ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 -ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ἐπραγματοποιήθη καὶ ἐφέτος ἡ καθιερωμένη ἐκδήλωσίς μας μὲ πραγματικὴ κοσμοπλημμῦραν, παρὰ τὴν κακοκαιρίαν καὶ τὰς ἀπεργίας τῶν Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς.

Ἐγέμισεν ἡ μεγάλη αἴθουσα (ὅλα τὰ καθίσματα καὶ ἐπὶ πλέον μέχρι τὸ μέσον ὄρθιοι), καθὼς καὶ ὁ μεγάλος προθάλαμος. Πρὸς τοῦτο, ἠναγκάσθημεν νὰ ἐνοικιάσωμεν γιγαντοοθόνην καὶ μετεφέραμεν καὶ τὸ ἠχεῖον ἀπὸ τὸν Ἅγιον Παῦλον, διὰ νὰ ἀκούῃ καὶ βλέπῃ καὶ τὸ κατάμεστον ἀκροατήριον τοῦ προθαλάμου.

Ἀπὸ ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἐταξίδευσαν εἰδικῶς πρὸς τοῦτο καὶ προσῆλθον διὰ νὰ συμπνευματισθοῦν, μεμονωνένα ἄτομα καὶ ἑκατοντάδες ἐκπρόσωποι μεγάλων καὶ μικρῶν φορέων.

Τὸ πρόγραμμα περιελάμβανε:

1) Ἀναφορὰν εἰς τοὺς σκοπούς, δραστηριότητας καὶ προοπτικὰς τῶν φορέων μας,
α) Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
β) Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν & Πνευματικῶν Ἀξιῶν
γ) Σωματείου «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
δ) Περιοδικοῦ μας «ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ»
καθὼς καὶ
ε) Ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr.

2) Παραδοσιακὰ δημοτικὰ τραγούδια μὲ τὸ ὀργανικὸν συγκρότημα τοῦ κ. Γεωργίου Δαλιάνη «Πανελλήνιος σύλλογος φίλων γνήσιου δημοτικοῦ τραγουδιοῦ, τοῦ χοροῦ καὶ τῆς παραδόσεως Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ» μὲ τὴν συνοδίαν τοῦ συγκροτήματος «Αὐλός».

3) Βραβεύσεις ἡρώων ἤθους, ἀρετῆς, ἀκεραίου χαρακτῆρος, εὐσυνειδησίας, συνεπείας, εὐπρεπείας καὶ εὐποιΐας, ὡς ἔχομεν ἀπὸ ἐτῶν, καθιερώσει, διὰ νὰ μὴ ἐπιπλέουν καὶ βασιλεύουν μόνον «φελλοί», «παλλακίδες», «ἀνώμαλοι», «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχαι τῆς διαπλοκῆς».

Ἐφέτος ἐβραβεύσαμε:

α) Τὸν ἀείμνηστον Πρόεδρον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας Τάσον Παπαδόπουλον, ὁ ὁποῖος εἶχεν τὸ σθένος νὰ μὴ ὑποκύψῃ εἰς τὰς παντοειδεῖς πιέσεις καὶ ἐβροντοφώνησε τὸ σωτήριον ΟΧΙ ἐναντίον τοῦ ἰταμοῦ ἀνθελληνικοῦ σχεδίου ΑΝΑΝ.
Σύντομον ἀναφορὰν εἰς τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργον του ἔκανε ὁ Πρόεδρος τῆς «Χριστιανικῆς Δημοκρατίας» καὶ Πρόεδρος τῆς «Συντονιστικῆς ἐπιτροπῆς ὑπερασπίσεως τοῦ ἀγῶνος γιὰ τὴν ἐλεύθερη Κύπρο» κ. Ἐμμανουὴλ Μηλιαράκης, ὁ ὁποῖος ἐνεθουσίασεν τὸ ἀκροατήριον καὶ κατεχειροκροτήθη.
Τὰς τιμητικὰς διακρίσεις παρέλαβεν ὁ Πρέσβυς τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας κ. Ἰωσὴφ Ἰωσήφ ἀπὸ τὸν Στρατηγὸν ἐ.ἀ. κ. Γεώργιον Παπαπάνον.

β) Τὴν ἡρωίδα ἑλληνίδα διδασκάλισσαν Ἑλένην Φωκᾶ, ἡ ὁποία ἐγκλωβισμένη ἐπὶ 23 ὁλόκληρα ἔτη εἰς τὰ κατεχόμενα τῆς Κύπρου, ἐξηκολούθει νὰ διδάσκῃ τὰ ἑλληνόπουλα.
Ἡ τέως Γενικὴ Διευθύντρια τοῦ Ἱδρύματος Κρατικῶν ὑποτροφιῶν κ. Ἀρετὴ Καλογεροπούλου-Καραγκούνη, ἐπαρουσίασεν τὴν κ. Ἑλένην Φωκᾶ.
Τὰς τιμητικὰς διακρίσεις παρέδωσεν ὁ Πρόεδρος τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου Ρουμελιωτῶν, κ. Γεώργιος Κουβέλης, ἐ. Εἰσαγγελεύς Ἐφετῶν εἰς τὴν ἀδελφὴν τῆς κ. Ἑλένης Φωκᾶ, κα Χριστίνα Φωκᾶ, διότι ἡ ἰδία δὲν ἠδύνατο νὰ ἀπομακρυνθῆ ἀπὸ τὴν Κύπρον, ἐπειδὴ ἄγνωστοι τῆς διέρρηξαν τὴν οἰκίαν της εἰς Λευκωσίαν, ἀφαιροῦντες σπουδαῖα ἔγγραφα.

γ) Τὴν ἐ. Γεν. Γραμματέα τοῦ Καλλιτεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, ἐκπαιδευτικὸν τέχνης, κ. Ρένα Ἠλία-Ἀνούση.
Ὁ Ἀντιπρόεδρός μας, Στρατηγὸς κ. Κων/νος Τσιτίνης ἐπαρουσίασεν τὴν κα Ἠλία-Ἀνούση καὶ ἐπέδωσεν τὰς τιμητικὰς διακρίσεις.

4) Ἡ σύγχρονος «Μπουμπουλῖνα», ἡ ἡρωικὴ δασκάλα τῶν Πομακοχωρίων τῆς Θράκης μας, κυρία Χαρὰ Νικοπούλου, γνωστὴ ἡρωίδα εἰς τοὺς λάτρεις τῶν αἰωνίων ἀρχῶν τῆς φυλῆς μας, Θρησκεία, Πατρίς, Οἰκογένεια, ἐνεψύχωσεν μὲ τὴν μεστὴν νοημάτων ἐπίκαιρον ὁμιλίαν της καὶ κατασυνεκίνησε μὲ τὸ ἀκορντεὸν καὶ τὰ τραγούδια της, τόσον πολὺ τὸ πολυπληθέστατον ἀκροατήριον, τὸ ὁποῖον ἀντὶ νὰ φύγῃ τὴν 8ην μ.μ., παρέμεινεν μέχρι καὶ μετὰ τὴν 10ην νυκτερινήν, ἀψηφώντας τὴν καταιγίδα, ποὺ ἔφθανε καὶ τὰς ἀπεργίας τῶν Μέσων Μαζικῆς Μεταφορᾶς καὶ δὲν ἤθελε νὰ τελειώσῃ ἡ ἐκδήλωσις. Σχεδὸν οἱ πάντες ἦσαν ἕτοιμοι «νὰ χυθοῦν» εἰς τοὺς δρόμους καὶ νὰ βροντοφωνοῦν ὑπὲρ εἰρηνικῆς ἐπαναστάσεως.

Μετὰ τὴν ἑορτήν μας ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον διέδωσαν τὴν τεραστίαν ἐπιτυχίαν της καὶ τόσον παλαιοὶ φίλοι μας, ὅσον καὶ νέοι αἰσθάνονται δυστυχεῖς, ποὺ δὲν ἠδυνήθησαν νὰ παρευρεθοῦν. Μᾶς παρακαλοῦν νὰ κάμωμεν συχνὰ τοιαύτας ἑορτάς, πλὴν ὅμως ἐμεῖς, στερούμενοι δυστυχῶς οἰκονομικῶν πόρων ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἐθελοντῶν, ἀδυνατοῦμεν νὰ ὀργανώνωμεν πολὺ συχνὰ τοιαύτας ἑορτάς, διότι δὲν δυνάμεθα νὰ ἀντεπεξέλθωμεν, παρ᾿ ὅλον ὅτι ἐργαζόμεθα ἀπὸ βαθέος ὄρθρου μέχρι καὶ τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας. Ἐὰν ἀξιωθῶμεν νὰ εὕρωμεν χρήματα, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς καὶ ἱκανοὺς ἐθελοντάς, τότε εὐχαρίστως νὰ ὀργανώνωμεν ἀρκετὰς ἑορτὰς ἐτησίως.

Ὁλόκληρος ἡ ἐκδήλωσίς μας ἐβιντεοσκοπήθη καὶ εἶναι ἀνηρτημένη εἰς τὴν δυναμικὴν ἱστοσελίδα μας www.fοtgrammi.gr.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *