ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 46 -ΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΕΤΙΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1. Παρ᾿ ὅλον ὅτι, λόγῳ τῆς μεγίστης στενότητος οἰκονομικῶν, εἴμεθα ὑποχρεωμένοι νά «στριμώχνωμεν», ὅσον τὸ δυνατὸν περισσότερα θέματα δυνάμεθα εἰς περιωρισμένον ἀριθμὸν σελίδων, διὰ νὰ μὴ ὑπερβῇ τὸ βάρος καὶ διὰ ἐλάχιστα ἐπὶ πλέον γραμμάρια χρεωθῶμεν μὲ ἀνωτέραν κλίμακα, ὁπότε θὰ πρέπῃ νὰ πληρώνωμεν καὶ ὑπέρογκα ταχυδρομικά, ἐν τούτοις, ἀδήριτος ἀνάγκη μᾶς ὑποχρεώνει νὰ ἀποκαταστήσωμεν τὴν ἀλήθειαν διὰ νὰ ἐννοήσουν οἱ πάντες πῶς ἔχουν τὰ γεγονότα.

2. Ἐπειδὴ ἀδυνατοῦμεν πράγματι νὰ ἀπαντῶμεν μεμονωμένως εἰς τοὺς χιλιάδας συνεργάτας καὶ φίλους-θαυμαστὰς τῶν σκοπῶν, τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν μας, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐρωτοῦν πολὺ συχνά τί ἐξελίξεις ἔχομεν ἀναφορικῶς μὲ τὴν δρομολόγησιν διὰ τὴν ὑλοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὑποχρεούμεθα νὰ ἐνημερώσωμεν περιληπτικῶς ὡς κατωτέρω.

3. Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας κ. Κοσμᾶ, ἡ ὁποία ἀνεκοινώθη διὰ τοῦ τύπου καὶ ἱστοσελίδων, ἔγραψαν πρὸς τὸν Μακαριώτατον καὶ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον χρονολογικῶς καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, Ἠλείας κ. Γερμανός, Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς κ. Δαμασκηνός, Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέας, Κυθήρων κ. Σεραφείμ, Σταγῶν καὶ Μετεώρων κ. Σεραφείμ καὶ Θεσσαλιώτιδος καὶ Φαναριοφερσάλων κ. Κύριλλος.
Δὲν ἀποκλείεται ἐν τῷ μεταξὺ νὰ ἔγραψαν καὶ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι προφανῶς παρέλειψαν νὰ μᾶς κοινοποιήσουν ἀντίγραφα τῶν παρακλητικῶν των ἐπιστολῶν.

4. Παλαιότερον εἶχον ταχθῆ ἐπίσης ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος (ἡ ἐπιστολή του ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ τεῦχος τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» ὑπ᾿ ἀριθμ. 40, σελ. 37) καὶ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος (ἡ ἐπιστολή του ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ τεῦχος ὑπ᾿ ἀριθμ. 45, σελ. 71).

5. Τέλος, μᾶς ἔχουν γράψει θετικῶς ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους παλαιότερον καὶ οἱ Σεβασμιώτατοι (ἴδ. ἀντιστοίχως εἰς τὸ τεῦχος τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» ὑπ᾿ ἀριθμ. 45):Δράμας κ. Παῦλος (σελ. 72),
Φθιώτιδος κ. Νικόλαος (σελ. 73),
Φιλίππων, Νεαπόλεως καὶ Θάσου κ. Προκόπιος (σελ.74),
Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός (σελ. 75).

6. Ἐπειδὴ ὁ ἀντικείμενος ἡμῖν Διάβολος προσπαθεῖ νὰ διαστρεβλώνῃ τὴν ἀλήθειαν καὶ μὲ σαθρὰ ἐπιχειρήματα νὰ παρασύρῃ πολλοὺς νὰ μὴ πραγματοποιηθῇ εἰσέτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, δημοσιεύομεν συμπληρωματικὸν ὑπόμνημα μας πρὸς τοὺς διαφόρους Μητροπολίτας, ὅπου ἀντικρούομεν μὲ ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα τὰς σατανικὰς αὐτὰς αἰτιάσεις…

7. Εὐελπιστοῦμεν μὲ τὰ ἐν λόγῳ δημοσιεύματα νὰ ἀποκατασταθῇ ἡ πλήρης ἀλήθεια ἀναφορικῶς μὲ τὸ κολοσσιαῖον καὶ μεγαλεπήβολον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἡ πραγματοποίησις τοῦ ὁποίου θὰ συμβάλῃ τὰ μέγιστα εἰς τὴν πνευματικὴν ἀναγέννησιν τοῦ καταπροδομένου ἑλληνικοῦ λαοῦ, τὴν ἐπιστροφὴν εἰς τὰς ρίζας μας καὶ οὕτω θὰ ἀποτελέσῃ παράδειγμα διὰ ἀναπτυξιακὰ ἔργα, τουτέστιν διὰ τὴν οἰκονομικὴν ἀνόρθωσιν τοῦ καταληστευθέντος ἐθνικοῦ πλούτου.

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *