΤΑ γιὰ νὰ ἀποστέλλωμε φθηνότερα ὡς Σύλλογος τὸ περιοδικόν μας δωρεάν.

Ἑπομένως εἶναι ἄμεση ἀνάγκη νὰ δημιουργήσετε εἰδικὸ ἐκπτωτικὸ ἤ μειωμένο τιμολόγιο ἀποστολῆς περιοδικῶν, ἔστω ἕως βάρους 250 γραμμαρίων κατὰ τρόπον ποὺ δὲν περιέχει σταυροειδεῖς ἐπιδοτήσεις:

Α) πρὸς γραμματοθυρίδες παραληπτῶν μὲ ἔκπτωσι 75 % (ἄνευ κόστους διανομῆς).
Β) πρὸς παραλῆπτες post restant ταχ. καταστημάτων ΕΛΤΑ καὶ ταχ. πρακτορείων μὲ ἔκπτωσι 70 % (ἀφαιροῦμε κόστος διανομῆς καὶ προσθέτομε κόστος εἰδικῆς διαλογῆς).
Γ) πρὸς παραλῆπτες ἀστικῆς διανομῆς ἔκπτωσι 50% (λόγῳ περισσότερων σημείων παραδόσεων/ ἐπιδόσεων).
Δ) πρὸς παραλῆπτες ἀγροτικῆς διανομῆς ἔκπτωσι 40 % (λόγῳ ὀλιγώτερων σημείων παραδόσεων ἀλλὰ καὶ ἐνισχύσεως παραγωγικότητος ἀγροτικῆς διανομῆς).
Ε) ἔκπτωσι τζίρου μὲ εἰδικὴ ρύθμισι ἀνὰ κατὰθεσι/ἀποστολὴ λαμβανομένου ὑπ’ὄψιν τοῦ ὕψους τελῶν ἀποστολῶν προηγουμένου ἔτους ἤ καὶ τρέχοντος γιὰ νέους ἐκδότες.

2. Ἠμποροῦν νὰ δοθοῦν ἀπὸ τοὺς πόρους μὴ ἀπορροφηθέντων κονδυλίων Εὐρώπης γιὰ τὴν χρηματοδότησι τοῦ «Ἀνεξαρτήτου Δημοκρατικοῦ Περιοδικοῦ Μὴ Κερδοσκοπικοῦ Τύπου».

3. Λύσεις ὑπάρχουν καὶ ἄλλες. Δὲν πρέπει νὰ ἀγνοηθοῦμε. Ἀντιλαμβάνεσθε, ὅτι γνωρίζομε ἀκόμη καὶ τὴν διάρθρωσι τοῦ κόστους, ἐκ τῶν προαναφερθέντων.

Ὁποιαδήποτε ἐμπόδια, ἀκόμη καὶ κόστους, ποὺ μᾶς ἀπαγορεύουν νὰ στείλωμε ταχυδρομικῶς τὰ περιοδικά μας, ἀναδεικνύουν ὁδοὺς ποὺ ζημιώνουν καὶ τὴν Πολιτεία καὶ τὸν πολιτισμόν.

4. Τὸ ἑπόμενο βῆμα, ποὺ μᾶς ἀπομένει, εἶναι ἡ νόμιμη ὀργάνωσις τῶν ἐκδοτῶν μὴ κερδοσκοπικῶν περιοδικῶν προκειμένου μὲ νέα μας αἴτησι νὰ μᾶς χορηγήσετε εἰδικὴ ἄδεια διανομῆς, εἴτε ἀπὸ ἰδικά μας εἴτε ἀπὸ συνεργαζόμενα δίκτυα.

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
(ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ)

Λόγῳ συνεχῶν αὐξήσεων ταχυδρομικῶν τελῶν ἔχομε φθάσει εἰς ἀδιέξοδον.

Ἐπίκειται, ἀναγκαστικὰ πλέον, ἡ διακοπὴ τῶν ἀποστολῶν μας πρὸς τὸ ἐξωτερικό.

Ἀναγνωρίζοντας τὰ δαπανήματα καταληκτικῶν τελῶν ταχυδρομείου ἐξωτερικοῦ, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νὰ σᾶς ἐνημερώσουμε, ὅτι στηρίζονται στὰ κόστη διανομῆς καὶ ὄχι εἰς τὴν ἀλληλεγγύη τῶν χωρῶν, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ καθεστὼς δὲν εὐνοεῖ τὴν διακίνησι τῶν ἰδεῶν, τῶν γραμμάτων καὶ τῶν τεχνῶν καὶ ἐν γένει τοῦ πολιτισμοῦ εἰς τοὺς Ἕλληνες καὶ τοὺς φιλέλληνες τῆς ὑφηλίου, εἰς τοὺς ὁποίους ἐμεῖς ἀπευθυνόμεθα.

Ζητοῦμε καὶ ἀπὸ σᾶς καὶ ἀπὸ τὴν Πολιτεία μία νέαν ὑπηρεσία μὴ κερδοσκοπικοῦ περιοδικοῦ τύπου, ἡ ὁποία θὰ ἔχῃ μικρότερον κόστος καὶ καταληκτικῶν τελῶν, ἄν στηρίζεται στὴν ἀλληλεγγύη ἀποδόσεως τοῦ 50% τῶν εἰσπραχθέντων τελῶν σὲ κάθε χώρα πρὸς τὴν χώρα διανομῆς καὶ μὲ ὁλοκλήρωσι διανομῆς (τοῦ μὴ κερδοσκοπικοῦ περιοδικοῦ τύπου στὸν ὁποῖο ἠμποροῦν νὰ ἐνταχθοῦν καὶ βιβλία μικροῦ βάρους) ἐντὸς 20ημέρου τὸ ἀργότερον.

Φρονοῦμε ἐπίσης ὅτι καὶ ἡ ΙΑΤΑ πρέπει νὰ καθιερώσῃ τὴν ἀποστολὴ τοῦ μὴ κερδοσκοπικοῦ περιοδικοῦ τύπου ΔΩΡΕΑΝ μὲ ἀποστολὲς S.A.L. Ἠμποροῦν νὰ δοθοῦν ἀπὸ τοὺς πόρους μὴ ἀπορροφηθέντων κονδυλίων Εὐρώπης γιὰ τὴν χρηματοδότησι τοῦ «Ἀνεξαρτήτου Δημοκρατικοῦ Περιοδικοῦ Μὴ Κερδοσκοπικοῦ Τύπου».
Κατὰ αὐτὸν τὸν τρόπον ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐνημερώσετε ἁρμοδίως καὶ τὴν Π.Τ.Ε. στὴν Βέρνη τῆς Ἑλβετίας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
1. Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης &
Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης
Γεν. Γραμματεία Ἐπικοινωνίας
Γεν. Γραμματεία Ἐνημέρωσης
Δ/νση Ἐποπτείας ἐντύπων & Ἐπαγγελματικῶν Ὀργανώσεων
Τμήμα Ἐποπτείας & Διακίνησης Τύπου
Ὑπ᾿ ὄψιν Προϊσταμένου
κ. Εὐαγγέλου Βαλμᾶ
Φραγκούδη 11 Ἀλ. Πάντου
10163 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 213-1318360, Φαξ 210-9098360

2. Ἀξιότιμον Κύριον
ΡΑΓΚΟΥΣΗΝ ΙΩΑΝΝΗΝ
ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
Ἀναστάσεως 2 & Τσιγάντε
15669 ΠΑΠΑΓΟΥ
Τηλ. 210-6508750, Φάξ 210-6508024

3. Ἀξιότιμον Κύριον
ΒΟΥΡΝΑΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΝ
Πρόεδρον καὶ Δι/ντα Σύμβουλον ΕΛ.ΤΑ.
Ἀπελλοῦ 1

10188 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210-3353250, Φάξ 210-3353178

 

4. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙ/ΝΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Τομέας Μarketing
Ὑπ᾿ ὄψιν Προϊσταμένου
κ. Εὐστάθιου Παντελόπουλου
210- 3353630

5. Federation of European Direct and Interactive Marketing [FEDMA]
DDV – Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.
Mr. Dieter Weng
Chairman
Dieter_Weng(at)gmx.de

6. Federation of European Direct and Interactive Marketing [FEDMA]-ΕΔΕΕ
Ἀξιότιμον Κύριον
Δημήτρην Γ. Μαῦρον
Πρόεδρον και Διευθύνοντα Σύμβουλον, Spot JWT
Ὑπερείδου 7, 105 58 Αθήνα
Τηλ: 210-3246.215
Fax: 210-3246.880
E-mail: edee@edee.gr

7. Δ/ΝΣΙΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Ἀξιότιμον Κύριον
Ξενοφώντα Χατζηθανάση
Προϊστάμενον
Αἰόλου 100, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 3353233, 3353316 Φάξ 210-3227916

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *