ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 – ΔΙΚΑΙΩΣ ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

γράφει ὁ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Καταλαβαίνομε πλήρως τὶς ἀγωνίες καὶ τὰ ἐρωτήματα τῶν ἀναγνωστῶν μας, στὰ ἐρωτήματα, ποὺ μποροῦν νὰ συμπυκνωθοῦν ἕνεκα «Μνημονίου» στὸ ἐρώτημα :
«ΥΠΗΡΧΑΝ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ;».

Βεβαίως ὑπῆρχαν καὶ ἄν δὲν εἶχε ἀποπροσανατολισθῆ ὁ Λαός, ἄν ὑπῆρχε δημοσιότητα καὶ διαφάνεια στοιχείων, ἄν ὑπῆρχε διαρκὴς ΔΙΑΛΟΓΟΣ κὶ ὄχι ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ θὰ εἶχαν ἀναδειχθῆ οἱ μέγιστες λύσεις, ποὺ δὲν ἀφαιροῦν δικαιώματα καὶ δὲν δημιουργοῦν νέα προβλήματα στὴ Χώρα, τὸ Λαὸ καὶ τὸ Ἔθνος.

Ἄν μᾶς ρωτοῦσαν ἐγκαίρως, θὰ δημοσιεύαμε τὴν ἀκόλουθη λύσι, προκειμένου νὰ ἐμπλουτισθῇ μὲ ΔΙΑΛΟΓΟ καὶ βελτιωθῆ περισσότερο.

Ἀπέναντι στὸ ἑλληνικὸ χρέος, ποὺ στερεῖ τὴ χώρα σκοπίμως ἀπὸ τὴν Ἐθνική της Ἀνεξαρτησία ἠμπορούσαμε:

1. Νὰ ἐπιβεβαιώσωμε τί μᾶς ὀφείλουν καὶ ποῖοι, ὥστε νὰ συμφωνήσωμε πότε καὶ πόσα μᾶς πληρώνουν ἔντοκα.

2. Νὰ διευκρινίσωμε σὲ ποιοὺς ὀφείλομε, πόσα ὀφείλομε εἰς κάθε φορέα, γιὰ ποιοὺς λόγους˙ προωθώντας ἀντισταθμιστικὰ ὀφέλη, ἀκόμα καὶ ἄτοκη μεγάλη διάρκεια ἐξοφλήσεως, ἀφοῦ ἐνημερωθῆ πλήρως ὁ Λαὸς γιὰ κάθε ἀπεχθὲς καὶ ἐπαχθὲς Δάνειο.

3. Νὰ ἀποφύγωμε πάσῃ δυνάμει τὸν ἐξωτερικὸ δανεισμό, ποὺ ζημιώνει πολιτικὰ καὶ ἐθνικὰ τὴ Χώρα καὶ τὸ Λαὸ καὶ τὸ Ἔθνος.

4. Νὰ ἀναζητήσωμε ἀποταμιευτές, ποὺ θὰ ἀγόραζαν ΕΝΤΟΚΑ γραμμάτια Ἑλληνικοῦ Δημοσίου προκειμένου νὰ χρηματοδοτηθῇ ἡ ἀνάπτυξι χωρὶς ἐπιδοτήσεις καὶ νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ συνεπὴς ἐξόφλησι δόσεων χρέους καὶ φυσικὰ ρευστότητος ἐπιχειρήσεων, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ ὀξυγόνο τους.
«Οὐδεὶς ζημιώνεται, ὅταν αὐξάνεται ἡ ἀποταμιευτικὴ ἱκανὀτητα τῶν Ἑλλήνων. Ἐκεῖ περιέχονται καὶ ἄλλες λύσεις.

5. Οἱ φόροι καὶ οἱ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς πρέπει νὰ εἶναι σὲ μικρὰ ποσοστὰ ἐπὶ τοῦ τζίρου καὶ ἐπὶ τῶν κερδῶν ὅλων, διὰ νὰ διασφαλίζεται ἀφ᾿ ἑνὸς ἡ χρηστὴ διαχείρισι καὶ Διοίκησι, ἀφ᾿ ἑτέρου ὅλοι οἱ σταθεροὶ ὅροι προσελκύσεως ἀμέσων ξένων καὶ ἑλληνικῶν ἐπενδύσεων, γιὰ τὴ μείωσι ἀνέργων, ἀστέγων, ἀνιδείκευτων καὶ ἀνεκπαίδευτων εἰσάγοντας τὴν χρησιμότατη ἐξαίρεσι μὲ προγραμματισμὸ καὶ προϋπολογισμὸ τῆς ἀμοιβόμενης εἰδικεύσεως μὲ ἀσφαλιστικὲς εἰσφορὲς σὲ κάθε κλάδο παραγωγῆς καὶ πωλήσεων, θεωρητικὰ καὶ πρακτικά.

6. ΕΛΛΑΔΑ* : Ἐθνικὸς Λαϊκὸς Λογαριασμὸς Ἀτόκων Δανείων Ἁπάντων (* καὶ ἡ γλῶσσα μας ἔχει λύσεις. ΕΛΛΑΔΑ !!!)

Γιὰ τὴ μείωσι κόστους ρευστότητος στοὺς οἰκογενειακοὺς προϋπολογισμοὺς καὶ τὶς μικρὲς ἐπιχειρήσεις δημιουργοῦμε τὰ ΜΙΚΡΑ ΑΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, ποὺ αὐτοχρηματοδοτοῦνται μετὰ ἀπὸ μερικὰ χρόνια, ἀλλὰ συγχρηματοδοτοῦνται ἀρχικὰ ἀπὸ τὸ κράτος ἤ τὸ κοινοβούλιο.
Ἡ λογικὴ τοῦ Λογαριασμοῦ Ἀτόκων Δανείων εἶναι: «Καταθέτω τὴν αἴτησι μαζὶ μὲ τὸ 10% τοῦ αἰτούμενου ποσοῦ καὶ ἐξοφλῶ ἄτοκα τὸ 90% μὲ μόνη ἐπιβάρυνσι τὸ κόστος προσφερομένων ὑπηρεσιῶν».
Ἡ Διοίκησι τοῦ Λογαριασμοῦ ἀνατίθεται ἀπὸ τὴν Πολιτεία διὰ Νόμου μὲ κλήρωσι σὲ διακεκριμένους Ἕλληνες μὲ θητεία 14 μηνῶν, τὸ δὲ ἀναγκαῖο ἐλάχιστο προσωπικὸ μὲ ὑποστήριξι σύγχρονης ὑλικοτεχικῆς ὑποδομῆς πληροφορικῆς καὶ Διαδικτύου ἐξασφαλίζεται μὲ ἀποσπάσεις ἐθελοντῶν εἰδημόνων ἀπὸ τὸ Δημόσιο Τομέα.
Ἡ Νομοθετικὴ ἐξουσία μπορεῖ νὰ θεσμοθετήσῃ ΑΜΕΣΑ. Αὐτὸς ὁ θεσμὸς σταδιακὰ μπορεῖ νὰ γίνῃ παγκόσμιος, μὲ ἕδρα τὴν Ἑλλάδα, ἀρκεῖ νὰ κατοχυρώσῃ ἡ Ἑλλάδα τὰ πνευματικὰ δικαιώματα κατόπιν μελέτης, ὅπου καὶ ὅπως ἐπιθυμεῖ.

7. Οἱ ἀφορολόγητες συγκεκριμένες ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες σὲ συγκεκριμένες περιοχὲς καὶ γιὰ συγκεκριμένα χρονικὰ διαστήματα εἶναι ἕνας χρήσιμος θεσμός, ποὺ αὐξάνει τὸν τοπικὸ πληθυσμό, μειώνει ἀνέργους καὶ ἀστέγους καὶ ἀποτελεῖ ἐπένδυσι γιὰ τὴ μελλοντικὴ βεβαία αὔξησι τῶν φορολογικῶν ἐσόδων ἐν δικαίῳ, σὲ τόπους, ποὺ χάνουν ἀνθρώπους καὶ τὰ φορολογικὰ ἔσοδα μειώνονται.

8. Εἰδικὲς ἐπενδύσεις Δήμων-Συνεταιρισμῶν-Ἀσφαλιστικῶν Ταμείων καὶ Ἀσφαλιστικῶν Ἑταιρειῶν σὲ ἀκίνητα (ποὺ αὐξάνουν τὴν ἐθνικὴ παραγωγή) καὶ ἐναλλακτικὲς πηγὲς ἐνέργειας ἀξιοποιώντας τὸν πλοῦτο, ποὺ μᾶς «ἐπισκέπτεται», ἀλλὰ μέχρι τώρα, ἐνῷ τὸν βλέπουμε, ἀδιαφοροῦμε ἤ δὲν δραστηριοποιούμεθα συλλογικὰ ἀναλόγως.

9. Γιὰ τὴν γρήγορη μείωσι καὶ τὸν μηδενισμὸ τῆς ἀνεργίας ἐκτὸς τῶν ἄλλων μέτρων, εἰσάγουμε-θεσμοθετοῦμε τὴ μετατροπὴ τῆς ἐργασίας ἤ μέρους της σὲ μετοχικὸ κεφάλαιο ΕΠΕ καὶ ΑΕ.

10. Γιὰ τὴν ποιότητα καὶ ἀξιοπιστία τῆς παραγωγῆς καὶ τῶν ἐξαγωγῶν θεσμοθετοῦμε τὸν διαρκῆ διάλογο ἐθελοντῶν καὶ ἁρμοδίων ἀνὰ κλάδο παραγωγῆς χωρὶς πληρωμὴ συμμετοχῆς στὸ διάλογο ἀρκεῖ νὰ ὁρισθοῦν καὶ εἰδήμονες ἀνὰ προϊόν/ὑπηρεσία, ποὺ παράγεται ἤ μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ παράγεται στὴ χώρα.

11. Οἱ Δῆμοι μποροῦν μὲ σχέδιο καὶ εἰδικὲς ἐπενδύσεις νὰ μὴ χρειάζωνται Δημοτικοὺς φόρους μετὰ ἀπὸ 10 ἤ 15 ἤ 20 ἤ 25 χρόνια, ἄν ἀξιοποιήσουν τὸν ἥλιο, τὸν ἄνεμο, τὰ κύματα καὶ τὶς ἰδέες ὅλων. Ὅταν ὅλοι ἐργάζονται, ὅταν ὅλοι ἔχουν εἰδίκευσι, θὰ εὑρεθοῦν πολλοὶ τρόποι νὰ ἐπιτύχωμε ἀνάπτυξι μὲ ὑποστήριξι ὅλων.

12. Ὅλοι ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι: Ξεπουλᾶμε σὲ εὐτελιστικὲς τιμὲς γιὰ νὰ καρποῦνται ξένοι ἐπενδυτὲς τεράστιες ὑπεραξίες.
Ἀντιθέτως δόγμα ἐπιτυχημένων ἐπιχειρηματιῶν εἶναι, νὰ πωλᾶς ὅταν οἱ τιμὲς εἶναι πρὸς τὸ ζενὶθ καὶ νὰ ἀγοράζῃς ὅταν εἶναι πρὸς τὸ ναδίρ.

13. Μήπως ἡ προσπάθεια διογκώσεως τοῦ κινήματος τῶν ,,ἀγανακτισμένων,, πολιτῶν εἶναι καμουφλάρισμα κάποιων σχεδίων τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ παρασύρουν καὶ ἁγνοὺς ἀγωνιστές; Ἤ μήπως εἶναι μία ἔμμεσος προσπάθεια νὰ ξεθυμάνῃ ὁ Λαός, γιὰ νὰ διαιωνίζωνται οἱ ἀετονύχηδες, οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ τὰ «τρωκτικὰ» τῶν κομμάτων; Ὅμως ὁ ἀγῶνας τοῦ λαοῦ θὰ φέρῃ νέα δεδομένα, τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι γνωστὰ ἐκ τῶν προτέρων.

Ὡς γνωστόν, ὁ Bismark, ὅταν ἤθελε νὰ ἐκδώσῃ ἕνα νέο Νόμο καὶ νὰ ἐπιβάλλῃ ἀντιλαϊκὰ μέτρα, ἔστελνε διαλαλητὲς (ντελάλιδες) νὰ τὰ προαναγγείλουν.
Ἄν δὲν ἔβλεπε ἀντίδρασι τοῦ Λαοῦ, δὲν ἐπροχωροῦσε. Ἐπροχωροῦσε μόνον, ὅταν ἀντιδροῦσε καὶ ξεθύμανε ὁ Λαός (ὅπως τὸ ἡφαίστειο).

14. Ὑπάρχουν πολλὲς ἀκόμη ἑλληνικὲς καὶ λαϊκὲς θέσεις, ποὺ λέν «Τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα σήμερα εἶναι πολιτικό, πολιτιστικὸ καὶ διαρθρωτικό, ποὺ ζητεῖ καινοτομίες καὶ ὄχι διορθώσεις ἤ βελτιώσεις, ἀλλὰ τί φταῖν οἱ μισθοὶ καὶ οἱ συντάξεις καὶ οἱ ἄνεργοι; ».

15. Πότε καὶ πῶς ἡ Διεθνὴς Διαφάνεια θὰ ἀνεβάσῃ ἐκ τῶν ἔργων μας τὴν Ἑλλάδα εἰς τὴν πρώτη θέσι τοῦ παγκοσμίου πίνακα διαφάνειας; Πότε οἱ ἡγέτες τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι οἱ ΙΚΕΤΕΣ καὶ ὑπηρέτες τῶν ξένων θὰ κατανοήσουν ὅτι ἡ Διαφάνεια χρειάζεται καὶ τὴν Ἐθνικὴ Ἀνεξαρτησία, «ἐν τοῖς πράγμασι», ἀλλὰ καὶ Ἀνεξάρτητο Δικαιοσύνη καὶ Ἀνεξάρτητες Διοικήσεις καὶ Ἀνεξάρτητες Ρυθμιστικὲς Ἀρχές, ποὺ ἐπιλέγονται μὲ κλήρωσι μεταξὺ τῶν ἀρίστων, ὅπως διαπιστώνει ἀνεξάρτητο Σῶμα, ποὺ ἐπιλέγεται μὲ κλήρωσι μεταξὺ ἄμεμπτων πολιτῶν;

16. Πότε θὰ μάθουμε ἀναλυτικὰ ποῦ πῆγαν καὶ πῶς καὶ πότε τὰ ἀμύθητα ποσὰ ἀπὸ σχέδιο Μάρσαλ, ἀπὸ πακέτα Ντελόρ καὶ γιατὶ τελικὰ φθάσαμε ὡς ἐδῶ; Πότε καὶ γιατὶ ὑπῆρξε ἡ μεγαλύτερη κρεπάλη πόρων καὶ γιατὶ κάθε Εὐρώ δὲν πῆγε μόνο σὲ παραγωγικὴ ἀνάπτυξι;

17. Τί λέν τώρα οἱ ἁρμόδιοι γιὰ ὅ,τι εἶπε πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἡ κ. Ἄ. Ψαρούδα-Μπενάκη ὡς Πρόεδρος τῆς Βουλῆς;

18. Γιατί δὲν κατανοοῦν ὅλοι οἱ ἁρμόδιοι πὼς μόνο ἡ διαρκὴς αὔξησι τοῦ ΑΕΠ καὶ τῶν ἐξαγωγῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ διαγραφὴ τῶν τόκων ἀπὸ ἐπαχθῆ καὶ ἀπεχθῆ δάνεια σκοπιμότητας ἀνοίγουν νέους ὁρίζοντες στὴν Ἑλλάδα; Ποῦ πῆγαν ὅλα τὰ λεφτὰ τοῦ κάθε δανείου καὶ πόσα ἀπ᾿ αὐτὰ πῆγαν σὲ ἀνάπτυξι προϊόντων, ποὺ ἔχομε ἀνάγκη ἐμεῖς ἤ ἄλλοι λαοὶ γιὰ ἐξαγωγές;Ποιὲς ὑπηρεσίες παρέχονται, ἀλλὰ δὲν ἐντάσσονται στὸ ΑΕΠ καὶ γιατί; Τί λέει περὶ αὐτοῦ τὸ Ἐλεγκτικὸ Συνέδριο, τί τὸ Κοινοβούλιο καὶ τί ἡ Διεθνὴς Διαφάνεια/Ἑλληνικὸ τμῆμα;
19. Ἐν ὀλίγοις. Ὁ ΟΤΕ πληρώνει τηλέφωνα καὶ τί ποσά; Ἡ ΔΕΗ πληρώνει ρεῦμα; Καὶ γιατί δὲν φτιάχθηκε ἀκόμη ἡ Τράπεζα εἰδικοῦ σκοποῦ, γιὰ νὰ ἀντλῇ, ὅσα κεφάλαια μπορεῖ ἀπὸ τὴν ΕΚΤ μὲ 1% ἐπιτόκιο;
Γιατί δὲν διδαχθήκαμε μερικὰ πράγματα ἀπὸ τὴν κρίσι τοῦ 1932, τὶς ἀπόψεις τῶν τότε πολιτικῶν κομμάτων καὶ τῶν τότε Ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν, ποὺ δυστυχῶς ὡδήγησαν σὲ πτώχευσι;
Πῶς θὰ ἀποφύγουμε λοιπὸν Νέα Πτώχευσι, πῶς δὲν θὰ τρομοκρατεῖται ὁ Λαὸς ἀπὸ εἰδήσεις ἀφαιρέσεως δικαιωμάτων, μισθῶν καὶ συντάξεων; Καὶ πότε θὰ ἀξιοποιηθοῦν ὅλες οἱ ἰδέες τῶν Ἑλλήνων καὶ Φιλελλήνων; Τί θὰ ἔβλαπτε, ἐὰν ξαναδιδασκόταν καὶ στὸν Μυστρᾶ ἡ Ἑλληνικὴ Κλασσικὴ Παιδεία, καθὼς καὶ ἡ ἀνάρτησι τοῦ ὑψίστου πλεονεκτήματος, ποὺ ἄφησεν ὁ Ἰσοκράτης στὴν μητέρα πατρίδα, ἄν καὶ πέθανε ἐξόριστος στὰ 99 χρόνια ἡλικίας «Ἕλληνες εἰσίν οἱ τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας Μετέχοντες»;

20.Ἡ Χώρα τῶν Ὀρέων καὶ ὡραίων ἀνθρώπων καὶ τόπων χρειάζεται παντοῦ Νέον Λόγον, ἀλλὰ καὶ Νέες Σύραγγες.
Ἄς ἀρχίσουν οἱ μελέτες, ποὺ ἀπὸ τὸ 1909 σταμάτησαν γιὰ τὴν γραμμὴ Ἀμφιλοχία-Καρπενήσι-Λαμία.
Ἄς κατανοήσουν τὴν ἀνάγκη οἱ ἁρμόδιοι γιὰ τὸν ἄξονα Ἀστακοῦ-Ἀγρινίου-Σπερχειάδος-Λαμίας-Στυλίδος, ἀλλὰ καὶ τῆς Σύραγγος Προυσοῦ πρὸς Αἰτωλοακαρνανίαν.
Ἄς ἀρχίσουν οἱ μελέτες καὶ γιὰ τὶς σύραγγες ὀρεινῆς Ἀρκαδίας πρὸς Ἀροάνεια καὶ ἀπὸ ἐκεῖ εἰς Ἁγία Λαύρα.
Νέα Συνέδρια ἀπὸ Πανεπιστημιακοὺς καὶ εἰδήμονες, Κλήρου καὶ Λαοῦ, γιὰ τὴν διαρκῆ ἀνάπτυξι τῆς Χώρας γιὰ νὰ μὴ ξαναζήσουν ποτὲ οἱ ἐπερχόμενες γενεὲς ἀδιέξοδα καὶ νὰ μὴ θριαμβεύουν οἱ Ἕλληνες μόνο εἰς τὸ Ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ σ᾿ ὅλη τὴν Ἑλλάδα.

21. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΤΕ
Κλείνοντας δηλώνομε, ὅτι ἐμεῖς οὔτε κάνομε, οὔτε συμμετέχουμε σὲ μνημόσυνα δικαιωμάτων Ἑλλήνων πολιτῶν, γιατὶ ὑπάρχουν τρόποι ἀποκαταστάσεώς των.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *