ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 – «ΠΑΝΤΕΣ… ΗΧΡΕΙΩΘΗΣΑΝ· … ΕΩΣ ΕΝΟΣ» (Ρωμ. 3,12) ΑΝΕΥΘΥΝΟΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΔΕΡΜΙΑΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

1. Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, εἰς τὴν Ἑλλάδα τὴν μέχρι πρότινος Ἑλλήνων Χριστιανῶν, τῶν καθολικώτατα διαμαρτυρομένων, ποὺ δουλεύουν «τὰ ἄλογα» νὰ τρώγουν οἱ «ξεσαμάρωτοι ἡμίονοι», οἱ ὁποῖοι εἰς οὐδὲν ἕτερον εὐκαιροῦν, εἰ μὴ μόνον νὰ κλωτσοῦν, ὅλα τὰ ἀδύνατα καθίστανται δυνατὰ καὶ ὅλα τὰ δυνατὰ ἀδύνατα καὶ ὅ,τι θέλει κάνει ὁ κάθε «παλαιός» ἄνθρωπος, τὸ κάθε «δέρμα» κοινῶς «τομάρι»…

2. Παραθέτομεν ἕνα παράδειγμα.

Ἐπειδὴ ἐπὶ ἔτη ὁλόκληρα μία ἁρμοδία ἀνεγκέφαλος ὑπάλληλος τοῦ Ταμείου Νομικῶν ἰσχυρίζετο εἰς Συμβολαιογράφους, ὅτι αἱ Διϋπουργικαὶ ἀποφάσεις ὑπ’ ἀριθμ. 42994/26.4.1972 καὶ 79999/1990 τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης δὲν ἰσχύουν ἤ ὅτι δῆθεν δὲν ἠδύνατο νὰ εὕρῃ τὰ σχετικὰ ΦΕΚ καὶ λοιπὰς καὶ λοιπὰς προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις, ἠναγκάσθημεν καὶ τῆς τὰ προσκομίσαμε. Δυστυχῶς, ὅμως, ἡ ἁρμοδία «κοκόνα» τοῦ Ταμείου Νομικῶν εἶχε κυριευθῇ ἀπὸ τὸ δαιμόνιον τοῦ «οὐ μὲ πείσεις κἄν μὲ πείσῃς» καὶ ἐπέμενεν εἰς τὴν ἄρνησίν της νὰ ἐφαρμοσθοῦν αἱ ἐν λόγῳ Διϋπουργικαὶ ἀποφάσεις. Ἠναγκάσθημεν νὰ προσκομίσωμεν τὴν ἀπόφασιν τοῦ Ἀρείου Πάγου 16/1992, εἰς τὴν ὁποίαν ρητῶς ἀναφέρεται, ὅτι ἡ Διϋπουργικὴ ἀπόφασις 42994/26.4.1972 δὲν ἔπαυσεν νὰ ἰσχύῃ. Ἡ «σκληροπυρηνική» ὅμως κυρία ἀπὸ ἐγωϊσμὸν συνέχιζε νὰ ἀρνῆται τὰ πάντα ἰσχυριζομένη ὅτι ἐν τῷ μεταξὺ αὐταὶ αἱ Διϋπουργικαὶ ἀποφάσεις ἔχουν καταργηθῆ.

3. Πρὸς τοῦτο ἠναγκάσθημεν ν’ἀπευθυνθῶμεν μὲ τὸ ὑπ᾿ ἀριθ. 762/6.9.2010 ἔγγραφον τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν εἰς τὸν Ὑπουργὸν Δικαιοσύνης κ. Χάρην Καστανίδην (ἀρ.πρωτ. Ὑπουργείου 411489/2010). Παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας διαβεβαιώσεις τοῦ Συμβούλου τοῦ Ὑπουργοῦ κ. Οἰκονόμου, ὅτι θὰ ἀπαντοῦσαν εἰς τὸ αἴτημά μας, τέλος Νοεμβρίου μᾶς ἀνέφερον, ὅτι ὁ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης δὲν εἶναι ἁρμόδιος νὰ ἀπαντήσῃ, ἐὰν αἱ Διϋπουργικαὶ ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης ἰσχύουν ἤ κατηργήθησαν…
Τοιουτοτρόπως ἠναγκάσθημεν νὰ τοῦ ἀποστείλωμεν τὸ κατωτέρω ὑπ᾿ ἀριθ. 903/1.12.2010 ἔγγραφόν μας.

4. Καίτοι παρῆλθον ἄνω τῶν 3 μηνῶν καὶ παρὰ τὰς ἐπανειλημμένας ὑπενθυμίσεις ὁ κ. Ὑπουργὸς καὶ οἱ συνεργάται του ἔγιναν «ἀφωνότεροι ἰχθύος», διότι προφανῶς εἶναι πεφωρτισμένοι νὰ ἑτοιμάσουν νόμους καὶ νὰ κατατρέχουν τοὺς ὑγιῶς σκεπτομένους καὶ ὀρθὰ ἐκφραζομένους ἐνσυνειδήτους Ἕλληνας, νὰ τιμωροῦνται εἰς περίπτωσιν, ποὺ ἐκφρασθοῦν ἀντιθέτως πρὸς τὸ ρεῦμα τῆς ἐποχῆς μας, μὲ λίαν αὐστηρὰς καὶ βαρείας χρηματικὰς καταδίκας καὶ φυλακίσεις…

5. Μήπως ἔχουν δίκαιον ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καὶ ὅλοι οἱ ὑγιῶς σκεπτόμενοι καὶ ἐκφραζόμενοι Ἕλληνες καὶ πρέπει νὰ ἐντρεπώμεθα διὰ τέτοια ἀνοσιουργήματα, ποὺ προετοιμάζει ὁ κ. Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης καὶ οἱ συνεργάται του ;

6. Εὐτυχῶς, ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ Ταμείου Νομικῶν κ. Δημήτριος Κωστάκης καὶ ὁ ἐλεγκτὴς κ. Νικόλαος Καλογέρης, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἦθος ἐργασίας, εὐσυνειδησίας καὶ χαρακτῆρος (διότι προφανῶς ἔχουν ἀκούσει ἀπὸ τοὺς γονεῖς των τὴν λέξιν ἐντροπὴ), μᾶς ἀπήντησαν γραπτῶς, ὅτι αἱ ἐν λόγῳ Διϋπουργικαὶ ἀποφάσεις 42994/26.4.1972 καὶ 79999/1990 δὲν κατηργήθησαν, δὲν ἐτροποποιήθησαν καὶ παραμένουν ἐν ἰσχύι.

7. Ἐὰν εἶχον ἴχνος ἀξιοπρεπείας, εὐσυνειδησίας, φιλοτίμου καὶ ἐντροπῆς, οἱ «περιεργαζόμενοι» εἰς τὰ διάφορα Ὑπουργεῖα καὶ συγκεκριμένως εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Δικαιοσύνης καὶ ὁ Ὑπουργὸς κ. Χάρης Καστανίδης ἐδίδασκε διὰ τοῦ παραδείγματος, ὅτι ὀφείλουν νὰ ὑπηρετοῦν καὶ ὄχι νὰ κατατρομοκρατοῦν καὶ νὰ κατατυραννοῦν τοὺς πολίτας, θὰ ἀπαντοῦσαν καὶ δὲν θὰ παρίστατο ἀνάγκη νὰ «βγαίνωμε ἐμεῖς ἔξω ἀπὸ τὰ ροῦχα» καὶ νὰ προβῶμεν εἰς αὐτὸ τὸ λίαν δυσάρεστον δημοσίευμα.

8. Δυστυχῶς ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπει νὰ ἀναδημοσιεύσωμεν καὶ πάλιν τὸ ἄρθρον «Ἐπίκλησις ὑπὸ τοῦ ἱδρύματος τῆς Συνταγματικῆς προστασίας» (ἴδ. Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 2, σελ. 199 καὶ τεῦχος 45 σελ. 105).

9. Τώρα μὲ τὰς περικοπὰς τῶν παχυλῶν μισθῶν τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων (πολὺ ὑψηλῶν ἐν συγκρίσει μὲ τὰς πενιχρὰς μισθοδοσίας τῶν ἐργατῶν καὶ ὑπαλλήλων εἰς τὴν ἰδιωτικὴν οἰκονομίαν, οἱ ὁποῖοι μοχθοῦν πολλαπλάσια, ἀπ᾿ ὅ,τι εἰς τὸ δημόσιον), οἱ περισσότεροι δημόσιοι ὑπάλληλοι νομίζουν, ὅτι «χτυπᾶν» τὴν κυβέρνησιν μὲ τὸ νὰ ἐξυπηρετοῦν λίαν πλημμελῶς τοὺς πολίτας, τῶν ὁποίων ὅμως ὁ ἱδρῶτας διατίθεται διὰ τὴν μισθοδοσίαν τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων, καὶ ἐπιπλέον ὑποθηκεύεται ὅλη ἡ Ἑλλάς, διὰ νὰ λαμβάνουν οἱ ἀχρεῖοι καὶ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοὶ τῆς Ἑλλάδος «θαλασσοδάνεια», ὄχι διὰ ἀναπτυξιακὰ ἔργα οὔτε διὰ μειώσεις τοῦ δημοσίου χρέους, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας γιγαντώνουν τὰς χρεώσεις, διὰ νὰ μισθοδωτῶνται οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ οἱ συνταξιοῦχοι …

10. Αὐτὴ ἡ κατάστασις ἤ μᾶλλον ἀκαταστασία εἶναι ἄκρως ἀνυπόφορος καὶ ἀχαρακτήριστος καὶ πρέπει νὰ ἐννοήσουν καὶ οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, ὅτι δὲν ἠμπορεῖς νὰ ξεσπᾶς εἰς τὰ θύματα, ἀλλὰ εἰς τοὺς θύτας …

Ἀξιότιμον Κύριον Χάρην Καστανίδην
Ὑπουργὸν Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
καὶ Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ

Ἐπιστολὴ ὑπ’ἀριθ. 903/1.12.2010
Ἀγαπητὲ κ. Ὑπουργέ,

1. Μὲ τὸ 762/6.9.2010 ἔγγραφόν μας / Ἀριθμὸς ὑμετέρου Πρωτοκόλλου 4114/8.9.2010 μὲ τὸ
ΘΕΜΑ Β:
ΤΕΛΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ
σᾶς παρεκαλέσαμε νὰ μᾶς ἐνημερώσετε, ἐὰν οἱ διϋπουργικὲς ἀποφάσεις 42994/26.4.1972 καὶ 79999/1990 εὑρίσκονται ἐν ἰσχύι ἤ ὄχι, διότι τὸ Ταμεῖον Νομικῶν ἐπιμένει νὰ ἰσχυρίζεται αὐταρχικῶς, ὅτι δὲν ἰσχύουν.

2. Εἰς τὴν σελίδα 3 παράγραφον 6 τοῦ ἀνωτέρω ἐγγράφου μας σᾶς διευκρινίζαμε ὅτι τὸ ἴδιον ἰσχυρίζετο καὶ ὁ Συμβολαιογραφικὸς Σύλλογος Ἐφετείου Ἀθηνῶν καὶ τὸ θιγόμενον μὴ κερδοσκοπικὸν «Ἵδρυμα Κώστα καὶ Ἑλένης Οὐράνη» τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Προσέφυγεν δὲ εἰς τὸν Ἄρειον Πάγον καὶ ὁ Ἄρειος Πάγος διὰ τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 16/1992 ἀποφάσεώς του διευκρίνισεν ὅτι ἡ διϋπουργικὴ ἀπόφασις 42994/26.4.1972 παραμένει ἐν ἰσχύι καὶ ἐδικαίωσεν τὸ ἀναιρεσίβλητον «Ἵδρυμα Κώστα καὶ Ἑλένης Οὐράνη» καὶ κατεδίκασεν τὸν Συμβολαιογραφικὸν Σύλλογον νὰ πληρώσῃ τὰ δικαστικὰ ἔξοδα τοῦ ἀναιρεσιβλήτου.

3. Ἐφ᾿ ὅσον ἐσεῖς εἶσθε πολυάσχολος, δὲν ἐπιμέναμε νὰ ἐπιληφθῆτε τοῦ Α’ & Γ’ θέματος τοῦ 762/6.9.2010 ἐγγράφου μας, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε παρακαλούσαμε καὶ παρακαλοῦμε, νὰ μᾶς ξεκαθαρίσετε, ἐὰν ἰσχύουν οἱ ἐπίμονοι ἰσχυρισμοὶ τοῦ Ταμείου Νομικῶν ἤ ὄχι. Ὁ σύμβουλός σας κ. Κυριάκος Οἰκονόμου μᾶς διαβεβαιοῦσεν ἅπαξ ἤ καὶ δὶς τῆς ἑβδομάδος, ὅτι θὰ τὸ σᾶς ἀνέφερεν τὸ ἐν λόγῳ θέμα μας.

4. Μετὰ ἀπὸ δεκάδας ὑπενθυμίσεις, ποὺ ἐκάναμε εἰς τὸ σύμβουλόν σας κ. Οἰκονόμου, μᾶς εἶπεν ὅτι δὲν εἶναι ἁρμοδιότητα τοῦ Ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης νὰ ἀσχοληθῇ μὲ αὐτὰ τὰ θέματα. Ὅσοι τὸ ἄκουσαν ἔφριξαν, κ. Ὑπουργέ, καὶ διερωτῶνται, ἐὰν διὰ θέματα δικαιοσύνης δὲν εἶναι ἁρμόδιος ὁ Ὑπουργὸς Δικαιοσύνης καὶ οἱ συνεργάται του νὰ ἐπιληφθοῦν, τότε ποῖος εἶναι, κ. Ὑπουργέ, ἁρμόδιος: ὁ ὀπωροπώλης, ὁ ἐδωδιμοπώλης, ὁ κρεοπώλης, ὁ ἀρτοποιός, ὁ κουρέας; ; ;

5. Θέλομεν νὰ πιστεύωμεν ὅτι ὁ εὐγενέστατος σύμβουλός σας, βλέπων, ὅτι ἐσεῖς ἔχετε ὑπερβολικὸν φόρτον ἐργασίας, ἠθέλησεν νὰ σᾶς ἀπαλλάξῃ νὰ ἀσχοληθῆτε μὲ αὐτὸ τὸ δίκαιον αἴτημά μας.

6. Πληθώρα ἐπαϊόντων περὶ τὴν Θέμιν μᾶς συνιστοῦν νὰ δημοσιεύσωμεν τὸ ἐν λόγῳ γεγονὸς εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή», τὸ ὁποῖον ἔχει προκαλέσει τὸν θαυμασμὸν καὶ τὸν ἔπαινον ὄχι μόνον τῶν Ἑλληνοφώνων Πατριαρχῶν, ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ μακαριστοῦ Πατριάρχου Μόσχας κυροῦ Ἀλεξίου, καθὼς καὶ προσωπικοτήτων τοῦ ἐσωτερικοῦ καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ καὶ νὰ τὸ ἀναρτήσωμεν εἰς τὴν λίαν δυναμικὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr καὶ νὰ τὸ καταγγείλωμεν καὶ εἰς πολλὰ ἄλλα Μ.Μ.Ε.

7. Ὅμως ἐμεῖς φρονοῦμεν ὅτι τέτοιαι κραυγαλέαι, ἀπαράδεκται καὶ ἀχαρακτήρισται ἀβελτηρίαι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ δημοσιεύωνται, διὰ νὰ μὴ δίδωμεν ἀφορμὴν εἰς τοὺς «κουτόφραγκους» νὰ μᾶς διασύρουν περαιτέρω. Ἤδη κατηντήσαμε διεθνῶς «ρεντίκολο τῶν σκυλιῶν».

8. Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλομεν φωτοτυπίαν δημοσιεύματός μας εἰς τὴν Πανηγυρικὴν Ἔκδοσιν 2002 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 2, σελ. 199 ὑπὸ τὸν τίτλον «ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», διὰ νὰ τὴν δώσετε εἰς τοὺς συνεργάτες σας νὰ συνειδητοποιήσουν, πῶς νὰ συμπεριφέρωνται εἰς τοὺς Ἕλληνας πολίτας. Αὐτὰ ρητῶς ὁρίζουν τὸ Σύνταγμα ἄρθρον 10, ὁ Νόμος 1943/1991 κεφάλαιο Β’ ἄρθρον 5 παράγραφος 1 καὶ λοιπὰ νομοθετήματα.

9. Ὅλοι οἱ ἐπαΐοντες περὶ τὴν Θέμιν μᾶς διαβεβαιοῦν κατηγορηματικῶς ὅτι ἐὰν εἶχε ἀκυρωθῆ, ἀνακληθῆ ἤ τροποποιηθῆ ἡ ἐν λόγῳ διϋπουργικὴ ἀπόφασις 42994/26.4.1972, θὰ ἀνεφέρετο τοῦτο εἰς κάποιον νόμον ἤ εἰς ἑτέρα διϋπουργικὴν ἀπόφασιν. Ἀκόμη καὶ ὁ Νομικὸς Σύμβουλος τοῦ Συμβολαιογραφικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν, λίαν ἔγκριτος νομικὸς κ. Ἠλίας Μπεσκένης, μᾶς διαβεβαιοῖ ὅτι κατὰ τὴν γνώμην του ἰσχύει ἡ ἐν λόγῳ διϋπουργικὴ ἀπόφασις.

10. Ἀκόμη δέ, καὶ ἐὰν δὲν ὑπῆρχε αὐτὴ ἡ «χουντική» διϋπουργικὴ ἀπόφασις, κ. Ὑπουργέ, ἐρωτῶμεν: ἡ σοσιαλιστικὴ κυβέρνησις, ἡ ὁποία ἐμφορεῖται ἀπὸ κοινωνικὴν εὐαισθησίαν, εἶναι δυνατὸν νὰ δέχεται φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος νὰ ἐπιβαρύνωνται μὲ το «χαράτσι» τοῦ Ταμείου Νομικῶν, καθ᾿ ἥν στιγμὴν μάλιστα, βάσει ὁδηγιῶν τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ἀπαγορεύονται ὅλοι οἱ δορυφόροι φόροι ὡς ἀντικείμενοι εἰς τὸν Νόμον περὶ ἀντιπαροχῆς do ut des ; Φρονοῦμεν ὅτι ὁ κ. Πρωθυπουργὸς διακατεχόμενος ἀπὸ κοινωνικὴν εὐαισθησίαν θὰ ὑπερθεμάτιζεν ἀκόμη καὶ διὰ τὴν δημιουργίαν μιᾶς τοιαύτης διϋπουργικῆς ἀποφάσεως, ποὺ νὰ περιορίζῃ, ἄν ὄχι νὰ μηδενίζῃ, τὸ «χαράτσι» ὑπὲρ τοῦ Ταμείου Νομικῶν καὶ νὰ ἀπαλλάσσωνται τὰ φιλανθρωπικὰ ἱδρύματα μὴ κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρος.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *