ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 – ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (νεώτερα)

ΤΑ ΑΔΥΝΑΤΑ ΠΑΡΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ
ΔΥΝΑΤΑ ΠΑΡΑ ΤΩ ΘΕΩ ΕΣΤΙΝ
(Λουκᾶ ιη΄, 27).

 

Τὰ πρόσφατα γεγονότα δεικνύουν, ὅτι τὸ λυκαυγὲς τοῦ καθαρμοῦ ὁδηγεῖ ἀπὸ τὸ τέλμα τῆς πνευματικῆς πτωχείας πρὸς τὴν ψυχικὴν μεταρσίωσιν καὶ τὴν οἰκονομικὴν τόνωσιν.

1. Αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις ἠργάσθησαν τὴν τελευταίαν πεντηκονταετίαν τόσον συστηματικῶς διὰ τὴν ἠθικὴν καὶ οἰκονομικὴν ἐξαθλίωσιν τοῦ πτωχοῦ, πλὴν ὅμως ὑπερηφάνου ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὥστε εὕρισκον ἀπόλυτον ἐφαρμογὴν οἱ στίχοι τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου:

«Ἄργιε νὰ ‘λθῃ ἐκείνη ἡ ‘μέρα,
καὶ ἦταν ὅλα σιωπηλά,
γιατὶ τἄσκιαζε ἡ φοβέρα
καὶ τὰ πλάκωνε ἡ σκλαβιά.»

 

2. Ὄχι μόνον ἡ οἰκονομικὴ ὀλιγαρχία ἠργάζετο συστηματικῶς διὰ τὴν παντοειδῆ ἀγρίαν ἐκμετάλλευσιν-ἐξαθλίωσιν, ἰδίως τὴν οἰκονομικήν, τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας, ἀλλὰ καὶ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία, ὡς πειθήνια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἔγιναν «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως» καὶ «παπικώτεροι τοῦ πάπα» καὶ ἐπάσχιζον εἰς τὴν πιστὴν ἐφαρμογὴν τῶν καταχθονίων σχεδίων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων.

3. Οἱ «ψευδοδιανοούμενοι», ὄργανα καὶ αὐτοὶ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ἐγελοιοποίουν τὰ πάντα καὶ ἠργάζοντο συστηματικῶς διὰ τὴν ἐπικράτησιν τῆς ἀθεΐας, τῆς διαφθορᾶς καὶ τὴν περιφρόνησιν τῶν ἠθικῶν αἰωνίων ἀρχῶν τῆς φυλῆς μας, Θρησκεία, Πατρίς, Οἰκογένεια. Ἐμπρὸς εἰς αὐτὴν τὴν «κατρακύλα» ἐλάχιστοι ἦσαν οἱ πνευματικοὶ καὶ θρησκευτικοὶ ἡγέται, ποὺ ἠγωνίζοντο νὰ πᾶν «ἀντίθετα καὶ ἐνάντια» πρὸς τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς καὶ αὐταὶ αἱ ἐξαιρέσεις διεσύροντο συστηματικῶς καὶ ὁμαδικῶς ἀπὸ τὸ ἄριστα ὠργανωμένον κακόν.

4.Ὅμως, «οὗ δὲ ἐπλεόνασεν ἡ ἁμαρτία, ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις» (Ρωμ. 5, 20). Εὐτυχῶς ὁ εὐγενὴς ἑλληνικὸς λαός, «ποτισμένος» ἀπὸ τὰ νάματα τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, δὲν ὑπέκυψεν πλήρως καὶ ἀνέμενεν τὴν ἀνάκρουσιν πρύμνης, διὰ νὰ ἀφυπνισθῇ καὶ νὰ συστρατευθῇ διὰ τὴν προάσπισιν τῶν αἰωνίων ἀρχῶν τῆς φυλῆς μας.

5. Μέχρι πρό τινος σχεδὸν οὐδεὶς καὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴν καὶ θρησκευτικὴν ἡγεσίαν δὲν ἐτόλμα νὰ ταχθῇ ἀνοικτὰ ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Δόξα τῷ Θεῷ ὅμως, ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου.

6. Μετὰ ἀπὸ τὴν δημοσίευσιν σχετικῆς ἐπιστολῆς τοῦ ταπεινοῦ καὶ εὐλαβοῦς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας εἰς τὸν «ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΤΥΠΟΝ» καὶ τὴν δημοσίευσιν εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινή Γραμμή» τεῦχος 46, σελ. 27-40 σχετικῶν ἐπιστολῶν τῶν ἐννέα (9) πρώτων Μητροπολιτῶν (Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας, Ἠλείας, Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς, Δρυϊνουπόλεως Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, Κυθήρων καὶ Ἀντικυθήρων, Σταγῶν καὶ Μετεώρων, Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας, Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφαρσάλων, Μυτιλήνης) πρὸς τὴν Ἱερὰν Σύνοδον, εἴχαμε καὶ τὴν συνηγορίαν καὶ ἀπὸ πληθώραν ἄλλων ἁγνῶν ἰδεολόγων καὶ δεκάδων ἱστοσελίδων.

7. Δόξα τῷ Θεῷ ἐν τῷ μεταξὺ ἐτάχτηκαν ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου ἔργου τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολῖται: Γλυφάδας κ. Παῦλος, Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος, Λαρίσσης κ. Ἰγνάτιος, Καρπενησίου κ. Νικόλαος, Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, Δράμας κ. Παῦλος, Κίτρους, Κατερίνης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀγαθόνικος, Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ. Προκόπιος, Γόρτυνος καὶ Μεγαλοπόλεως κ. Ἱερεμίας
τῶν ὁποίων τὰς ἐπιστολὰς δημοσιεύουμε κατωτέρω.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΕΛΕΒΑΝΤΟΥ (Δύο Ἀποσπάσματα)
(http://panayiotistelevantos.blogspot.com)

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ 27.3.2011

Φωτεινή Γραμμή, Πανηγυρική έκδοσις επί τη ελεύσει του νέου ενιαυτού 2011, Τριμηνιαίον περιοδικόν ιστορικού, πολιτιστικού, οικολογικού και κοινωνικού περιεχομένου – Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, Πνευματικός σηματοφόρος του Ιδρύματος προασπίσεως ηθικών και πνευματικών αξιών, του Διορθοδόξου Συνδέσμου “Ο Απόστολος Παύλος” και του σωματείου “Οι φίλοι του τάματος του έθνους”, Τεύχος 45ον, Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2010, σσ. 224.
Του Παναγιώτη Τελεβάντου

Πολυσέλιδη έκδοση, με ποικίλο περιεχόμενο, που κοσμείται με πολλές έγχρωμες φωτογραφίες και με πολλά άρθρα από καταξιωμένους ανά το πανελλήνιο αρθρογράφους γνωστούς για την εθνική και πνευματική τους δράση.

Κινητήρια δύναμη για το θαυμαστό έργο που επιτελεί το Ιδρυμα αποτελεί το ζεύγος Ιωάννη και Αικατερίνης Αναγνωστοπούλου που διαθέτει την περιουσία του για την ανέγερση του τάματος του Εθνους του ναού προς τιμήν του Σωτήρος Χριστού. Ενα τάμα που έκανε ο Αρχιστράτηγος του εθνικοαπελευθερωτικού μας αγώνα Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, για να ευοδωθεί η ελευθερία της πατρίδας μας.

Το τάμα του έθνους για την ανέγερση του ναού του Σωτήρος στο Αττικό άλσος μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν ο Μακαριότατος και η Ιερά Σύνοδος αναλάβουν το θέμα ζεστά.

Το ζεύγος Αναγνωστοπούλου υπεσχέθη ήδη την κάλυψη των δαπανών του πολυέξοδου εγχειρήματος.

Πολλοί ιεράρχες μας – μεταξύ των οποίων ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Δημήτριος – δήλωσαν υποστήριξη στην ιδέα.

Τι αναμένει ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος για να αναλάβει προσωπικά το θέμα ώστε να τελεσφορήσει;

Μόνον τεμένη υπάρχει ενδιαφέρον να ανεγερθούν με χρήματα μάλιστα των φορολογουμένων σε μια εποχή που μεγάλες μάζες του Ελληνικού λαού υποφέρουν κυριολεκτικά από την πενία και την ανεργία; Σκέφτηκε κανένας ότι τουλάχιστον χίλιοι άνθρωποι θα χρειαστεί να δουλέψουν, για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε πολλών ειδών επαγγέλματα, για να κτιστεί το τάμα του έθνους;

Ας ελπίσουμε ότι σύντομα ο ευγενής αυτός στόχος θα γίνει πραγματικότητα.

***

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΙΕΡΩΝΥΜΟ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ “ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ”
6.4.201 Του Παναγιώτη Τελεβάντου

Πλειάδα αρχιερέων – εν οις και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Δημήτριος – απέστειλε προς το ευσεβές και φιλάνθρωπο ζεύγος Ιωάννη και Αικατερίνη Αναγνωστοπούλου επιστολές με τις οποίες εκφράζουν τη συμπαράστασή τους για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν για την εκπλήρωση του “τάματος του έθνους”.
Ο Σεβασμιότατος Σπάρτης κ. Ευστάθιος, όχι μόνον υποστήριζει την προσπάθεια, αλλά πηγαίνει ένα βήμα παρά κάτω και παρεμβαίνει δημόσια για να πειστεί ο Μακαριότατος να δεχθεί σε ακρόαση τον κ. Αναγνωστόπουλο, για να τον παρακαλέσει να αναλάβει την εκστρατεία για την εκπλήρωση του “τάματος του έθνους”.
Ο Αγιος Σπάρτης, με την επιστολή του στο Μακαριότατο, εξηγεί ότι το έθνος μας έχει αναλάβει την υποχρέωση έναντι του Αγίου Θεού για την απελευθέρωσή του από τους Αγαρηνούς. Το τάμα αυτό δεν έχει ακόμη εκπληρωθεί.
Μια μόνον επιφύλαξη για την – κατά τα άλλα άξια – κάθε επαίνου παρέμβαση του Μητροπολίτη Σπάρτης. Ο Σεβασμιότατος φαίνεται να νομίζει ότι ίσως η οικονομική ανέχεια των ημερών να μη βοηθεί στην ανάληψη εκστρατείας για την εκπλήρωση του τάματος. Αδυνατώ να αντιληφθώ την αξία του επιχειρήματος το οποίο πληροφορούμαι συμμερίζονται και άλλοι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες.
Ζούμε αναμφίλεκτα σε εποχή πρωτοφανούς οικονομικής δυσπραγίας, ανεργίας και ανέχειας αλλά αυτό συνηγορεί υπέρ της ανάληψης εκστρατείας για τη διεκπεραίωση του τάματος, επειδή – με τους μετριότερους υπολογισμούς – η ανοικοδόμηση του τεράστιου ναού του Σωτήρος Χριστού θα χρειαστεί την εργοδότηση περισσότερων των χιλίων ατόμων πολλών ειδικοτήτων για να αποπερατωθεί.
Γνωρίζει κανείς καλύτερο τρόπο από την επένδυση μεγάλων κεφαλαίων, που απαιτούν την εργοδότηση τόσων πολλών ανθρώπων, για να αντιμετωπιστεί η ανεργία και να βοηθηθεί η οικονομία;
Ας ελπίσουμε, λοιπόν, ότι η επιστολή του Σεβασμιότατου Σπάρτης θα τύχει της ανάλογης ανταπόκρισης εκ μέρους του Μακαριότατου.

 

Παραθέτουμε στη συνέχεια την επιστολή που μας έδωσε την αφορμή για το πιο πάνω σχόλιο.

 

 

 

 

ΠΗΓΗ: Πύλη Εκκλησιαστικών Ειδήσεων ΑΜΗΝ

 

 

 

Tην εκπλήρωση του «Τάματος του Έθνους» ζητά επί της ουσίας, με επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο, ο Μητροπολίτης Σπάρτης Ευστάθιος. «Δεν μπορώ, όμως, να δικαιολογήσω την Εκκλησία της Ελλάδος και την Πολιτεία, γιατί μέχρι σήμερα δεν έδειξαν ενδιαφέρον για ένα τόσο σπουδαίο κεφαλαιώδους σημασίας θέμα, που μας εκθέτει παγκοσμίως, που μας προσβάλλει διεθνώς και μας ζημιώνει ως ορθοδόξους, ενώ δημιουργεί και θέμα συνείδησης στον κάθε Έλληνα πολίτη» επισημαίνει ο Μητροπολίτης Σπάρτης.
Ζητά δε από τον Αρχιεπίσκοπο αφενός να συζητηθεί το θέμα στην έκτακτη Ιεραρχία του Μαΐου και αφετέρου να δεχθεί τον Πρόεδρο του Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ο Απόστολος Παύλος» κ.Ι.Αναγνωστόπουλο, ο οποίος καταβάλει προσπάθειες συγκέντρωσης χρημάτων για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού.
http://www.amen.gr/index.php?mod=news&op=article&aid=5319
ΣΥΝΕΧΙΣΙΣ ΕΚΚΛΗΣΕΩΝ ΜΑΣ

Τὸ ἐπίκαιρον σύνθημά μας γίγνεται τώρα
«εἷς οἰωνός ἄριστος, συναγωνίζεσθαι ὑπὲρ τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους».

1. Εὐελπιστοῦμεν νὰ φθάσουν καὶ δεκάδες ἄλλαι θερμαὶ ἐπιστολαὶ τῶν ὑπολοίπων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον, διὰ νὰ θέσῃ αὕτη τὸ θέμα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, βάσει τοῦ κανονισμοῦ, εἰς τὴν σύγκλησιν τῆς προσεχοῦς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὡς πρῶτον θέμα.

2. Ἐν τῷ μεταξὺ ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀνέθεσεν εἰς τὸν Συνοδικὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ νὰ ἔλθῃ εἰς ἐπικοινωνίαν μαζί μας, διὰ νὰ λάβῃ στοιχεῖα καὶ εἰσηγηθῇ εἰς τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱερὰν Σύνοδον, πῶς ἀκριβῶς ἔχει τὸ θέμα.

3. Τὴν 10.5.2011 ἦτο νὰ καταθέσῃ ὁ κ. Σεραφεὶμ τὴν σχετικὴν εἰσήγησίν του, διὰ νὰ ἀποφανθῇ ἡ Ἱερὰν Σύνοδον διὰ τὴν ἀναγραφὴν τοῦ θέματος εἰς τὴν ἡμερησίαν διάταξιν τῆς Ἱεραρχίας καὶ νὰ συζητηθῇ τὴν 17.5.2011. Δέον νὰ σημιεωθῇ, ὅτι ὁ κανονισμὸς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας προβλέπει, ὅτι, ἐὰν ζητήσουν τὴν διεξαγωγὴν συζητήσεως ἑνὸς θέματος ἄνω τῶν 25 Μητροπολιτῶν, αὐτοδικαίως συζητεῖται τοῦτο.
Μετὰ τὸ ἀτύχημα τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου (εἰς τὸν ὁποῖον εὐχόμεθα ὁλοψύχως περαστικά) ἀνεβλήθη ἡ συζήτησις τοῦ θέματος διὰ τὴν 14.6.2011.

4. Ἄς εὐχηθῶμε καὶ προσευχηθῶμε, κλῆρος καὶ λαός, νὰ φωτίσῃ ὁ Θεὸς ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς ἰθύνοντας, νὰ μὴ ἐναντιωθοῦν περαιτέρω εἰς τὴν καθολικὴν ἐπιθυμίαν τοῦ εὐλαβοῦς ἑλληνικοῦ λαοῦ.
5. Δὲν τοὺς ζητοῦμε χρήματα, ἄς τὰ δώσουν, ὅ,τι περισσεύει ἀπὸ τοὺς σφετερισμούς των, νὰ πραγματοποιήσουν τὴν ἐντολὴν ἀπὸ τὰ ἀφεντικά των, δηλαδὴ τὴν νάρκην, τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος, διαθέτοντες οἱ ἀναίσχυντοι ἀπὸ τὸν μὲ δεκανίκια τῶν θαλασσοδανείων καὶ βαρυτάτας, συνεχεῖς φορολογίας, ἐλλειπέστατον κρατικὸν προϋπολογισμὸν 80.000.000 Εὐρὼ καὶ μάλιστα εἰς δημοσίαν κρατικὴν ἔκτασιν τοῦ Ναυτικοῦ μας, δίπλα ἀπὸ στάσιν ΜΕΤΡΟ. Τὰ ἀφεντικὰ τῶν Ἑλλήνων ἰθυνόντων ἔχουν βαλθῆ νὰ καταργήσουν τὸ ὅμαιμον, τὸ ὁμόδοξον, τὸ ὁμόθρησκον καὶ τὸ ὁμότροπον καὶ νὰ μετατρέψουν τὴν Ὀρθόδοξον Ἑλλάδα εἰς πολυπληθυσμικήν-πολυεθνικὴν καὶ πολυπολιτισμικὴν χώραν καὶ νὰ τὴν κάνουν μὲ τὴν πάροδον τῶν ἐτῶν ἕν συνονθύλευμα εἰς μία πανσπερμίαν θρησκειῶν, ὅπου θὰ κυριαρχῇ τὸ μωαμεθανικὸν στοιχεῖον καὶ τὸ μωαμεθανικὸν τέμενος θὰ εἶναι μία τεραστία βιομηχανία καμικάζι.
Εἶναι ἄκρως ἀποκαρδιωτικὸν ἀκόμη καὶ εἰς τὴν μεγίστην ἠθικὴν καὶ οἰκονομικὴν κρίσιν, ποὺ διερχόμεθα, οἱ πάντες νὰ κόπτωνται καὶ νὰ διαθέτουν μεγάλης ἀξίας ἐκτάσεις καὶ τεράστια χρηματικὰ ποσά, ἀκόμη καὶ διὰ μωαμεθανικὸν τέμενος καὶ τζαμιά, ἀλλὰ διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους νὰ ἐφευρίσκουν οἱ ἰθύνοντες χιλιάδας προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, ἐφαρμόζοντες τὸ σατανικὸν ἐφεύρημα «ἐν καιρῷ εὐθέτω θὰ ἐπανέλθωμεν» καὶ τὸ «ἐς αὔριον τὰ σπουδαῖα».
6. Αὐτὰ εἶναι τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὁ ἀφελληνισμὸς καὶ ἡ ἀποχριστιανοποίησις τῶν Ἑλλήνων, τῶν ὁποίων σκοτεινῶν δυνάμεων φερέφωνα εἶναι ὁ Henry Kissinger, ὁ Georg Soros καὶ λοιποὶ σιωνισταί.
7. Οὐδὲ καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν Ἐκκλησίαν δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχωμεν χρήματα. Ἄς τὰ διαθέσῃ, ὅπου αὐτὴ νομίζει, ὡς π.χ εἰς τὴν οὐτοπικὴν προσπάθειαν διὰ ἀποτοξίνωσιν μερικῶν ἑκατοντάδων δυστυχισμένων ναρκωμανῶν…
Ἡ σωστὴ λύσις θὰ ἦτο ἡ ριζικὴ ἀντιμετώπισις τῆς λίαν καταστρεπτικῆς μάστιγος τῶν ναρκωτικῶν διὰ τῆς καθολικῆς διαφωτίσεως τοῦ πληθυσμοῦ-ἰδιαιτέρως τῶν νέων, ἡ καταστολή καὶ ἡ ἔμπρακτος πρόληψις («ἕν γραμμάριον προλήψεως μᾶς σώζει ἀπὸ ἑκατομμύρια τόννους θεραπείαν»).
Μὲ τὸ νὰ προσπαθῶμεν οὐτοπικῶς νὰ θεραπευθοῦν μερικαὶ ἑκατοντάδες ναρκωμανῶν καὶ νὰ ἀφήνωμεν ἑκατομμύρια ἄλλα παιδιὰ εἰς τοὺς «ὄνυχες» τῶν λεόντων, εἶναι ὡσὰν νὰ ἀντλῶμεν «εἰς πίθον Δαναΐδων» καὶ οὕτω τὸ κακὸν πολλαπλασιάζεται μὲ γεωμετρικὴν πρόοδον.
8. Ἡμεῖς δὲν ἔχομεν ἀνάγκην τῶν χρημάτων τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ ἀντιχρίστου κατεστημένου. Ἐὰν τὴν μικρὴ «μαγιά», δηλαδὴ τὰ ἐλάχιστα οἰκονομικά μας μέσα, τὰ διαχειρισθῆ μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν μία ἀδέκαστος ἐπιτροπὴ ἰδεολόγων καὶ ὄχι «ἡμετέρων» τρωκτικῶν, τότε οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες καὶ φιλέλληνες θὰ σπεύσουν νὰ συνδράμουν γενναίως διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. Οἱ Ἕλληνες εἶναι οἱ κατ᾿ ἐξοχὴν φιλότιμοι ἄνθρωποι τῆς ὑφηλίου, ἀλλὰ εἶναι δυστυχῶς ἐπανειλημμένως ἐξηπατημένοι σχεδὸν ἀπὸ τοὺς πάντας καὶ μὲ τὸ δίκαιόν των εἶναι, καὶ πρέπει νὰ εἶναι, λίαν ἐπιφυλακτικοὶ καὶ νὰ δίδουν μόνον, ὅταν ὑπάρχῃ μέχρι καὶ τὴν τελευταία δεκάραν ἀπόλυτος διαφάνεια.

9. Συνεχίζομε νὰ στερούμεθα οἰκειοθελῶς τῶν περισσοτέρων ἀγαθῶν καὶ νὰ διαθέτωμεν τὰ πάντα διὰ αὐτὸ τὸ μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ λατρείας καὶ ὑπολογίζομεν εἰς τὰ ἔξοδά μας καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ. Αὐτά τὰ πενιχρά, ποὺ διαθέτομεν ἐμεῖς, ποὺ εἶναι προϊὸν τοῦ μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας μόχθου τοῦ βίου μας, θὰ ἀποτελέσουν «τὸ φύραμα».
Δὲν ζητοῦμε τὴν παραμικρὰν χρηματικὴν βοήθειαν τοῦ ἁμαρτωλοῦ κράτους, τὸ ὁποῖον κόπτεται διὰ στάδια-γήπεδα, νὰ συνέρχωνται οἱ «μπαχαλάκηδες» νὰ τὰ κάνουν «γυαλιά-καρφιά» καὶ νὰ ἐκτονώνωνται τὰ ἀφιονισμένα πλάσματα, διὰ ἄχρηστα ὀλυμπιακὰ ἔργα (ἀκόμη καὶ σήμερον δὲν γνωρίζομεν, πόσα δισεκατομμύρια εὐρώ ἐσπατάλησε τὸ «ἀνθρωπάκι» Σημίτης καὶ τὸ ξέφρενον γύναιον, ἡ συνεργάτις του), διὰ Eurovision καὶ λοιπὰ ἀποχαυνωτικὰ καὶ ἐκμαυλιστικὰ ψυχοκτόνα θεάματα…

10. Ἐπιθυμοῦμεν δὲ νὰ παραμείνωμεν ὡς ἄγνωστοι καὶ ἀφανεῖς, ὅπως ἀφανὴς εἶναι ἡ ψυχή, πλὴν ὅμως κινεῖ ὅλο τὸ σῶμα. Διότι, ὅπως εἶχε ἀποφανθῆ ἐδῶ καὶ 60 ὁλόκληρα ἔτη ὁ Ἄρειος Πάγος: «ἡ προσπάθεια ἀναδείξεως φήμης πέριξ τοῦ α΄ ἤ τοῦ β΄ προσώπου εἶναι ἡ ὑψίστη ἰδιοτέλεια».
Τὸ μόνον, τὸ ὁποῖον ἐπιθυμοῦμε διακαῶς καὶ τελείως ἀνιδιοτελῶς, εἶναι νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις – ἡ κληρονομία τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, πρὶν νὰ ἀπέλθωμεν ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον.

11. Τὸ μέγιστον ἐμπόδιον, ποὺ προέβαλεν καὶ προβάλει ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν Σατανᾶς μέσῳ τῶν ὀργάνων του, εἶναι «τὶ ἔγιναν τὰ χρήματα τῆς προσπάθειας τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1960 καὶ ἀρχὰς τῆς δεκαετίας τοῦ 1970» καὶ ὅτι δῆθεν αὐτὴ ἡ ἰδέα εἶναι κατάλοιπον τῆς χούντας !
Ἐμεῖς ἔχομεν ἐπανειλημμένως ὑπερτονίσει πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ὅτι οὐδεμίαν σχέσιν εἴχαμεν, ἔχομεν καὶ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἔχωμεν μὲ τὴν τότε κατάστασιν ἀλλά, μελετῶντες τὴν ἱστορίαν, συνειδητοποιοῦμεν τὸ ἠθικὸν χρέος, ποὺ μᾶς ἐκληρονόμησαν οἱ ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, καὶ ἀγωνιζόμεθα νὰ ἐκπληρώσωμεν τὸ καθῆκον μας.

12. Ἐπίσης ἔχομε ὑπερτονίσει, ὅτι ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἑτέραν σατανικὴν δικαιολογίαν, τὶ ἔγιναν τὰ χρήματα τὴν ἑπταετίαν, τονίζομεν εἰς τοὺς πάντας, ἰδίως εἰς τὸν Μακαριώτατον, ὅτι ἔχουν τὴν δύναμιν καὶ ἱερὸν καθῆκον νὰ ἐρευνήσουν πόσα χρήματα συνεκεντρώθησαν καὶ τὶ ἀπέγιναν τὰ τεράστια, μὲ μεγάλην ἀξίαν τότε, ποσὰ καὶ νὰ δοθοῦν τὰ ὀνόματα τῶν ἀγυρτῶν, ποὺ ἐτόλμησαν νὰ νοσφισθοῦν καὶ τὸ ἱερὸν χρῆμα, εἰς τὴν δημοσιότητα, διὰ νὰ καταδικασθοῦν εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν ὑγιῶς σκεπτομένων Ἑλλήνων. Ὅλως περιέργως καὶ σατανικῷ τῷ τρόπῳ δυστυχῶς ἐπὶ τριάκοντα ἕπτα (37) ὁλόκληρα συναπτὰ ἔτη οὐδεὶς ἐνδιαφέρθη νὰ μάθωμεν ποῖοι «παλιάνθρωποι» ἰδιοποιήθησαν καὶ αὐτὸ τὸ ἱερὸν χρῆμα…

13. Εἶναι δὲ ἀπορίας ἄξιον, διατὶ δὲν θέλουν οἱ ἰθύνοντες νὰ κατανοήσουν αὐτὰ τὰ ἁπλούστατα πραγματάκια καὶ ἐπανέρχονται εἰς τὰ ἴδια ἀηδῆ φληναφήματα;
Ἐμεῖς δὲν εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ «πατήσωμε» καὶ αὐτὴν τὴν «πεπονόφλουδα» τοῦ Διαβόλου. Ἀλλὰ ἐπιβάλλεται νὰ ἀποδείξωμεν ἐμπράκτως, ὅτι εἴμεθα γνήσιοι ἀπόγονοι τοῦ Ἕλληνος, Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, ὁ ὁποῖος, ὅταν εἶδε ὅτι τὰ παλληκάρια του δὲν ἠδύναντο νὰ λύσουν τὸν γόρδιον δεσμόν, δὲν ἐθεώρησεν καλὸν νὰ παιδεύεται καὶ ὁ ἴδιος, ἀλλὰ τὸν ἔκοψεν καὶ τοιουτοτρόπως κατώρθωσεν εἰς τὰ 33 του ἔτη νὰ ἐπιτύχῃ τὸν ἐκπολιτισμὸν τῆς τότε γνωστῆς ὑφηλίου.
Ἐφ’ ὅσον οἱ ἰθύνοντες ἔχουν γίνει ὄργανα τοῦ Σατανᾶ καὶ καλλιεργοῦν αὐτὸν τὸν γόρδιον δεσμὸν καὶ δὲν ἐνδιαφέρθησαν νὰ μάθουν πόσα χρήματα συνεκεντρώθησαν κατὰ τὴν ἑπταετίαν καὶ τὶ ἔγιναν, κόπτομεν τὸν ἐν λόγῳ γόρδιον δεσμόν, διὰ νὰ προχωρήσωμεν ἀνεξαρτήτως καὶ ἄς ὅψονται οἱ ἰθύνοντες τὼν τελευταίων τριάκοντα ἑπτὰ (37) ἐτῶν, νὰ εἶναι ἐς ἀεὶ καταδικασμένοι, αὐτοὶ οἱ ἁρμόδιοι, ποὺ παριστάνουν τοὺς ἀναρμοδίους, εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν νουνεχῶν, ἐντίμων, ἠθικῶν καὶ ἐναρέτων Ἑλλήνων.

14. Δὲν ἐπιτρέπεται πλέον νὰ χάνωμε οὔτε μίαν ἡμέραν. Ἐπιβάλλεται νὰ συνειδητοποιήσωμεν ἐπιτακτικὴν τὴν ἀνάγκην τῶν Γραφικῶν:
«ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας» (Β’ Κορ. 6, 2), ποὺ τὸ ἐκλαΐκευσεν ὁ «μεγάλος Ἀνδρέας» εἰς τὸ: «ἐδῶ καὶ τώρα».
Δυστυχῶς ἀντιθέτως ἐφαρμόζεται τὸ Γραφικόν:
«ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τὴν ἑαυτῶν εἰσι …» (Λουκ. 16, 8).

15. Ἄς εὐχηθῶμεν ὅλοι οἱ ὑγιῶς θρησκευτικῶς καὶ πνευματικῶς σκεπτόμενοι Ἕλληνες, νὰ φωτίσῃ ὁ Θεὸς ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τοὺς ἁγίους Συνοδικοὺς καὶ Ἱεράρχας, νὰ ἀποφανθοῦν ἀμέσως, διότι ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν Σατανᾶς τὸ ἔχει πάρα πολὺ διαιωνίσει.
Διὰ νὰ προοδεύσωμεν ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες, ἐπιβάλλεται νὰ ἔχωμεν ὡς δόγμα μας, «ποτὲ μὴ ἀναβάλῃς», διότι τὸ σήμερα μετὰ συνέσεως εἶναι τοῦ Θεοῦ, τὸ αὔριον μπορεῖ νὰ εἶναι καὶ τοῦ Σατανᾶ.
Βέβαια ἐμεῖς ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ἀποθαρρυνώμεθα, ἀλλὰ νὰ ἐφαρμόζωμεν τὸ Γραφικό:
«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ.» (Σοφ. Σειρ. 4, 28) καὶ
« ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται » (Ματθ. 10, 22).

16. Πορευόμενοι τοιουτοτρόπως, τολμῶμεν νὰ ἐλπίζωμεν, ὅλοι, μαζὶ μὲ τὸν Σεβασμιώτατον Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαον, ὅτι, κατὰ τὸν ἑορτασμὸν τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821, τὴν 25ην Μαρτίου 2021, θὰ πραγματοποηθοῦν τὰ ἐγκαίνια τοῦ μεγαλοπρεποῦς Ναοῦ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, μετὰ τῶν προσκισμάτων του.

17. Ταυτοχρόνως πρέπει νὰ ἐπανέλθωμεν εἰς ὅλους τοὺς διανοουμένους, λαϊκοὺς καὶ κληρικούς, καὶ νὰ τοὺς παρακαλέσωμεν νὰ μᾶς γράψουν τὰς ἀπόψεις των καὶ τὰς ἐντυπώσεις των, διὰ νὰ ἀναλάβῃ μία ἐπιτροπὴ μὲ «μεράκι» καὶ ὄχι σὰν ἀγγαρεία νὰ «χτενίσῃ» ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ ἐκδοθῇ μία ἔκτακτος Πανηγυρικὴ Ἔκδοσις τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς μὲ τὴν Διακήρυξιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους εἰς 100.000 ἀντίτυπα, τὰ ὁποῖα νὰ ἀποσταλοῦν εἰς τοὺς πανέλληνας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, διὰ νὰ ἐνθαρρυνθοῦν καὶ νὰ συνδράμουν διὰ τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας.

ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΑΜΠΗ…
ΑΦΥΠΝΙΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΖΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ

Μεγάλη χαρμολύπη μᾶς διακατέχει.

1. Τώρα, μετὰ τοὺς Ἀρχιερεῖς καὶ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως ἤ «παραπληροφορήσεως» ἄρχισαν δειλὰ-δειλὰ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ τὸ κολοσσιαῖον καὶ μεγαλεπήβολον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους:

Α) Εἰς τὴν παραπληροφοροῦσαν καὶ γελοιοποιοῦσαν τὴν ὑπόθεσιν ἐφημερίδα «Παρασκευὴ +13» ἀπεστείλαμε ἀπάντησίν μας, τὴν ὁποία ἐδημοσίευσεν τὴν 6.5.2011, βάσει τοῦ Νόμου 1092/1938 Kεφάλαιο ε’, Ἄρθρο 39, ΦΕΚ 68Α/22.2.1938, ὡς κατωτέρω.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἡ ἐν λόγῳ ἐφημερὶς δηλώνει, ὅτι παραμένει εἰς τὰς ἀπόψεις της (ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι). Οὕτω «καταξεφτελίζεται» εἰς τὰ ὅμματα καὶ τὰς συνειδήσεις τῶν νουνεχῶν Ἑλλήνων.

Β) Ὁ Τηλεοπτικὸς Σταθμὸς «Kontra Channel» εἰς σειρὰν ἐκπομπῶν του («Καλὸ Σαββατοκύριακο») τοῦ σοβαροῦ δημοσιογράφου Εὐάγ. Παπαδόπουλου κατὰ τὸν παρελθόντα Μάϊον προέβαλε ἀντικειμενικῶς περίληψιν σχετικῆς συνεντεύξεως μας χωρὶς νὰ «χύνῃ δηλητήριον» (βλ.www.fotgrammi.gr εἰς τὴν κατηγορίαν «Βίντεο»).

Γ) Ἡ ἐφημερίδα «Real News» εἰς τὸ φύλλον τῆς 23.4.2011, σελ. 42 ἔγραψε ἀντικειμενικῶς ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δ) Ἡ ἔγκριτος ἐφημερίς «Δημοκρατία» εἰς τὸ φύλλο της ἀπὸ 10.5.2011 εἰς τὰς σελίδας 1 καὶ 24 ἕως 25 ἀναφέρεται ἀντικειμενικῶς ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *