ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 – ΕΥΛΑΒΟΥ ΤΑΣ ΔΙΑΒΟΛΑΣ ΚΑΝ ΨΕΥΔΩΣ ΩΣΙΝ (Ἰσοκράτης)

…καὶ ἐπειδὴ «ἡ γυναῖκα τοῦ Αὐτοκράτορος δὲν πρέπει μόνον νὰ εἶναι ἀλλὰ καὶ νὰ φαίνεται τιμία», ἀναγκαζόμεθα νὰ «κλέψωμε» τὸν ἐλάχιστον καὶ πολυτιμότατον χῶρον ἀπὸ ἄλλα σπουδαῖα θέματα καὶ νὰ ἐπανέλθωμε εἰς τὸν «χορὸν» τῶν ἑκατοντάδων ἑκατομμυρίων Εὐρὼ, ποὺ «ροκανίζουν» Μ.Κ.Ο., πέριξ τῶν ὁποίων ἐσχάτως γίνεται πολὺς θόρυβος καὶ νὰ ὑπερασπισθῶμε τὴν τιμὴν καὶ τὴν ὑπόληψιν τοῦ ἀδίκως ἤ μᾶλλον σκοπίμως διασυρομένου

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»

τὸν ὁποῖον ἐπέταξαν νὰ «καῇ» μαζί μὲ τὰ ξερά…
Συγκεκριμένως, εἰς τὰς καταστάσεις τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, τὰς ὁποίας ἐκυκλοφόρησαν προσφάτως τὰ Μ.Μ.Ε. μὲ τὸν χαρακτηρισμὸν «λαμόγια» συμπεριλαμβάνετο καὶ ὁ Σύνδεσμός μας.
Πρὸς ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας ἐκυκλοφορήσαμε ἀμέσως τὴν κατωτέρω ἐπιστολήν, ἡ ὁποία εἶχε μεγάλον ἀντίκτυπον, ὅπως ἐμφαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀνακοίνωσιν τοῦ Greek American News agency (ἑλληνοαμερικανικὸν πρακτορεῖον εἰδήσεων), ἡ ὁποία ἀκολουθεῖ μετὰ τὴν ἐπιστολήν μας.
Σημειωτέον, ὅτι δὲν εἶναι μόνον τὸ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν ποὺ σφετερίζεται καὶ ἐξανεμίζει τὸν ἱδρῶτα τοῦ πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ πληθώρα ἄλλων Ὑπουργείων μὲ ἑκατοντάδας ἑκατομμύρια Εὐρώ, ὡς ἀναπτύσσομεν κατωτέρω.

 

ΘΕΜΑ: ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 42/25.2.2011

1. ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διερμηνεύοντες καὶ τὰ συναισθήματα ὅλων τῶν μελῶν, συνεργατῶν καὶ φίλων, ὄχι μόνον
τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», ἀλλὰ καὶ τῶν ἀδελφῶν φορέων μας,

τοῦ Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, καθὼς καὶ

τοῦ Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»

συγχαίρομεν ὅλους, ὅσους ἔφεραν ἐσχάτως εἰς τὴν δημοσιότητα τὶς μεγάλες «μπίζνες» τῶν Μ.Κ.Ο., π.χ. καὶ τὸν βουλευτὴν κ. Ἀργύρην Ντινόπουλον καὶ πληθώραν ἱστοσελίδων ἀναφορικῶς μὲ «φαγοπότι» πολλῶν «τρωκτικῶν», «ἀετονύχηδων» καὶ «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς», ποὺ συσπειρώνονται εἰς ΜΚΟ, ὄχι ἀπὸ φιλάνθρωπα συναισθήματα, ἀλλὰ ἀπὸ ἀπληστίαν, ἄκρα ἰδιοτέλειαν, φιλοτομαρισμόν, ἐγωπάθειαν καὶ κοινωνικὴν ἀναλγησίαν. Αὐτοὶ νοσφίζονται τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὸ νὰ ἰδιοποιοῦνται τὰς χορηγίας πολλῶν Ὑπουργείων καὶ ἄλλων κοινωνικῶν φορέων, αἱ ὁποῖαι χορηγοῦνται διὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς.

Ἄξιος συγχαρητηρίων εἶναι καὶ ὁ Προϊστάμενος Εἰσαγγελίας Ἐφετῶν κ. Ἰωάννης Σακελᾶκος, ὁ ὁποῖος ἔπραξε τὸ καθῆκον του καὶ ἔδωσε ἐντολὴν εἰς τὴν Προϊσταμένην Εἰσαγγελίας Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν νὰ ἐλέγξῃ τὰς μεθοδείας ὅσων Μ.Κ.Ο. ἔκαναν ἀτασθαλίας, ἀπὸ τὰς Μ.ΚΟ., ποὺ ἱδρύθησαν μετὰ τὸ 1997.

2. ΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΑΣ

Ὅμως ἄς μᾶς ἐπιτρέψουν οἱ φίλοι νὰ «εὐλογήσωμεν τὰ γένια μας» καὶ νὰ ὑπενθυμίσωμε, ὅτι ἐμεῖς πρὸ ἐτῶν, μέσῳ τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ τῆς ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr, ποὺ πασχίζουν νὰ ἐπαινοῦν τὸ καλόν, ὁποθενδήποτε καὶ ἄν προέρχεται, καὶ νὰ στηλιτεύουν τὸ κακὸν μετὰ διακρίσεως χωρὶς νὰ λασπολογοῦν, εἴχαμε καταδικάσει τὴν ἀγυρτίαν, ποὺ κρύβεται πίσω ἀπὸ πολλὰς Μ.Κ.Ο ἤ καὶ μεμονωμένα ἄτομα, τὰ ὁποῖα διὰ τὸ «θεαθῆναι τοῖς ἀνθρώποις» κάνουν μερικὰς φιλανθρωπίας παρουσιάζοντα δημαγωγικῶς τὰ πράγματα τόσον τραγικά, ὥστε νὰ εἰσπράττουν 100 καὶ νὰ δίδουν μερικὰ ψιχία καὶ νὰ ἰδιοποιοῦνται τὴν μερίδα τοῦ λέοντος (παραβάλατε δημοσιεύματά μας τεῦχος 37, σελ. 116-117, ὅπου κάνομε καὶ ἐκτενῆ ἀναφορὰν εἰς ἀναλυτικὸν δημοσίευμα τῆς ἐφημερίδος ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ἀπὸ 16.10.07 μὲ στοιχεῖα διὰ τὰς μὴ καθαρὰς Μ.ΚΟ. τοῦ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν καὶ τεῦχος 36, σελ. 64 κάτω ἀπὸ τὸ κεφάλαιον «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ, ὅπου γίνεται ἀναλυτικὴ ἀναφορά, πῶς κλαδικαὶ καὶ διάφοροι ἀετονύχηδες ὀργανώνουν Μ.Κ.Ο.).
Πόσον ὅμως ὑποκριτικὴ καὶ μὴ ἠθικὴ εἶναι μία τέτοια ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, διότι «πᾶν δὲ ὃ οὐκ ἐκ πίστεως, ἁμαρτία ἐστίν » (Ρωμ. 14, 23)!

3. Ο ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

Μάλιστα δὲ ἔχομεν προχωρήσει περαιτέρω, τονίζοντες, ὅτι πρέπει νὰ διεξαχθοῦν αὐστηρότατοι φορολογικοὶ ἔλεγχοι ὄχι ἀπὸ ἀετονύχηδες «φορομπῆχτες» ποὺ κατατρομοκρατοῦν φορολογουμένους, διὰ νὰ τοὺς ἀπομυζοῦν ὅσα ἐκέρδησαν ἀπὸ τὴν παραγωγήν, τὸ ἐμπόριον ἤ τοὺς ἐργαζομένους (κατὰ τὸν Μάρξ-Ἔνγκελς ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν ἐργαζομένων=ὑπεραξία, κατὰ τὸν ἀδελφόθεον Ἰάκωβον φόνος: «ἰδοὺ ὁ μισθὸς τῶν ἐργατῶν τῶν ἀμησάντων τὰς χώρας ὑμῶν, ὁ ἀπεστερημένος ἀφ’ ὑμῶν, (ἀπεστερημένος μισθὸς = παρακράτησις τῆς ὑπεραξίας) κράζει, καὶ αἱ βοαὶ τῶν θερισάντων εἰς τὰ ὦτα Κυρίου Σαβαὼθ εἰσεληλύθασιν» Ἰάκ. 5, 4 …, «Ὁ πλοῦτος ὑμῶν σέσηπε καὶ τὰ ἰμάτια ὑμῶν σητόβρωτα γέγονεν, ὁ χρυσὸς ὑμῶν καὶ ὁ ἄργυρος κατίωται, καὶ ὁ ἰὸς αὐτῶν εἰς μαρτύριον ὑμῖν ἔσται καὶ φάγετε τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς πῦρ. Ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις ἡμέραις» (Ἰακ. 5, 2-3) καὶ ὁλοκληρώνει «Κατεδικάσατε, ἐφονεύσατε τὸν δίκαιον∙οὐκ ἀντιτάσσεται ὑμῖν…» (Ἰακ. 5, 6). Ἴδατε πλήρη κείμενα καὶ μετάφρασιν εἰς τὴν «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 35, σελ. 13 καὶ εἰς τὸ διαδίκτυον εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr (Κεφάλαιον: Πνευματικὲς δραστηριότητες –Κοινωνικὰ θέματα – Ἡ ἀνεκτίμητος κοινωνική διδασκαλία τοῦ ἀλώβητου Χριστιανισμοῦ-Ὀρθοδοξίας & ὁ Κομμουνισμός-Πρωτομαγιὰ 2008).
Οἱ ἔλεγχοι αὐτοὶ πρέπει νὰ γίνωνται ἀπὸ πραγματικὰ εὐσυνειδήτους, ἱκανοὺς καὶ ἀδεκάστους ὑπαλλήλους.
Καὶ πρέπει νὰ γίνωνται ὄχι μόνον εἰς τὰς Μ.Κ.Ο., φιλανθρωπικὰς ὀργανώσεις, ἱδρύματα ἀλλὰ καὶ εἰς ὅλα τὰ σωματεῖα, συλλόγους, ποδοσφαιρικὰς ὀργανώσεις κ.λπ. Ἐκεῖ θὰ εὑρεθοῦν ὄχι μόνον ἑκατοντάδες ἑκατομμύρια εὐρὼ ἀλλὰ καὶ ἑκατομμύρια καὶ δισεκατομμύρια ἀτασταλίαι. Ἴδατε περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 36, σελ. 64-68, κάτω ἀπὸ τὸ κεφάλαιον «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ», τεῦχος 42, σελ. 7-8 εἰς τὸ κεφάλαιον «ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΗΘΕΙΣ ‘’ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ’’ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ – ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΟΣΑ ΕΙΣ ‘’ΗΜΕΤΕΡΑΣ’’ Μ.Κ.Ο. καὶ τεῦχος 43, σελ. 27-28 κάτω ἀπὸ τὸ κεφάλαιον «ΤΡΑΓΙΚΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΟΥ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ-Η ΕΛΛΕΙΨΙΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ» καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.

 

4. Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἐπιμέρους δικαιολογεῖται ἡ φράσις τοῦ Ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως κ. Πάγκαλου «μαζί τὰ φάγαμε». Ὅμως, ὅπως ἐγράψαμε καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινή Γραμμή» τεῦχος 45, σελ. 40, ὄντως ὅλα τὰ «τρωκτικά» οἱ «ἀετονύχηδες καὶ οἱ πατριάρχαι τῆς διαπλοκῆς» τὰ ἔφαγαν μαζί, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἐντίμους Ἕλληνας.

 

5. Η ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ

Ἄς μᾶς ἐπιτρέψουν ὅμως οἱ ἀγαπητοὶ φίλοι νὰ τονίσωμεν ὅτι ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ γινώμεθα ὁδοστρωτῆρες, θεωρῶντες ὅλους τὸ ἴδιον: εἴτε αὐτοὶ ποὺ κατώρθωσαν καὶ ἐνοσφίσθησαν χαριστικὰς ἀποφάσεις διὰ τηλεοπτικοὺς καὶ ραδιοφωνικοὺς σταθμούς εἴτε ἄλλοι ποὺ τὰ ἀφεντικά των τοὺς χρηματοδοτοῦν καὶ ἔχουν τὸν ἡμερήσιον καὶ περιοδικὸν τύπον εἴτε καὶ ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ διαθέτομεν ἱστοσελίδας, ἐφαρμόζοντες τὴν λαϊκὴν παροιμίαν, «μαζὶ μὲ τὰ ξερὰ καίγονται καὶ τὰ χλωρά».

 

6. Οἱ ἀρχαῖοι ἡμῶν πρόγονοι ἔλεγαν ὅτι, «μεῖζον πασῶν τῶν ἀρετῶν ἐστι ἡ διάκρισις». Διαφορετικὰ ἀδικοῦμεν πρόσωπα, πράγματα καὶ καταστάσεις καὶ ἀντὶ νὰ οἰκοδομῶμεν, γκρεμίζομεν…

 

7. ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΝ «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
(πρώην «Ἑλληνογιουγκοσλαβικὸς Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος»)
ἐπιτρέψατέ μας νὰ σᾶς ἀναφέρωμε περιληπτικῶς τὰ ἑξῆς:

α) Παρ᾿ ὅλον ὅτι ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ἱδρύθη ἀπὸ ἐλατήρια ἰδεολογίας, καὶ ὄχι ἀπὸ εὐτελῆ ἰδιοτέλειαν, βάσει τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 3585/1994 ἀποφάσεως τοῦ Πολυμελοῦς Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν Α.Φ.Μ. 090208446 καὶ δὲν ἱδρύθη ἐντὸς τῆς τελευταίας δεκαπενταετίας, ἐν τούτοις ἐμεῖς οὐδεμίαν ἀντίρρησιν ἔχομε-ἀπεναντίας δὲ ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐλεγχθῶμε πρῶτοι.
β) Τόσον πρὸ τῆς ἐγκρίσεως, ὅσον καὶ μετὰ τὴν ἔγκρισίν μας, μέχρι σήμερα ἔχομε ἀποστείλει ἄνω τῶν 60.000 τόννων φαρμάκων, τροφίμων, ἱματισμοῦ, κλινοσκεπασμάτων καὶ λοιπῶν ἀγαθῶν ἀνθρωπιστικῶν βοηθειῶν κυρίως εἰς τὴν πρώην Γιουγκοσλαβίαν, ἀλλὰ καὶ ἀνὰ τὴν ὑφήλιον, χωρὶς τὴν παραμικρὰν «δεκάρα» ἀπὸ τὸ κράτος, κρατικοὺς φορεῖς, τὴν ἐκκλησίαν κ.λπ., παρὰ μόνον ἀπὸ ἰδίους πόρους καὶ τὸ δίλεπτον τῆς χήρας.

γ) Ὁ Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὑπῆρξεν ἡ πρώτη ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις, ποὺ ἐνεκρίθη καὶ ἀπὸ τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην καὶ ἐδημοσιεύθη εἰς τὴν ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων κατόπιν ἐπισταμένου ἐλέγχου καὶ ὄχι, ὅπως ἄλλα «τρωκτικά», τῶν ὁποίων αἱ ὀργανώσεις ἱδρύθησαν ἀπὸ ἀδέλφια, ξαδέλφια, συγγενολόγια, κουμπαριὰ κ.λπ. καὶ ἐβάπτιζαν ἑαυτοὺς ὡς ἀνθρωπιστικὰς ὀργανώσεις, ὅπως γράφει καὶ ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τῶν Βρυξελλῶν κ. J M SILVA RODRIGUEZ εἰς τὸ ἐγγραφόν του Α.Π. D (2001) 360148-20.3.2001-AGR 007215.

δ) Μὲ διαφόρους ἀποφάσεις τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας ἐλάβαμε ὑπερπαραγωγὴν πορτοκαλιῶν ἐπιδοτουμένων ἀπὸ τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην καὶ τὰ ἀπεστείλαμε ἀποδεδειγμένως εἰς ἑκατοντάδας πόλεις καὶ καταυλισμοὺς προσφύγων ἀπὸ τὴν Βοσνίαν καὶ μετὰ ἀπὸ τὸ Κοσσυφοπέδιον ἀνὰ τὴν Σερβίαν, ὅπως διεπίστωσε καὶ ὁ Γενικὸς Διευθυντὴς τοῦ Ὑπουργείου Γεωργικῆς Ἀναπτύξεως καὶ Τροφίμων κ. Ἀντώνιος Κουντούρης τηλ. 210-2124168 καὶ ὅπως βεβαιοῖ καὶ εἰς τὸ ἔγγραφόν του ἀρ. Πρωτ. 278281/24.6.2010.

ε) Ἐν τῷ μεταξὺ «τρωκτικά» συνεσπειρώθησαν καὶ μὲ τὴν βοήθειαν τῶν κλαδικῶν καὶ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως ἱδρύοντο συνεχῶς Μ.Κ.Ο., καὶ ἄλλαι μὲν ἔκαναν κάποιας ἀνθρωπιστικὰς ἀποστολάς, ἄλλαι δὲ τυπικὰ παρουσίαζαν πληθώραν δραστηριοτήτων ξοδεύουσαι ἕνα ἐλάχιστον ποσὸν ἔναντι τῶν παχυλῶν κονδυλίων, ποὺ ἐλάμβαναν ὡς ἐπιχορηγίας.

στ) Διὰ τὴν ὑπερπαραγωγὴν ροδακίνων δὲν ἐνδιαφέρθηκε καμμία Μ.ΚΟ. ὥστε νὰ μὴ πεταχτοῦν εἰς τὶς χωματερές, ἀλλὰ νὰ γεμίζουν ἄδεια στομάχια, διότι τὰ ροδάκινα εἶναι λίαν εὐαίσθητα καὶ δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ γίνουν διάφορες «κομπίνες», νὰ βγαίνουν ἀπὸ τὸ ἕνα σύνορον καὶ νὰ ἐπανέρχωνται ἀπὸ τὸ ἄλλον καὶ νὰ ἐκποιῶνται εἰς λαϊκὰς ἀγοράς, ἀθιγγάνους κ.λπ., κ.λπ.

ζ) Ἐμεῖς ὅμως ἐνδιαφέρθημεν. Τοιουτοτρόπως μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. Πρωτ. 380172/10.8.2000 ἀπόφασιν τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας μᾶς ἐνεκρίθησαν 20.000 τόννοι ροδακίνων ὡς ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια ἐπιδοτουμένων ἀπὸ τὴν Ἡνωμένην Εὐρώπην, καθὼς καὶ
μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. Πρωτ. 383153/14.9.2000 ἀπόφασιν Ὑπουργείου Γεωργίας 2.900 τόννοι ροδακίνων ὡς ἐπισιτιστικὴ βοήθεια ἐπιδοτούμενη ἀπὸ ἐθνικοὺς πόρους.

η) Πέραν τῆς «ἀγγαρείας» νὰ ἀποστέλωμεν ἀστραπιαίως τὰς τεραστίας ποσοτήτας ροδακίνων καὶ νυχθημερὸν νὰ ἐπαγρυπνῶμεν νὰ «σκορπίζωνται» τὰ διάφορα φορτία εἰς ὅλην τὴν τέως Γιουγκοσλαβίαν, ὁπουδήποτε ὑπῆρχαν πρόσφυγες, μᾶς «ἠγγάρευσαν» νὰ διαχειρισθῶμεν καὶ τὸ ποσὸν τῶν 460.000.000 δρχ., τὸ ὁποῖον ἐδώσαμε εἰς τοὺς Ἀγροτικοὺς Συνεταιρισμοὺς:
ΕΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΕΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, ΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, ΚΑΣΟ ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ, ΑΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ, ΑΣ ΜΕΣΗΣ, ΑΣ ΒΕΡΟΗΣ, ΕΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ, ΑΣ ΚΑΛΗΣ, ΚΑΣΟ ΔΗΜΟΥ ΚΥΡΟΥ, ΚΟΠΑ ΒΟΡΡΑΣ, ΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
καθὼς καὶ εἰς τὰς μεταφορικὰς ἑταιρείας, ποὺ μετέφεραν τοὺς χιλιάδας τόννους ροδακίνων. Ὅλα αὐτὰ μὲ ἐπισήμους ἀποδείξεις, ὅπως ἤλεγξεν ἐπισταμένως καὶ τὸ Σῶμα Διώξεως Οἰκονομικοῦ Ἐγκλήματος, τὸ ὁποῖον μᾶς ἀπέστειλαν ἄλλες Μ.Κ.Ο., διὰ νὰ μᾶς ἐκτοπίσουν ἀπὸ ἄλλα προϊόντα μὴ εὐπαθῆ (κατεψυγμένα κοτόπουλα, τυριά, ἐλιές, ρύζια κ.λπ., κ.λπ) καὶ διὰ νὰ μᾶς «βγάλουν ἀπὸ τὴν μέσην», νὰ μὴ ἔχωμε ἐλπίδας νὰ λάβωμεν ἀναπτυξιακὰ προγράμματα εἰς ἄλλας χώρας.

θ) Ἐπειδὴ Ἀγροτικοὶ Συνεταιρισμοὶ εἶχαν ξεσηκωθῆ διὰ τὰ ὑπόλοιπα 85.000.000 δρχ., ποὺ δὲν μᾶς εἶχαν δοθῆ, τὸ ΣΔΟΕ ἔγραψε εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν, ὅτι μὲ τὸν «Διορθόδοξον Σύνδεσμον Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» δὲν ὑπάρχει πρόβλημα καὶ ἔτσι μᾶς ἐνέβασαν καὶ τὰ ὑπόλοιπα 85.000.000 δρχ., τὰ ὁποῖα ἐδώσαμε εἰς τοὺς δικαιούχους Ἀγροτικοὺς Συνεταιρισμοὺς. καθὼς καὶ 10.738.912 δρχ. καὶ 3.662.026 δρχ., βάσει τιμολογίων, εἰς τὴν Πανελλήνιον Συνομοσπονδίαν Ἑνώσεων Γεωργικῶν Συνεταιρισμῶν (ΠΑΣΕΓΕΣ).

ι) Μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. 165/6.3.2001 ἐπιστολήν μας πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας ἐπιβεβαιούσαμε ὅτι ἐλάβαμε τὸ σύνολον τῶν 460.000.000 δρχ. καὶ ὅτι οἱ Ἀγροτικοὶ Συνεταιρισμοὶ δὲν μᾶς παρέδωσαν εἰς τὴν ἐπισιτιστικὴν τὰ προγραμματισθέντα 2.900.000 κιλά, ἀλλὰ 2.887.738 κιλά, δηλαδὴ 12.262 κιλὰ ὀλιγώτερα. Κατὰ συνέπειαν μᾶς ἔμειναν 1.944.998 δρχ περίσσευμα καὶ διὰ τὸ ἰσόποσον ποσὸν ἀπεστείλαμε τὴν ἐπιταγήν μας ὑπ᾿ ἀριθ. 012001 9000023748561/48561 πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας.

ια) Τὸ Ὑπουργεῖον Γεωργίας μὲ τὸ ὑπ᾿ ἀριθ. 334252/20.3.2001 ἔγγραφόν του μᾶς ἐπέστρεψεν τὴν ἐν λόγῳ ἐπιταγὴν μὲ τὸ αἰτιολογικόν, ὅτι τὰ ἐν λόγῳ χρήματα τὰ ἐπλήρωσεν τὸ Ὑπουργεῖον Ἐξωτερικῶν. Τότε ἀπευθύνθημεν πρὸς τὸ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν ἐπανειλημμένως τηλεφωνικῶς πρὸς τὸν ἁρμόδιον κ. Φιλιππαῖον, καὶ μᾶς εἶπεν, δὲν χρειάζεται νὰ τὰ ἐπιστρέψωμεν, ἀλλὰ νὰ τὰ κρατήσωμεν.

ιβ) Κατόπιν τούτων τὸ Διοικητικόν μας Συμβούλιον ἐφήρμοσε τὴν συμβουλὴν τοῦ ΣΔΟΕ, νὰ κρατήσωμεν δηλαδὴ τὸ ἐν λόγῳ ποσόν καὶ παρέπεμψε τὸ θέμα εἰς τὴν Γενικὴν Συνέλευσιν τοῦ Συνδέσμου μας καὶ ἡ Γενικὴ Συνέλευσις ἀπὸ 20.12.2001 ἀπεφάνθη ὅτι δυνάμεθα νὰ τὸ κρατήσωμεν, διὰ νὰ καλύψωμεν τὰ τεράστια ἔξοδα, ποὺ εἴχαμε μὲ ἐκτελωνισμούς, ὑπεραστικὰ καὶ διεθνῆ παρατεταμένα τηλεφωνήματα καθημερινῶς κ.λπ., ποὺ ὑπῆρξεν μία σκέτη αἱμοραγία εἰς τὰ θυλάκιά μας.
Τὸ ποσὸν αὐτὸ ἔχει καταχωρισθῆ ὡς ἔσοδον εἰς τὸ ταμεῖον τοῦ Συνδέσμου μας (α/α 2854/25.6.2001, σελ. βιβλίου ταμείου 161).

ιγ) Μὲ τὰς ἐπιστολάς μας ὑπ᾿ ἀριθ. 490/18.7.2001 καὶ 689/14.12.2001 (παράγραφος 6) πρὸς τὸ ΣΔΟΕ διετυπώσαμε, ὅτι, ἐνῷ βάσει τῆς ἀποφάσεως δικαιούμεθα νὰ κρατήσωμεν 6,625% διὰ τὰ διάφορα ἔξοδά μας, ἐμεῖς ἐν τούτοις δὲν ἐκρατήσαμε οὔτε μία δεκάραν καὶ τὰ 85.000.000 δρχ τὰ ἐδώσαμε ὅλα εἰς τοὺς Ἀγροτικοὺς Συνεταιρισμούς.

 

8. ΕΥΧΗ

Εὐελπιστοῦμεν νὰ διενεργηθῇ ἐξονυχιστικὸς ἔλεγχος εἰς ὅλας τὰς Μ.ΚΟ. καὶ ἐκεῖ θὰ εὑρεθοῦν οἱ ἐλεγκταί-ἐπιθεωρηταὶ καὶ εἰσαγγελεῖς εἰς τὴν λίαν δυσχερῆ θέσιν «νὰ καθήσουν εἰς τὸ σκαμνὶ» πληθώραν ἀετονύχηδων καὶ «πατριαρχῶν τῆς διαπλοκῆς», οἱ ὁποῖοι, ἀδιάντροποι ὄντες, τολμοῦν νὰ νοσφίζωνται ἀκόμη καὶ ποσὰ διὰ ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας.

 

9. ΠΑΡΑΓΚΩΝΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Ἐμεῖς λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν εἴμεθα διατεθειμένοι νὰ νοσφιζώμεθα ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας καὶ νὰ τὰ κάνωμεν «πλακάκια», ὄχι μόνον δὲν ἐπιχορηγηθήκαμε διὰ ἀναπτυξιακὰ προγράμματα εἰς τρίτας χώρας, ἀλλὰ οὔτε κἄν μιᾶς ἀρνητικῆς ἀπαντήσεως ἐτύχαμε ἀπὸ τὸ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν εἰς τὰς δεκάδας θεμελειωμένας οἰκονομοτεχνικὰς μελέτας, ποὺ ὑπεβάλαμε κάθε ἔτος ἐγκαίρως. Μάλιστα δὲ οὔτε μᾶς προσκαλοῦν εἰς τὰ διάφορα προγράμματα καὶ εἰς ἐκδηλώσεις των.

10. Τὴν πλήρη δυσαρέσκειάν μας πρὸς τοῦτο τὴν ἐξεφράσαμε εἰς ἐπιστολήν μας (ὑπ’ἀριθμ. 750/29.8.2005) πρὸς τὸν τότε ἁρμόδιον Ὑφυπουργὸν Ἐξωτερικῶν κ. Εὐριπίδη Στυλιανίδην, τὴν ὁποίαν ἐδημοσιεύσαμε εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 27, σελ. 42 καὶ τῆς ὁποίας τὸ κείμενον ἔχει:

 

 

 

11. Συνεπῶς στοιχειώδης εὐσυνειδησία καὶ ἀξιοπρέπεια ἐπιβάλλει εἰς τοὺς φίλους, ποὺ κατέταξαν καὶ τὸν Διορθόδοξον Σύνδεσμον «ὁ Ἀπόστολος Παῦλος« μεταξὺ τῶν «λαμογιῶν», νὰ ἀποκαταστατήσουν τὸν ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον διασυρμόν μας.

12. Εὐελπιστοῦμεν νὰ ὑπάρξουν θετικὰ ἀποτελέσματα, δηλαδὴ νὰ «καθίσουν στὸ σκαμνί» ὅλα τὰ λαμόγια, ποὺ νοσφίζονται συστηματικὰ τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ μὲ τὰς δῆθεν ἀνθρωπιστικὰς βοηθείας των καὶ νὰ μὴ «βγοῦν», ὡς εἴθισται, καὶ αὐτοὶ καὶ μὲ «τὴν βούλαν τοῦ Εἰσαγγελέως λάδι», ἐφαρμοζομένης τῆς θεωρίας τοῦ Ἀναχάρσεως, μαθητοῦ καὶ φίλου τοῦ Σόλωνος, 6η ἑκατονταετία π.Χ., ποὺ λέγει: «ὅλοι οἱ ἀνθρώπινοι νόμοι ὁμοιάζουν μὲ δίκτυ ἀράχνης, ποὺ συλλαμβάνει ὅλα τὰ μικρὰ ἔντομα καὶ τὰ μεγάλα τὰ ἀφήνει νὰ διαπερνοῦν ἐλεύθερα», διὰ νὰ συνεχίζουν νὰ «ξεκοκαλιάζουν» ὁλόκληρον τὴν κοινωνίαν.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟΝ:
Λόγῳ τοῦ ὄγκου τῶν ἐγγράφων καὶ τῆς στενότητος τοῦ χώρου μας δὲν παραθέτομεν ὅλα τὰ σχετικά ἔγγραφα, ἀλλὰ εὑρίσκονται εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἁρμοδίων.

 

 

 

 

 

 

Τὸ ἔγκυρον ἐνημερωτικὸν πρακτορεῖον ἀναφέρει:

«Νέες αποκαλύψεις και καταγγελίες για Μ(πίζνες) Κ(αλά) Ο(ργανωμένες)
Παρασκευή, 25 Φεβρουάριος 2011 13:44 |
Συντάχθηκε απο τον/την Greekamericannewsagency.com | | |

Ύστερα από τις αποκαλύψεις που έχουν γίνει για τις ΜΚΟ σε σχετικά δημοσιεύματα, λάβαμε την παρακάτω επιστολή-καταγγελία από τον Διορθόδοξο Σύνδεσμο “Απόστολος Παύλος”.
…………………………………………………………»
[ἀκολουθεῖ ὁλόκληρος ἡ ἀνωτέρω ἐπιστολή μας ὑπ᾿ ἀριθ. 42/25.2.2011}

ΠΗΓΗ
http://www.greekamericannewsagency.com

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *