ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 – ΧΡΗΣΙΜΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΝ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑΝ

ΤΟ ΝΕΡΟ (Πότε πρέπει νὰ τὸ πίνωμε)

Ὅταν πίνωμε τὸ νερὸ εἰς τὴν σωστὴν ὥραν, μεγιστοποιεῖται ἡ ἀποτελεσματικότης του εἰς τὸ ἀνθρώπινον σῶμα:
-2 ποτήρια νερὸ ἀμέσως μετὰ τὸ πρωινὸ ξύπνημα, βοηθᾶ εἰς τὴν ἐνεργοποίησιν ἐσωτερικῶν ὀργάνων.
-1 ποτήρι νερὸ 30 λεπτὰ πρὶν ἀπὸ τὸ γεῦμα – βοηθᾶ τὴν πέψιν.
-1 ποτήρι νερὸ πρὶν ἀπὸ τὸ λουτρό – βοηθᾶ εἰς τὴν μείωσιν τῆς ἀρτηριακῆς πιέσεως.
-1 ποτήρι νερὸ πρὸ τοῦ ὕπνου – ἀποφεύγεται ἐγκεφαλικὸν ἐπεισόδιον ἢ καρδιακὴ προσβολή.

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Καλὴ ἡ οἰκονομία καὶ τὰ «πράσινα» προϊὸντα, ἀλλὰ καλλίτερα εἶναι νὰ ἐλέγχωμε καὶ τὰ θέματα περισσότερον «βαθειά».
Ἐδημοσιεύθη, καὶ δέον νὰ ἐρευνηθῆ περαιτέρω, ὅτι ὁ διευθυντὴς Ἐρευνῶν τοῦ ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος κ. Νικ. Κατσαρός, ἀνέφερε, ὅτι, ἐὰν σπάσουν πέντε λάμπες ἐξοικονομήσεως ἐνέργειας, ἠμπορεῖ ὁ ὑδράργυρος, ποὺ περιέχουν, νὰ μολύνῃ μία λίμνη ὀγδόντα τετραγωνικῶν χιλιομέτρων, διότι οἱ λάμπες ἐξοικονομήσεως ἐνέργειας περιέχουν φονικὸν ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΝ…
Ἐπίσης ὅτι τὴν 8 Ὀκτωβρίου τοῦ 2008 ἡ βρετανικὴ ὑπηρεσία Προστασίας τῆς Ὑγείας ἐξέδωσε ἀνακοίνωσιν διὰ τὴν ἐπικινδυνότητα τῶν λαμπτήρων «οἰκονομίας» (ἡ ὁποία οὐδέποτε εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας εἰς τὴν Ἑλλάδα). Μὲ αὐτὴν διευκρινιζόταν ὅτι ἡ ὑπεριώδης ἀκτινοβολία τῶν λαμπτήρων αὐτῶν, ὅταν χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ κοντινὴν ἀπόστασιν, εἶναι δυνατὸν νὰ προκαλέσῃ προβλήματα εἰς τὴν ὑγείαν τῶν καταναλωτῶν καὶ ἴσως καρκίνον. Οἱ λαμπτῆρες περιέχουν ἐπικίνδυνα ποσοστὰ ὑδράργυρου καὶ μόλυβδου.
Δι᾿ αὐτὸν τὸν λόγον εἶναι λίαν ἐπικίνδυνιν νὰ πετάγωνται στὰ ἀπορρήματα, ἀλλὰ ἐπιβάλλεται νὰ πηγαίνουν εἰς τὴν ἀνακύκλωσιν.
Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχουν πουθενὰ ὁδηγίες καθαρισμοῦ – ἀπολυμάνσεως τοῦ χώρου εἰς περίπτωσιν, ποὺ ὁ ὑδράργυρος ἀπελευθερωθῆ, ἐὰν μία λάμπα σπάσῃ. Πῶς λοιπὸν μποροῦν οἱ καταναλωτὲς νὰ ξέρουν τί πρέπει νὰ κάνουν, ὅταν ἐκτεθοῦν σὲ τέτοιον κίνδυνον καὶ πῶς θὰ μάθουν πόσο ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ ἔκθεσίς τους σὲ περίπτωσιν ἀπελευθερώσεως τοῦ ὑδράργυρου;

Φίλοι εἰδικοὶ δίδουν τὶς ἑξῆς συμβουλές:
– Ποτὲ μὴ χρησιμοποιεῖτε ἠλεκτρικὴ σκούπα διὰ νὰ καθαρίσετε τὸν ὑδράργυρον. Ἡ ἠλεκτρικὴ σκούπα θὰ μολυνθῇ καὶ θὰ πρέπῃ νὰ πεταχθῇ σὲ χῶρον εἰδικὸν διὰ ἐπικίνδυνα ἀπόβλητα.
– Ποτὲ μὴ χρησιμοποιεῖτε σκούπα διὰ νὰ καθαρίσετε τὸν ὑδράργυρον.
– Ποτὲ μὴν πλένετε σκεύη, ποὺ ἔχουν μολυνθῆ ἀπὸ ὑδράργυρον, εἰς τὸ πλυντήριο πιάτων. Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι νὰ μολυνθῇ ἡ συσκευή, καθὼς καὶ ὁ ὑπόνομος εἰς τὸν ὁποῖον θὰ καταλήξῃ τὸ νερὸ τῆς συσκευῆς.
– Ὅλοι- συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ζώων- πρέπει νὰ μετακινηθοῦν ἀπὸ τὸ σημεῖον, ποὺ ἔχει ὑπάρξει διαρροὴ ὑδραργύρου, νὰ σφραγισθῇ ὁ χῶρος καὶ νὰ κλείσουν ὅλα τὰ συστήματα ἐξαερισμοῦ.
-Εἰς περίπτωσιν τέτοιου ἀτυχήματος, μολύνονται αὐτομάτως τὰ παπούτσια καὶ τὰ ροῦχα μας μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἐξάπλωσιν τοῦ ὑδράργυρου σὲ ὅλον τὸν χῶρον τοῦ σπιτιοῦ!

Ἔχουν ἤδη παρουσιασθῆ παρενέργειες ἐν σχέσει μὲ τὴν χρῆσιν αὐτῶν τῶν λαμπτήρων. Πολλὰ ἄτομα ὑπέφεραν ἀπὸ ζαλάδες καὶ πονοκεφάλους.

 

 

ΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ (καὶ ποσὸν ἐπικίνδυνοι εἶναι)

Ἐπιστημονικαὶ ἔρευναι ἀπὸ εἰδικοὺς Ἑλβετούς, Ρώσους καὶ Γερμανούς ἀπέδειξαν ὅτι οἱ φοῦρνοι μικροκυμάτων πρέπει νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὰ νοικοκυριά μας:

1) Μὲ τὸ νὰ τρώγωμε συνεχῶς τροφές, ποὺ ἔχουν τροποποιηθῆ ἀπὸ ἕνα φοῦρνο μικροκυμάτων, προκαλεῖται μακροπρόθεσμα -μόνιμος- ἐγκεφαλικὴ βλάβη ἀπὸ «βραχυκύκλωμα» ἠλεκτρικῶν παλμῶν εἰς τὸν ἐγκέφαλον [ἀπὸ-πόλωσιν ἢ ἀπὸ-μαγνήτισιν τοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἱστοῦ].

2) Τὸ ἀνθρώπινον σῶμα δὲν ἠμπορεῖ νὰ μεταβολίσῃ [σπάσῃ] τὰ ἄγνωστα ὑποπροϊόντα, ποὺ δημιουργοῦνται σὲ τροφὲς ἀπὸ τὰ μικροκύματα.

3) Ἡ παραγωγὴ ἀνδρικῶν καὶ γυναικείων ὁρμονῶν σταματᾶ καὶ/ἢ τροποποιεῖται ἀπὸ τὴν συνεχῆ κατανάλωσιν μικροκυματικῶν τροφῶν.

4) Οἱ ἐπιπτώσεις τῶν ὑποπροϊόντων τῶν μικροκυματικῶν τροφῶν ἐναπομένουν [μακροπρόθεσμα, μόνιμα] μέσα εἰς τὸ ἀνθρώπινον σῶμα.

5) Τὰ μέταλλα, οἱ βιταμίνες καὶ τὰ θρεπτικὰ συστατικὰ ὅλων τῶν τροφῶν ἀπὸ τὰ μικροκύματα μειώνονται ἢ τροποποιοῦνται, ἔτσι ὥστε τὸ ἀνθρώπινον σῶμα παίρνει λίγο ἢ δὲν ὠφελεῖται, ἢ τὸ ἀνθρώπινον σῶμα ἀπορροφᾶ τροποποιημένες ἑνώσεις, ποὺ δὲν ἠμπορεῖ νὰ διασπάσῃ.

6) Τὰ μέταλλα εἰς τὰ λαχανικὰ μετατρέπονται εἰς καρκινικὲς ἐλεύθερες ρίζες, ὅταν μαγειρεύωνται εἰς φούρνους μικροκυμάτων.

7) Οἱ μικροκυματικὲς τροφὲς προκαλοῦν εἰς τὸ στομάχι καὶ εἰς τὸ ἔντερο καρκινικοὺς ὄγκους. Αὐτὸ ἠμπορεῖ νὰ ἐξηγήσῃ τὴν ραγδαίαν αὔξησιν τοῦ ποσοστοῦ τοῦ καρκίνου τοῦ παχέως ἐντέρου εἰς τὴν Ἀμερικήν.

8) Ἡ παρατεταμένη κατανάλωσις τροφῶν ἀπὸ μικροκύματα προκαλεῖ αὔξησιν καρκινικῶν κυττάρων εἰς τὸ ἀνθρώπινον αἷμα.

9) Ἡ συνεχὴς πρόσληψις τροφῶν ἀπὸ μικροκύματα προκαλεῖ ἀνεπάρκειαν τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος μέσῳ λεμφαδένων καὶ ἀλλοιώσεις εἰς τὸν ὀρὸν τοῦ αἵματος.

10) Τέλος καταναλώνοντες τρόφιμα ἀπὸ μικροκύματα προκαλεῖται ἀπώλεια μνήμης, συγκεντρώσεως, συναισθηματικὴ ἀστάθεια καὶ μείωσις τῆς νοημοσύνης.

Ἄς ἐπιστρέψωμε, λοιπόν, εἰς μίαν φυσιολογικὴ ζωή, μὲ τὸ μαγειρεύωμε μὲ τὸν κλασσικὸν φοῦρνο…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *