ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 44-Η ΑΚΡΩΣ ΑΝΥΠΟΦΟΡΟΣ ΜΑΣΤΙΞ ΤΗΣ «ΛΕΡΝΑΙΑΣ ΥΔΡΑΣ» = ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΘΝΗΤΩΝ

1. Διὰ τὴν ἄκρως ἀχαρακτήριστον καὶ ἀπαράδεκτον συμπεριφορὰν τῆς γραφειοκρατίας ἔχομεν ἀναφερθῆ ἐπανειλημμένως. Πρὸς τοῦτο ἔχομεν δημοσιεύσει καὶ εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» (τεῦχ. 2 σελ. 199) τὴν ἀναφορὰν Συνταγματικὴπροστασία τῶν πολιτῶν, τὴν ὁποίαν ἔχομεν ἀναρτήσει καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.
Χάριν τῆς διευκολύνσεως των, οἱ δεινοπαθοῦντες συνάθρωποί μας δύνανται νὰ ἀνατρέχουν εἰς αὐτὴν τὴν ἀναφορὰν (τὴν ὁποίαν εὐλπιστοῦμε εἰς τὴν προσεχῆ -πανηγυρικὴν ἔκδοσιν νὰ «κλέψωμε χῶρον» καὶ νὰ τὴν ἀναδημοσιεύσωμε) διὰ νὰ ἀντλοῦν στοιχεῖα καὶ νὰ ἀμύνωνται ἐναντίον τῶν ἀσυνειδήτων καὶ κοινωνικῶς ἀναλγήτων γραφειοκρατῶν.
2. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ γραφειοκρατία καθίσταται γάγγραινα καὶ ἀνυπόφορος τυραννία ὅλων τῶν κοινῶν θνητῶν καὶ μᾶς ἐκθέτει ἀνεπανορθώτως ἀνὰ τὴν ὑφήλιον ὡς ἄκρως ἀνυπολήπτους, ἀναξιοπίστους καὶ ἀνεντίμους, ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπανέλθωμεν. Προσωπικῶς αἱ ὀργανώσεις μας ἔχουν ἄπειρες περιπέτειες, τὰς ὁποίας λόγῳ ἐλλείψεως χώρου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὰς ἀναφέρωμεν.
Περιοριζόμεθα μόνον νὰ ἀναφερθῶμεν περιληπτικῶς εἰς τὴν ἄμυνάν μας ἔναντι τῶν «ληστρικῶν» περιπετειῶν, ποὺ ἔχομεν μὲ τὸν Δῆμον Ἀναβύσσου.
3. Ἐπειδὴ ἐπὶ δεκαπενταετίαν δὲν εὑρίσκομεν οὐδεμίαν κατανόησιν ἀπὸ τὴν πρώην κονότητα καὶ νῦν Δῆμον Ἀναβύσσου, ἠναγκάσθημεν νὰ ἀπευθυνθῶμεν εἰς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐσωτερικῶν, τὴν Περιφέρειαν Ἀττικῆς, τὴν Νομαρχίαν Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς καὶ εἰς διαφόρους ἄλλας νεοσυστάτους «Ἀνεξαρτήτους Ἀρχάς», ὡς π.χ. τὸν Συνήγορον τοῦ Πολίτου.
4. Ὅμως ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτου ὁ κ. Γεώργιος Καμίνης ὄχι μόνον δὲν κατεδέχθη νὰ ἀσχοληθῇ προσωπικῶς μὲ τὴν κατάφωρον ἀδικίαν, ποὺ ὑφιστάμεθα, ἀλλὰ οὔτε κἄν νὰ παρουσιασθῆ εἰς τὸ τηλέφωνον εἰς τὰς δεκάδας παρακλήσεις μας καὶ μηνύματά μας.
5. Συνεργάτριαί του ἄκρως ἐπιπολαίως καὶ παραδόξως, μονοπλεύρως ἀποφαινόμεναι, μᾶς ἠνάγκασαν νὰ τοὺς ἀποστείλωμεν τὴν κατωτέρω ὑπ᾿ ἀριθ. 611/17.6.2010 ἐπιστολήν μας.
6. Προηγουμένως, εἴχαμε ἀποδείξει μὲ τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. 2325/17.12.2009 ἀναλυτικωτάτην ἐπιστολήν μας (τὴν ὁποίαν δυστυχῶς λόγῳ ἐλλείψεως χώρου ἀδυνατοῦμεν νὰ τὴν δημοσιεύσωμεν) εἰς τὸν κ. Γεώργιον Καμίνην, μὲ ἀτράνταχτα στοιχεῖα, ὅτι ἔχομεν πληρώσει ἀχρεωστήτως ἀκόμη καὶ ποσά, ποὺ ἤδη ἔχομεν καταβάλει εἰς τὸν Δῆμον Ἀναβύσσου, διὰ νὰ γλυτώσωμεν ἀπὸ τὰς ἐκβιαστικὰς «ληστρικάς του» ἀπαιτήσεις.
Δημοσιεύομεν τὴν ἄκρως μονόπλευρον, ἄδικον καὶ ἀχαρακτήριστον ἐπιστολὴν τοῦ Συνηγόρου τοῦ Πολίτου ἀπὸ 5.7.2010.
7. Εἰς ἀπάντησιν, ἠναγκάσθημεν νὰ τοῦ ἀποστείλωμεν τὴν κατωτέρω δημοσιευομένην ἐπιστολήν μας ὑπ᾿ ἀριθ. 724/4.8.2010 ἐπιστολήν μας.
Ἐπίσης δημοσιεύομεν καὶ τὴν ἀπὸ 6.9.2010 ἐπιστολὴν τοῦ Συνηγόρου τοῦ Πολίτου, εἰς τὴν ὁποίαν ἀπαξιοῦμε νὰ ἀπαντήσωμεν, διότι θεωροῦμεν ὅτι εἶναι μέγιστον κρίμα νὰ ἀσχολούμεθα μὲ τοιούτους ἐθελοτυφλοῦντας γραφειοκράτας.
8. Ἡ λαϊκὴ παροιμία λίαν εὔστοχα μᾶς τονίζει «εἰς τοῦ κωφοῦ τὴν πόρτα, ὅσο θέλεις βρόντα» καὶ «δὲν ὑπάρχει κωφότερος ἀπὸ αὐτόν, ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ» καὶ ἐπιπλέον «δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερος ΄΄μπουμπούνας΄΄ ἀπὸ αὐτόν, ποὺ δὲν θέλει νὰ καταλάβῃ καὶ ἔχει τὴν ἔπαρσιν καὶ τὸν ἑωσφορικὸν ἐγωισμὸν νὰ παραμείνῃ εἰς τὴν ἀρχικήν του πλάνην».

Πρὸς τὸν Συνήγορον τοῦ Πολίτου
Ἀξιότιμον Κύριον Γεώργιον Καμίνην
Χατζηγιάννη Μέξη 5,
115 28 Αθήνας, 3ος όροφος
Τηλ. 210-7289703
Φαξ 210 7292129
Ἐπιστολὴ ὑπ᾿ ἀριθ. 611/17.6.2010
Ἀγαπητὲ κ. Καμίνη,

1. Ἐν συνεχείᾳ τῶν διαφόρων ἐγγράφων μας πρὸς ἐσᾶς, τῶν δεκάδων τηλεφωνημάτων, ποὺ σᾶς ἐκάναμε καὶ σᾶς ἀφήναμε συνεχῶς ἀπὸ πέρυσι μηνύματα, καὶ παρ᾿ ὅλον ποὺ δυστυχῶς δὲν καταδεχθήκατε νὰ ἐπικοινωνήσετε μαζύ μας, καὶ τὰ ἑξῆς:
2. Συνημμένως σᾶς κοινοποιοῦμεν ἔγγραφόν μας ὑπ᾿ ἀριθ. 607/17.6.2010 πρὸς τὸν κύριον Ὑπουργόν Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβερνήσεως.
3. Ἐπειδὴ μᾶς ἐδώσατε τὴν ἐντύπωσιν ὅτι ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτου εἶναι ἕνα καθαρὸν διακοσμητικὸν «στολίδι» εἰς τὴν κοινωνίαν, τουτέστιν «στάχτη εἰς τὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων», φρονοῦμεν, ὅτι δὲν ἔχει νόημα νὰ ἐξοδευώμεθα νὰ σᾶς ἀποστείλωμεν πάλιν συνημμένως τὰ εἰς τὸ ἔγγραφόν μας ὑπ᾿ ἀριθ. 607/17.6.2010 ἀναφερόμενα συνημμένα, διότι ἐσεῖς ἁπλούστατα δὲν ἐνδιαφέρεσθε διὰ τέτοια ζωτικῆς σημασίας θέματα, τὰ ὁποῖα διασύρουν ἀνεπανορθώτως τὴν ἀρίστην φήμην τοῦ Ἕλληνος καὶ μᾶς ἔχουν ἀνὰ τὴν ὑφήλιον κάνει «ρεντίκολο τῶν σκυλιῶν».
4. Ἐὰν θελήσητε νὰ ἀσχοληθῆτε μὲ τὴν ἐν λόγῳ ὑπόθεσιν καὶ νὰ μᾶς ἀποδείξετε ἐμπράκτως ὅτι ὁ Συνήγορος τοῦ Πολίτου δὲν εἶναι διακοσμητικὸν στολίδι, τότε εὐχαρίστως νὰ σᾶς ἀποστείλωμεν καὶ τὰ ὑπόλοιπα συνημμένα, ἐὰν δὲν σᾶς τὰ εἴχαμε στείλει προηγουμένως. Μετὰ τιμῆς
Ὁ Πρόεδρος Ἡ Γεν. Γραμματεύς
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

 

Πρὸς τὸν Συνήγορον τοῦ Πολίτου

724/4.8.2010

Ἀξιότιμε κ. Καμίνη,

Ἀναφερόμενοι εἰς τὸ ἀπὸ 13.7.2010 ἀριθ. Πρωτ.: ΥΚ.39228 ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν, Ἀποκέντρωσης καὶ Ἠλεκτρονικῆς Διακυβέρνησης σᾶς ἀναφέρομεν καὶ τὰ ἑξῆς:

1. Παρ᾿ ὅλον ὅτι τὸ ὑπ᾿ ἀριθ. 611/17.6.2010 ἔγγραφον τοῦ Ἱδρύματός μας πρὸς ἐσᾶς τὸ εἶχε χρεωθῆ ἡ συνεργάτης σας κ. Ἀνδρικάκη μὲ τὸν ὑπ᾿ ἀριθ. Πρωτ. σας 29088/24.6.2010, ἐν τούτοις εἰς τὸ μὲ ἀριθμ. Πρωτοκ. 5188/09/2 ἀπὸ 5.7.2010 ἔγγραφόν σας, ὅλως περιέργως, ἀχαρακτηρίστως καὶ ἀπαραδέκτως ἀπέφυγεν νὰ ἀναφερθῇ εἰς τὸ πρὸς ὑμᾶς 611/17.6.2010 καὶ τὸ πρὸς τὸν Ὑπουργὸν κ. Ραγκούσην 607/17.6.2010 ἔγγραφά μας καὶ μᾶς ἀπήντησεν μόνον εἰς τὸ ὑπ᾿ ἀριθ. 400/16.3.2009 προγενέστερον ἔγγραφόν μας (ποὺ ἔλαβεν ἀριθ. Πρωτ. εἰς ἐσᾶς 5188/17.3.2009).
Ἄρα κάκιστα γράφει ὅτι ὁ ἀριθμός 5188/17.3.2009 εἶναι ἀριθμὸς Πρωτοκόλλου μας, ἐνῷ εἶναι τοῦ ἰδικοῦ σας Πρωτοκόλλου.

2. Τὸ ἄφησε καὶ αὐτὸ (τὸ 400/16.3.2009) νὰ «σιτέψῃ» ἐπὶ 11 ὁλοκλήρους μήνας καὶ νὰ μᾶς ἀπαντήσῃ τώρα μὲ γενικόλογα-ἀοριστίες καὶ σκόπιμες διαστροφὲς τῆς ἀληθείας, ἀντὶ νὰ ἀπαντήσῃ εἰς τὸ πρὸς ὑμᾶς κοινοποιηθὲν ὑπ᾿ ἀριθ. 607/17.6.2010 νέον ἔγγραφόν μας πρὸς τὸν Ὑπουργὸν κ. Ἰωάννην Ραγκούσην.

3. Ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι «ο δε πλειστηριασμός του ακινήτου το 2008 (ἀντὶ τοῦ ὀρθοῦ ἀρχὲς τοῦ 2008) δεν έχει ανακοινωθεί προσηκόντως στίς Υπηρεσίες του Δήμου».

4. Ἐὰν εὐσυνειδήτως εἶχαν μελετηθῆ τὰ ἔγγραφα, ποὺ σᾶς ἔχομεν ὑποβάλει, θὰ ἐβλέπατε, ὅτι μεταξὺ τῶν ἄλλων εἴχαμε ἀποστείλει καὶ τὸ συστημένον express μὲ ἀπαντητικὴν κάρταν ἔγγραφόν μας ὑπ᾿ ἀριθ. Πρωτ. 812/18.10.2008 πρὸς τὸν τότε Ἀντιδήμαρχον τοῦ Δήμου Ἀναβύσσου. Ἐκεῖ, εἰς τὴν σελ. 3, παράγραφος 10 τοὺς ἐπαναλαμβάναμε: «Ἀρχὲς Μαρτίου 2008 κατόπιν δημοπρασίας, ποὺ ἐπέβαλεν τὸ Ὑπουργεῖον Οἰκονομικῶν ὑπὲρ τοῦ Ἱδρύματος, τὸ ἀκίνητόν μας εἰς τὸ Μαῦρο Λιθάρι κατωχυρώθη εἰς τὴν ἑταιρείαν…». Δέον νὰ σημειωθῆ ὅτι οἱ δημοπρασίες ἄρχισαν τὸ φθινόπωρο τοῦ 2007 καὶ μόνον ἡ ἀπὸ ἀρχὲς Μαρτίου 2008 κατέστη καρποφόρος καὶ τελεσίδικος. Τὴν δημοπρασίαν καὶ κατωχύρωσιν τοῦ ἀκινήτου μας εἰς τὴν ὡς ἄνω ἑταιρεἰα τὴν εἴχαμε ἀναφέρει καὶ δεκάδες φορὲς τηλεφωνικῶς. Οὐδεὶς δὲ, ἀκόμη καὶ ἐσεῖς μέχρι τοῦδε μᾶς εἶχε ἀναφέρει ὅτι δὲν ἦταν «προσηκόντως».

5. Ἡ κ. συνεργάτις σας ἀναφέρει ἐπίσης, ὅτι «στο ακίνητο υπήρχε και τρίτος υδρομετρητής με αριθ. 3713847 στο όνομα του κ. Πάτσιου, πιθανώς δικαιοπαρόχου σας, οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί του οποίου, μετά απο την πώληση του ακινήτου βαρύνουν τον αγοραστή…».
Καὶ αὐτὸ εἶναι πέρα γιὰ πέρα ἀναληθές, ὅπως ἐγράψαμε ἐπανειλημμένως εἰς τὸν Δῆμον Ἀναβύσσου, ὡς π.χ. εἰς τὴν ὑπ᾿ ἀριθ. 231/7.9.2005 ἐπιστολήν μας πρὸς τὸν τότε Ἀντιδήμαρχον κ. Σάββαν Ἀκούσογλου.

6. Ἐὰν κατὰ τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ Δήμου Ἀναβύσσου πραγματικὰ ὑπῆρχε ὁ ὑδρομετρητὴς 3713847 (ἐμεῖς οὐδέποτε διεπιστώσαμε ὅτι ὑπάρχει τέτοιος ὑδρομετρητὴς καὶ οὐδέποτε ἐκάναμε χρῆσιν αὐτοῦ), αὐτὸς δὲν ἦτο εἰς τὸ δημοπρατηθὲν ἀκίνητόν μας εἰς τὸ Μαῦρο Λιθάρι, ἀλλὰ εἰς ἀπόστασιν 2.000 μέτρων ἀπὸ τὸ Μαῦρο Λιθάρι εἰς ἕτερον ἀκίνητόν μας, εἰς τὴν Λάκκαν Ἀναβύσσου, ὅπου τὸ ὄνομα τοῦ δικαιοπαρόχου μας ἦτο Πάτσιος.

7. Καὶ ὁ ἐν λόγῳ ὑδρομετρητὴς, ἐὰν πραγματικὰ ὑπῆρξεν, ἦτο συνδεδεμένος μὲ τὸ παλαιὸν ὑδραγωγεῖον Παπαδοπούλου, τὸ ὁποῖον ἡ τότε Κοινότης Ἀναβύσσου τὸ κατήργησεν πρὸ τοῦ 2000 (περίπου τὸ 1996) καὶ δὲν πρέπει νὰ ἔτρεχε οὔτε μία σταγόνα καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν ὑδρομετρητὴν 3713847, ὅπως δὲν ἔτρεχε καὶ ἀπὸ τὸν ὑδρομετρητὴν 9120251 εἰς τὸ Μαῦρο Λιθάρι περίπου 10 ὁλόκληρα χρόνια.

8. Πρὸς τοῦτο διεμαρτυρήθημεν ἑκατοντάδες φορὲς τηλεφωνικῶς, προσωπικῶς καὶ γραπτῶς ὡς π.χ. εἰς τὴν ὑπ᾿ ἀριθμ. 812/18.10.2008 συστημένην express μὲ ἀπαντητικὴν κάρταν ἐπιστολήν μας, σελ. 5, παράγραφος 19.

9. Ὅλα αὐτὰ τὰ παραβλέπει ἡ συνεργάτριά σας ἤ ἐθελοτυφλεῖ ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ: «τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ πεπώρωκεν αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.» (Ἰωάν. 12, 40).

10. Εὐσυνείδητος καὶ ἐπισταμένη μελέτη ὅλων τῶν ἐγγράφων μας θὰ ἔπειθεν ἕνα ἀντικειμενικὸν καὶ εὐσυνείδητον τρίτον παρατηρητήν νὰ βροντοφωνήσῃ ὅτι οἱ ἰσχυρισμοὶ τοῦ Δήμου Ἀναβύσσου εἶναι ψευδέστατοι, ἀνυπόστατοι καὶ ὅτι ἡ ὅλη τους συμπεριφορὰ εἶναι «λητρική» καὶ ἀπαιτοῦν νὰ καταβάλωμεν πάλιν ποσά, ποὺ ἀχρεωστήτως ἔχομεν ἤδη καταβάλει, καὶ κατὰ συνέπειαν ὄχι μόνον δὲν ὑποχρεούμεθα νὰ πληρώσωμεν, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας ἔχομεν λαμβάνειν ὅλα τὰ ἀχρεωστήτως καταβληθέντα.

11. Ἀκόμη καὶ ἐὰν δὲν εἴχαμε πληρώσει (δυστυχῶς ὅμως ἐξεβιάσθημεν καὶ ἐπληρώσαμε ἀχρεωστήτως), ὅλα αὐτὰ τὰ δῆθεν ὀφειλόμενα ποσά ἔχουν παραγραφῆ καὶ τὰ τελευταῖα τέλη ὑδρεύσεως πρέπει νὰ βαρύνουν τὸν νέον ἀγοραστήν καὶ ὄχι ἐμᾶς.

12. Ἐπίσης καὶ διὰ τὸν ὑδρομετρητὴν 3713847, διὰ τὸν ὁποῖον οὐδεὶς μᾶς εἶχε ἐνημερώσει, ὅτι ὑπάρχει ὑδρομετρητής, οὐδέποτε διεπιστώσαμε κάτι τέτοιο καὶ οὐδέποτε ἐκάναμε χρῆσιν. Ἐξ ἄλλου καὶ ὁ ἐν λόγῳ ὑδρομετρητὴς ἦτο μὲ τὸ παλαιὸν σύστημα ὑδραγωγείου Παπαδοπούλου, τὸ ὁποῖον ἀπὸ τὸ 1996 ἔχει καταργηθῆ καὶ τὸ 2006 μᾶς ἀνέφεραν, ὅτι ἀφαίρεσαν τὸν ὑδρομετρητήν. Ἄρα καὶ δι᾿ αὐτὸ ὑπάρχει παραγραφή.

13. Καὶ ὁ τελευταῖος πρωτοετὴς τῆς Νομικῆς θὰ διεπίστωνεν ὅτι ὅλοι οἱ ἰσχυρισμοὶ τοῦ Δήμου Ἀναβύσσου εἶναι ψευδέστατοι, ἀναληθεῖς, ἐκβιαστικοὶ καὶ θὰ ἐτόνιζεν εἰς τὸν Δῆμον Ἀναβύσσου νὰ σταματήσῃ ἐπιτέλους τὶς παράνομες ἐκβιαστικὲς ἀπαιτήσεις του.

14. Εἰς τὸ ὑπ᾿ ἀριθ. 607/17.6.2010 ἔγγραφόν μας πρὸς τὸν κ. Ὑπουργὸν Ἐσωτερικῶν ὁμοίως ἀποδεικνύομεν τοῦτο μὲ ἀτράνταχτα στοιχεῖα.

15. Δυστυχῶς ὅμως ἡ συνεργάτις σας προσπαθεῖ παντοιοτρόπως νὰ δικαιολογήσῃ τὴν ἄκρως ἐσφαλμένην ἀρχικήν της θέσιν ὑπὲρ τοῦ Δήμου καὶ δὲν θέλει νὰ ὁμολογήσῃ ὅτι ὄντως ἔσφαλεν….

16. Πρὸς τοῦτο θὰ ἐπιβάλετο, κ. Συνήγορε τοῦ Πολίτου, ἄν δὲν θέλετε νὰ ἐπιληφθῆτε ἐσεῖς προσωπικῶς, νὰ εὕρετε ἄλλο ἀντικειμενικὸν πρόσωπον, ποὺ νὰ μὴ καμφθῇ ἀπὸ τὴν συναδελφικὴν ἀλληλεγγύην, ἀλλὰ νὰ μελετήσῃ ἐπισταμένως τὴν ὅλην ὑπόθεσιν καὶ νὰ μᾶς δικαιώσῃ, ὅτι «σφαγιάζεται» τὸ δίκαιόν μας…

17. Ποιὸς νὰ μελετήσῃ τὰ ἀνωτέρω καὶ νὰ μὴ φρίξῃ μὲ τὴν ἄκρως μονομερῆ καὶ σκανδαλώδη σύμπλευσιν τῆς συνεργάτριάς σας μὲ τὶς ἁμαρτωλὲς ληστρικὲς ἀπαιτήσεις τοῦ Δήμου Ἀναβύσσου ; ; ;

18. Ἐὰν εἴμεθα εἰς τὴν θέσιν σας, κ. Συνήγορε τοῦ Πολίτου, θὰ ἀνελαμβάναμε ἐμεῖς προσωπικῶς τὴν ὅλην ὑπόθεσιν, διὰ νὰ σταματήσῃ ἐπιτέλους ἡ ἄκρως ἀχαρακτήριστος αὐτὴ συμπεριφορά τοῦ Δήμου Ἀναβύσσου καὶ ὁ περαιτέρω διασυρμὸς τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν καὶ θεσμῶν…

Ἐν ἀναμονῇ…
Μετὰ τιμῆς
Ὁ Πρόεδρος Ἡ Γεν. Γραμματεύς
Ἰ. Ἀναγνωστόπουλος Αἰκ. Ἀναγνωστοπούλου

Υ.Γ.
1. Συνημμένως σᾶς ἀποστέλλομε ὁδηγίες πρὸς τοὺς ἀδαεῖς καὶ ἀδυνάτους Ἕλληνας πολίτας ἀλλὰ καὶ τὰς δημοσίας ἀρχάς, πῶς πρέπει νὰ ἐπιλαμβάνωνται τῶν αἰτημάτων τῶν πολιτῶν διὰ νὰ ἀντιμετωπίζωνται τὰ θέματα τῶν πολιτῶν ἀντικειμενικῶς, δικαίως καὶ ἐνσυνειδήτως, διὰ νὰ γίνωμε ἐπιτέλους χρηστὸν κράτος δικαίου καὶ νὰ ἀναστρέψωμε τὴν λίαν δυσμενῆ φήμη τῆς πατρίδος μας.

2. Θὰ προσπαθοῦμε περαιτέρω νὰ σᾶς ζητοῦμε εἰς τὸ τηλέφωνον, μήπως ἐπιτέλους σᾶς ἐνημερώσουν καὶ καταδεχθῆτε νὰ ἐμφανισθῆτε, διὰ νὰ σᾶς ἀναπτύξωμε αὐτὰ καὶ τηλεφωνικῶς.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *