ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ 44 -ΔΕΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ “ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ”

Τοῦ Ὁσίου Παϊσίου Βελιτσκόφκσι
α. Νὰ εἶσαι σταθερῶς προσηλωμένος εἰς τὸν Θεόν, διότι Ἐκεῖνος θὰ σὲ καθοδηγήσῃ εἰς τὸ κάθε τί καὶ θὰ σοῦ ἀποκαλύψῃ, διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅλα τὰ ἐπουράνια καὶ τὰ ἐπίγεια μυστήρια.
β. Ὁ νοῦς μας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι σταθερῶς καὶ ἀπολύτως προσηλωμένος εἰς τὸν Θεόν, ἂν δὲν ἀποκτήσωμεν τὰς ἑξῆς τρεῖς ἀρετὰς: τὴν ἀγάπην εἰς Αὐτὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους, τὴν ἐγκράτειαν καὶ τὴν ἀδιάλειπτον προσευχήν.
γ. Ἡ ἀγάπη ἐξορίζει τὴν ὀργήν, ἡ ἐγκράτεια ἐξασθενίζει τὴν σαρκικὴν ἐπιθυμίαν καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχὴ διώκει ἀπὸ τὸν νοῦν τοὺς λογισμούς, φυγαδεύουσα ταυτόχρονα τὴν ἐχθρότητα καὶ τὴν ἔπαρσιν.
δ. Ἡ “Εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ” εἶναι ἐργασία κοινὴ τῶν Ἀγγέλων καὶ τῶν ἀνθρώπων. Μὲ τὴν προσευχὴν αὐτὴν οἱ ἄνθρωποι πλησιάζουν σύντομα τὴν ζωὴν τῶν Ἀγγέλων.
ε. Ἡ “Εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ” εἶναι ἡ πηγὴ ὅλων τῶν καλῶν ἔργων καὶ ἀρετῶν καὶ ἐξορίζει μακριὰ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπον τὰ σκοτεινὰ πάθη˙ ἀπόκτησε αὐτήν, καὶ πρὶν πεθάνῃς, θὰ ἀποκτήσῃς ψυχὴν ἀγγελικήν.
στ. Ἡ “Εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ” εἶναι θεϊκὴ ἀγαλλίασις. Εἶναι πολύτιμος ὡσὰν ξίφος. Οὐδὲν ἕτερον πνευματικὸν ὅπλον ἠμπορεῖ νὰ ἀναχαιτίσῃ τόσον ἀποτελεσματικῶς τοὺς δαίμονες˙ τοὺς κατακαίει, ὅπως ἡ φωτιὰ τὰ βάτα.
ζ. Αὐτὴ ἡ προσευχὴ ἀναφλέγει ὁλόκληρον τὸν ἐσωτερικὸν ἄνθρωπον καὶ τοῦ φέρνει ἀνέκφραστον χαρὰν καὶ εὐφροσύνην˙ οὕτως, ἀπὸ τὴν [πνευματικὴν] ἡδονὴν καὶ τὴν γλυκύτητα, ὁ ἄνθρωπος ἀδιαφορεῖ γιὰ τὴν ζωὴν αὐτὴν καὶ θεωρεῖ κάθε τί γήινον, ὡσὰν χῶμα καὶ στάκτην.
η. Ὅποιος μὲ πόθον καὶ χωρὶς διακοπήν, ὡσὰν τὴν ἀνάσαν, ἡ ὁποία ἐξέρχεται ἀπὸ τὰ στήθη του, ἐπαναλαμβάνει τήν “Εὐχὴν τοῦ Ἰησοῦ”, τὸ «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν μέ!», σύντομα θὰ γίνῃ κατοικητήριον τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἡ Ὁποία «μονὴν παρ’ αὐτῷ ποιήσει» (πρβλ. Ἴω. ιδ’ 23).
θ. Τότε ἡ “Εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ” θὰ καταβροχθίζῃ τὴν καρδίαν καὶ ἡ καρδία τὴν Εὐχήν˙ τότε ὁ ἄνθρωπος, ἀσκῶν νύκτα καὶ ἡμέραν τὴν εὐλογημένην αὐτὴν ἐργασίαν, θὰ λυτρωθῇ ἀπὸ ὅλας τὰς παγίδας τοῦ ἐχθροῦ.
ι. Εἴτε στέκεσαι εἴτε κάθεσαι εἴτε τρώγεις εἴτε ταξιδεύεις εἴτε κάνεις ὁ,τιδήποτε ἄλλο, ἐπαναλάμβανε ἐπιμόνως τὴν Εὐχὴν τοῦ Ἰησοῦ, ἀσκῶν ἰσχυρὰν βίαν εἰς τὸν ἑαυτόν σου, διότι αὐτὴ πλήττει τοὺς ἀοράτους ἐχθρούς, ὡσὰν πολεμιστὴς μὲ φονικὴν λόγχην.

ΠΗΓΗ:
http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2010/08/blog-post_1427.html

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *