ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 – ΣΚΟΠΟΙ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΑΣ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Σεβασμιώτατε Ἄκκρας κ. Γεώργιε, ἐκπρόσωπε τοῦ Πατριάρχου τῆς Ἀλεξανδρείας!
Ἐκπρόσωπε τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας!
Σεβαστοὶ πατέρες!
Ἀξιότιμε Κύριε πρώην Πρωθυπουργέ!
κύριε Ὑπουργέ, ἀξιότιμε κ. Μιχάλη Χαραλαμπίδη,
ἐκπρόσωποι τῆς Κυβερνήσεως, τῆς Ἀντιπολιτεύσεως καὶ διαφόρων κομμάτων!
πρέσβεις καὶ διπλωματικοὶ ἐκπρόσωποι φίλων χωρῶν!
σεβαστοὶ τέως Πρόεδροι τῆς Ἀκαδημίας καὶ κύριοι Ἀκαδημαϊκοί!
κύριε τέως Πρόεδρε τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ κύριοι Ἀρεοπαγῖται!
Ἐκπρόσωπε τοῦ Διοικητοῦ τῆς Σχολῆς Εὐελπίδων!
Ἄξιοι Στρατηγοὶ καὶ Ἀνώτατοι Ἀξιωματικοὶ τῶν τριῶν ὅπλων καὶ τῆς Ἀστυνομίας!
κύριοι Καθηγηταὶ καὶ Πρόεδροι κοινωνικῶν φορέων!

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοί!

Δόξα τῷ Θεῷ, ποὺ συναντώμεθα καὶ πάλι νὰ ἀνταλλάξωμεν θερμὰς εὐχὰς διὰ εἰρηνικόν, ὑγιὲς καὶ προπαντὸς πνευματικῶς καρποφόρον τὸ 2011.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἐκ βάθους καρδίας ὅλους διὰ τὴν τιμήν, ποὺ μᾶς ἐκάνατε, νὰ ἔλθετε καὶ νὰ κατακλύσετε τὴν μεγάλην αἴθουσαν καὶ τὸν λίαν εὐρύχωρον προθάλαμον.

Εὐχαριστοῦμεν θερμότατα τὸν Πρόεδρον καὶ τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ φιλοξένου Πολεμικοῦ Μουσείου μετὰ τῶν συνεργατῶν των καὶ διὰ τήν, ἐφέτος, διάθεσιν τῶν χώρων του.

Εὐχαριστοῦμεν τὴν διδασκάλισσαν κ. Χαρὰν Νικοπούλου, ἡ ὁποία, ταπεινόφρων οὖσα, ἠρνήθη τὴν πρότασίν μας νὰ τὴν βραβεύσωμεν ὡς σύγχρονον «Μπουμπουλῖνα», ἀγωνιζομένην διὰ τὰ αἰώνια ἰδανικὰ τῆς φυλῆς μας, Θρησκείαν, Πατρίδα καὶ Οἰκογένειαν, καὶ μᾶς ἐπρότεινε νὰ μᾶς ὁμιλήσῃ. Ἐδέχθημεν ἀσμένως τὴν τιμὴν νὰ εἶναι ἡ κυρία ὁμιλήτρια εἰς τὴν ἐφετεινήν μας πολιτιστικὴν ἐκδήλωσιν. Τέτοιοι πρέπει νὰ εἶναι οἱ ἐκπαιδευτικοί μας: εὐσυνείδητοι, ἰδεολόγοι λειτουργοὶ καὶ ὄχι ψευδοδιανοούμενοι, παραχαράσσοντες τὴν Ἱστορίαν, ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ κλαδικῶν τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης ὀλιγαρχίας, οὔτε νὰ ἔχουν ὡς σκοπόν των νὰ διδάσκουν τοὺς μαθητὰς νὰ συνδικαλίζωνται, νὰ κάμνουν καταλήψεις καὶ χαοτικὰ συλλαλητήρια.

Εἶναι δὲ μέγιστον αἶσχος τὸ «Παρατηρητήριον Ἑλσίνσκι» νὰ ἔχῃ τὸ θράσος καὶ νὰ διαμαρτύρεται, ἐπειδὴ ἡ Ἀκαδημία ἐτίμησε τὴν σύγχρονον «Μπουμπουλῖνα», κ. Χαρὰν Νικοπούλου.

Ἐπίσης εὐχαριστοῦμεν θερμῶς τὸ «Ὀργανικὸν Συγκρότημα» τοῦ κ. Γεωργίου Δαλιάνη «Πανελλήνιος σύλλογος φίλων γνησίου δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, τοῦ χοροῦ καὶ τῆς παραδόσεως Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ» καὶ τὸ συγκρότημα «Αὐλός», οἱ ὁποῖοι ἀνιδιοτελῶς προσεφέρθησαν νὰ μᾶς ψυχαγωγήσουν καὶ νὰ μᾶς μεταρσιώσουν.

Ἰδιαιτέραν μνείαν κάνομεν καὶ εἰς τοὺς εὐλαβεῖς ἀδελφούς, ποὺ ἐταξίδεψαν ἀπὸ τὴν Ἀκράταν Ἀχαΐας μὲ τὸν ἐφημέριον των, πατέρα Σωτήριον Κόσκορην, διὰ νὰ εἶναι ἀπόψε μαζί μας καθὼς καὶ πολλοὺς ἄλλους ἀπὸ τὴν ὑπόλοιπον Ἑλλάδα.

Τὰς ἑκατοντάδας ἄλλας προσωπικότητας, αἱ ὁποῖαι λαμπρύνουν ἀπόψε τὴν μεγάλην ἐκπολιτιστικήν μας βραδιάν, ἀναγκαζόμεθα, δυστυχῶς, νὰ μὴ τὰς προσφωνήσωμεν ἰδιαιτέρως, διότι ἤδη τὸ πρόγραμμα εἶναι λίαν ἐπιβεβαρημένον.

Δυστυχῶς ἐμεῖς δὲν ἔχομεν χρήματα καὶ ἐν γένει τὰς δυνατότητας νὰ πραγματοποιῶμεν συχνὰ ἐκπολιτιστικὰς ἐκδηλώσεις, ὁπότε καὶ τὰ προγράμματα μας θὰ ἦσαν τὸ πολὺ μιᾶς ὥρας. Ἀναγκαζόμεθα νὰ ἔχωμεν πολλὰ προγράμματα τὴν ἰδίαν βραδιὰν καί, ὡς ἐκ τούτου, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναφερθῶ ἀπόψε λίαν ἐκτενῶς εἰς τοὺς σκοπούς, δραστηριότητες καὶ προοπτικὰς τῶν φορέων μας:

Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»,
Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
Περιοδικόν μας «Φωτεινή Γραμμή»
καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

Ὅμως, διὰ λόγους οἰκονομίας χρόνου θὰ ἀναγκασθῶ νὰ περιορίσω τὴν ὁμιλίαν μου εἰς τὸ 1/3 τοῦ ἀπαιτουμένου χρόνου.

Ὅπως θὰ ἔχετε ἐνημερωθῆ ἀπὸ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, ἐμεῖς ὄχι μόνον δὲν συμπεριλαμβανόμεθα εἰς αὐτούς, ποὺ λαμβάνουν χορηγίας, ἀλλὰ οὔτε κἄν εὐήκοον οὖς εὑρίσκομεν ἀπὸ τοὺς ἰθύνοντας. Τὰς πολλὰς δεκάδας ἑκατομμύρια εὐρὼ τὰ δίδουν εἰς τοὺς «ἡμετέρους», οἱ ὁποῖοι συσπειρώνονται καὶ ἱδρύουν τὰς περιβοήτους Μ.Κ.Ο. καὶ «ροκανίζουν» τεράστια ποσὰ ἀπὸ τὸν κρατικὸν προϋπολογισμόν, τοὺς «χοροὺς» τῶν δεκάδων καὶ ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων εὐρὼ τῶν διαφόρων κρατικῶν φορέων, καθὼς καὶ φορέων τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

Ἀντιθέτως ἐμεῖς, ἐπειδὴ λέγομεν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των καὶ στηλιτεύομεν τὸ κακόν, ὁποθενδήποτε καὶ ἄν προέρχεται, γινόμεθα ἄκρως ἀνεπιθύμητοι, καὶ ἀντὶ χορηγιῶν, τὰς ὁποίας θὰ διεχειριζώμεθα μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν, ὑφιστάμεθα κατατρεγμούς…

 

ΠΡΩΤΟΝ Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος

πασχίζων πάντοτε νὰ δρᾷ μὲ ἀπόλυτον διαφάνειαν, συνεχίζει νὰ δραστηριοποιῆται διὰ ἀνακούφισιν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας πρὸς δόξαν Θεοῦ. Μέχρι τώρα ἔχομεν ἀποστείλει, ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, ἄνω τῶν 60.000 τόννους φαρμάκων, τροφίμων, ἱματισμοῦ, κλινοσκεπασμάτων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν πρώτης ἀνάγκης. Προσφάτως δραστηριοποιούμεθα κυρίως εἰς τὴν Ἑλλάδα (πυροπαθεῖς, πλημμυροπαθεῖς, πολυτέκνους οἰκογενείας, στέγας ἀγάπης, γηροκομεῖα, ὀρφανοτροφεῖα καὶ λοιπά, ὅπου ἀποδεδειγμένως κάμουν σπουδαιότατον ἔργον καὶ ἔχουν ἐλαχίστους πόρους. Διότι καὶ ἐδῶ, δυστυχῶς, ὑπάρχουν χιλιάδες ἐνδεεῖς Ἕλληνες καὶ ἐπιβάλλεται νὰ ἐνδιαφερώμεθα πρῶτον διὰ τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως καὶ μετὰ διὰ τοὺς ἄλλους, διότι: «Εἰ δέ τις τῶν ἰδίων καὶ μάλιστα τῶν οἰκείων οὐ προνοεῖ, τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν ἀπίστου χείρων». (Α΄Τιμ. 5, 8).

 

ΔΕΥΤΕΡΟΝ

Τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν θηριομαχεῖ κυριολεκτικῶς πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν, ἀγωνιζόμενον καυτηριάζον τὸ κακόν, καὶ ἐπαινοῦν τὸ καλόν. Εὐτυχῶς οἱ ἔχοντες πνευματικὰ ἐνδιαφέροντα ἐνθουσιάζονται μὲ τὸ ἔργον μας ἀλλὰ καὶ λυποῦνται σφόδρα διὰ τὸν συστηματικὸν παραγκωνισμόν μας, ποὺ ἀποβλέπει εἰς τὴν ἐξουθένωσίν μας, καὶ συμπάσχουν.

Τὸ Ι.Π.Η.Π.Α. ἀγωνίζεται πρῶτον διὰ δικαιοσύνην καὶ μετὰ διὰ ἐλεημοσύνην, κυρίως εἰς τὸν πνευματικὸν τομέα. Αὐτὴν τὴν ἐλεημοσύνην τὴν ἔχομεν μεγίστην ἀνάγκην, ὄχι μόνον οἱ ὑλικὰ ἐνδεεῖς, ἀλλά, κυρίως, οἱ ὑλικῶς εὐημεροῦντες ἄνθρωποι τῆς ὑπερκαταναλωτικῆς κοινωνίας…

Ἀγωνιζόμεθα διὰ τὴν πνευματικὴν ἀναγέννησιν τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ τοῦ κάθε συνανθρώπου μας, τὴν ἀναστήλωσιν τῶν καταρρακωθέντων καὶ ἀποδομηθέντων ἀνεκτιμήτων ἠθικῶν ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ἐνάντια εἰς τὴν πνευματικὴν ραστώνην καὶ ἀβελτηρίαν, φιλαυτίαν, ἀπληστίαν, φιλοτομαρισμόν, ὑπερευημερίαν, πλουτισμὸν καὶ τὸ «βόλεμα» τοῦ συρφετοῦ τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων εἰς βάρος τοῦ συνόλου. Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ ἐπέλθῃ ἡ κοινωνικὴ γαλήνη, ἡ ἁρμονία καὶ ἡ εὐημερία τῶν πολλῶν, διὰ νὰ ὑπάρξῃ πρόοδος, εἰρήνη καὶ πραγματικὴ δημοκρατία εἰς τὴν ἑλληνικὴν κοινωνίαν καὶ εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα.

Μόνον τοιουτοτρόπως θὰ δυνηθῶμεν νὰ ἀναγεννηθῶμεν πνευματικῶς καὶ νὰ καταργήσωμεν τὴν ἐπικρατοῦσαν κοινωνίαν τῆς ζούγκλας καὶ νὰ δημιουργήσωμεν μίαν ὀρθῶς συντεταγμένην κοινωνίαν καὶ ἕν χρηστὸν κράτος, κράτος δικαίου.

Δυστυχῶς ὅμως καὶ τὸ Ἵδρυμά μας ὄχι μόνον δὲν τυγχάνει οὐδεμιᾶς οἰκονομικῆς ἐνισχύσεως, ἀλλά, ἀντιθέτως, παραγκωνίζεται συστηματικῶς. Ἰταμά, ὅμως, ἀνθρωπάκια, τὰ ὁποῖα διετέλεσαν ἀκόμη καὶ πρωθυπουργοὶ καὶ συνέβαλον τὰ μέγιστα εἰς τὴν καταρράκωσιν τῶν ἀνεκτιμήτων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας καὶ ἐσχάτως συνέβαλαν εἰς τὴν οἰκονομικὴν κρίσιν, συστήνουν Ἱδρύματα διὰ τὴν ὑστεροφημίαν των καὶ οὕτω νοσφίζονται τεράστια ποσὰ ἀπὸ τὸν κρατικὸν προϋπολογισμὸν καὶ λοιπὰς πηγὰς τοῦ Ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

Συνειρμικῶς ἔρχονται εἰς τὴν μνήμην οἱ λίαν ρεαλιστικοὶ στίχοι τοῦ ποιητοῦ μας Γεωργίου Σουρῆ, ὁ ὁποῖος πρὸ 120 ἐτῶν εἶχε γράψει μεταξὺ τῶν ἄλλων:

Ποιὸς εἶδε κράτος λιγοστὸ
σ᾿ὅλη τὴ γῆ μοναδικό,
ἑκατὸ νὰ ἐξοδεύῃ
καὶ πενήντα νὰ μαζεύῃ;
Νὰ τρέφῃ ὅλους τοὺς ἀργούς,
νἄχῃ ἑπτὰ Πρωθυπουργούς,
ταμεῖο δίχως χρήματα
καὶ δόξης τόσα μνήματα;
Νἄχῃ κλητῆρες γιὰ φρουρὰ
καὶ νὰ σὲ κλέβουν φανερά,
κι ἐνῷ αὐτοὶ σὲ κλέβουνε
τὸν κλέφτη νὰ γυρεύουνε;
* * *
Κλέφτες φτωχοὶ καὶ ἄρχοντες μὲ ἅμαξες καὶ ἄτια,
κλέφτες χωρὶς μία πῆχυ γῆ καὶ κλέφτες μὲ παλάτια,
ὁ ἕνας κλέβει ὄρνιθες καὶ σκάφες γιὰ ψωμὶ
ὁ ἄλλος τὸ ἔθνος σύσσωμο γιὰ πλούτη καὶ τιμή.
* * *
Ὅλα σ᾿ αὐτὴ τὴ γῆ μασκαρευτῆκαν
ὀνείρατα, ἐλπίδες καὶ σκοποί,
οἱ μοῦρες μας μουτσοῦνες ἐγινῆκαν
δὲν ξέρομε τί λέγεται ντροπή.
* * *
Ὁ Ἕλληνας δυὸ δίκαια ἀσκεῖ πανελευθέρως,
συνέρχεσθαί τε καὶ οὐρεῖν εἰς ὅποιο θέλει μέρος.
* * *
Χαρὰ στοὺς χασομέρηδες! χαρὰ στοὺς ἀρλεκίνους!
σκλάβος ξανάσκυψε ὁ ρωμιὸς καὶ δασκαλοκρατιέται.
* * *
Γι᾿αὐτὸ τὸ κράτος, ποὺ τιμᾶ τὰ ξέστρωτα γαϊδούρια,
σικτὶρ στὰ χρόνια τὰ παλιά, σικτὶρ καὶ στὰ καινούργια!
* * *
Καὶ τῶν σοφῶν οἱ λόγοι θαρρῶ πὼς εἶναι ψώρα,
πιστὸς εἰς ὅ,τι λέγει κανένας δὲν ἐφάνη…
αὐτὸς ὁ πλάνος κόσμος καὶ πάντοτε καὶ τώρα,
δὲν κάνει ὅ,τι λέγει, δὲν λέγει ὅ,τι κάνει.
* * *
Σουλούπι, μπόϊ, μικρομεσαῖο,
ὕφος τοῦ γόη, ψευτομοιραῖο.
Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,
λίγο μαγκούφης, λίγο μουρντάρης.
Σπαθὶ ἀντίληψη, μυαλὸ ξεφτέρι,
κάτι μισόμαθε κι ὅλα τὰ ξέρει.
Κι ἀπὸ προσπάππου κι ἀπὸ παπποῦ
συγχρόνως μποῦφος καὶ ἀλεποῦ.
* * *
Καὶ ψωμοτύρι καὶ γιὰ καφὲ
τὸ «δὲ βαρυέσαι» κι «ὢχ ἀδερφέ».
Ὡσὰν πολίτης, σκυφτὸς ραγιᾶς
σὰν πιάσει πόστο: δερβεναγᾶς.
Θέλει ἀκόμα -κι αὐτὸ εἶναι ὡραῖο-
νὰ παριστάνει τὸν εὐρωπαῖο.
Στὰ δυὸ φορώντας τὰ πόδια πού ῾χει
στό ῾να λουστρίνι, στ᾿ ἄλλο τσαρούχι.
* * *
Δυστυχία σου Ἑλλάς, μὲ τὰ τέκνα ποὺ γεννᾶς.

Ὦ Ελλάς, ἡρώων χώρα, τί γαϊδάρους βγάζεις τώρα;
* * *
________________________________________

Οἱ στίχοι αὐτοὶ ἔχουν, δυστυχῶς, ἀπόλυτον ἐφαρμογὴν καὶ σήμερα.

Ἐπαναλαμβάνομεν, ὅτι κανονικῶς τὸ μόνον Ἵδρυμα πολιτικῶν, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχῃ, εἶναι τὸ διὰ τὸν ἀνεπανάληπτον Ἐθνάρχην-Κυβερνήτην ἀείμνηστον Ἰωάννην Καποδίστριαν, τὸν ὁποῖον ἐδολοφόνησαν οἱ Ἄγγλοι μὲ ὄργανά των ἀνεγκεφάλους Ἕλληνας. Ἐνῷ δὲ τὸ Foreign Office μετὰ παρέλευσιν 30 ἐτῶν ἀνοίγει ὅλους τοὺς ἀπορρήτους φακέλλους του, διὰ τὸν Ἰωάννην Καποδίστριαν ἀκόμη καὶ μετὰ παρέλευσιν 180 ἐτῶν δὲν τοὺς ἄνοιξε…
Ὁ δημοσιογράφος Χατζάρας, ποὺ ἔφερε εἰς τὸ φῶς τὸ ἐν λόγῳ θέμα, ἀπελύθη τὴν ἑπομένην ἡμέραν…

Ἡ ἀνεκτίμητος διοικητική του ἱκανότης εἰς τὰ Ἑπτάνησα καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὴν Ἑλβετίαν προεκάλεσαν τὸν θαυμασμὸν τοῦ Τσάρου, ὁ ὁποῖος τὸν ἐπεστράτευσεν ὡς Ὑπουργόν του ἐπὶ τῶν Ἐξωτερικῶν. Ἐκτενέστερον περὶ Καποδίστρια δύνασθε νὰ δῆτε εἰς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν», τεύχη 13 (σελ. 10-34) καὶ 42 (σελ. 38-65).

Ἀπόψε ρίχνομεν τὸ σύνθημα: Εἰς ὅλας τὰς Σχολὰς Πολιτικῶν Ἐπιστημῶν νὰ ἱδρυθοῦν ἕδραι ἐπ’ὀνόματι ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ, κατ’ἀρχὴν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ μετὰ εἰς ὅλα τὰ Πανεπιστήμια τῆς Ὑφηλίου.

Αὐταὶ αἱ ἕδραι ἀρχικῶς, καὶ κατόπιν αἱ Σχολαί, πρέπει νὰ ἀναδειχθοῦν πρότυπα ἀνὰ τὴν Ὑφήλιον. Εἶναι μέγιστον αἶσχος διὰ τῆς ἐπικρατούσης ἀναξιοκρατίας καὶ φαυλοκρατίας νὰ μὴ πρωτεύῃ οὔτε μία Φιλοσοφικὴ ἤ μία Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Ἑλλάδος, παρ᾿ ὅλον ὅτι ἐμεῖς ἔχομεν τὰς ἀνεκτιμήτους πηγάς-ἀνεξαντλήτους δεξαμενὰς τῶν ἀρχαίων ἑλλήνων φιλοσόφων, τῆς Θεολογίας, τῶν ἁγίων Πατέρων, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, δηλαδὴ τὴν συγγραφὴν τῆς Καινῆς Διαθήκης εἰς τὴν ἑλληνικήν, καθὼς καὶ τὴν μετάφρασιν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ὑπὸ τῶν ἑβδομήκοντα σοφῶν εἰς τὴν ἑλληνικὴν γλῶσσαν, διὰ τοὺς Ἑβραίους τῆς διασπορᾶς.

Τὸ ἐπικρατοῦν αὐτὸ ἁμαρτωλὸν κατεστημένον ἀναγκάζει πληθώραν ἀξίων νέων ἐπιστημόνων νὰ «παίρνουν τὰ μάτια τους», νὰ μεταναστεύουν καὶ νὰ ἀναδεικνύωνται εἰς τὸ Ἐξωτερικόν.

Ἄς ἀγωνισθῶμεν, λοιπόν, παντοιοτρόπως διὰ τὴν κατάργησιν τῆς ἀναξιοκρατίας καὶ φαυλοκρατίας, διὰ νὰ ἀναδειχθοῦν εἰς τὴν Ἑλλάδα μας πρωταθληταὶ καὶ ἀθληταὶ τοῦ πνεύματος καὶ νὰ μᾶς ἐκτιμήσουν οἱ ξένοι δι’αὐτὰς τὰς ἀρετὰς καὶ νὰ μὴ μᾶς θεωροῦν ὡς πρώτους εἰς τὴν διαφθοράν.

 

ΤΡΙΤΟΝ

Τὸ Σωματεῖον «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους» ἀγωνίζεται νὰ συνειδητοποιήσωμεν ὅλοι οἱ Ἕλληνες καὶ νὰ πραγματοποιήσωμεν τὴν ἱερὰν ὑπόσχεσιν τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖοι συνησπίσθησαν καὶ ὠργανώθησαν νὰ ἀγωνισθοῦν διὰ τὴν ἀποτίναξιν τοῦ ἀνυποφόρου μωαμεθανικοῦ ζυγοῦ, ἔχοντες ὡς κύριον ὅπλον των τὴν ἀκράδαντον πίστιν των εἰς τὸν Σωτῆρα Χριστὸν καὶ ὡς δόγμα των, «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν, γι’ αὐτὰ τὰ δύο πολεμῶ καὶ ἄν δὲν τὰ ἀποκτήσω, τὶ μὲ ὠφελεῖ καί ἄν ζήσω;».

Κατὰ τὴν εἴσοδόν σας σᾶς ἐδωρήσαμε, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ περιοδικὰ καὶ βιβλία μας, ὅπου ἀναφέρονται καὶ αἱ διάφοραι δραστηριότητες καὶ προοπτικαί μας, καὶ ἕν Προσχέδιον διὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους μὲ σύντομον ἱστορικόν.

Ὁ θαρραλέος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος ἀπέστειλεν προσφάτως ἐγκύκλιον ἐπιστολήν του καὶ ὑπόμνημα πρὸς ὅλους τοὺς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας καὶ τοὺς προτρέπει ὅλοι νὰ ἀπευθύνουν ἔκκλησιν πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον καὶ τὸν Μακαριώτατον νὰ πρωτοστατήσῃ ἡ Ἐκκλησία, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους ἡ ἱερὰ ὑπόσχεσις τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας. Ἱδρυόμενος ὁ Ναὸς τοῦ Τάματος εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος θὰ δεσπόζῃ ὅλων τῶν λόφων τῆς Ἀττικῆς καὶ θὰ εἶναι μία νέα «Ἁγία Σοφία», μνημεῖον δοξολογίας, εὐχαριστίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Σωτῆρα Χριστόν.

Ἤδη τὰ ὀστᾶ τοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας «θὰ τρίζουν», διότι ἐπὶ 180 ἔτη ὑπήρξαμεν ἐπιλήσμονες τῆς ἱερᾶς ὑποσχέσεως τῶν ἀξίων προγόνων μας καὶ θὰ βοοῦν: «Ἀνάθεμα εἰς τοὺς ἀναξίους ἀπογόνους μας, διότι ἐμεῖς ἐκάναμε τὰ κορμιά μας ,,κόσκινο,, ἀπὸ τὰ βόλια τῶν ἐχθρῶν διὰ νὰ ἐκδιώξωμε μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιάδες μωαμεθανῶν ἀπὸ τὴν πατρίδα μας, καὶ οἱ ἀπόγονοί μας ἔπεσαν θύματα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἐπέτρεψαν τὴν εἰσβολήν-ἐπιδρομὴν ἀλλοφύλων, κυρίως Μωαμεθανῶν, πολλαπλασίων ἀπὸ ὅσους ἐμεῖς ἐδιώξαμε»…

Ὅλοι αὐτοὶ οἱ παράνομοι ἀλλόφυλοι εἰσβολεῖς, ποὺ τὴν εἴσοδον των ὀργανώνουν «οἱ φίλοι» μας Τοῦρκοι, νομιμοποιοῦνται καὶ ἑλληνοποιοῦνται διὰ νὰ ἐπιτευχθοῦν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ εἶναι: «Μόνον ἐὰν ἀφελληνίσωμεν καὶ ἀποχριστιανίσωμεν τοὺς Ἕλληνας, θὰ ἐπιτύχωμεν τὸν σκοπόν μας, ἀρχικῶς εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ ἐν συνεχείᾳ εἰς τὰ λοιπὰ ἔθνη»…

 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

εἶναι, ὡς γνωστόν, τὸ ὄνομα τοῦ αἰτηθέντος Ραδιοφωνικοῦ καὶ Τηλεοπτικοῦ Σταθμοῦ, ποὺ ἐδῶ καὶ 22 ὁλόκληρα ἔτη ἀγωνισθήκαμε νὰ ἔχωμε, ἀλλὰ τὰ ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅπως ἐγράψαμε καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ», τεῦχος 38, σελ. 10, δὲν μᾶς ἔδωσαν συχνότητας, διὰ νὰ ἐκπέμπωμεν καὶ νὰ ἀναφερώμεθα εἰς ὅλα τὰ ἐνδιαφέροντα τῆς ζωῆς, νὰ ἐπαινῶμεν τὸ καλὸν καὶ νὰ στηλιτεύωμεν τὸ κακόν, νὰ ἀφυπνίζωμεν καὶ νὰ μὴ «ἀφιονίζωμεν» τοὺς Ἕλληνας, νὰ ψυχαγωγῶμεν καὶ νὰ μὴ ἐκμαυλίζωμεν ἰδίως τὴν νεολαίαν. Οὕτω, τὰ ἀγορασθέντα μηχανήματά μας «σαπίζουν» ἐπὶ 22 συναπτὰ ἔτη, διότι τὸ κατεστημένον ἔχει ἐντολὴν νὰ ὑπάρχουν μόνον «χαζοκούτια», νὰ ἐκμαυλίζουν καὶ νὰ μὴ καλλιεργοῦν τὴν πνευματικὴν ἀναγέννησιν τῆς κοινωνίας…

Τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» ἀποστέλλομεν εἰς 30.000 δημοσίας καὶ ἰδιωτικὰς βιβλιοθήκας ἀνὰ τὴν ὑφήλιον καὶ ἔχει προκαλέσει τὸν θαυμασμὸν καὶ τὸν ἔπαινον ὄχι μόνον τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου, καθὼς καὶ χιλιάδων ἄλλων προσωπικοτήτων τοῦ Ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

ΠΕΜΠΤΟΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ www.fotgrammi.gr
Ἐκτὸς τῶν κειμένων τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή», ποὺ ἀναρτοῦμεν εἰς τὸ διαδίκτυον, ἀγωνιζόμεθα νὰ ἀναρτῶμεν καὶ ἄλλα θέματα ἐνδιαμέσως. Πρέπει τὴν ἱστοσελίδα μας νὰ τὴν διαδίδωμεν παντοῦ, ἰδίως εἰς τοὺς νέους ἀνθρώπους, διὰ νὰ «ἀποτοξινώνωνται» ἀπὸ τὰ «χαζοκούτια» καὶ τὰς αἰσχρὰς ἱστοσελίδας.

Πολλὰ θέματα τῆς ἱστοσελίδος μας τυγχάνουν εὐρείας δημοσιότητος.
Παραδείγματος χάριν εἴχαμε κοινοποιήσει πρὸ διετίας εἰς τὸ περιοδικόν μας (τεῦχος 33, Δεκέμβριος 2008, σελ. 79) τὴν ἰδέαν νὰ μὴ μετατραπῇ τὸ πρώην Ἀερόδρομιον τοῦ Ἑλληνικοῦ, ἡ βάσις Ἀεροπορίας καὶ ἡ Ἀμερικανικὴ βάσις εἰς «Μητροπολιτικὸν Πάρκον», ἀλλὰ ἕν μέρος τῆς πανάκριβης αὐτῆς ἐκτάσεως νὰ ἐκποιηθῇ ἀπὸ μίαν ἀδέκαστον ἐκλεγομένην ἐπιτροπὴν διὰ κληρώσεως μεταξὺ ἐντίμων ἀνθρώπων ἀπὸ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα, διὰ νὰ μὴ εἶναι ὄργανα τῶν κομματικῶν παρατάξεων τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης «κλίκας». Μὲ τὰ τεράστια ἔσοδα, ποὺ θὰ προέκυπταν, θὰ ἐγένοντο ὑποδομαὶ εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα, ἰδίως εἰς τὴν δυτικὴν Ἀττικήν. Αὐτὸ ὅμως, δὲν εὑρῆκε οὐδεμίαν ἀνταπόκρισιν καὶ δὲν ηὐδοκίμησεν. Ἀκόμη καὶ οἱ Δήμαρχοι καὶ ὁ Νομάρχης Δυτικῆς Ἀττικῆς δὲν ἐτόλμησαν νὰ δείξουν ἐνδιαφέρον, διότι εἶχον κομματικὴν πειθαρχίαν, οὔτε καὶ οἱ «ψευδοδιανοούμενοι» καὶ δημοσιογραφίσκοι «Μέσων Μαζικῆς Ἐνημερώσεως (Παραπληροφορήσεως)». Ὁ σημερινὸς ὅμως Πρωθυπουργὸς ἠναγκάσθη νὰ υἱοθετήσῃ τὴν πρότασίν μας, μὲ τὴν μόνην διαφοράν, ὅτι, ἐνῷ ἐμεῖς ζητούσαμε ἀπόλυτον διαφάνειαν, ὁ κ. Πρωθυπουργὸς καὶ οἱ συνεργάται του προχωροῦν μὲ ἀπόλυτον ἀδιαφάνειαν, διὰ νὰ θησαυρίσουν περαιτέρω «τρωκτικά», ποὺ δὲν ἐχόρτασαν τὰς τελευταίας δεκαετίας…

Τοιουτοτρόπως, ἐὰν πληκτρολογήσῃ κανεὶς εἰς τὸ διαδίκτυον «Μητροπολιτικὸν Πάρκον» θὰ ἰδῇ πρῶτον θέμα: «Ἡ Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τὸ «Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν».

Δεκάδες σοβαραὶ ἱστοσελίδες ἀντιγράφουν καὶ ἄλλα θέματά μας καὶ τὰ ἀναρτοῦν εἰς τὰς ἱστοσελίδας των, ὅπως ἐκτενῶς ἀναφέρομεν καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας, τεῦχος 45, σελ. 53.

Διὰ νὰ μὴ σᾶς κουράζωμεν καὶ διὰ νὰ ἔχουν χρόνον καὶ οἱ ἑπόμενοι ὁμιληταί, σᾶς παραπέμπομεν διὰ περισσοτἐρας λεπτομερείας, ὡς πρὸς τοὺς σκοπούς, δραστηριότητας καὶ προοπτικὰς τῶν διαφόρων φορέων μας εἰς τὸ συνοπτικὸν πόνημα ἐκ 32 σελίδων, τὸ ὁποῖον ἐλάβατε ἤδη κατὰ τὴν εἴσοδόν σας.

Ἐπίσης, διὰ ποίους λόγους ἐπιβάλλεται νὰ γίνωνται βραβεύσεις πρὸς παραδειγματισμὸν τῶν ἐπερχομένων γενεῶν, λόγῳ περιωρισμένου χρόνου, δὲν ἀναπτύσσομεν περισσότερον. Ἀνατρέξατε, παρακαλοῦμεν, εἰς τὴν Φωτεινὴν Γραμμὴν τεῦχος 41, σελ. 135 καὶ τεῦχος 45, σελ. 126.

Ὁποιανδήποτε ἀπορίαν καί ἄν ἔχετε, τηλεφωνήσατέ μας εἰς τὸ τηλέφωνον 210-3254321.

Παρὰ τὴν λίαν ἐπισφαλῆ ὑγείαν μας καὶ παρ᾿ ὅλον ὅτι ἔχομεν νὰ ἀντιμετωπίζωμεν καθημερινῶς πληθώραν ἄλλων κοινωνικῶν καὶ πνευματικῶν ζητημάτων, ἰδιαιτέρως τὰς σατανικὰς ἀντιξοότητας, ἐν τούτοις εἴμεθα ἀπὸ τὴν 5ην πρωινὴν ὥραν μέχρι καὶ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας εἰς τὴν διάθεσίν σας.

Στενάζοντες, ὅμως, κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων, ἀναγκαζόμεθα νὰ σᾶς ὑπενθυμίσωμεν τὴν ἀνάγκην νέων συνεργατῶν καὶ ἐθελοντῶν, διὰ νὰ ὀργανώσωμεν ἕνα ἀδιάρρηκτον πυρῆνα ἐναντίον τοῦ πολυωνύμου ὠργανωμένου κακοῦ, διὰ νὰ δυνάμεθα, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, νὰ ἀναχαιτίζωμεν τὸ κακὸν καὶ νὰ μὴ πολλαπλασιάζεται τοῦτο περαιτέρω.

Εὐελπιστοῦμεν αὐτὴν τὴν φορὰν ἡ ἀπεγνωσμένη ἔκκλησίς μας διὰ συναντιλήπτορας νὰ εὕρῃ εὐήκοα ὦτα διὰ νὰ σπεύσουν πολλοὶ «Σαμαρεῖται» καὶ «Κυρηναῖοι» νὰ μᾶς συνδράμουν, προτοῦ αὔριον εἶναι ἀργά. Μὴ περιμένετε νὰ ἐξαντληθῶμεν πλήρως, διὰ νὰ συνειδητοποιήσετε τὸ καθῆκον σας. Εἶναι πολλοί, ποὺ πραγματικὰ δύνανται, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν θέλουν καὶ «γλυστροῦν ὡσὰν τὰ χέλια», ἐφαρμόζοντες τὸ Γραφικόν: «ἀγρὸν ἠγόρασα…, ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε…, γυναῖκα ἔγημα…, ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον» (Λουκ. 14, 18).

Ἐὰν προσέλθουν πολλοὶ ἐθελονταί, τότε θὰ ἐλαφρύνουν καὶ τὸν σταυρὸν τῶν ἐλαχίστων ἐθελοντῶν μας. Ὅλοι μαζί, μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, δυνάμεθα νὰ κάνωμεν θαύματα.

Ὁμόνοια, σύμπνοια, συνεργασία θὰ μᾶς σώσουν.

Ὁπότε θὰ ἐπιτευχθῆ αὐτό, ποὺ εἶπε ὁ ἀείμνηστος Χαρίλαος Τρικούπης: «Ἡ Ἑλλὰς προώρισται νὰ ζήσῃ καὶ θὰ ζήσῃ».

Καὶ πάλιν, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ καὶ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *