ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 47 -ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΑΣ

 


Πρὸς
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
12.3.2011
Εὐχόμενος ὁλόψυχα τὴν εὐχὴ τοῦ Κυρίου νὰ ἔχετε ἐσεῖς καὶ οἱ οἰκογένειές σας ὑγεία καὶ εὐημερία.

Ἔλαβα απὸ σᾶς τὴν ἀποστολὴ τῆς Φωτεινῆς Γραμμῆς, μὲ τὸ ὑψηλὸ καὶ πνευματικὸ περιεχόμενό της, ποὺ γιὰ μᾶς εἶναι μιὰ μεγάλη ἐνίσχυσι, διότι ζοῦμε μέσα σὲ μιὰ πόλι, ἡ ὁποία εἶναι ἐξ ὁλοκλήρου ρωμαιοκαθολικὴ καὶ αὐτὲς οἱ κατὰ καιροὺς ἐπικοινωνίες μαζί σας διὰ μέσῳ τοῦ περιοδικοῦ, μᾶς βοηθᾶνε γιὰ νὰ μάθωμε ὅτι καὶ σὲ ἄλλα μέρη ὑπάρχουν Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.
Ὅλα αὐτὰ μᾶς ἐνισχύουν καὶ μᾶς ἐπιτρέπουν παρ᾿ ὅλων τῶν δυσκολιῶν μας νὰ βιώνωμε τὴν πίστι μας.

Μὲ ἀγάπη Χριστοῦ

π. Δαυίδ Μάριο
Ἀπο τὴν Μεντεγίν πόλιν τῆς Κολομβίας.
NOTIOΣ AMEPIKH

 

 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ

 

 

 

Ἀγαπητοί μου καὶ Ἀξιότιμοι
Ἐν Παλαιοχωρίῳ Λέσβου 6/4/2011

…Μὲ ἄφατον συγκίνησιν, διάβασα, ὅτι, Θεϊκῷ Φωτισμῷ, διαθέτετε τὸν «θεμέλιον λίθον» γιὰ τὴν ἔναρξιν τοῦ, ἐπὶ 190 ἔτη, ἀναβαλλομένου καὶ ἐν πολλοῖς ξεχασμένου Ἔργου τῆς Ἀνεγέρσεως Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, τοῦ ὑποσχεθέντος πρὸς τὸν Θεόν (ΤΑΜΑΤΟΣ) ὑπὸ τοῦ Θρυλικοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως καὶ τῶν λοιπῶν Ὁπλαρχηγῶν καὶ Ἀγωνιστῶν τοῦ Ἀθάνατου 1821… μὲ τὴν ἐν λόγῳ ἐνέργειάν Σας, σώζετε κατὰ κάποιον τρόπον τὴν ἀξιοπιστίαν τῶν ὑποσχεθέντων (Τάματος) τῶν Πρωτεργατῶν-Ἀγωνιστῶν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, ἅπαξ καὶ οἱ μετέπειτα χρηματίσαντες καὶ καταστάντες Ἄρχοντες τοῦ Τόπου (ἀναλώμασι τῶν Ἀγώνων τῶν Πτωχῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ ΄21) εἴτε ἀμέλησαν, εἴτε ἀδιαφόρησαν, οἱ δὲ σημερινοί, ἐκτὸς ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων, ποὺ πρέπει κανεὶς νὰ τοὺς «βγάζει τὸ καπέλο του», περὶ ἄλλα τυρβάζουν: νὰ αὐξήσουν τὶς καταθέσεις τους στὶς Τράπεζες, νὰ κτίζουν νέους «Παρθενῶνες» (τεμένη καὶ τζαμιά) καὶ νὰ «καραδοκοῦν» νὰ σκοντάψῃ ὁ «Ἀντίπαλος» καὶ ν΄ ἀνακράξουν «ΩΧΑ», ὅπως ὁ ζευγάς στὰ βόδια του.
Τιμὲς κι εὐχαριστίες ἀνήκουν καὶ σ᾿ ὅλους, μέχρι στιγμῆς, Σεβασμιωτάτους Ἀρχιερεῖς τοὺς ἀναφερθέντας ἐγγράφως πρὸς τὴν Δ.Ι. Σύνοδον πρὸς ἀναγραφὴν τοῦ θέματος, ἀποδοχῆς τῆς εὐγενεστάτης Προσφορᾶς-Δωρεᾶς Σας, στὴν ἡμερησίαν Διάταξιν πρὸς λῆψιν ἀποφάσεων- γιὰ τὰ περαιτέρω. Ἄς ἐλπίσουμε, ὅτι ἡ Μεγίστη Πλειοψηφία τῶν Ἱεραρχῶν μας θὰ ἀνταποκριθῇ θετικά- διότι ἄν- ὁ μὴ γένοιτο- ἀδιαφορήσουν ἐξ ἰδιοτελῶν λόγων, μετὰ μεγίστης λύπης μας θ᾿ ἀναφωνήσωμε ὄχι πλέον «Ἑἀλω ἡ Πόλις» ἀλλὰ «Ἑάλω ἡ Ἑλλάς» ἅπαξ κι ὄχι μόνον θὰ ἐπαληθευθῇ ἡ πεσσιμιστικὴ φράσις ὅτι «κάτι σάπιο ὑπάρχει στὸ Βασίλειο Δανιμαρκίας», ἀλλὰ καὶ θ᾿αναβαθμισθῇ» μὲ τὴν φράσιν ὅτι «Τίποτα τὸ γερὸ δὲν ὑπάρχει στὴν Ἑλληνικὴ Δημοκρατία»…

Μετ᾿ ἐξαιρέτου τιμῆς
Ἀπόστ. Ἰ. Ἀποστόλου
(Λόγῳ περιωρισμένου χώρου ἐδημοσιεύθη ἀπόσπασμα τῆς θερμῆς ἐπιστολῆς τοῦ ἀγαπητοῦ κ. Ἀποστόλου Ἰ. Ἀποστόλου).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *