ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 45 -ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΣ

Ἡ ἀδήριτος ἀνάγκη νὰ δημοσιεύσωμεν εἰς τὴν πανηγυρικὴν ἔκδοσιν, εἰ δυνατόν, καὶ ὅλα τὰ παλαιά, τὰ ὁποῖα δὲν ἦτο ἐφικτὸν νὰ δημοσιεύωνται εἰς τὰς λοιπὰς τρεῖς ἐκδόσεις, μᾶς ἐπέβαλεν, μὲ βαρυτάτην τὴν καρδίαν, νὰ περιορίσωμε τὸ μὲ ἀπεριγράπτους κόπους καὶ θυσίας συνταχθὲν ἐκτενὲς ἑορτολόγιον.
Ὁ «χωροφύλαξ» τοῦ περιορισμοῦ τῶν σελίδων εἰς τὰς 216 ἀσπρόμαυρων καὶ 8 ἐγχρώμων, διὰ νὰ μὴ ὑπερβῶμε τὴν κλίμακα καὶ πληρώνωμε διπλάσια ταχυδρομικά, εἶναι δι’ ἡμᾶς ἀ φ ό ρ η τ ο ς.
Πρὸς τοῦτο, παρακαλοῦμεν τοὺς φίλους ἀναγνώστας νὰ μᾶς συγχωρήσουν τὴν οἰκονομικήν μας ἀδυναμίαν.
Οἱ παραλειπόμενοι ἅγιοι, εἴμεθα βέβαιοι, ὅτι θὰ μᾶς συγχωρήσουν, διότι εἶναι ἀνωτέρα βία. Οἱ φίλοι ἀναγνῶσται, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν τὸ ἐκτενὲς ἡμερολόγιόν μας, ἄς μᾶς συγχωρέσουν καὶ αὐτοὶ καὶ ἄς ἀνατρέξουν (διὰ τὰς μὴ κινητὰς ἑορτάς) εἰς τὰς προηγουμένας ἐπετηρίδας ἤ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας
www.fotgrammi.gr
ὅπου θὰ ἀναρτηθῆ καὶ διὰ τὸ ἔτος 2011 τὸ ἐκτενὲς (ἐξ 28 σελίδων) ἑορτολόγιον μας 2011.
Λυπούμεθα ἀφαντάστως, διότι εἰς τὴν ἀπεγνωσμένην προσπάθειαν μας νὰ μὴ ὑπερβῶμε τὰ 250 γραμμάρια, ἀναγκαζόμεθα νὰ κάνωμεν ἀβαρίαν εἰς τὴν σωστὴν αἰσθητικὴν καὶ οὕτω δίδομεν ἀφορμὴν νὰ μᾶς μέμφωνται οἱ ἀναζητοῦντες εὐκαιρίαν διὰ κριτικήν.
Παρακαλοῦμεν τοὺς καλοπροαιρέτους ἀναγνώστας τοῦ περιοδικοῦ μας νὰ προσευχηθοῦν νὰ μᾶς ἔρθουν εὐνοϊκὰ καὶ νὰ μὴ στενάζωμεν περαιτέρω κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *