ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 – ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ Ἐπίκαιρον, ὅσον ποτέ…

 

1. Τὰ μέλη, οἱ συνεργάται καὶ οἱ θαυμασταὶ τοῦ Σωματείου «Οἱ Φίλοι τοῦ τάματος τοῦ Ἔθνους», οἱ σκοποί, αἱ προοπτικαὶ καὶ αἱ προσπάθειαι τοῦ ὁποίου ἐπανειλημμένως ἔχουν κοινοποιηθῆ μέσῳ τῶν σελίδων τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», ἠσθάνθησαν μίαν ἐνθάρρυνσιν μὲ τὴν εὐρεῖαν δημοσιότητα ποὺ ἔλαβε τὸ θέμα προσφάτως, ἐξ αἰτίας δημοσιεύματος εἰς τὸ περιοδικὸν «Ἡ Δρᾶσις μας» (ὄργανον τοῦ φοιτητικοῦ τομέως τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος», ποὺ ἀνήκει εἰς τὴν Ἀδελφότητα Θεολόγων «ὁ Σωτήρ») ἄρθρου μὲ τίτλον “Ἀντὶ Τάμα Τέμενος -Ἀνάξιοι ἀπόγονοι ὑπεραξίων προγόνων”.

2. Προσέτι, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβρόσιος, λαβὼν ἀφορμὴν ἀπὸ τὸ δημοσίευμα αὐτό, μὲ στοχασμόν, ὅπως πάντοτε, συνοπτικῶς καὶ σαφῶς, ἐκφράζει τὸν προβληματισμὸν τῆς συγχρόνου κοινωνίας.

3. Κατωτέρω ἀναδημοσιεύομεν ἀμφότερα, αἰσθανόμενοι ἐπὶ πλέον ὑπερήφανοι, διότι οἱ συντάκται τῆς «Δράσεως» ἐδανείσθησαν ὡς εἰσαγωγικὸν σχέδιον τοῦ ἄρθρου των τὴν ἔμπνευσιν τοῦ ἐθελοντοῦ μας Ἀθανασίου Μαμάρα μὲ τὸν Ναὸν τοῦ Σωτῆρος καὶ τὸν Κολοκοτρώνην, ὅπως τὸ ἐπαρουσιάσαμε ἀρχικῶς μὲ τὴν πρώτην ἐμφάνισιν τῆς ἱστοσελίδος μας www.fotgrammi.gr τὸν Ὀκτώβριον τοῦ 2009.

4. Τέλος γίγνεται καὶ μία σύντομος ἀναφορὰ εἰς σχετικὰς ταυτοχρόνους ἀναρτήσεις ἄλλων.
5. Δημοσιεύομεν ἐπίσης τὸ μεστὸν πνευματικῶν ἐννοιῶν ἄρθρον τοῦ κ. Σπυρίδωνος Μπαζίνα.
6. Λόγῳ τοῦ λίαν περιωρισμένου χώρου δημοσιεύομεν κατωτέρω μόνον ἀντιπροσωπευτικὰς ἐνθαρρυντικὰς ἐπιστολάς.

7. Ἄς εὐχηθῶμεν καὶ προσευχηθῶμεν ὁ Θεὸς νὰ φωτίσῃ ὅλους μας νὰ συναισθανθῶμεν τὴν ἐγκληματικὴν ἀδιαφορίαν μας καὶ νὰ πολλαπλασιασθοῦν αἱ φωναὶ ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τόσον ἀπὸ τὴν πολιτικὴν ἡγεσίαν, ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν πνευματικὴν καί, ἰδίως τὴν θρησκευτικήν, αἱ ὁποῖαι δυστυχῶς ὄχι μόνον «ποιοῦνται τὴν νῆσσαν», ἀλλὰ καὶ ἐφαρμόζουν τὸ γραφικόν: «…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν.» (Ματθ. 23, 14).

8. Δυστυχῶς δὲν εἴχαμε συνειδητοποιήσει τὸ καθῆκον μας τοῦτο, ὅταν εἴχαμε ἀνοδικὰς οἰκονομικὰς πορείας. Τότε ὅμως, ἐδαπανᾶτο πακτωλὸς δισεκατομμυρίων διὰ «ἄρτον καὶ θεάματα» καὶ κυβερνῶντες «ἀνθρωπάκια», ἐσπαταλοῦσαν καὶ ἐνοσφίζοντο τὸν ἱδρῶτα τοῦ πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, διὰ νὰ διορίζωνται ἑκατοντάδες χιλιάδες «ἡμέτεροι» εἰς κρατικὰς ὑπηρεσίας. Αὐτοὶ οἱ βολευθέντες προσελαμβάνοντο, ὄχι διὰ νὰ ἐργάζωνται, ἀλλὰ διὰ νὰ «περιεργάζωνται», ὄχι νὰ ὑπηρετοῦν, ἀλλὰ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον οἱ περισσότεροι ἀπὸ αὐτούς, ἀδίστακτοι καὶ φιλοτομαρισταί, νὰ κατατυραννοῦν τοὺς πολίτας, ἐὰν οἱ πολίται δὲν ἦσαν διατεθειμένοι νὰ κάνουν ἀβαρίαν εἰς τὴν συνείδησίν των, νὰ «λαδώνουν», διὰ νὰ τύχουν τῆς παραμικρᾶς ἐνημερώσεως καὶ ἐξυπηρετήσεως…

9. Εἶναι μία λίαν δυσάρεστος τραγικὴ πραγματικότης καὶ ἀλήθεια, αὐτὰ τὰ ὁποῖα εἶπεν ὁ ἀξιότιμος Ἀντιπρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, ὅτι «τὰ χρήματα, μαζὶ τὰ ἐφάγαμε…».

10. Πάμπτωχοι πολιτικοὶ ὑπόσχονται εἰς τοὺς πάντας τὰ πάντα διὰ νὰ «βολευθοῦν» καὶ ἤδη «βολευθέντες» πασχίζουν νὰ ἐξοφλοῦν τὰ γραμμάτια, τουτέστιν τὰς ὑποσχέσεις («ρουσφέτια») ἔναντι τῶν «κλαδικῶν» των καὶ τῶν «ἡμετέρων», διὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἐπανεκλογήν των, τουτέστιν τὸ νέον «βόλευμά» των.Ἔχομεν παραδείγματα βουλευτῶν, οἱ ὁποῖοι ἠναλώνοντο, διὰ νὰ ἐξασφαλίσουν μὲ χίλια βάσανα πληθώραν κονδυλίων διὰ ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα (ὁδούς, γεφύρας, σχολεῖα, ὑδραγωγεῖα, πλατείας κ.λπ., κ.λπ.) διὰ τὸ σύνολον τῶν κατοίκων καὶ νὰ παίρνουν ἐλαχίστους ψήφους. Ἀπεναντίας ἄλλοι βουλευταί, διορίζοντες ἀνέτως μερικοὺς φίλαυτους καὶ ἰδιοτελεῖς ἐκ μεγάλων «σογιῶν», νὰ λαμβάνουν 90% τῶν ψήφων καὶ νὰ ἐκλέγωνται ὄχι μόνον βουλευταί, ἀλλὰ καὶ νὰ ὑπουργοποιῶνται. Κατὰ συνέπειαν δὲν εἶναι μόνον οἱ κακοὶ ἐθνοπατέρες ὑπεύθυνοι, διὰ τὴν ἠθικὴν καὶ οἰκονομικὴν κρίσιν, ποὺ διερχόμεθα, ἀλλὰ καὶ ὁ συρφετὸς τῶν «κλαδικῶν» καὶ τῶν «ἡμετέρων», οἱ ὁποῖοι ἰδιοτελέστατα πασχίζουν νὰ «βολευθοῦν» εἰς βάρος τοῦ συνόλου καὶ νὰ κομπορρημονοῦν ὡς ἱκανοὶ καὶ ὡς ἔξυπνοι, ἐνῷ οἱ ἄλλοι, ποὺ πηγαίνουν «μὲ τὸν σταυρὸν εἰς τὸ χέρι», νὰ θεωροῦνται καὶ νὰ εἶναι «καρπαζοεισπράκτορες»…

11. Ὅλα αὐτὰ τὰ ἰταμὰ καὶ ἰδιοτελέστατα «ἀνθρωπάκια» εἴτε ἦσαν «ἐθνοπατέρες» εἴτε ἦσαν συρφετὸς τῶν «κλαδικῶν» καὶ τῶν «ἡμετέρων», ἐφήρμοζον τὸ αἴτημά των: «Τσοβόλα δόστα ὅλα» καὶ ἰδοὺ τὸ κατάντημά μας. Ἔχουν κατακρημνισθῆ καὶ εὐτελισθῆ ὅλαι αἱ ἠθικαὶ καὶ πνευματικαὶ ἀξίαι καὶ αὐταὶ αἱ ἀπαξίαι-, ποὺ κατέστησαν βδέλλαι λαίμαργοι καὶ ἔχουν σπαταλήσει τὴν οὐσίαν τῶν μοχθούντων καὶ τῶν δεινοπαθούντων Ἑλλήνων, καὶ μᾶς ὡδήγησαν εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, αὐτοὶ οἱ ἐγκληματίαι πολιτικοὶ καὶ ὁ συρφετὸς αὐτῶν, συνδικαλισταὶ καὶ «ἡμέτεροι»…

12. Τὸ ἀνθρωπάκι Σημίτης καὶ ὁ μετέπειτα διάδοχός του, «ὁ πλέον κατάλληλος Πρωθυπουργός», ὁ ὁποῖος εἶχε κατασκευασθῆ ἀπὸ τὰς δημοσκοπήσεις τότε, ὡς ὁ πλέον κατάλληλος, καὶ μετά, ὡς ὁ πλέον ἀκατάλληλος (ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, ἡ ἀπάτη τῶν «galop» = δημοσκοπήσεων ἐξυπηρετεῖ τὸ κατεστημένον, τὸ ὁποῖον ἀντεκατέστησαν τὰ δημοψηφίσματα μὲ τὰς σκοπίμους καὶ καθοδηγουμένας δημοσκοπήσεις), ἄφηναν ἕν «ξέφρενον» γύναιον νὰ σκορπίζῃ ἀφειδῶς τὰ δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες δισεκατομμύρια εὐρώ, διὰ τὰ εὐτελῆ ὀλυμπιακὰ ἔργα, ἀντὶ νὰ διατεθοῦν διὰ ἐγγειοβελτιωτικὰ ἔργα καὶ ἐν γένει ὑποδομὰς εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα…

13. Ἀκόμη καὶ σήμερον, μετὰ παρέλευσιν ἕξ (6) ἐτῶν, δὲν γνωρίζομεν, εἰς ποῖον ὕψος ἀνῆλθον αἱ ἀλόγισται αὐταὶ σπατάλαι διὰ τὰ ὀλυμπιακὰ ἔργα, διὰ τὴν συντήρησιν τῶν ὁποίων ὁ δυσβαστάκτως φορολογουμένος δεινοπαθὼν ἑλληνικὸς λαὸς πρέπει νὰ συνεχίζῃ νὰ πληρώνῃ τὰ «μαλλιοκέφαλά» του. Ἐν τέλει ὅμως, τὰ ἔργα νὰ ἀχρηστεύωνται, διότι οἱ φύλακες, οἱ ἐπόπται καὶ οἱ ἐντεταλμένοι νὰ προστατεύουν αὐτὰ τὰ ἔργα, δὲν εἶναι οἱ ἐνδεδειγμένοι, ἀλλὰ «βολευθέντες» τῶν «κλαδικῶν» καὶ τῶν «ἡμετέρων», ὁπότε δυστυχῶς πρέπει νὰ ἐπαναλάβωμεν πάλιν:
«τίς χωροφυλακεύσει τοὺς χωροφύλακας,
τίς φυλάξει τοὺς φύλακας,
τὶς ἐλέγξει τοὺς ἐλεγκτάς;
τίς ἐπιθεωρήσει τοὺς ἐπιθεωρητάς ; ; ;».
Ὁμοιάζουν ὅλοι αὐτοὶ ὡσὰν ἀνεγκέφαλον ποιμένα, ποὺ ἀναθέτει εἰς τούς λύκους νὰ τοῦ φυλάξουν τὰ ποίμνιά του…

14. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομεν ἀναπτύξει, τὸ ἁμαρτωλὸν καὶ διεφθαρμένον κράτος μὲ τοὺς «ἐθνοπατέρας» του καὶ τοὺς «ἐργατοπατέρας» του – «ἀγροτοπατέρας» του ἔχουν νοσφισθῆ καὶ διασπαθίσει ἑκατοντάδας δισεκατομμύρια καὶ τρισεκατομμύρια δολλάρια διὰ «κλαδικὲς» καὶ τοὺς «ἡμετέρους» τῶν ἑκάστοτε κυβερνώντων. Ἐπίσης ἡ πνευματικὴ ἡγεσία ἔχει διαχειρισθῆ καὶ σφετερισθῆ τεραστίους πόρους ἀπὸ τὸν μόχθον τῶν βαρύτατα φορολογουμένων Ἑλλήνων, καθὼς καὶ ἡ Ἐκκλησία ἔχει διαχειρισθῆ καὶ διαθέσει ἀμυθήτους περιουσίας διὰ διαφόρους ἐθνικούς, κοινωνικοὺς σκοποὺς ἀλλὰ καὶ εἰς σκανδαλώδη ὠφέλειαν «ἡμετέρων».
Παρ’ὅλα ταῦτα, εἰς τὰ συναπτὰ 180 ἔτη, ποὺ παρῆλθον, δὲν ἐφιλοτιμήθησαν αἱ ἐν λόγῳ ἡγεσίαι δυστυχῶς οὐσιαστικῶς διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῆς ἱερᾶς ὑποσχέσεως τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, προφασιζόμενοι μὲ ἀπείρους σατανικὰς προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις…

15. Ὄχι μόνον ἀμύθητα ποσὰ ἔχουν διαθέσει, διαχειρισθῆ, σφετερισθῆ καὶ νοσφισθῆ τὰ «τρωκτικὰ» τῆς πολιτικῆς, πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας εἰς περιόδους ἀνθίσεως τῆς οἰκονομίας, ἀλλὰ ἀκόμη καὶ εἰς τὴν ἐποχὴν τῆς παντοειδοῦς κρίσεως, ποὺ διερχόμεθα καὶ μᾶς κατήντησαν εἰς τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, ἀμέσως ἤ ἐμμέσως δὲ κόπτονται ἰθύνοντες τῆς πνευματικῆς καὶ πολιτικῆς ἡγεσίας, εὐλογούσης ἤ «ποιουμένης τὴν νῆσσαν» τῆς θρησκευτικῆς ἡγεσίας, διὰ πραγματοποίησιν τεμένους εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ τζαμιῶν εἰς ὅλην τὴν Ἑλλάδα…

16. Μάλιστα δέ, προσφάτως ἐκλεγέντες Δήμαρχοι καὶ Περιφερειάρχαι, τοὺς ὁποίους ἔσπευσαν νὰ ὑπερψηφίσουν καὶ αἱ νομιμοποιηθεῖσαι καὶ ἑλληνοποιηθεῖσαι ὀρδαὶ τῶν λαθρομεταναστῶν, μᾶς ἀπειλοῦν προσβάλλοντες τὴν προσωπικότητά μας. Παραδείγματος χάριν, ὁ «σκουλαρικάκιας» καὶ θαμὼν τῶν «ξενυχτάδικων» τῆς Θεσσαλονίκης δηλώνει ὅτι, ὡς Δήμαρχος θὰ μετονομάσῃ τὴν ὁδὸν Ἁγίου Δημητρίου εἰς ὁδὸν Κεμὰλ Ἀττατούρκ, θὰ στήσῃ εἰς τὴν κεντρικὴν πλατείαν τῆς συμπρωτευούσης ἀνδριάντας διὰ τὸ «ὁλοκαύτωμα» τῶν Ἑβραίων καὶ τῶν νεοτούρκων, θὰ προσφέρῃ «πορνό» εἰς τοὺς δημότας, θὰ καίῃ τοὺς νεκροὺς καὶ πληθώραν ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἀντεθνικῶν προγραμματικῶν δηλώσεων. Πρὸς τοῦτο ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Ἄνθιμος ὀφείλει νὰ στείλῃ κάποιον ἁπλὸν κληρικὸν νὰ τὸν ὁρκίσῃ καὶ νὰ μὴ τὸν τιμήσῃ ὁ ἴδιος. Πρέπει νὰ ἀφυπνισθοῦν οἱ δημόται τῆς Θεσσαλονίκης καὶ νὰ ζητήσουν δημοψήφισμα, διότι ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους, τοὺς Σκοπιανούς (οἱ ὁποῖοι τοῦ ἔκαναν μεγάλην προβολὴν ἀκόμη καὶ ἐντὸς τῶν Σκοπίων καὶ καθωδήγησαν τὰς χιλιάδας Σκοπιανούς, ποὺ εἶναι εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, νὰ ὑπερψηφίσουν τὸν «σκουλαρικάκια») καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὰς νομιμοποιηθεῖσας καὶ ἑλληνοποιηθεῖσας «ἐπιδρομὰς ἀλλοφύλων», ὑπάρχει καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν γηγενῶν Ἑλλήνων καὶ τῶν ξερριζωμένων Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Μικρὰν Ἀσίαν, Καππαδοκίαν, Πόντον κ.λπ., ποὺ ἐμφοροῦνται ἀπὸ τὰς αἰωνίους ἀρχὰς τῆς φυλῆς μας Θρησκείαν, Πατρίδα καὶ Οἰκογένειαν. Νὰ ἀποδείξῃ αὐτὴ ἡ πλειοψηφία τῶν κατοίκων τῆς Θεσσαλονίκης, ὅτι δὲν υἱοθετεῖ τὰς ἀντεθνικὰς δραστηριοτήτας τοῦ «σκουλαρικάκια», ὁ ὁποῖος ἐξελέγη μὲ τὴν ὑφαρπαγὴν τῶν ψήφων μιᾶς ἰσχνῆς μειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ δὲν ὑπερβαίνει οὔτε τὸ 20%, ἐνῷ περίπου τὸ 80%, ἀποκηρύσσει μετὰ βδελυγμίας τὰς ἀντεθνικάς, ἀντικοινωνικὰς καὶ ἀντιχριστιανικὰς προγραμματικὰς δηλώσεις τοῦ νέου Δημάρχου…

17. Πολλαπλασιαζομένων τῶν θαρραλέων φωνῶν τῶν ἐθνικῶς, κοινωνικῶς καὶ θρησκευτικῶς ἐμφορουμένων Ἑλλήνων, εὐελπιστοῦμεν ὅτι θὰ ἐνθαρρυνθοῦν θαρραλέοι ἱεράρχαι νὰ δραστηριοποιηθοῦν, καὶ διὰ ὑπομνήματός των εἰς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἑκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καὶ τὴν Ἱεραρχίαν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νὰ ἀπαιτήσουν τὴν ἄμεσον πραγματοποίησιν τῆς ἱερᾶς ὑποσχέσεως τῶν ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, διὰ νὰ τονωθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν τῶν δεινοπαθούντων Ἑλλήνων, νὰ ἀνανήψουν, νὰ συνειδητοποιήσουν ἐπιτακτικὴν ἀνάγκην ἐπιστροφῆς εἰς τὰς ρίζας μας καὶ νὰ ἀναγεννηθῶμεν πνευματικῶς, διὰ νὰ εἴμεθα εἰς θέσιν νὰ ἐπιβιώσωμεν ὡς ἔθνος καὶ ὡς φυλὴ καὶ νὰ ἀξιωθῶμεν νὰ μεγαλουργήσωμεν καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ καὶ ὁ πόθος τοῦ ποιητοῦ: «ὅπως ἔδωσες, θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητεῖς, θὰ γενῇς καὶ πάλιν φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».
Πρὸς τοῦτο πρέπει νὰ μελετήσωμεν ἐπισταμένως τὸ περισπούδαστον σύγγραμμα τοῦ θεοπνεύστου συγγραφέως τοῦ 19ου/20οῦ αἰῶνος, κατατρεγμένου Μητροπολίτου Πενταπόλεως Ἁγίου Νεκταρίου τοῦ θαυματουργοῦ, εἰς τὸ βιβλίον του: «Ἱερῶν καὶ φιλοσοφικῶν λογίων θησαύρισμα», Τόμος Β’, (Ἀθῆναι 1896), ἰδίως τὸ μεστότατον πνευματικῶν νοημάτων ἀπόσπασμα, ποὺ ἀναφέρεται εἰς τὴν ἀλληλομέθεξιν τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πνεύματος μετὰ τοῦ αἰωνίου σωτηρίου πνεύματος τοῦ Χριστιανισμοῦ, μετὰ τοῦ ὁποίου συνεδέθη ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ κατέστη ὄργανον τῆς θείας προνοίας διὰ τὴν διάδοσιν τῆς ἀκραιφνοῦς ὀρθοδόξου πίστεως ἀνὰ τοὺς αἰῶνας (σελ. 6 καὶ 7).

18. Ὁ γράφων αὐτὰς τὰς πενιχρὰς γραμμὰς εἶναι διατεθεμένος, διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ διαθέσῃ τόν, μὲ ἀπεριγράπτους στερήσεις, σωματικὰς καὶ ψυχικὰς ἀλγηδόνας, δημιουργηθέντα μόχθον τοῦ βίου του, ἀποτελούμενον, σὺν τοῖς ἄλλοις, ἀπὸ γήπεδα περίπου 100 στρεμάτων εἰς τὴν Ἀττικὴν τελείως ἀνιδιοτελῶς καὶ ἀνωνύμως.

19. Ἐπαναλαμβάνομεν: ἐὰν βεβαιωθῇ ὁ κατ΄ἐξοχὴν φιλότιμος καὶ γενναιόδωρος ἑλληνικὸς λαός, ὅτι ὑπάρχει ἐμπράκτως ἀπόλυτος διαφάνεια μέχρι καὶ τὴν τελευταίαν δεκάραν καὶ ἀρχίσουν τὰ ἔργα, τότε οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες, ἴσως καὶ φιλέλληνες, θὰ σπεύσουν νὰ διαθέσουν σεβαστὰ ποσὰ διὰ τὴν ὁλοκλήρωσιν τοῦ μεγαλεπηβόλου καὶ κολοσσιαίου αὐτοῦ ἔργου, τὸ ὁποῖον θὰ εἶναι μία νέα Ἁγία Σοφία, ἕν κόσμημα τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος, ὡς μνημεῖον λατρείας, δοξολογίας καὶ εὐγνωμοσύνης εἰς τὸν Σωτῆρα Χριστόν. Ὁ Ναὸς οὗτος θὰ ἀποτελῆ ἰσχυρὸν πόλον ἕλξεως καὶ τῶν δεκάδων ἑκατομμυρίων ἐπισκεπτῶν τῆς Ἀκροπόλεως καὶ τῶν ἄλλων ἀξιοθεάτων καὶ μνημείων τῆς Ἑλλάδος.
Τοποθετουμένου δὲ τούτου ἐπὶ τοῦ Ἀττικοῦ Ἄλσους (338 μ.), καθ’ὅσον εἶναι ὑψηλότερον τῶν Λόφων Ἀκροπόλεως (156 μ.), Λυκαβηττοῦ (277 μ.), Φιλοπάππου (147 μ.) κ.λπ. θὰ δεσπόζῃ τοῦ λεκανοπεδίου Ἀθηνῶν. Λαμβανομένου ὑπ’ὄψιν ὅτι ἔχουν διατεθῆ εἰς αὐτὸ μεγάλα ποσὰ ἐκ τῶν προσφερθέντων ὑπὸ εὐλαβῶν Ἑλλήνων κατὰ τὴν δεκαετίαν τοῦ 1970 (διὰ ἀπαλλοτριώσεις ἰδιοκτησίων, κατασκευὴν ὑποδομῶν, πρόσβασιν εἰς τὸ Ἀττικὸν Ἄλσος κ.λπ., ἐπιβάλλεται νὰ ἀξιοποιηθῇ τοῦτο.
20. Δὲν εἶναι ἀνάγκη, λοιπόν, τὸ ἁμαρτωλόν, τρισάθλιον καὶ πτωχεῦσαν ἑλληνικὸν κράτος καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία νὰ διαθέσουν τὴν ἀμύθητον περιουσίαν, ποὺ ἔχουν. Ἐπιβάλλεται, μόνον, νὰ συναινέσουν ὅλοι διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ἐν λόγῳ κολοσσιαίου ἔργου ἀπὸ τὴν ἰδιωτικὴν πρωτοβουλίαν καὶ μετὰ νὰ κληθοῦν ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως, τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον, ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, οἱ Πρυτάνεις τῶν Ἀνωτάτων Καθιδρυμάτων Ἐκπαιδεύσεως, οἱ Πρόεδροι τῶν Ἀνωτάτων Δικαστηρίων, οἱ Ἀρχηγοὶ τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν κ.λπ. νὰ παραλάβουν τὰ κλειδιὰ τοῦ ἐν λόγῳ κολοσσιαίου καὶ μεγαλεπηβόλου ἔργου, ὡς ἐκτενῶς ἔχομεν ἀναγράψει ἐπανειλημμένως εἰς τὴν «Φωτεινὴν Γραμμήν».

21. Τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχικοῦ δωρητοῦ νὰ παραμείνῃ εἰς τοὺς αἰῶνας ἄγνωστον καὶ νὰ ἐγγραφοῦν ὀνόματα τῶν μετέπειτα δωρητῶν, ὅσων θέλουν νὰ φανῇ τὸ ὄνομά των καὶ εὶς τὴν ἐπίγειον ζωήν.

22. Μακάρι, μυριάκις εἴθε, νὰ φωτίσῃ ὁ Θεὸς ἄρχοντας καὶ ἀρχομένους, κλῆρον καὶ λαὸν νὰ συνεργασθῶμεν ὅλοι, πρὸς δόξαν Ὀρθοδοξίας καὶ Ἑλληνισμοῦ, διὰ νὰ τύχωμεν τοῦ ἐλέους τοῦ Θεοῦ, προτοῦ ὁλοκληρωθοῦν τὰ καταχθόνια σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων καὶ ἐξαφανισθῶμεν ἐντελῶς καὶ νὰ μὴ «τρίζουν τὰ ὁστᾶ τῶν θυσιασθέντων προγόνων μας…

Προσωπικὸν Ἰστολόγιον τοῦ Μητροπολίτου
Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου 1.11.2010

ΤΟ “ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ” ΕΓΙΝΕ…….ΤΕΜΕΝΟΣ!

Πληροφορίες, ποὺ κυκλοφοροῦν εἰς τὸ διαδίκτυον, λέγουν πὼς ἡ Κυβέρνησις τώρα εἰς τὸν καιρὸν αὐτῆς τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς κρίσεως ἀπεφάσισε νὰ ἀνεγείρῃ, καὶ μάλιστα μὲ δαπάνες τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, Μουσουλμανικὸν Τέμενος καὶ πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν ἔχει ψηφίσει δαπάνην ὕψους 80 ἑκατομμυρίων €.
Μὲ ἀφετηρίαν τὴν εἴδησιν αὐτὴν μεταφέρουμε ἐδῶ ἕν πολὺ δυνατὸν δημοσίευμα ἀπὸ τὸ περιοδικὸν “Ἡ Δρᾶσις μας”, τὸ ὁποῖον καὶ προσυπογράφομεν ἐκθύμως. Νὰ σημειωθῇ, ὅτι διὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ χρόνια τώρα παλεύει μόνος, μονώτατος, ὁ ἐξαίρετος Ἕλλην καὶ πιστὸς χριστιανὸς κ. Ἰωάννης Ἀναγνωστόπουλος, κτίτωρ τοῦ περικαλλοῦς ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἄγ.Νεομάρτυρος Παύλου, πολιούχου Τριπόλεως, εἰς τὴν Ἀροανίαν τῶν Καλαβρύτων.
(βλ. https://www.fotgrammi.gr/ -ἀναζητήσατε τὸ λῆμμα “Τάμα τοῦ Ἔθνους”).
Ὅταν ὁ κ. Προβόπουλος προτείνει νὰ κλείσουν τὰ ΚΑΠΗ διὰ νὰ σωθῇ ἡ οἰκονομία, εἶναι τραγικὸν ἡ Κυβέρνησις νὰ διαθέτῃ 80 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ δια νὰ στηθῇ ἕν κτίριον-κέντρον τῆς Μουσουλμανικῆς προοαγάνδας εἰς τὴν Ἀθήνα! ΑΙΣΧΟΣ! Ὅταν ἡ Ὑπουργὸς Παιδείας κα Διαμαντοπούλου ἐπιχειρεῖ νὰ καταργήσῃ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν ἀπὸ τὰ Δημόσια Σχολεῖα, ἡ δὲ Κυβέρνησις διαθέτει ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ δια νὰ στήσῃ ἕν Κέντρον Μουσουλμανικῆς Προπαγάνδας εἰς τὴν Ἀθήνα! Μήπως ἔχουμε Κυβέρνησιν – Παράρτημα τῆς Τουρκικῆς εἰς τὴν Χώραν μας; ΑΙΣΧΟΣ!
Κάθε γνήσιος Ἕλλην πρέπει νὰ ἀντισταθῇ μὲ κάθε νόμιμον τρόπον! Ἐὰν προηγουμένως δὲν ἀναγερθῆ τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, δὲν μποροῦμε νὰ συζητᾶμε διὰ ἀνέγερσιν Τεμένους εἰς τὴν Ἀθήνα!
Εἰς τοὺς ὤμους τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ, κατ᾿ ἀνάγκην, ἐναποτίθεται καὶ τὸ βάρος αὐτό. Δυστυχῶς ὑπάρχουν σήμερα καὶ πολλὰ ἄλλα πολὺ σοβαρὰ ζητήματα, διὰ τὰ ὁποῖα ὀφείλει νὰ κινηθῇ ὁ Ἀρχιεπίσκοπός μας. Ἡ σιωπὴ Του μᾶς ἐνοχλεῖ! Αὐτὸ τὸ ζήτημα ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ εἰς τὰ θέματα τῆς “πολιτικολογίας” τῶν Ἱεραρχῶν! Ἡ σιωπὴ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου “ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”, ἔγραφε χθὲς ἡ ἐφημερίδα “ΤΟ ΠΑΡΟΝ”( σελ. 27) καὶ συνεχίζει:
,,Πλάτη εἰς τὴν Κυβέρνησιν βάζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος μὲ τὴν δήλωσίν του ὅτι “Ἂν δὲν μείνωμεν ἑνωμένοι μέσα σ’αὐτὴν τὴν κρίσιν, τὴν λύσιν δὲν θὰ τὴν δώσῃ κανένας ἄλλος, ἀλλὰ τὸ πεζοδρόμιον”! Ἔρχεται δηλ. ὁ κ Ἱερώνυμος νὰ ἐπιβεβαιώσῃ αὐτὸ διὰ τὸ ὁποῖον τὸν κατηγοροῦν Μητροπολίτες, ὅτι κάνει τὰ χατίρια τῆς Κυβέρνησης, ὅπως ἀποκαλύπταμε τὴν περασμένην Κυριακὴν”.
Λοιπόν, ἰδοὺ ἡ Ρόδος, ἰδοὺ καὶ τό….. ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ, Μακαριώτατε!
+Ο ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
Ἀντὶ Τάμα Τέμενος –
Ἀνάξιοι ἀπόγονοι ὑπεραξίων προγόνων*

Ἡ Τουρκοκρατία εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐκράτησε σχεδὸν πέντε αἰῶνας. Καὶ ἦτο στυγνή, ἀπάνθρωπος, κτηνώδης, βάρβαρος. Τὸ Γένος ἔζησε τραγικὰς ὥρας. Οἱ γκιαούρηδες (=οἱ ἄπιστοι, οἱ ἄθεοι), ὅπως μᾶς ἀπεκάλουν οἱ Τοῦρκοι, εἶχαν στερηθῆ τὰ πάντα. Ὁ δυστυχὴς ραγιὰς (ὁ μὴ μωαμεθανὸς ὑπήκοος, ὁ δοῦλος) ἦτο εἰς τὴν διάθεσιν καὶ τοῦ τελευταίου Τούρκου. Ὁ βίαιος ἐξισλαμισμὸς ἦτο εἰς τὴν καθημερινὴν διάταξιν, δι᾿ αὐτὸ καὶ τὸ νέφος τῶν νεομαρτύρων Χριστιανῶν εἰς τὰ χρόνια τῆς δουλείας. Τὸ παιδομάζωμα, ἡ βίαιος ἁρπαγὴ τῶν ἑλληνοπαίδων ἀπὸ τὴν μητρικὴν ἀγκάλην, ἦτο ὅ,τι σατανικώτερον ἠμπόρεσε νὰ σοφισθῇ ὁ τουρκικὸς φανατισμός. Διότι μετέβαλλε τὸν ἀνθὸν τοῦ Γένους, τὸ αὔριον τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς, εἰς γενίτσαρους, δηλαδὴ εἰς τοὺς πλέον φανατικοὺς ἐχθροὺς τῶν ἀδελφῶν των Ἑλλήνων!…

* Ἡ σύνταξις τοῦ Περιοδικοῦ «Ἡ Δρᾶσις μας»
ἔτος ΜΘ’, τ. 482, Ὀκτώβριος 2010

Αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα ἀπὸ τὰ ἀνήκουστα βάσανα, τὰ ὁποῖα ἔζησαν οἱ ἀδελφοί μας εἰς τὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας, τοῦ φανατικοῦ Ἰσλάμ.

Ἦλθε ὅμως κάποτε ἡ μεγάλη ὥρα, ποὺ τὸ Γένος, ἐμψυχωμένον ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν, συνεκέντρωσεν ὅσας δυνάμεις τοῦ ἀπέμειναν. Ὕψωσεν τότε τὸ λάβαρον τῆς ἐλευθερίας μὲ τὸν Σταυρὸν καὶ μὲ τὴν ἰαχὴν «διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν». Καὶ ἀπεδύθη εἰς τὸν ὑπὲρ πάντων ἄνισον ἀγῶνα. Καὶ μὲ τὸ Σταυρὸν εἰς τὰ ἀνεμίζοντα «μπαϊράκια» τῶν γιγαντομάχων τοῦ 1821 ἐδίωξε τὴν ἡμισέληνον-τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως. Καὶ προσφέρον ἑκατόμβας θυσιῶν εἰς τὸ Σούλι, τὴν Ἀλαμάναν, εἰς τὸ Μεσολόγγι, εἰς τὸ Μοριᾶ, εἰς τὴν Μακεδονίαν καί, ἀφοῦ ἔχυσε καὶ τὴν τελευταίαν σταγόναν τοῦ αἵματός του, ἐχάρισεν εἰς τὴν Ἑλλάδα τὴν Ἐλευθερίαν. Καὶ ἔγινε ἡ Ἑλλὰς ἐλεύθερον κράτος.

Συγκλονισμένοι οἱ Ἕλληνες ἀπὸ τὸ θαῦμα τοῦ 1821 ἀπεφάσισαν εἰς τὴν Δ’ Ἐθνοσυνέλευσίν των, ἡ ὁποία συνῆλθεν εἰς τὸ Ἄργος, τὴν 25η Ἴουνίου 1829:
«Ἡ Δ’ τῶν Ἑλλήνων Ἐθνικὴ Συνέλευσις (…) νομίζει ἑαυτὴν εὐτυχῆ γενομένην ὄργανον, δι᾿ οὗ (διὰ τοῦ ὁποίου) τὸ Ἔθνος ἐκπληροῖ τὸ πλέον ἐφετόν (=τὸ πλέον ἐπιθυμητὸν) τῶν χρεῶν του, δηλαδὴ νὰ ἀναπέμψῃ τὴν εὐγνωμοσύνην του πρὸς τὸν Θεόν, ὅστις ἔδειξε τοσαῦτα θαύματα, διὰ νὰ τὸ σώσῃ. Κατὰ συνέπειαν, ἡ Δ’ Ἐθνικὴ τῶν Ἑλλήνων Συνέλευσις ψηφίζει: Ὅταν ἡ τοπικὴ περιφέρεια τῆς Ἑλλάδος καὶ ἡ καθέδρα τῆς κυβερνήσεώς της κατασταθῶσιν ὁριστικῶς, οἱ δὲ οἰκονομικοὶ πόροι τοῦ Κράτους τὸ ἐπιτρέψωσιν, ἡ Κυβέρνησις θέλει διατέξει νὰ ἐγερθῇ εἰς τὴν καθέδραν εἷς Ναὸς ἐπ᾿ ὀνόματος τοῦ Σωτῆρος» (Ψήφισμα Η’).

Ἐπέρασαν ἀπὸ τότε σχεδὸν 180 χρόνια. Ἡ χώρα ἐλευθερώθη μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, «ὁ ὁποῖος ἔδειξε τοσαῦτα θαύματα» καὶ μὲ τὰς ἑκατόμβας τῶν θυσιῶν τοῦ λαοῦ της. «Ἡ καθέδρα τῆς Κυβερνήσεως κατεστάθη ὁριστικῶς». Ἐγίναμε βασίλειον, ἐγίναμε δημοκρατία, ἐγίναμε δικτατωρία, ἐγίναμε πάλιν βασίλειον, σήμερον εἴμεθα δημοκρατία. Ἦλθε καιρός, ὅπου οἱ οἰκονομικοὶ του κράτους πόροι εἶχαν τὴν δυνατότητα τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ τάματος. Ἀλλὰ τὸ τάμα ἐξεχάσθη! Διότι ἡ ἀγνωμοσύνη πρὸς τὸν κραταιὸν σύμμαχον καὶ Προστάτην μας Σωτῆρα Κύριον ἐπερίσσεψε!…

Καὶ τώρα; Τώρα ποὺ διανύομεν πορεία ἐσχάτης πενίας τί κάνομεν; Τώρα ἀκούσαμε τὸν κυβερνητικὸν ἐκπρόσωπον νὰ ἀνακοινώνῃ, ἐν ὄψει τῆς ἀφίξεως τοῦ Τούρκου πρωθυπουργοῦ εἰς τὴν Ἑλλάδα (14-16.5.2010): «Τὸ (μουσουλμανικόν) Τέμενος μὲ χωρητικότητα περίπου 500 ἀτόμων, θὰ οἰκοδομηθῇ σὲ τμῆμα τοῦ οἰκοπέδου, ποὺ εὑρίσκεται τὸ Ναυτικὸν Ὀχυρὸν εἰς τὸ Βοτανικόν, μὲ τρόπον, ποὺ θὰ ἐνταχθῇ ὀργανικὰ σὲ ἕνα εὐρύτερον ἀνοιχτὸν χῶρον πρασίνου. Ἡ κατασκευὴ τοῦ Τεμένους θὰ ἀνταποκρίνεται ἀπόλυτα εἰς τὶς ἀπαιτήσεις τῆς μουσουλμανικῆς λατρείας μὲ καλυμμένον χῶρον, σύμμετρον πρὸς τοὺς συντελεστές. Τὸ ἔργον θὰ ἐκτελεσῇ μὲ κρατικὰ κονδύλια».
Ἔτσι, χωρὶς αἰδώ! Σταράτα καὶ κοφτά! Ἀπὸ στόμα Ἕλληνος (πιστεύομεν) Ὀρθοδόξου! Τοῦ ὁποίου ὁ ραγιάς, προπάππος μόλις καὶ μετὰ βίας ἐγλύτωσε ἀπὸ τὸν βίαιον ἐξισλαμισμόν. Ἀντὶ τάμα, τέμενος! Ἀντὶ ναός, τζαμί! Ἀντὶ ὁ Σταυρός, τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, ἡ ἡμισέληνος! Ἀντὶ ὁ Σωτὴρ Χριστός, ἡ εἰδωλολατρία, ὁ ὑβριστὴς τοῦ Χριστοῦ, Μωάμεθ! Καὶ μάλιστα εἰς τὴν «καθέδραν τῆς κυβερνήσεως» τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὀρθοδόξου κράτους, τὴν πόλιν τῶν Ἀθηνῶν.

Καὶ αὐτὴ ἡ χωρὶς αἰδὼ κίνησις τῆς ἀγνωμοσύνης τῶν νεοελλήνων ἀρχόντων πρὸς τὸν Σωτῆρα καὶ Εὐεργέτην τοῦ Ἔθνους πότε; Εἰς καιρὸν ἐσχάτης πενίας. Τὴν ὥραν, ποὺ εἴμαστε «ζήτουλες καὶ διακονιαραῖοι» μὲ ἁπλωμένα τὰ χέρια πρὸς τὰ τέσσερα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος. Αὐτὴν τὴν κρίσιμον ὥραν, ποὺ ὁ λαὸς μας πιέζεται ἀφαντάστως ἀπὸ οἰκονομικῆς πλευρᾶς, οἱ κυβερνῆτες μαςἐξαγγέλλουν, ὅτι θὰ διαθέσουν 20-30 ἑκατομμύρια Εὐρὼ διὰ τὸ μουσουλμανικὸν τέμενος. Οἱ ξένοι μᾶς δίδουν μὲ τόκον τὰ ἑκατομμύρια, διὰ νὰ μὴ πεινάσῃ ὁ λαός μας. Καὶ ἡ κυβέρνησις παίρνει ἀπὸ τὰ λεφτὰ αὐτὰ καὶ τὰ προσφέρει διὰ ἀνέγερσιν εἰδωλολατρικοῦ ναοῦ, διότι τὸ Ἰσλὰμ εἶναι εἰδωλολατρία. Καὶ μάλιστα τὴν στιγμήν, ποὺ τὸ Ἰσλὰμ μετέτρεψε τοὺς Ὀρθοδόξους ναούς μας εἰς τὴν Μικρασίαν καὶ τὴν Κύπρον εἰς τζαμιά, μαντριά, καφετερίες, ἢ τοὺς κατεδάφισε…

Οἱ πολιτικοί μας, ὁρισμένοι τῶν ὁποίων εἰσέρχονται εἰς τὴν πολιτικὴν πτωχοὶ καὶ ἀποχωροῦν πάμπλουτοι, ἀφοῦ μᾶς ἐχρεωκόπησαν ὑλικῶς, τώρα ἐχρεωκόπησαν καὶ ἠθικῶς τὴν Ἑλλάδα τοῦ 1821, τοῦ 1912-13, τὴν Ἑλλάδα τοῦ 1940-41. Ἔτσι ἀπέδειξαν πανηγυρικά, πὼς εἶναι ἀνάξιοι ἀπόγονοι ὑπεραξίων προγόνων.

Αἰδὼς Ἀργεῖοι. Τίποτ’ ἄλλο.

Τὴν λίαν ἐμπνευσμένην ἀνάρτησιν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων καὶ Αἰγιαλείας κ. Ἀμβροσίου καὶ τὸ ἄρθρον τοῦ περιοδικοῦ «Ἡ Δρᾶσις μας» ἀναπαρήγαγον πλῆθος ἄλλων ἱστοσελίδων.

Ἐπιλεκτικῶς δημοσιεύομεν εἰς τὰ ἑπομένας σελίδας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *