ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 – «ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΣΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ»

1. Αὐτὸ ἀνεφώνη ὁ ἐθνικὸς ἡμῶν ποιητής, παρατηρὼν τὴν ἀνθελληνικὴν καὶ ἀντιχριστιανικήν-ἀντικοινωνικὴν συμπεριφορὰν ἰθυνόντων τῆς τότε ἐποχῆς. Δυστυχῶς ἡ ἱστορία ἐπαναλαμβάνεται …

2. Ἕκαστος διερωτᾶται σήμερον, τί πρέπει νὰ εἰπῇ διὰ τὴν σημερινὴν κατάστασιν = ἀκαταστασίαν καὶ πρὸς ποίους νὰ ἀπευθυνθῇ, διότι μὲ τὴν ὅλην ἀνάρμοστον, ἀναίσχυντον καὶ ἀδιάντροπον συμπεριφοράν των οἱ ἰθύνοντες διασύρουν τὴν ἀρίστην φήμην τοῦ Ἕλληνος καὶ παρουσιαζόμεθα εἰς τὰ ὅμματα τῶν μέχρι πρό τινος βαρβάρων, ἀπολιτίστων καὶ ἡμιαγρίων χειρότεροι καὶ ἀπὸ τοὺς «μάο-μάο», «ταμ-ταμ».
Κατέστημεν τοιουτοτρόπως διεθνῶς ἀνυπόληπτοι…

3. Παλαιότερον ὑπῆρχον πολλοὶ γνήσιοι φιλέλληνες. Σήμερον ὄχι μόνον οἱ γνήσιοι καὶ ἁγνοὶ φιλέλληνες σπανίζουν, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἕλληνες μειώνονται (ἴδ. παρὸν τεῦχος σελ. 68: «Λίαν ἀνησυχαστικὸς ἐπιδείνωσις τοῦ δημογραφικοῦ προβλήματος» & τεύχη 35- σελ. 41 ἕως 50, 33- σελ. 63 ἕως 76, 6 σελ. 18-22). Ἐνσυνείδητοι καὶ ὀρθῶς διαφωτισμένοι καὶ ἐπαγρυπνοῦντες Ἕλληνες καθημερινῶς ὀλιγοστεύουν.

4. Ὄχι μόνον εἰς τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν προβάλλονται καὶ ἀναριχῶνται «ἀνθρωπάκια» , δοτοί, ἐξωμότες, ἀνδρείκελα καὶ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ εἰς τὴν πνευματικὴν ἡγεσίαν ἔχομεν τοιαύτας περιπτώσεις. Φεῦ, ἀκόμη καὶ εἰς τὴν θρησκευτικὴν ἡγεσίαν, πλὴν ἐνίων, ἀναρριχῶνται ἄνθρωποι τῆς συναλλαγῆς καὶ ὄχι ἀκραιφνεῖς, ὀρθόδοξοι καὶ ἔντιμοι ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι παραγκωνίζονται συστηματικῶς…

5. Τὸ ἀποκορύφωμα δὲ εἶναι, ὅτι οἱ ψευδοδιανοούμενοι ἔχουν καταντήσει δυστυχῶς «γενίτσαροι» τοῦ πνεύματος, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀπειράκις περισσότερον ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς «γενίτσαρους» τῆς ξιφολόγχης. Διότι οἱ «γενίτσαροι» τῆς ξιφολόγχης «ξεκοιλιάζοντες» δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες θύματά των ἠμπορεῖ νὰ ἀηδιάσουν, νὰ κουρασθοῦν καὶ νὰ σταματήσουν. Ὅμως οἱ «γενίτσαροι» τοῦ πνεύματος μεθύσκουν, δὲν σταματοῦν καὶ μετατρέπονται, κατὰ τὴν λαϊκὴν ρῆσιν: «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα». Μερικοὶ δημοσιογραφίσκοι συναντῶνται εἰς τὸ καφενεῖον τοῦ Μουσείου Ἀκροπόλεως καὶ ἀλλαχοῦ μετὰ τοῦ Georg Soros καὶ ἄλλων ἀνθελλήνων σιωνιστῶν καὶ ὡς ἀπόγονοι τοῦ «παρανόμου Ίούδα» λαμβάνουν τὰ ἀργύρια καὶ τὰς ἐντολάς, πῶς νὰ θέσουν δυναμίτιδας εἰς τὰς αἰωνίους πνευματικὰς καὶ ἠθικὰς ἀξίας τῆς φυλῆς μας, θρησκεία, πατρίδα καὶ οἰκογένεια μέχρι ποὺ νὰ συναντηθοῦν πάλιν, διὰ νὰ παραλάβουν νέας ἐπιταγάς, ποὺ τὰς ἐξαργυρώνουν μὲ πιστὴν ἐφαρμογὴν τῶν καταχθονίων σχεδίων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

6. Ὅπως ἀνεπτύξαμε εἰς ἕτερον ἄρθρον τοῦ παρόντος τεύχους (σ. 42 ), ἡ «Ἑλλάς, ὀλίγον κατ᾿ ὀλίγον, τὰς τελευταίας δεκαετίας ἑάλω».

7. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀναπτύξει εἰς τὰ διάφορα τεύχη τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς, αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις βλέπουσαι ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εὐοδώσουν εἰς τὰ καταχθόνια σχέδιά των μόνοι των, κατορθώνουν καὶ μυοῦν Ἕλληνας, τοὺς ὁποίους προβάλλουν καὶ ἐπιβάλλουν εἰς τὴν πολιτικήν, πνευματικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἡγεσίαν, διὰ νὰ ἐπιτύχουν διὰ τῶν δοτῶν αὐτῶν ὀργάνων των τὸν ἀφελληνισμὸν καὶ τὴν ἀποχριστιανοποίησιν τῶν Ἑλλήνων…

8. Ἕνα ἀπὸ τὰ πολλὰ ἐμπόδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων εἶναι καὶ ἡ καθαρὰ ἑλληνικὴ γλῶσσα…

9. Ἐπὶ παραδείγματι, μέσῳ τοῦ δεισιδαίμονος καὶ ἀντιχρίστου Γ. Ράλλη κατώρθωσαν νὰ θέσουν «ταφόπλακα» εἰς τὴν καθαρὰν Ἑλληνικὴν γλῶσσαν καὶ ἡ νῦν Ὑπουργὸς Παιδείας ὡς ἐπίτροπος τῆς Ἑλλάδος εἰσηγεῖτο τὴν ἀγγλικὴν ὡς ἐπίσημον γλῶσσαν τῆς Ἑλλάδος. Κατὰ πληροφορίας, ἡ ἱστοσελὶς τοῦ Πρωθυπουργοῦ ΓΑΠ (Opengr.gr) κατατάσσει εἰς τὰς ξένας γλῶσσας τὰ Ποντιακά, τὰ Ἀρβανίτικα καὶ τὰ Βλάχικα… (καταγγελία Βουλευτοῦ κ. Γρ. Ἀποστολάκου). Διερωτόμεθα ποῦ ὀφείλεται αὐτὸ τὸ ἀνοσιούργημα ἐναντίον τῆς πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τῆς Ἑλλάδος ; Λόγῳ ἀδαημοσύνης ἤ λόγῳ ἐντολῆς τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων;

10. Ἀντιθέτως Βάσκοι καὶ Καταλανοὶ Εὐρωβουλευταὶ ἐπρότειναν τὴν ὑποχρεωτικὴν διδασκαλίαν τῆς εὐπρεποῦς ἑλληνικῆς γλώσσης εἰς ὅλα τὰ σχολεῖα τῆς Ἡν. Εὐρώπης ἀλλὰ οἱ Ἕλληνες Εὐρωβουλευταὶ ἐγέλων εἰρωνευόμενοι τοὺς φιλέλληνας αὐτοὺς Εὐρωβουλευτάς, ἀντὶ νὰ τοὺς συγχαροῦν καὶ νὰ τοὺς συνδράμουν μὲ ἐμπεριστατωμένα ὑπομνήματα, διὰ νὰ ἐπιτευχθῇ αὐτὴ ἡ πρότασις των.

11. Ὁ Καταλανὸς Καθηγητὴς John Coderch-i-Sancho ἔχει τὴν ἱστοσελίδα «Akropolis» (www.akwn.net), ὅπου ἀναρτᾶ εἰς τὴν ἑνότητα ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ (LATEST NEWS) εἰδήσεις εἰς τὴν ἀρχαίαν ἑλληνικὴν.
Παράδειγμα ἡ κατωτέρω εἴδησις.
Ὑψηλότατον τῆς οἰκουμένης πύργον ἐν τῷ Τόκιο τελευτῶσιν
Καίπερ νεωστὶ δεινοτάτου σεισμοῦ ἐν τῇ Ἰαπωνίᾳ γενομένου περὶ οὗ πάντες ἀκηκόαμεν, οἱ ἐργασταὶ ἐν τῷ Τόκιο τὸν ὑψηλότατον τηλεοράσεως πύργον πάσης τῆς οἰκουμένης τετελευτήκασιν, ὅ θαυμαστὸν ἐστιν˙ ὁ σεισμὸς ὅς τοσούτους ἀνθρώπους ἀπέκτεινεν εἰς τὸ Τόκιο ἀσθενὴς ἀφίκετο, τὰ οὖν τῆς πόλεως οὐκ ἐπαύσατο. τοῦτον μὲν τὸν πύργον τριῶν ἐτῶν ἐποίησαν, αὐτὸν δὲ ΄΄Οὐράνιον τοῦ Τόκιο Δένδρον΄΄ καλοῦσιν.
Ἡ μετάφρασις αὐτῆς εἰς τὴν νεοελληνικὴν ἔχει:

Παρ᾿ ὅλον ὅτι ἐσχάτως ἔγινε εἰς τὴν Ἰαπωνία πολὺ καταστρεπτικὸς σεισμός, διὰ τὸν ὁποῖον ὅλοι ἀκούσαμεν, οἱ οἰκοδόμοι εἰς τὸ Τόκιο ἐτελείωσαν τὸν ὑψηλότερον πύργον τηλεοράσεως εἰς τὴν οἰκουμένην, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀξιοθαύμαστος. Ὁ σεισμός, ποὺ ἐφόνευσε τόσους ἀνθρώπους, εἰς τὸ Τοκιο δὲν ἐπηρέασεν τὶς δραστηριότητες, τὶς ὁποῖες δὲν ἐσταμάτησε ἡ πόλις. Τὸν ἐν λόγῳ πύργον ὡλοκλήρωσαν ἐντὸς τριετίας καὶ τὸν ὠνόμασαν «Οὐράνιον τοῦ Τόκιο Δένδρο».

12. Ἀντὶ λοιπὸν οἱ ἡμέτεροι νὰ συνειδητοποιοῦν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην νὰ ἐφαρμόζουν τὸ Γραφικόν: «…Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι» (Τίτον Γ’, 14), διὰ νὰ δυνάμεθα νὰ ἐφαρμόζωμεν τὸ τοῦ ποιητοῦ Γ. Βερίτη : «ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλιν φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς», κινδυνεύομεν μὲ τὴν ἀνθελληνικὴν καὶ ἀντιχριστιανικὴν συμπεριφορὰν τῶν ἰθυνόντων καὶ τὴν σκανδαλώδη ἀδιαφορίαν τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας, πλὴν ἐνίων, νὰ μετακαλῶμεν Βάσκους, Καταλανοὺς καὶ Γερμανοὺς ἑλληνιστάς, διὰ νὰ διδάσκουν τοὺς Ἕλληνας, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ γνωρίζουν τὴν πατρώαν ἑλληνικὴν γλῶσσαν.

Πρὸς τοῦτο ἐπιβάλλεται ἡ πνευματικὴ καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία νὰ ἀντιδράσουν ριζικῶς καὶ συστηματικῶς, διὰ νὰ περισώσωμεν ὅ,τι μᾶς ἔχει ἐναπομείνει καὶ νὰ ἀγωνισθῶμεν διὰ τὴν ἀναστήλωσιν τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν τῆς φυυλῆς μας πρὶν αὔριον εἶναι ἀργά…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *