ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 -29 Μαΐου 1453 Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ… 29 Μαΐου, τέλος τοῦ 20οῦ – ἀρχαὶ τοῦ 21ου αἰῶνος Η ΕΛΛΑΣ ΕΑΛΩ….

 

Ἡ ἱστορία δυστυχῶς ἐπαναλαμβάνεται:

1. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀναπτύξει καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ» (π.χ. τεύχη 35 σελὶς 22 & 41 σελὶς 80), οἱ «φίλοι» μας Χριστιανοί-ἀχρίστιανοι τῆς δύσεως, οὐσιαστικῶς μᾶς μισοῦν τόσον πολύ, ὥστε κατὰ τὰς σταυροφορίας (12ος αἰὼν) ἄνοιξαν τὰς φυλακὰς καὶ μᾶς ἔστειλαν ὅλους τοὺς θανατοποινίτας καὶ βαρυποινίτας δῆθεν νὰ μᾶς ἀπελευθερώσουν τοὺς Ἁγίους Τόπους, οὐσιαστικῶς ὅμως νὰ διαλύσουν τὸ Ἑλληνικὸν Βυζάντιον, τουτέστιν τὴν Ὀρθοδοξίαν. Ἡ συμπεριφορὰ τῶν εἰδεχθεστάτων αὐτῶν ἐγκληματικῶν στοιχείων ἦτο συστηματικαὶ λεηλατήσεις, βιασμοὶ γυναικοπαίδων καὶ λοιποὶ βανδαλισμοί.
Αὐτοὶ οἱ ἀπερίγραπτοι βιασμοὶ γυναικοπαίδων, αἱ βεβηλώσεις τῶν ἱερῶν καὶ τῶν ὁσίων ἠνάγκασαν τοὺς ὀρθοδόξους Ἕλληνας καὶ λοιποὺς ὑπηκόους τῆς ἑλληνικῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας νὰ ἀναφωνοῦν: «καλλίτερα μὲ τὴν τουρκιὰν παρὰ μὲ τὴν φραγκιάν» καὶ «προτιμώτερον τὸ φέσι τοῦ τούρκου παρὰ ἡ τιάρα τοῦ πάπα» (“κρειττότερον ἐστίν εἰδέναι ἐν τῇ μέσῃ τῇ πόλει φακίολον βασιλεῦον Τούρκων ἤ καλύπτραν Λατινικήν”).

2. Μὲ τὰς ἀπανθρώπους καὶ ἀντιχριστιανικὰς συμπεριφορὰς τῶν σταυροφόρων καὶ μὲ τὰς ἀνυποφόρους κατοχὰς τῶν παπικῶν ἐξησθένησε τόσον πολὺ τὸ ἑλληνικὸν Βυζάντιον, ὥστε ἦτο ἀναπόφευκτος ἡ ὑποδούλωσίς του εἰς τοὺς Τούρκους.
Μερικοὶ δὲ αὐτοκράτορες ὑπῆρξαν ἀνίκανοι, ἄφρονες, σπάταλοι, δοτοὶ καὶ ἐσυνέχιζον νὰ βασίζωνται εἰς τὸν πάπα καὶ εἰς τοὺς παπικοὺς καὶ ἔδιδον ἀθρόα προνόμια εἰς τοὺς Ἰωαννίτας, εἰς τοὺς Βενετσάνους, καὶ λοιποὺς παπικοὺς ἀετονύχηδες.
Ἔτσι προπαρεσκεύασαν τὸ ἔδαφος διὰ τὴν ὑποδούλωσιν τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας εἰς τοὺς Ὀθωμανοὺς Τούρκους.

3. Μήπως ὅμως καὶ σήμερα δὲν ἐπαναλαμβάνονται τὰ ἴδια καὶ χειρότερα;
Μὲ τὰς «ἐρωτοτροπίας» ὄχι μόνον ἀνεγκεφάλων καὶ ἐξωμοτῶν πολιτικῶν ἀλλὰ καί, δυστυχῶς, τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, πλὴν ἐνίων, ἐφέραμε τὸν ἀντίχριστον πάπα, ὁ ὁποῖος μᾶς ἐνέπαιζε μὲ τὸ νά λέγῃ ὅτι τὸ «νὰ προσευχηθῶμεν ὑπὲρ τῶν πατέρων ἡμῶν (σταυροφόρων)» τοῦτο ἐσήμαινεν ὅτι δῆθεν ἐζήτησε συγνώμην…

4. Συμμετέχοντες οἱ ἐρωτοτροποῦντες αὐτοὶ ἐπὶ 10 ετίας ὁλοκλήρους εἰς τὰς ἀτερμόνους συζητήσεις διὰ τὴν «ἑνότητα τῶν ἐκκλησιῶν» θωπεύουν τὰ αὐτιὰ τόσον πολὺ τῶν παπικῶν καὶ τῶν προτεσταντῶν, ποὺ καυχῶνται οἱ αἱρετικοὶ διὰ τὴν «νοημοσύνην» μας, θεωροῦντες τὰς ἀντιπροσωπείας τῶν ὀρθοδόξων ὡς «χαϊβάνια», μὴ δυνάμενα νὰ ἀντιληφθοῦν, ὅτι οἱ αἱρετικοὶ ἔχουν ὡς δόγμα των τὸ «οὐ μὲ πείσεις κὰν μὲ πείσεις» καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει κωφότερος ἀπὸ αὐτόν, ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούῃ καὶ ὅτι δὲν ὑπάρχει περισσότερον ἀνόητος ἀπὸ αὐτόν, ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ…

5. Μήπως καὶ σήμερα δὲν ὑπάρχουν ἄφρονες, ἀνεγκέφαλοι καὶ δοτοὶ πολιτικοί, οἱ ὁποῖοι ἐφαρμόζουν πιστὰ τὰς ἐντολὰς τῶν ἐντολέων των, ὄχι μόνον ἀνεχόμενοι τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀλλὰ καὶ ἐνθέρμως ὑποστηρίζοντάς τα, ὡς π.χ. τὴν ἀθρόαν εἰσβολὴν ἀλλοφύλων = λαθρομεταναστῶν, τὴν νομιμοποίησίν των, τὴν ἑλληνοποίησίν των, ὑπογράφοντες συνθήκας νὰ δεχώμεθα τὴν ἐπιστροφὴν αὐτῶν τῶν λαθρομεταναστῶν εἰς τὴν χώραν πρώτης εἰσόδου τους εἰς τὴν Ἑνωμένην Εὐρώπην, δηλαδὴ εἰς τὴν Ἑλλάδα;
Ἀντιθέτως «χαϊδεύουν» τόσον πολὺ τοὺς «φίλους» Τούρκους, ὥστε οὔτε κὰν τὰς συμβάσεις δὲν θέλουν νὰ ἐφαρμόσουν, ὡς π.χ. διὰ τὸ θαλάσσιον δίκαιον, συνθήκην Λωζάννης, ΑΟΖ (Ἀποκλειστικὴ Οἰκονομικὴ Ζώνη), καθημεριναὶ τρομοκρατίαι μὲ ὑπερπτήσεις ὡπλισμένων τουρκικῶν ἀεροσκαφῶν εἰς τὸν ἐναέριον χῶρον μας, μάλιστα δὲ οὐδὲ καὶ τὴν σύμβασιν διὰ τοὺς χιλιάδας λαθρομετανάστας, ποὺ μᾶς «ξεφορτώνουν» καθημερινῶς, καὶ ἐμεῖς ὑποχωροῦμε κατὰ κράτος, δεχόμενοι νὰ ἐπιστρέφωμε εἰς τὴν Τουρκίαν μόνον 2.000 τὸ ἔτος.
Ἐνῷ οἱ Τοῦρκοι μᾶς ἀπειλοῦν μὲ casus belli, οἱ προδότες πολιτικοί μας κόπτονται διὰ τὴν ἄμεσον εἰσδοχὴν τῆς Τουρκίας εἰς τὴν Ἑνωμένην Εὐρώπην ! ! !
Δηλαδὴ διευκολύνουν τὴν Τουρκίαν νὰ κατακτήσῃ τὴν χριστιανικὴν Εὐρώπην διὰ τῶν γεννήσεων καὶ νὰ τὴν μετατρέψῃ εἰς μωαμεθανικήν ! ! !
Τόσον ἀστοιχείωτοι εἶναι οἱ Ἕλληνες ἰθύνοντες καὶ δὲν γνωρίζουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα εἶναι ἡ πύλη τῆς Εὐρώπης διὰ τοὺς ἀνατολικούς, ἀσιατικοὺς καὶ ἀφρικανικοὺς λαούς ;
Τόσον πολὺ τοὺς ἀφιονίζουν οἱ ἑταῖροι μας μὲ ποτά, ναρκωτικά, γυναίκας, ἤ ἐπιβήτορες ἀνωμάλων ἐκπροσώπων τῆς Ἑλλάδος, ὥστε ἀναφωνοῦν «yes sir, ok» κλπ, καὶ δὲν γνωρίζουν νὰ ποῦν καὶ κανένα ὄχι ;
Ἤ ἔχουν ὀμόσει γῆ καὶ ὕδωρ εἰς τὰς καταχθονίους σκοτεινὰς δυνάμεις, ποὺ τοὺς προβάλλουν καὶ ἐπιβάλλουν ;
Τόσον πολὺ εἶναι ἐκμαυλισμένη ἡ πλειοψηφία τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας καὶ δὲν συνειδητοποιεῖ ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ ἁρπάζῃ τὰς σφενδόνας καὶ νὰ κατατροπώνῃ τοὺς βαρεῖς, προβατόσχημους λύκους τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἐφαρμόζουσα τὸ «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν» ;
Δὲν βλέπουν καὶ δὲν ἀκούουν, ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὰ τεράστια ποσά, ποὺ δίδουν ὁ Georg Soros καὶ οἱ λοιποὶ σιωνισταὶ καὶ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἰς γενιτσάρους τοῦ πνεύματος, διὰ νὰ ἐργάζωνται συστηματικῶς διὰ τὴν διαστροφὴν τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας, τοῦτο γίγνεται καὶ μὲ χρήματα τοῦ ἀγρίως ἐκμεταλλευομένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ; (π.χ. ἡ Ἐθνικὴ Τράπεζα νὰ ἐπιχορηγῇ, κατόπιν ἐντολῆς τοῦ τουρκικοῦ παραρτήματός της, μὲ 1.000.000 Εὐρὼ τοιαύτας ἀνθελληνικὰς προπαγάνδας).
Καὶ αὐτοὶ οἱ ἀνούσιοι καὶ ἀνθέλληνες Ἕλληνες, ἐξ ἰδίων κρίνοντες τὰ ἀλλότρια, νὰ πράττουν τὸ ἀνουσιούργημα καὶ νὰ χαρακτηρίσουν καὶ τὸν θρυλικὸν Γέρον τοῦ Μοριᾶ ὡς ἀνώμαλον, δηλαδὴ ὡσὰν τὰ μοῦτρα των!
O tempora, o mores! (Ὤ καιροί, ὤ ἦθοι)!

6. Παραμονὰς τῆς ἁλώσεως τοῦ 1453 εἶχον φθάσει οἱ πνευματικοὶ ἰθύνοντες νὰ ἀσχολῶνται ἀκόμη καὶ μὲ τὸ ἄν οἱ ἄγγελοι εἶναι ἀρσενικοῦ ἤ θηλυκοῦ γένους· ὅπως καὶ τότε, οὕτω καὶ σήμερον ἀπασχολοῦνται μὲ μηδαμινὰ θέματα, ἐνῷ ἐπίκειται ἠθικοκοινωνικός, ἐκπαιδευτικὸς καὶ οἰκονομικὸς καταποντισμὸς τῆς πατρίδος μας.

7. Εἰς τὸ περιοδικόν μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», τὸ ὁποῖον ἐκτυπώνομε εἰς 45.000 ἀντίτυπα, εἰς τὸ τεῦχος 32 σελίδα 27, εἴχαμε ἀναφέρει ὅτι ἡ Μάργκαρετ Παπανδρέου μὲ τὴν τούρκισσαν δημοσιογράφον Zeynep Oral συνέστησαν τὸ 1997 τὴν ὀργάνωσιν Winpeace καὶ ἔθεσαν τὰς βάσεις τοῦ Νόμου 2929/2001 (ΦΕΚ 142Α)· ὁ δὲ υἱός της ὡς Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν μαζὶ μὲ τὸν Ismael Gem, χορεύοντες ζεϊμπέκικα καὶ «μερακλωθέντες» ἀπὸ αὐτά, συνέταξαν τὸν ὡς ἄνω Νόμον εἰς ἐφαρμογὴν τῶν καταχθονίων σχεδίων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.
Κατ’ αὐτὸν τὸν Νόμον, τὴν ἑλληνικὴν ἱστορίαν θὰ τὴν γράφουν Τοῦρκοι ἤ τουρκίζοντες ἱστορικοί, τὴν δὲ τουρκικὴν Ἕλληνες. Καὶ οἱ μὲν Ἕλληνες ἰθύνοντες, γενίτσαροι τοῦ πνεύματος ὄντες, ἐφήρμοσαν τὸν Νόμον αὐτόν, ὄχι μόνον Κυβερνήσεις τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀλλὰ καὶ τῆς Νέας Δημοκρατίας: Π.χ. «…Συνωστισμὸς εἰς τὴν Σμύρνην…» τῆς κας Ρεμπούση· καὶ ἡ νεοεποχίτισσα Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Παιδείας Κουτσίκου ἐδαιμονίζετο τόσον πολύ, ὥστε, παρὰ τὴν γενικὴν κατακραυγήν, δὲν ἤθελε νὰ ἀλλάξῃ τὸ κατάπτυστον αὐτὸ σχολικὸν βιβλίον, ὁ δὲ Πρωθυπουργὸς Κώστας Καραμανλής, ὁ ὁποῖος ἐπίσης παίρνει ἐντολὰς ἀπὸ τὴν ἰδίαν στοὰν Μπίλτενμπεγρκ, ὅπως καὶ ὁ Γεώργιος Παπανδρέου, ἤμειψε τὴν νεοεποχίτισσα Γιαννάκου, τοποθετείσας αὐτὴν ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ψηφοδελτίου διὰ τὴν Εὐρωβουλὴν, ἀθετῶν τὸν λόγον του εἰς τὴν παναξίαν καὶ δραστήριον Εὐρωβουλετίδα, τὴν βραβευθεῖσαν ἀπὸ τὰς Βρυξέλλας κα Μαρία Κασσιώτη-Παναγιωτοπούλου.

8. Ἄπειρα τέτοια ἄκρως δυσάρεστα καὶ καταστρεπτικὰ παραδείγματα θὰ ἠμπορούσαμε νὰ ἀναφέρωμεν, ἀλλὰ δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ κουράσωμεν τοὺς ἀναγνώστας μας.

9. Ἐξ ὅλων αὐτῶν ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ Ἑλλὰς τὰς τελευταἰας δεκαετίας «ἑάλω» ὀλίγον κατ’ ὀλίγον ἀπὸ τὰς σκοτεινὰς δυνάμεις.

10. Τονίζομεν διὰ μίαν ἀκόμη φοράν, ὅτι ἀπόρροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως, ποὺ μᾶς καλλιεργοῦν συστηματικῶς τὰ τελευταῖα 60 ἔτη αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις διὰ τῶν ὀργάνων των, Ἕλληνας ἰθύνοντας καὶ ψευδοδιανοουμένους, εἶναι ἡ σημερινὴ οἰκονομικὴ κρίσις, εἰς τὴν ὁποίαν μᾶς κατήντησαν ἀνίκανοι, φαῦλοι καὶ ἀνεγκέφαλοι Ἕλληνες πολιτικοί, ρεμβαζούσης τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, πλὴν ἐνίων.

11. Παρ’ ὅλον ὅτι ἰδιοποιήθησαν καὶ ἐξανέμισαν ἀμύθητα ποσὰ τοῦ σχεδίου Μάρσαλ, τῆς ΕΟΚ-Ἑνωμένης Εὐρώπης κ.λπ., διὰ νὰ διορίζουν φαῦλοι πολιτικοί μας τὸν συρφερτὸν τῶν κλαδικῶν-συνδικαλιστικῶν καὶ κομματικῶν των ὀργανώσεων- παράσιτα τῆς κοινωνίας, καὶ διὰ νὰ πληρώνουν μισθοὺς καὶ συντάξεις εἰς τὰ παράσιτα αὐτά – κατὰ τὸν Ἀντιπρόεδρον της Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας κ. Πάγκαλον «κοπρίτες», συνῆψαν καὶ τέτοια θαλασσοδάνεια, ὥστε ὑποθήκευσαν καὶ τὰ τρισέγγονα καὶ τὰ τετρασέγγονα μας εἰς τοὺς ξένους.
Ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται: Μετὰ τὸν ἀτυχῆ πόλεμο τοῦ 1897 οἱ Ἄγγλοι μᾶς ἔδωσαν δάνειον, παρακρατήσαντες προκαταβολικῶς τοὺς τόκους δύο ἐτῶν καὶ ἔδωσαν εἰς τὸ μεσολαβήσαντα λόρδον Κόχραν μόνον 17.000 λίρας.
Ἀπὸ τότε ἐπεκράτησεν ἡ λαϊκὴ παροιμία «ἔπεσε λόρδα» …

12. Οὕτω στερούμεθα συστηματικῶς καὶ τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας, ἀπειλούμενοι νὰ καταποντισθῶμεν εἰς τὴν ἄβυσσον.

13. Διὰ τὴν ἐπέτειον τῆς 29ης Μαΐου 1453, ὁ Φιλολογικὸς Σύλλογος Παρνασσός, πιστὸς εἰς τὸ ἐθνικὸν χρέος καὶ τὰς παραδόσεις μας, μὲ πρωτεργάτην τὸν ἀκούραστον Πρόεδρον Καθηγητὴν κ. Ἰωάννην Μαρκαντώνην, ἐτέλεσε καὶ ἐφέτος τὸ καθιερωμένον ἱερὸν μνημόσυνον διὰ τὸν θρυλικὸν γενναῖον Αὐτοκράτορα Κων/νον Παλαιολόγον εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Καρύκη.

14. Ἄς κάνωμεν νινευιτικὴν μετάνοιαν, ἄς ἐπιστρέψωμεν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ ἂς ἀντισταθῶμεν, διαφορετικῶς «ζήτω ποὺ καήκαμε».
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Σήμερον, δυστυχῶς, ἡ πλειοψηφία τῶν διανοουμένων ἐμφορεῖται ἀπὸ οἴησιν, ἐγωισμόν, ὑπερηφάνειαν καὶ οὗτοι, πλανώμενοι ἀπὸ τὰ σύγχρονα ρεύματα τῆς νέας ἐποχῆς, τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, τῆς παγκοσμιοποιήσεως, τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας, τοῦ πανσεξουαλισμοῦ, τῆς ἰδιοτελείας, τῆς ἀθεΐας καὶ λοιπῶν «φρούτων» τῆς ἐποχῆς, ἐκουσίως ἤ ἀκουσίως, εἶναι θύματα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων. Οὕτω πλανοῦν καὶ ὡς νοηταὶ «σουπιαί» «θολώνουν τὰ νερά» τῆς πλειοψηφίας τῶν ἀνθρώπων, ὥστε οἱ ἄνθρωποι νὰ χάνουν τὸν προσανατολισμόν των.
Ὑπάρχουν, ὅμως, δόξα τῶ Θεῶ, καὶ οἱ πραγματικοὶ ἐπιστήμονες, οἱ ὁποῖοι, κατὰ τὸν Ἀϊνστάιν, εἶναι οἱ πλέον θεοφοβούμενοι ἄνθρωποι τοῦ κόσμου.
Εἷς ἐξ αὐτῶν, ὁ διάσημος Ρῶσος συγγραφεὺς Ἀλεξ. Σολζενίτσιν, ποὺ ἔλαβε τὸ βραβεῖον Νόμπελ Λογοτεχνίας τὸ ἔτος 1970, ταπεινοφρονὼν μᾶς συμβουλεύει ὡς κατωτέρω:
«Ἄς ζητήσουμε τὸ θερμὸ χέρι τοῦ Θεοῦ»
Ἡ ἀξιοθρήνητα ἀπελπιστικὴ κατάστασι, στὴν ὁποία βούλιαξε ἡ σύγχρονη Δύσι, ὀφείλεται σὲ μεγάλο βαθμὸ σ’ αὐτὸ τὸ μοιραῖο λάθος: Πίστεψε ὅτι ἡ ἀμυντικὴ δύναμι τοῦ κόσμου εὑρίσκεται μόνο στὰ ἀτομικὰ ὅπλα, ἐνῷ στὴν πραγματικότητα ἡ ὑπεράσπισι τῆς εἰρήνης εὑρίσκεται κυρίως σὲ μεγάλες καρδιὲς καὶ σταθεροὺς ἀνθρώπους. Κάθε ἀπόπειρα νὰ εὑρεθῇ μία διέξοδος ἀπὸ τὴν κατάστασι, ποὺ δημιουργήθηκε στὸ σημερινὸ κόσμο, θὰ εἶναι στεῖρα, ἄν δὲν ὑπάρξῃ ἐπιστροφὴ μετανοίας τῆς συνειδήσεως πρὸς τὸν Δημιουργὸ τῶν πάντων. Τὸ νόημα τῆς ζωῆς μας δὲν ἔγκειται στὴν ἀναζήτησι τῆς ὑλικῆς ἐπιτυχίας, ἀλλὰ στὴν τάσι τῆς ψυχῆς γιὰ μία ἄξια πνευματικὴ ἀνάπτυξι. Ἀντὶ γιὰ βιοτικὲς καὶ ἐπιπόλαιες ἐλπίδες τῶν δύο τελευταίων αἰώνων, ποὺ μᾶς ὁδήγησαν στὸ μηδὲν καὶ στὰ πρόθυρα ἑνὸς θανάτου, πυρηνικοῦ καὶ μή, ἐμεῖς μὲ ἀποφασιστικότητα, ἄς ζητήσουμε τὸ θερμὸ χέρι τοῦ Θεοῦ, ποὺ τὸ ἀπωθήσαμε μὲ τόση ἐπιπολαιότητα καὶ οἴησι… Τίποτε ἄλλο δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς συγκρατήσῃ στὸν κατήφορο, ποὺ γλιστρᾶμε.
Ἀλεξ. Σολζενίτσιν Νομπελίστας – Ρώσος συγγραφεύς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *