ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 44- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ*

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΤΟΥ

1. Ἡ μεγίστη ἔλλειψις ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ καὶ ὁ ἄκρως ἀπαράδεκτος καὶ ἀχαρακτήριστος τρόπος κατατάξεως τῶν νέων εἰς τὰς διαφόρους σχολὰς ἔχει ἀχρηστεύσει σήμερον καὶ τὴν Ἑλληνικὴν Ἀστυνομίαν.

2. Παλαιότερον εἰσήρχοντο εἰς τὰς σχολὰς καὶ τὰ σώματα ἀσφαλείας γενναῖοι νέοι, μὲ ψυχικὸν σθένος καί «μεράκι»νὰ ὑπηρετήσουν τὴν ἐκτελεστικὴν ἐξουσίαν προλαμβάνοντες τὸ κακὸν καὶ καταστέλλοντες τοῦτο.

3. Δυστυχῶς σήμερον οἱ οὕτω τυχαίως εἰσαγόμενοι εἰς τὰς Ἀστυνομικὰς Σχολὰς ἀναγκάζονται νὰ συνεχίσουν νὰ ὑπηρετήσουν εἰς τὰ σώματα ἀσφαλείας, διότι ἐκεῖ δὲν ὑπάρχουν χρόνοι ἀναμονῆς διορισμοῦ κ.λπ., ἀλλὰ ἀμέσως μὲ τὴν ἀποφοίτησίν των προσλαμβάνονται καὶ μισθοδοτοῦνται. Ἀντιθέτως εἰς ἄλλας σχολὰς οἱ ἀπόφοιτοι πρέπει νὰ ἀναμένουν πολλὰ ἔτη ἤ δεκαετίας ὁλοκλήρους διὰ νὰ διορισθοῦν.

4. Δι᾿ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα ἀπαιτεῖται ἀγάπη καὶ ἀφοσίωσις καὶ ἄνευ τούτων δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀποδώσῃ κανείς.

5. Τὸ μέγεθος τῆς ἐγκληματικότητος τῶν ἡμερῶν μας, μὲ πρῶτα θύματα τοὺς ἀστυφύλακας, εἶναι ἡλίου φαεινώτερον καὶ δὲν χρειάζονται σχόλια.

6. Οἱ ἰθύνοντες τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως ἀνταγωνίζονται εἰς τὸ ποῖος θὰ ἐξαθλιώσῃ τὰ πάντα, ἀκόμη καὶ τὴν Ἀστυνομίαν. Οὕτω ἐφθάσαμε εἰς τὸ κατάντημα ὁ ἁρμόδιος Ὑπουργὸς τῆς συντηρητικῆς κυβερνήσεως κ. Προκόπης Παυλόπουλος νὰ τονίζῃ μεταξὺ τῶν ἄλλων: «ἐδώσαμε ἐντολὴν εἰς τὰ σώματα ἀσφαλείας νὰ μὴ κτυποῦν τοὺς κουκουλοφόρους…».
7. Αὐτὴ ἡ ἀκραία καὶ ἄκρως ἐλεεινὴ συμπεριφορὰ τῶν ἰθυνόντων, ἐξώργησεν μέχρι καὶ τὴν Γενικὴν Γραμματέα τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία ἠναγκάσθη νὰ τονίζῃ: «Μὴ χαϊδεύετε τὰ αὐτιὰ τῶν κουκουλοφόρων!…».

8. Μὲ τὰ ἴδια μας τὰ μάτια εἴδαμε εἰς τό «Ἐξαρχιστάν» τὰς πρώτας μεταμεσονυκτίους ὥρας εἰς ἀπόστασιν 10 μέτρων ἀπὸ τὰ ὄργανα τῆς τάξεως νὰ γράφουν οἱ ἀναρχικοὶ εἰς τοὺς τοίχους: «αὐτοὶ οἱ μπάτσοι ἔμειναν ἀπὸ μπαταρία…!»

9. Ἐθαυμάσαμε τὴν ψυχραιμίαν καὶ τὴν ὑπομονὴν τῶν ὀργάνων τῆς τάξεως, τὰ ὁποῖα καθυβρίζοντο χυδαιότατα. Ἐμεῖς ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ θὰ ἠθέλαμε ὑπὸ τοιαύτας προϋποθέσεις νὰ ὑπηρετῶμεν εἰς τὰ σώματα ἀσφαλείας. Θὰ προετιμούσαμε νὰ ἐργαζώμεθα ὡς ὁδοκαθαρισταὶ ἤ εἰς ὁποιοδήποτε ἄλλο εὐτελὲς ἐπάγγελμα.

10. Ὁ μέ «μεράκι», εὐσυνειδησίαν καὶ ἀκέραιον ἦθος ἐργασίας ὑπηρετήσας εἰς τὰ σώματα ἀσφαλείας, φίλος καὶ συνεργάτης κ. Κων/νος Παπαδόπουλος κατωτέρω περιγράφει γλαφυρῶς ὁποῖον μέγιστον κίνδυνον διατρέχουν οἱ ὑπηρετοῦντες εἰς τὰ σώματα ἀσφαλείας.
* * *
Τυγχάνω ἀνθυπασπιστὴς χωροφυλακῆς ἐ.ἀ. Ἐν ἔτει 1962 εἰς τὸν Σταθμὸν Χωροφυλακῆς Κρύας Βρύσης Ἐδέσσης εὑρέθη τὴν πρωίαν νεκρὸς ἀπὸ μαχαιριὲς ὁ χωροφύλαξ, ὁ ὁποῖος διενυκτὲρευεν εἰς τὸν Σταθμόν. Τὸ ἔγκλημα τοῦτο μέχρι τοῦ νῦν δὲν ἀπεκαλύφθη. Μετ᾿ οὐ πολλὰς ἡμέρας ἡ ἡγεσία τότε τοῦ Σώματος συναισθανομένη τὴν εὐθύνην διὰ τὸ τραγικὸν τοῦτο γεγονός, ἵνα μὴ ἐπαναληφθῇ τοῦτο, διὰ διαταγῆς της διέταξεν τὴν φύλαξιν τῶν σταθμῶν χωρ/κῆς κατὰ τὴν νύκτα μὲ δύο χωροφύλακας. Παρῆλθον ἔκτοτε μέχρι σήμερον (2010) 48 ἐτη. Σήμερον ἡ φύλαξις τῶν ἀκραίων ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν μακρὰν τῶν μεγαλοπόλεων, γίγνεται ὑφ᾿ ἑνὸς ἀστυφύλακος. Λαβὼν γνῶσιν τῆς ἀνασφαλείας τῶν ἀστυφυλάκων, πρὸ (60) ἡμερῶν δι᾿ ἀναφορᾶς μου κατέστησα γνωστὸν τὸ τραγικὸν συμβὰν τοῦ 1962 εἰς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ΕΛ.ΑΣ. κ. Ἐλευθέριον Οἰκονόμου ἱστορήσας καὶ τὸ εἰρημένον ἔγκλημα. Παρεκάλεσα τὸν εἰρημένον διὰ τῆς ἀναφορᾶς μου νὰ λὰβῃ τὰ προσήκοντα μέτρα, ὥστε νὰ μὴ συμβῇ καὶ σήμερον τὸ τραγικὸν γεγονὸς τοῦ 1962. Ἤτοι νὰ φρουρῶνται τὰ ἀστυνομικὰ τμήματα κατὰ τὴν νύκτα ὑπὸ δύο ἀνδρῶν, προκειμένου νὰ διασφαλισθῇ ἡ σωματικὴ ἀκεραιότης τῶν ἀστυφυλάκων.

Ὁ ἀρχηγός, καίτοι παρῆλθον 60 ἡμέραι, παρέπεμψεν τὸ αἴτημά μου τοῦτο εἰς τὰς ἑλληνικὰς καλένδας ἄνευ ἀπαντήσεως εἰς ἐμέ, κατὰ παράβασιν τοῦ Ν. 2690/1999, ὁ ὁποῖος ὁρίζει ὅτι αἱ δημόσιαι ὑπηρεσίαι πρέπει νὰ ἀπαντοῦν εἰς ἀναφορὰς πολιτῶν ἐντὸς (50) ἡμερῶν. Πῶς νὰ μὴ ὑστερήσῃ καὶ ὁ ἀρχηγὸς ὡς πρὸς τὴν περι-φρόνησιν τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων πρὸς τοὺς πολίτας; Πῶς νὰ ἀφουγκρασθῇ μὲ προσοχήν, ἐνδιαφέρον καὶ πόνον τὸ αἴτημα ἑνὸς γέροντος (73) ἐτῶν, ὁ ὁποῖος πονεῖ διὰ τὰ παιδιά τῆς Ἑλλάδος, τοὺς ἀστυφύλακές μας, ὅταν αὐτὸς καὶ τὸ παιδί του ζῆ τρυφηλῶς καὶ μὲ περισσὴν ἀσφάλειαν;

Ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, ἀκούσατε τὴν φωνὴν τοῦ γέροντος: Τὰ παιδιά μας, οἱ ἀστυφύλακες ἐνετάχθησαν εἰς τὸ σῶμα τῆς ΕΛ.ΑΣ. διὰ ἐπαγγελματικὴν ἀποκατάστασιν μὲ ἀντιπροσφορὰν τοῦ κράτους πρὸς αὐτοὺς μιᾶς ἀσφαλοῦς ζωῆς.

Οἱ ἀστυφυλακές μας δὲν εἶναι τέκνα τῶν ἀριστοκρατῶν καὶ τῆς «μπουρζουαζίας». Εἶναι τέκνα τοῦ ἐργάτου, τοῦ ἀγρότου, τοῦ δημοσίου ὑπαλλήλου.

Κύριε ἀρχηγέ, μὴ ἐκμεταλλεύεσθε τὴν πτωχείαν των καὶ τὴν ἀνέχειάν των. Οὗτοι κατετάγησαν εἰς τὴν ΕΛ.ΑΣ. διὰ νὰ προσφέρουν τὰς ὑπηρεσίας των καὶ ζητοῦν ἀπὸ σᾶς, ὡς πατέρα, νὰ τοὺς προστατεύσητε. Δὲν εἶναι πρόσωπα δευτέρας κατηγορίας. Εἶναι συνάνθρωποί μας, οἱ ὁποῖοι ἐν τῇ ἐκτελέσει τοῦ καθήκοντός των προσφέρουν, ὅσον τὸ δυνατὸν καλλίτερον εἰς τὴν κοινωνίαν, ἀσφάλειαν, προστασίαν τοῦ πολίτου ἀπὸ κινδύνους ἤτοι μίαν μάλα κοινωνικὴν προσφοράν. Δὲν ἔχετε συγκινηθῆ ἀπὸ τὰς ἑκατόμβας τόσων καὶ τόσων ἀστυφυλάκων τελούντων ἐν ὑπηρεσίᾳ καὶ φονευθέντων ὑπὸ κακοποιῶν; Ὡς πατὴρ δὲν θὰ πρέπῃ νὰ τοὺς προστατεύσητε καὶ νὰ τοὺς διαφυλάξητε ἀπὸ τοὺς πολλαπλοὺς καὶ παντοδαποὺς κακοποιούς;

Οὕτως, ὅπως συμπεριφέρεσθε, ἔχομεν τὸ φαινόμενον: πρόβατα χωρὶς ποιμένα. Μὲ τὴν ἀδιαφορίαν σας, τοὺς ὁδηγεῖτε ὡς πρόβατα ἐπὶ σφαγῇ. Προσφέρετε τοὺς ἀστυφύλακάς μας ὡς βορὰν εἰς τὸν κάθε φύσεως κακοποιόν. Ἴσως μοῦ ὑποβάλετε τὴν ἔνστασιν: Αὐτὲς εἶναι οἱ ἐντολὲς τοῦ ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου: Νὰ φρουρῶνται τὰ ἀπομεμακρυσμένα τμήματα κατὰ τὴν νύκτα ἀπὸ ἕνα ἀστυφύλακα. Σεῖς ὅμως ὡς ἀρχηγός, ὡς πατὴρ δὲν θὰ έπρεπε νὰ διαφωνήσητε, προκείμενου νὰ μὴ συμμετάσχητε εἰς μίαν ἐνδεχομένην ἀνθρωποκτονίαν; Καὶ εἰς περίπτωσιν, ποὺ ἡ ἔνστασις αὐτὴ δὲν ἐγένετο ἀποδεκτή, δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ παραιτηθῆτε;

Ἴσως ἡ φωνὴ τῆς ἱκεσίας μου αὐτῆς, ἡ ὁποία ἀποβλέπει εἰς τὴν πρὸληψιν τῶν δυσαρέστων, εἰσακουσθῇ ἔστω καὶ τὴν ὑστάτην εἰς ὦτα ἀκουόντων. Γένοιτο.
Μετὰ τιμῆς Κων/νος Παπαδόπουλος
Ἀξιωματικὸς Χωροφυλακῆς ἐ.ἀ.
* Ἀναδημοσίευσις ἀπὸ τὰς καθημερινὰς ἐφημερίδας «Ἑστία» Ἀθηνῶν (23.6.2010) καὶ
«ΦΩΝΗ» Καλαμάτας (7.6.2010).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *